Joko olet testannut Linkedinin uutiskirjetyökalua?

Lin­ke­di­nin uutis­kir­je­työ­ka­lu on toi­mi­va koko­nai­suus

Olet var­maan­kin huo­man­nut Lin­ke­di­nis­sä ilmiön, että kave­reil­ta tip­sah­taa seu­raa­van­lai­sia ilmoi­tuk­sia kave­ri­kut­su­puo­lel­le: “Kave­ri X invi­ted you to subsc­ri­be to Uutis­kir­jeen Nimi.” Lin­ke­di­nin uutis­kir­je­työ­ka­lu on alku­ke­vääs­tä mah­dol­lis­ta­nut uutis­kir­jei­den lähet­tä­mi­sen. Työ­ka­lun avul­la voit jul­kais­ta sään­nöl­li­ses­ti artik­ke­lei­ta valit­se­mas­ta­si aihees­ta ja raken­taa tilaa­ja­kun­taa Lin­ke­di­nin sisäl­lä. Kir­joi­tan Lin­ke­di­nin uutis­kir­jet­tä­ni nimel­lä “Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa”. Miten täl­lai­sen kir­jeen voi luo­da ja miten sen voi ottaa käyt­töön tehok­kaas­ti? Jokai­nen meis­tä halu­aa tehos­taa ulkois­ta vies­tin­tää.

Jot­ta voit kir­joit­taa uutis­kir­jeen Lin­ke­di­nis­sä, täy­tyy sinul­la olla mah­dol­li­suus ottaa sisäl­lön­luo­jan tila (crea­tor mode) käyt­töön. Sen tar­kis­tus onnis­tuu vie­rai­le­mal­la Crea­tor Hubis­sa. Jos sinul­la on käyt­tö­oi­keu­det, näet Crea­tor tools ‑osion. Ohes­sa on eräs Crea­tor Hub ‑näky­mä.

Kun voit teh­dä jotain, vali­tun koh­dan vie­res­sä on vih­reä ympy­rä ja Learn more ‑teks­ti. Jos voit jul­kais­ta uutis­kir­jet­tä, koh­dan News­let­ters vie­res­sä on kysei­nen vih­reä merk­ki ohei­sen kuvan mukai­ses­ti. Lisä­tie­toa uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mi­ses­ta löy­dät nuo­les­ta oikeal­le sekä Lin­ke­dI­nin Help-osios­ta. (Vali­tet­ta­vas­ti ne ovat englan­nik­si.)

Jos olit oikeu­tet­tu tuot­ta­maan uutis­kir­jeen, on aika siir­tyä seu­raa­vaan vai­hee­seen eli oikeas­ti luo­da oma uutis­kir­je Lin­ke­di­niin. Kun olet täyt­tä­nyt olen­nai­sim­mat osat, pai­na vain vasem­mas­ta ala­kul­mas­ta koh­taa Done.

Miten luo­daan Lin­ke­di­nin uutis­kir­je?

Se onnis­tuu jul­kai­sun teko­koh­das­ta Lin­ke­di­nin-etusi­vul­la­si. Hel­poin tapa men­nä kir­joit­ta­maan jotain on pai­naa kes­ki­ko­lum­nin jul­kai­sua­lu­eel­la (Start a post) koh­das­sa “Wri­te Article”. Kun sivu auke­aa, sinul­le ehdo­te­taan myös Lin­ke­di­nin uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mis­ta. Publis­hing menu ‑ban­ne­ris­sa, link­ki­mer­kin (🔗) vie­res­sä sijait­see uutis­kir­jeen luon­ti-näp­päin — Crea­te a news­let­ter.

Kun valit­set Crea­te a News­let­ter, sinul­le auke­aa ikku­na, jos­sa pää­set mää­rit­te­le­mään uutis­kir­jee­si tie­dot. Voit mm. vali­ta:

  • Uutis­kir­jeel­le­si nimen — News­let­ter Tit­le (voit muut­taa sitä myö­hem­min),
  • Jul­kai­su­tah­din — How often do you want to publish? (päi­vit­täin, ker­ran vii­kos­sa, joka toi­nen viik­ko tai sit­ten ker­ran kuu­kau­des­sa) ja
  • Kuvauk­sen, jos­sa ker­rot, mitä luki­ja saa uutis­kir­jees­tä­si — News­let­ter desc­rip­tion.

Vaik­ka tie­dot kysy­tään­kin englan­nik­si, voit hyvin vas­ta­ta nii­hin suo­mek­si. Kun kir­joi­tat esit­te­lyn ja valit­set uutis­kir­jeel­le­si nimen, muis­ta aina koh­de­ryh­mä­si. Kysy aina: “Mitä he saa­vat uutis­kir­jees­tä­si?” Lisäk­si voit lisä­tä myös sopi­van kuvak­keen Lin­ke­di­nin uutis­kir­jee­si tie­to­jen oheen. Voit luo­da sen esim. Can­val­la. Kun olet kir­joit­ta­nut kaik­ki tie­dot, pai­na oikeas­sa ala­kul­mas­sa Done-namik­kaa.

Nyt voit kir­joit­taa ensim­mäi­sen uutis­kir­jee­si! Kun olet kir­joit­ta­nut uutis­kir­jeen sekä jul­kais­sut sen, sii­tä läh­tee tie­to kai­kil­le seu­raa­jil­le­si eli ver­kos­tol­le­si. Sinut kir­joit­ta­ja­na myös akti­voi­daan auto­maat­ti­ses­ti tilaa­maan oma uutis­kir­jee­si.

Muis­ta myös, että voit edel­leen kir­joit­taa myös yksit­täi­siä artik­ke­lei­ta halu­tes­sa­si. Kaik­kea ei tar­vit­se jul­kais­ta uutis­kir­jee­nä. Kun haluat kir­joit­taa yksit­täi­sen artik­ke­lin, valit­set vain Publish-pai­nik­keen vie­res­tä halua­ma­si toi­mi, esim. Crea­te an invi­dual article.

Punakynäpaholainen - Haavi auki viestien virrassa.

Ps. Muis­ta kur­ka­ta vin­kit aikai­sem­mas­ta blo­gi­pos­tauk­ses­ta, mit­kä kon­kreet­ti­set asiat uutis­kir­jet­tä kir­joit­taes­sa­si Sinun tuli­si muis­taa.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.

Tie­sit­kö, että luo­vat tari­nat nouse­vat esiin mas­sas­ta?

Vii­me aikoi­na kes­kus­te­lua ovat herät­tä­neet teko­ä­lyn tuot­ta­mat per­soo­nat­to­mat teks­tit. Mihin ovat kadon­neet sisäl­tö­jen yksi­löl­li­syys sekä oma­pe­räi­syys? Sisäl­tö­jä tuot­teis­ta ja pal­ve­luis­ta tuo­te­taan run­saas­ti teko­ä­lyn tuke­ma­na, jol­loin mel­kein jokai­nen niis­tä nou­dat­taa samaa sabluu­naa. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa samat sanat­kin saat­ta­vat tois­tua jokai­ses­sa vies­tis­sä. Pelot­ta­vaa? Miten voit teh­dä sisäl­löis­tä­si erot­tu­vam­pia? Se onnis­tuu hel­pos­ti ker­to­mal­la koke­muk­sis­ta fak­tan lomas­sa. N

Mitä on mark­ki­noi­va kir­joit­ta­mi­nen?

Työ­elä­mä sekä sivii­lie­lä­mä­kin nyky­ään raken­tuu teks­tien ja eri­lais­ten sisäl­tö­jen ympä­ril­le. Mark­ki­noi­va kir­joit­ta­mi­nen koros­tuu kaik­kial­la vies­tin­näs­säm­me enem­män ja enem­män, kos­ka jokai­nen meis­tä halu­aa erot­tua. Olit sit­ten koto­na tai toi­mis­tol­la, tär­kein vies­tin­tä tapah­tuu usein juu­ri säh­kö­pos­tin tai muun säh­köi­sen väli­neen avul­la. Kas­vok­kuus unoh­tuu välil­lä täy­sin ja teks­tin arvo koros­tuu. Kuin­ka usein kir­joit­te­let ohei­sia vies­te­jä: “Mitä on ruo­ka­na?” “Mil­loin menn

10 toi­mi­vaa tapaa tul­la parem­mak­si kir­joit­ta­jak­si

Miten kir­joit­ta­mi­nen voi hel­pot­tua — ilman teko­ä­lyä­kin? Kir­joit­ta­mi­nen on kes­kei­nen tai­to työ­elä­mäs­sä, oli kyse sit­ten vai­kut­ta­vis­ta säh­kö­pos­teis­ta, kou­kut­ta­vas­ta sisäl­lös­tä verk­ko­si­vuil­la­si tai syväl­li­sis­tä rapor­teis­ta, jot­ka vakuut­ta­vat sidos­ryh­mä­si. Nyt annan sinul­le 10 tapaa, jot­ka aut­ta­vat sinua hio­maan kir­joi­tus­tai­to­ja­si ja kom­mu­ni­koi­maan tehok­kaam­min. Ohes­sa on myös promp­ti­vink­ke­jä, jot­ka eivät var­si­nai­ses­ti luo sinul­le sisäl­töä, vaan toi­mi­vat spar­raus­tu­ke­na.