Joko olet testannut Linkedinin uutiskirjetyökalua?

Lin­ke­di­nin uutis­kir­je­työ­ka­lu on toi­mi­va koko­nai­suus

Olet var­maan­kin huo­man­nut Lin­ke­di­nis­sä ilmiön, että kave­reil­ta tip­sah­taa seu­raa­van­lai­sia ilmoi­tuk­sia kave­ri­kut­su­puo­lel­le: “Kave­ri X invi­ted you to subsc­ri­be to Uutis­kir­jeen Nimi.” Lin­ke­di­nin uutis­kir­je­työ­ka­lu on alku­ke­vääs­tä mah­dol­lis­ta­nut uutis­kir­jei­den lähet­tä­mi­sen. Työ­ka­lun avul­la voit jul­kais­ta sään­nöl­li­ses­ti artik­ke­lei­ta valit­se­mas­ta­si aihees­ta ja raken­taa tilaa­ja­kun­taa Lin­ke­di­nin sisäl­lä. Kir­joi­tan Lin­ke­di­nin uutis­kir­jet­tä­ni nimel­lä “Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa”. Miten täl­lai­sen kir­jeen voi luo­da ja miten sen voi ottaa käyt­töön tehok­kaas­ti? Jokai­nen meis­tä halu­aa tehos­taa ulkois­ta vies­tin­tää.

Jot­ta voit kir­joit­taa uutis­kir­jeen Lin­ke­di­nis­sä, täy­tyy sinul­la olla mah­dol­li­suus ottaa sisäl­lön­luo­jan tila (crea­tor mode) käyt­töön. Sen tar­kis­tus onnis­tuu vie­rai­le­mal­la Crea­tor Hubis­sa. Jos sinul­la on käyt­tö­oi­keu­det, näet Crea­tor tools ‑osion. Ohes­sa on eräs Crea­tor Hub ‑näky­mä.

Kun voit teh­dä jotain, vali­tun koh­dan vie­res­sä on vih­reä ympy­rä ja Learn more ‑teks­ti. Jos voit jul­kais­ta uutis­kir­jet­tä, koh­dan News­let­ters vie­res­sä on kysei­nen vih­reä merk­ki ohei­sen kuvan mukai­ses­ti. Lisä­tie­toa uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mi­ses­ta löy­dät nuo­les­ta oikeal­le sekä Lin­ke­dI­nin Help-osios­ta. (Vali­tet­ta­vas­ti ne ovat englan­nik­si.)

Jos olit oikeu­tet­tu tuot­ta­maan uutis­kir­jeen, on aika siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen eli oikeas­ti luo­da oma uutis­kir­je Lin­ke­di­niin. Kun olet täyt­tä­nyt olen­nai­sim­mat osat, pai­na vain vasem­mas­ta ala­kul­mas­ta koh­taa Done.

Miten luo­daan Lin­ke­di­nin uutis­kir­je?

Se onnis­tuu jul­kai­sun teko­koh­das­ta Lin­ke­di­nin-etusi­vul­la­si. Hel­poin tapa men­nä kir­joit­ta­maan jotain on pai­naa kes­ki­ko­lum­nin jul­kai­sua­lu­eel­la (Start a post) koh­das­sa “Wri­te Article”. Kun sivu auke­aa, sinul­le ehdo­te­taan myös Lin­ke­di­nin uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mis­ta. Publis­hing menu ‑ban­ne­ris­sa, link­ki­mer­kin (🔗) vie­res­sä sijait­see uutis­kir­jeen luon­ti-näp­päin — Crea­te a news­let­ter.

Kun valit­set Crea­te a News­let­ter, sinul­le auke­aa ikku­na, jos­sa pää­set mää­rit­te­le­mään uutis­kir­jee­si tie­dot. Voit mm. vali­ta:

  • Uutis­kir­jeel­le­si nimen — News­let­ter Tit­le (voit muut­taa sitä myö­hem­min),
  • Jul­kai­su­tah­din — How often do you want to publish? (päi­vit­täin, ker­ran vii­kos­sa, joka toi­nen viik­ko tai sit­ten ker­ran kuu­kau­des­sa) ja
  • Kuvauk­sen, jos­sa ker­rot, mitä luki­ja saa uutis­kir­jees­tä­si — News­let­ter desc­rip­tion.

Vaik­ka tie­dot kysy­tään­kin englan­nik­si, voit hyvin vas­ta­ta nii­hin suo­mek­si. Kun kir­joi­tat esit­te­lyn ja valit­set uutis­kir­jeel­le­si nimen, muis­ta aina koh­de­ryh­mä­si. Kysy aina: “Mitä he saa­vat uutis­kir­jees­tä­si?” Lisäk­si voit lisä­tä myös sopi­van kuvak­keen Lin­ke­di­nin uutis­kir­jee­si tie­to­jen oheen. Voit luo­da sen esim. Can­val­la. Kun olet kir­joit­ta­nut kaik­ki tie­dot, pai­na oikeas­sa ala­kul­mas­sa Done-namik­kaa.

Nyt voit kir­joit­taa ensim­mäi­sen uutis­kir­jee­si! Kun olet kir­joit­ta­nut uutis­kir­jeen sekä jul­kais­sut sen, sii­tä läh­tee tie­to kai­kil­le seu­raa­jil­le­si eli ver­kos­tol­le­si. Sinut kir­joit­ta­ja­na myös akti­voi­daan auto­maat­ti­ses­ti tilaa­maan oma uutis­kir­jee­si.

Muis­ta myös, että voit edel­leen kir­joit­taa myös yksit­täi­siä artik­ke­lei­ta halu­tes­sa­si. Kaik­kea ei tar­vit­se jul­kais­ta uutis­kir­jee­nä. Kun haluat kir­joit­taa yksit­täi­sen artik­ke­lin, valit­set vain Publish-pai­nik­keen vie­res­tä halua­ma­si toi­mi, esim. Crea­te an invi­dual article.

Punakynäpaholainen - Haavi auki viestien virrassa.

Ps. Muis­ta kur­ka­ta vin­kit aikai­sem­mas­ta blo­gi­pos­tauk­ses­ta, mit­kä kon­kreet­ti­set asiat uutis­kir­jet­tä kir­joit­taes­sa­si Sinun tuli­si muis­taa.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!