Joko olet tes­tan­nut Lin­ke­di­nin uutis­kir­je­työ­ka­lua?

Olet var­maan­kin huo­man­nut Lin­ke­di­nis­sä ilmiön, että kave­reil­ta tip­sah­taa seu­raa­van­lai­sia ilmoi­tuk­sia kave­ri­kut­su­puo­lel­le: “Kave­ri X invi­ted you to subsc­ri­be to Uutis­kir­jeen Nimi.” Lin­ke­di­niin on alku­ke­vääs­tä tul­lut oma sisäi­nen uutis­kir­jeen­sä, jon­ka avul­la voit jul­kais­ta sään­nöl­li­ses­ti artik­ke­lei­ta valit­se­mas­ta­si aihees­ta ja raken­taa tilaa­ja­kun­taa Lin­ke­di­nin sisäl­lä. Kir­joi­tan Lin­ke­di­nin uutis­kir­jet­tä­ni nimel­lä “Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa”. Miten täl­lai­sen kir­jeen voi luo­da ja miten sen voi ottaa käyt­töön tehok­kaas­ti? 

Jot­ta voit kir­joit­taa uutis­kir­jeen Lin­ke­di­nis­sä, täy­tyy sinul­la olla mah­dol­li­suus ottaa sisäl­lön­luo­jan tila (crea­tor mode) käyt­töön. Sen tar­kis­tus onnis­tuu vie­rai­le­mal­la Crea­tor Hubis­sa. Jos sinul­la on käyt­tö­oi­keu­det, näet Crea­tor tools ‑osion. Ohes­sa on eräs Crea­tor Hub ‑näky­mä.

Työ­ka­lu­ja tulee koko ajan lisää ja toi­von­kin, että Tool-puo­li moni­puo­lis­tuu. Kun voit teh­dä jotain, vali­tun koh­dan vie­res­sä on vih­reä ympy­rä ja Avai­lable-teks­ti. Jos voit jul­kais­ta uutis­kir­jet­tä, koh­dan News­let­ters vie­res­sä on kysei­nen vih­reä merk­ki ohei­sen kuvan mukai­ses­ti. Lisä­tie­toa uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mi­ses­ta löy­dät nuo­les­ta oikeal­le sekä Lin­ke­dI­nin Help-osios­ta. (Vali­tet­ta­vas­ti ne ovat englan­nik­si.)

Jos olit oikeu­tet­tu tuot­ta­maan uutis­kir­jeen, on aika siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen eli oikeas­ti luo­da oma uutis­kir­je Lin­ke­di­niin.

Miten luo­daan Lin­ke­di­nin uutis­kir­je?

Hel­poin tapa on men­nä Lin­ke­di­nin etusi­vul­le ja pai­naa kes­ki­ko­lum­nin jul­kai­sua­lu­eel­la (Start a post) koh­taa “Wri­te Article”. Kun sivu auke­aa, sinul­le ehdo­te­taan myös Lin­ke­di­nin uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mis­ta. Publis­hing menu ‑ban­ne­ris­sa, link­ki­mer­kin (🔗) vie­res­sä sijait­see uutis­kir­jeen luon­ti-näp­päin — Crea­te a news­let­ter.

Sii­tä sinul­le auke­aa ikku­na, jos­sa pää­set mää­rit­te­le­mään uutis­kir­jee­si tie­dot. Voit mm. vali­ta:

  • Uutis­kir­jeel­le­si nimen — News­let­ter Tit­le (voit muut­taa sitä myö­hem­min),
  • Jul­kai­su­tah­din — How often do you want to publish? (päi­vit­täin, ker­ran vii­kos­sa, joka toi­nen viik­ko tai sit­ten ker­ran kuu­kau­des­sa) ja
  • Kuvauk­sen, jos­sa ker­rot, mitä luki­ja saa uutis­kir­jees­tä­si — News­let­ter desc­rip­tion.

Vaik­ka tie­dot kysy­tään­kin englan­nik­si, voit hyvin vas­ta­ta nii­hin suo­mek­si. Muis­ta aina koh­de­ryh­mä­si. Lisäk­si voit lisä­tä myös sopi­van kuvak­keen Lin­ke­di­nin uutis­kir­jee­si tie­to­jen oheen. Voit luo­da sen esim. Can­val­la. Kun olet kir­joit­ta­nut ensim­mäi­sen uutis­kir­jeen, sii­tä läh­tee tie­to kai­kil­le seu­raa­jil­le­si eli ver­kos­tol­le­si. Sinut kir­joit­ta­ja­na myös akti­voi­daan auto­maat­ti­ses­ti tilaa­maan oma uutis­kir­jee­si.

Kun olet täyt­tä­nyt tar­vi­tut tie­dot, pai­na Done ja pää­set kir­joit­ta­maan ensim­mäi­sen uutis­kir­jee­si.

Voit edel­leen kir­joit­taa myös yksit­täi­siä artik­ke­lei­ta halu­tes­sa­si. Kaik­kea ei tar­vit­se jul­kais­ta uutis­kir­jee­nä. Kun haluat kir­joit­taa yksit­täi­sen artik­ke­lin, valit­set vain Publish-pai­nik­keen vie­res­tä halua­ma­si toi­mi, esim. Crea­te an invi­dual article.

Next Level | Elentari Oy

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti moni­tai­toi­nen digi­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen

Monio­saa­jat ovat tule­vai­suut­ta. Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä sekä suun­nit­te­li­ja. Olen yri­tys­vies­tin­nän monio­saa­ja ja ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Työ­ni puo­les­ta tutus­tun ja tark­kai­len yri­tys­ten tapaa hoi­taa vies­tin­tä ja mark­ki­noin­ti. Tutus­tun monen­lai­siin työ­ka­lui­hin. Avaan huo­mioi­ta­ni blo­giar­tik­ke­leis­sa­ni.

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea? Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan! Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä vies­ti henna@punakynapaholainen.fi.