Punakynäpaholaisen palvelut | Yritystarinat, asiakastarinat, verkkosisällöt, muut kirjoitetut sisällöt
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen sisäl­tö­pal­ve­lut ja hin­nas­to

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sel­ta saat nopean avun yri­tyk­se­si sisäl­tö­tar­pei­siin

Juu­ri­syy, mik­si yri­tys­vies­tit ovat ongel­mis­sa, on usein se, että sisäl­lön­tuot­ta­mi­sel­la ei ole suun­ni­tel­maa ja siten myös tar­pei­siin sopi­vien sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen jää yksi­puo­li­sek­si some­tuk­sek­si tai koru­lausei­den kir­joit­te­luk­si verk­ko­si­vuil­le. 

Sil­loin ei syn­ny ker­ta­käyt­tö­ka­maa ihmeel­li­sem­pää. Kun yri­tys­vies­tit eivät akti­voi koh­de­ryh­mää, teke­mi­sel­lä ei ole sil­loin ole yleen­sä suun­ni­tel­maa, ei ole tavoit­tei­ta­kaan eikä toi­mi­vuut­ta voi seu­ra­ta.

Valit­se yri­tyk­se­si digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen tuot­ta­jak­si sekä kir­joit­ta­jak­si Hen­na Eklund, Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen. Kans­sa­ni men­nään aina tar­ve edel­lä. Jos et halua, et sitou­du mak­sa­maan kal­lii­ta kuu­kausi­pal­ve­lui­ta, vaan työ tapah­tuu nopeas­ti, teke­mi­nen on laa­du­kas­ta ja mak­sat jokai­ses­ta sisäl­lös­tä sel­keän hin­nan.

Henna Eklund on Punakynäpaholainen ammatillisesti: haamukirjoittaja, sisällöntuottaja, tekoälykirjoittaja ja kirjoittamisen kouluttaja
Henna Eklund - Punakynäpaholainen - Sisältötiltin selätyspalvelut - Monipuolinen asiantuntija
Henna Eklund - Punakynäpaholainen - Sisältötiltin selätyspalvelut
Henna Eklund - Punakynäpaholainen - Sisältötiltin selätyspalvelut
Punakynäpaholainen® — Kaiken kirjoittamisen tukena on selkeä suunnitelma.
Tie­dät­kö jo tar­pee­si? Varaa kalen­te­ris­ta­ni näp­pä­räs­ti aika (30 min.) ja aloi­te­taan yhteis­työ. Jos haluat vara­ta pidem­män ajan, ker­ro se lisä­tie­to­koh­das­sa.

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen pal­ve­lut ja hin­nas­to

Kun läh­den haa­mu­kir­joit­ta­ja­na tuot­ta­maan sisäl­tö­jä kans­sa­si, raken­nan kaik­ki vies­tin­tä­si — niin sisäi­seen kuin ulkoi­seen käyt­töön — suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Sisäl­tö­suun­ni­tel­ma kat­taa nykyi­set ja lähi­tu­le­vai­suu­den tar­pee­si sekä tavoit­taa kes­kei­set koh­de­ryh­mä­si. Kaik­ki toi­met suun­ni­tel­mas­sa ovat mitat­ta­vis­sa sekä saa­vu­tet­ta­vis­sa. Rapor­toin­tia sekä seu­ran­taa en unoh­da, vaan teen sii­tä hel­pos­ti seu­rat­ta­vaa ja ymmär­ret­tä­vää. Muis­ta, että kai­kes­ta voi kes­kus­tel­la ja pal­ve­lui­ta voi yhdis­tel­lä. Kaik­kiin hin­toi­hin lisä­tään arvon­li­sä­ve­ro 24 %.  

Pal­ve­lui­ta­ni ovat eri­lai­set yri­tyk­sen tar­vit­se­mat kir­joi­te­tut sisäl­löt: 

 • verk­ko­si­vu­jen teks­tit ja nii­den seo-opti­moin­ti, 
 • blo­gi­teks­tit sekä muut artik­ke­lit, 
 • yri­tys­ta­ri­nat ja asia­kas­ta­ri­nat, 
 • uutis­kir­jei­den sisäl­löt ja 
 • sosi­aa­li­sen median sisäl­löt sekä mak­set­tu mark­ki­noin­ti.

Tämän lisäk­si val­men­nan mie­lel­lä­ni asiak­kai­ta kir­joit­ta­maan sekä tuot­ta­maan sisäl­töä parem­min valit­se­miin­sa digi­taa­li­siin kana­viin. 

Kans­sa­ni et sitou­du mak­sa­maan kal­lii­ta kuu­kausi­pal­ve­lui­ta, vaan teke­mi­sel­lä on sel­keä suun­ni­tel­ma ja help­po hin­ta. Mot­to­ni on, että suun­ni­tel­laan yhdes­sä, mitä teh­dään, ja sit­ten teh­dään, mitä suun­ni­tel­tiin. Jot­ta sai­sit sel­keäm­män kuvan teke­mi­ses­tä­ni, kurk­kaa alta alus­ta­vaa hin­nas­toa­ni, jot­ka ovat esi­merk­ki­hin­to­ja­ni toteu­tu­nei­den pro­jek­tien poh­jal­ta.

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen tuot­ta­mia sisäl­tö­jä

Dynaa­mi­set ja haku­ko­neop­ti­moi­dut verk­ko­si­säl­löt

220 € / kpl

Kir­joi­tan ainut­laa­tui­sia ja mukaan­sa­tem­paa­via verk­ko­si­vusi­säl­tö­jä, jot­ka eivät ainoas­taan van­git­se luki­ja­si huo­mio­ta, vaan myös nos­ta­vat sivus­to­si näky­vyyt­tä haku­ko­neis­sa. Yksi verk­ko­teks­ti on kool­taan enin­tään 600 sanaa ja raken­tuu yhden sivu­koh­tai­sen avain­sa­na- tai haku­lause­ko­ko­nai­suu­den ympä­ril­le. Oli­pa kysees­sä sit­ten täy­sin uuden sisäl­lön luo­mi­nen tai ole­mas­sa ole­van sisäl­lön päi­vit­tä­mi­nen SEO-ystä­väl­li­sek­si, minun kynäs­tä­ni syn­tyy sel­lai­nen. Kaik­ki läh­tee liik­keel­le mak­sut­to­mas­ta aloi­tus­pa­la­ve­ris­ta, joten varaa aika ja aloi­te­taan.

Rää­tä­löi­dyt artik­ke­lit, jot­ka herät­tä­vät tari­na­si eloon

alk. 195 € / kpl

Tar­joan kah­den­lai­sia artik­ke­li­si­säl­tö­jä, jot­ka on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan juu­ri Sinun tar­pei­ta­si.


 • 500‑1000 sanaa — 195 €/kpl:
  Sopi­vat täy­del­li­ses­ti nope­aan tie­don­ja­koon. Teen teks­teis­tä sel­kei­tä ja yti­mek­käi­tä ja ne ovat ihan­teel­li­sia jul­kai­se­mi­seen verk­ko­si­vuil­la­si tai uutis­kir­jees­sä­si.
 • Yli 1000 sanaa pro­jek­ti­hinn­nal­la:
  Teke­vät syvem­män sukel­luk­sen aihee­seen. Vaa­ti­vat yleen­sä kat­ta­vam­paa taus­ta­työ­tä ja tut­ki­mus­ta sekä suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rei­ta. Tämä pal­ve­lu on suun­nat­tu niil­le, jot­ka halua­vat tar­jo­ta ylei­söl­leen poik­keuk­sel­li­sen yksi­tyis­koh­tai­sia näke­myk­siä ja syväl­lis­tä ymmär­rys­tä valit­se­mas­taan aihees­ta.

Valit­se sinul­le sopi­vin vaih­toeh­to ja vie sisäl­tö­si uudel­le tasol­le!

Vetoa­vat tie­dot­teet ja esit­teet

225 € / kpl

Luon visu­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­via ja sisäl­löl­tään rik­kai­ta tie­dot­tei­ta ja esit­tei­tä, jot­ka ovat rää­tä­löi­ty juu­ri sinun moni­nai­siin tar­pei­siin, esim. myy­mä­lään, mes­suil­le tai muu­hun mer­kit­tä­vään yri­tys­ta­pah­tu­maan.

Kes­ki­tyn luo­maan mate­ri­aa­lit, jot­ka ker­to­vat yri­tyk­se­si tari­nan ja esit­te­le­vät pal­ve­lusi elä­väs­ti ja hou­kut­te­le­vas­ti, var­mis­taen, että jokai­nen ele­ment­ti vah­vis­taa brän­di­si vies­tiä ja hou­kut­te­lee asiak­kai­ta. Kun­kin tie­dot­teen suun­nit­te­len tai­dok­kaas­ti yhden A4-sivun mit­tai­sek­si, kes­kit­tyen sii­hen, että se on pait­si infor­ma­tii­vi­nen myös vakuut­ta­va.

Anna minun aut­taa sinua esit­te­le­mään pal­ve­lusi maa­il­mal­le taval­la, joka herät­tää huo­mion ja jät­tää pysy­vän vai­ku­tuk­sen.

Vir­kis­tä­vät, sisäl­tö­rik­kaat ja kat­ta­vat blo­gi­kir­joi­tuk­set

110 € — 380 € / kpl

Val­jas­ta sanat voi­ma­va­rak­se­si. Tuo­tan sisäl­töä, joka on luo­tu van­git­se­maan luki­ja­si huo­mio ja tehos­ta­maan brän­di­si vies­tiä. Tar­joan kol­me eri pituus­vaih­toeh­toa, jot­ta löy­dät täy­del­li­sen balans­sin syväl­li­syy­den ja tii­viy­den välil­lä. Valit­se Sinul­le sopi­vin vaih­toeh­to ja lai­te­taan sisäl­tö­si kukois­ta­maan!

 • Vir­kis­tä­vän lyhyt: 300–500 sanan tii­viit blo­gi­kir­joi­tuk­set, jot­ka tar­joa­vat nopean sukel­luk­sen aihee­see­si: 110 € / kpl
 • Sisäl­tö­ri­kas kes­ki­pit­kä: 600‑1000 sanan blo­gi­kir­joi­tuk­set, jot­ka syven­tä­vät kes­kus­te­lua ja tar­joa­vat enem­män näkö­kul­maa: 180 € / kpl
 • Kat­ta­va syvä­luo­taus: 1000–2000 sanan pit­kät blo­gi­kir­joi­tuk­set, jot­ka kat­ta­vat aihee­si perus­teel­li­ses­ti, tar­jo­ten luki­jal­le­si kieh­to­van ja yksi­tyis­koh­tai­sen tut­ki­mus­mat­kan: 380 € / kpl

Kun haluat sukel­taa vie­lä syvem­mäl­le, kir­joi­tan rää­tä­löi­ty­jä, tut­ki­mus­poh­jai­sia artik­ke­lei­ta, joi­den hin­nat vaih­te­le­vat aiheen moni­mut­kai­suu­den ja vaa­di­tun tut­ki­mus­työn mukaan. Ota yhteyt­tä saa­dak­se­si kat­ta­va tar­jous, joka vas­taa juu­ri sinun tar­pei­ta­si.
Lumoa­vaa tari­nal­lis­ta­mis­ta: asia­kas­ta­ri­nat ja yri­tys­ta­ri­nat

220 € / kpl

Syven­nyn kans­sa­si tari­naa­si, jot­ta voim­me yhdes­sä kai­vaa esiin sen todel­li­sen sydä­men.

 • Käyt­tä­mäl­lä rää­tä­löi­tyä kysy­mys­run­koa, luon poh­jan syväl­li­sil­le haas­tat­te­luil­le, jot­ka pal­jas­ta­vat ainut­laa­tui­set yksi­tyis­koh­dat ja het­ket.
 • Kir­joi­tan näi­den kes­kus­te­lu­jen poh­jal­ta kieh­to­van tari­nan, joka on rikas­tet­tu mer­ki­tyk­sel­li­sel­lä taus­ta­tie­dol­la ja tar­koin vali­tul­la sisäl­löl­lä.
 • Jokai­nen mes­ta­ri­teos on suun­ni­tel­tu SEO-stra­te­gian mukai­ses­ti var­mis­ta­maan, että tari­na­si kiin­nit­tää luki­joi­den huo­mion sekä koho­aa kär­keen haku­tu­lok­sis­sa.
Kun tari­na on val­mis, voit jul­kais­ta sen verk­ko­si­vus­tol­la­si, sosi­aa­li­sen median kana­vil­la­si tai mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lis­sa­si.

Luo­daan ja jae­taan yri­tyk­se­si ainut­laa­tui­nen mat­ka ja asiak­kai­de­si ins­pi­roi­vat koke­muk­set laa­jal­le ylei­söl­le. Tee kans­sa­ni yri­tyk­sel­le­si mie­leen­pai­nu­va yri­tys­ta­ri­na ja rikas­ta sisäl­tö­jä­si pidem­mil­lä teke­mil­lä­ni asia­kas­ta­ri­noil­la­ni.
Videoi­den ja podcas­tien käsi­kir­joi­tus­ten roh­kai­se­mis­kä­sit­te­ly

Pro­jek­ti­hin­nal­la

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen ei ainoas­taan ope­ta sinua kir­joit­ta­maan, vaan myös vies­ti­mään muu­ten roh­keam­min, esim. videoil­la ja podcas­teis­sä. Tie­däm­me­hän, että myös onnis­tu­nut suul­li­nen vies­tin­tä poh­jau­tuu käsi­kir­joi­tuk­seen?

Isken pal­ve­lus­sa­ni kiin­ni käsi­kir­joi­tuk­sen lause­ra­ken­tei­siin ja raken­nan ker­ron­nal­le sel­kän punai­sen lan­gan, joka pitää kuun­te­li­jat sitou­tu­nee­na. Lisäk­si innos­tan Sinua ker­to­maan roh­keam­min aihees­ta­si, annan vink­ke­jä, miten tari­nal­lis­tat sisäl­tö­si sekä pois­tan kai­ken tur­han ole­tus­vies­tin­nän. Anna minun aut­taa Sinua tuo­maan asia­si sel­keäm­min esiin ja per­soo­nal­li­sel­la taval­la­si.

Mie­leen­pai­nu­vat some­si­säl­löt ja uutis­kir­jeet

Pro­jek­ti­hin­nal­la

Kun ryh­dyn luo­maan sinul­le jul­kai­su­ja sosi­aa­li­seen medi­aan tai uutis­kir­jee­seen, en tyy­dy vain pin­ta­raa­pai­suun. Olen sitou­tu­nut otta­maan koko­nais­val­tai­sen otteen ja suun­nit­te­le­maan sisäl­tö­stra­te­gian koko­nai­suu­del­le, joka kukois­taa pit­käl­lä täh­täi­mel­lä.

Hank­kies­sa­si pal­ve­lu­ni, raken­nan sinul­le kat­ta­van n. 1 — 3 kk pitui­sen sisäl­tö­suun­ni­tel­man. Tämä stra­te­gi­nen lähes­ty­mis­ta­pa mah­dol­lis­taa sisäl­tö­je­si tehok­kuu­den seu­raa­mi­sen ja jat­ku­van kehit­tä­mi­sen, var­mis­taen, että jokai­nen sisäl­tö reso­noi koh­de­ryh­mä­si kans­sa ja saa­vut­taa ase­te­tut tavoit­teet.

Vie sosi­aa­li­sen median sisäl­löt sekä uutis­kir­jee­si uudel­le tasol­le ja koe, miten tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen sisäl­tö voi muut­taa pelin hen­keä.

Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Voit vara­ta suo­raan ajan tai käyt­tää perin­tei­siä tapo­ja eli soit­taa 050 536 2381 tai lähet­tää säh­kö­pos­tia
henna@punakynapaholainen.fi.

Ps. Kai­paat­ko lisä­kä­siä pro­jek­tiin? Olen aina avoin sel­lai­sel­le.

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen verk­ko­val­men­nuk­set

Kat­ta­va kir­joit­ta­mi­sen verk­ko­val­men­nus

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen ei ainoas­taan ope­ta sinua kir­joit­ta­maan, vaan myös saa­vut­ta­maan ja vai­kut­ta­maan. Tämä kat­ta­va kir­joit­ta­mi­sen verk­ko­val­men­nus on suun­nat­tu niil­le, jot­ka halua­vat hal­li­ta kir­joit­ta­mi­sen tai­det­ta ja laa­jen­taa ymmär­rys­tään sii­tä.

Sisäl­tö on suun­ni­tel­tu vie­mään sinut lähem­mäk­si kir­joit­ta­mi­sen huip­pua, opet­taen sinut luo­maan teks­te­jä, jot­ka eivät vain herä­tä kiin­nos­tus­ta, vaan myös säi­lyt­tä­vät luki­joi­den huo­mion ja kut­su­vat toi­min­taan. Kir­joi­tit­pa työ­pöy­dän laa­tik­koon tai blo­giin, tämä kurs­si on sinul­le.

Opit:

 • miten luot sykäh­dyt­tä­vää sisäl­töä.
 • tari­nan­ker­ron­nan toi­mi­van kaa­van.
 • sana­va­lin­to­jen mer­ki­tyk­sen tari­nan­ker­ron­nas­sa.
 • valit­se­maan oikeat kana­vat ja alus­tat teks­teil­le­si.
 • käyt­tä­mään digi­taa­li­sia työ­ka­lu­ja tehok­kaas­ti.

Lunas­ta paik­ka­si nyt täs­tä verk­ko­val­men­nuk­ses­ta, joka varus­taa sinut tai­doil­la kir­joit­taa, jul­kais­ta ja vai­kut­taa. Koe, kuin­ka voit nos­taa kir­joit­ta­mi­se­si uudel­le tasol­le, ja oppia luo­maan teks­te­jä, jot­ka eivät ainoas­taan ker­ro tari­naa, vaan myös teke­vät vai­ku­tuk­sen ja ins­pi­roi­vat toi­min­taan. Val­mis­tau­du ole­maan enem­män kuin kir­joit­ta­ja – tule sisäl­lön mes­ta­rik­si, jon­ka sanat jät­tä­vät jäl­jen.

Moni­vi­vah­tei­nen teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­sen verk­ko­val­men­nus

Haluat­ko mul­lis­taa yri­tys­vies­tin­tä­si ja tari­nan­ker­ron­ta­si? Ter­ve­tu­loa koko­nais­val­tai­sel­le mat­kal­le teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­sen sydä­meen, jos­sa opit hyö­dyn­tä­mään teko­ä­lyä teks­teis­sä­si alkaen perus­teis­ta aina syväl­li­seen tari­nan­ker­ron­taan. Tämä ainut­laa­tui­nen verk­ko­val­men­nus on suun­ni­tel­tu tar­joa­maan sinul­le kaik­ki ne tar­vit­ta­vat tai­dot ja työ­ka­lut, jot­ta voit vapaut­taa luo­vuu­te­si ja tehos­taa kir­joi­tus­pro­ses­sia­si teko­ä­lyn avul­la.

Verk­ko­val­men­nuk­ses­sa:
 • Otat ChatGPT käyt­töön ja opit, miten voit käyt­tää ohjel­maa ideoin­nis­ta aina teks­tien vii­meis­te­lyyn.
 • Viet tari­nan­ker­ron­nan ja yri­tys­vies­tin­nän uusiin ulot­tu­vuuk­siin.
 • Opit mukaut­ta­maan sisäl­töä­si koh­dey­lei­sö­si tar­pei­siin ja raken­nat vai­kut­ta­via sisäl­tö­jä, jot­ka sitout­ta­vat luki­ja­kun­ta­si.

Val­mis­tau­du uppou­tu­maan tari­noi­den vir­tu­aa­li­seen maa­il­maan, joka rikas­tut­taa, haas­taa ja ins­pi­roi. Tämä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen val­men­nus ei ainoas­taan tee yri­tys­vies­tin­näs­tä­si entis­tä­kin vakuut­ta­vam­paa ja mie­leen­pai­nu­vam­paa, vaan avaa ovet luo­vuu­den ja teko­ä­lyn yhteis­työ­hön, joka mää­rit­te­lee uudel­leen mah­dol­li­suuk­sie­si rajat.

Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan lisää val­men­nus­ten sisäl­löis­tä. Varaa aika tai soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi

Yksin­ker­tai­ses­ti, mut­ta sel­keäs­ti

Näin han­kit Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen avuk­se­si:

Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.

Kaik­ki yhteis­työ kans­sa­ni läh­tee liik­keel­le puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kios­ta.

Vies­tin­tä­tuo­kio ei sido sinua mihin­kään. Haluan aina kes­kus­tel­la kon­kreet­ti­sis­ta tar­peis­ta ensin kans­sa­si, jon­ka jäl­keen voim­me sopia jat­kos­ta. 

Jos­kus asiak­kaal­le on voi­nut riit­tää pelk­kä kes­kus­te­lu eli spar­raus­tuo­kio, ja jo se ava­si hänen sisäl­tö­tilt­tin­sä. Toi­set vaa­ti­vat enem­män ja sii­hen tar­pee­seen vas­taan tar­joa­mie­ni sisäl­tö­pal­ve­lui­den sekä verk­ko­val­men­nus­ten avul­la.

VIESTINTÄTUOKION JÄLKEEN/AIKANA VALITSE:

A) Haluat nopeas­ti sisäl­tö­jä kon­kreet­ti­siin tar­pei­siin

Kun kii­re on kova ja tar­vit­set nopeat toi­mi­tuk­set, Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen on val­mii­na! Unoh­da kuu­kausi­mak­sut – mak­sat vain niis­tä kriit­ti­sis­tä töis­tä, jot­ka toteu­tan sinul­le pika­vauh­dil­la ja täs­mäl­li­ses­ti sovi­tun suun­ni­tel­man mukaan. Tar­vit­set­ko lisää? Ei hätää! Rää­tä­löim­me yhdes­sä pro­jek­til­le­si kus­to­moi­dun hin­ta­suun­ni­tel­man ja annan tai­ka­ni vir­ra­ta.

TAI

B) Haluat kes­tä­väm­pää apua useam­paan pro­jek­tiin

Palk­kaa Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen toteut­ta­maan monen­lai­sia digi­taa­li­sia sisäl­tö­jä yri­tyk­see­si pro­jek­ti­hin­nal­la. Oli­pa kysees­sä sit­ten blo­gi­kir­joi­tuk­set, mark­ki­noin­ti­teks­tit tai muu sisäl­tö, teen sen yri­tyk­se­si nimis­sä, haa­mu­kir­joit­ta­ja­na. Voit luot­taa sii­hen, että olen käy­tet­tä­vis­sä­si juu­ri sil­loin, kun tar­vit­set – oli­pa se sit­ten muu­ta­ma tun­ti tai koko­nai­nen päi­vä kuu­kau­des­sa. Sovi­taan se yhdes­sä.

TAI

C) Haluat val­men­nus­ta kir­joit­ta­mi­ses­ta

Niin kir­joi­tet­tu kuin puhut­tu sisäl­tö kai­paa jos­kus ulko­puo­li­sia sil­miä. Olen kehit­tä­nyt tar­pei­sii­si sopi­via Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kir­joit­ta­mi­sen verk­ko­val­men­nuk­sia. Varaa aika ja ker­ron niis­tä tar­kem­min. Sovi­taan sen jäl­keen val­men­nuk­sel­le sopi­vin aika ja toteu­te­taan se. Niin simp­pe­liä se on.

En ole mikään perus­free­lancer, vaan ammat­ti­lai­nen alal­la­ni. Kir­joi­tan, kos­ka osaan.

Mik­si sisäl­tö­til­tin selä­tys kan­nat­taa toteut­taa Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa?

Henna Eklund on Punakynäpaholainen kokonaisvaltaisesti: haamukirjoittaja, sisällöntuottaja, tekoälykirjoittaja ja kirjoittamisen kouluttaja
Henna Eklund on Punakynäpaholainen haamukirjoittajana, editorina ja copywriterina.
Henna Eklund on Punakynäpaholainen ammatillisesti: haamukirjoittaja, sisällöntuottaja, tekoälykirjoittaja ja kirjoittamisen kouluttaja
Tie­dät­kö jo tar­pee­si? Varaa kalen­te­ris­ta­ni näp­pä­räs­ti aika (30 min.) ja aloi­te­taan yhteis­työ. Jos haluat vara­ta pidem­män ajan, ker­ro se lisä­tie­to­koh­das­sa.
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen UKK — Vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin

Jäi­kö jokin asia askar­rut­ta­maan? Löy­tyi­si­kö tääl­tä vas­taus kysy­myk­see­si?

Sisäl­tö­tilt­ti on tilan­ne, mis­sä yri­tys­teks­tien kir­joit­ta­mi­sen kyn­nys on kas­va­nut lii­an suu­rek­si. Sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­seen ei ole resurs­se­ja, teki­jöi­tä, osaa­mis­ta tai suun­ni­tel­maa. Ylei­siä ilmauk­sia sisäl­tö­til­tis­sä ovat: “En minä tie­dä, mitä jul­kais­ta.” “Minul­la ei ole nyt aikaa.

 

Kun Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen tulee haa­mu­kir­joit­ta­jak­se­si, tapah­tuu sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen suun­ni­tel­lus­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Suun­nit­te­len ja kir­joi­tan tar­pei­sii­si toi­mi­vat sisäl­löt, kos­ka osaan.

 

Kes­kus­tel­laan sisäl­tö­til­tin tun­teen aiheut­ta­jas­ta — oli se sit­ten pie­nem­pi tai suu­rem­pi koko­nai­suus. » Varaa mak­su­ton pala­ve­ri.

Tähän vas­taan kysy­myk­sel­lä: “Mik­si et ole vie­lä teh­nyt sisäl­tö­til­til­le­si jotain?”

 

Ikä­vän mones­sa yri­tyk­ses­sä sisäl­tö­jä yri­te­tään teh­dä ilman sel­ke­ää suun­ni­tel­maa ja usein samo­ja vir­hei­tä tois­taen. Minul­ta saat nopeas­ti avun ja kaik­ki sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen tapah­tuu suun­ni­tel­lus­ti. Ulko­puo­li­se­na teki­jä­nä osaan kat­soa tilan­net­tan­ne kuplan­ne ulko­puo­lel­ta. Ymmär­rän tar­peen­ne sekä koh­de­ryh­män­ne ostoes­teet. 

 

Varaa aika ja ker­ron lisää. » Varaa mak­su­ton pala­ve­ri.

Sanon tämän suo­raan: En ole mai­nos­toi­mis­to! Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, ja teen töi­tä yhdes­sä kans­sa­si hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti.

 

Sovin kans­sa­si töis­tä ja toi­min sen suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Jos kai­paat verk­ko­si­vu­jen tai sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jä, teen ne. Jos kai­paat uutis­kir­jei­den, tie­dot­tei­den tai pidem­pien raport­tien sisäl­tö­jä, kir­joi­tan ne. Jos kai­paat mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta, raken­nan ne. Kai­kel­la teke­mi­sel­lä on paik­kan­sa ja aikan­sa. Kans­sa­ni selä­tät sisäl­tö­til­tin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja pirul­li­sen tehok­kaas­ti. 

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen osaa kir­joit­taa yri­tys­teks­tit, jot­ka puhut­te­le­vat asia­kas­kun­taa­si. Olen sisäl­lön­tuot­ta­ja, haa­mu­kir­joit­ta­ja sekä teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­sen val­men­ta­ja. 

 

Pal­ve­lut, joi­ta minul­ta saat:

 • Verk­ko­si­vu­jen sisäl­löt ja sisäl­tö­jen kehi­tys, raken­nus ja haku­ko­neop­ti­moin­ti
 • Rää­tä­löi­dyt artik­ke­lit lyhyi­nä ja pidem­pi­nä
 • Blo­gi­kir­joi­tuk­set lyhyis­tä pidem­piin
 • Tari­nal­lis­ta­mi­nen: yri­tys­ta­ri­nat ja asia­kas­ta­ri­nat
 • Tie­do­tus­si­säl­löt, kuten uutis­kir­jeet, tie­dot­teet ja artik­ke­lit
 • Rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä
 • Sosi­aa­li­sen median sisäl­löt ja mak­set­tu mai­non­ta

 

Kun olen haa­mu­kir­joit­ta­ja­si, teen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Kaik­ki tuot­ta­ma­ni sisäl­tö on rele­vant­tia, arvo­kas­ta ja jaet­ta­vis­sa hel­pos­ti tie­do­tus­ka­na­vis­sa­si. Jos hoi­dan tar­vit­taes­sa myös jul­kai­se­mi­sen, teen sen yri­tyk­sen brän­diä unoh­ta­mat­ta ja laa­duk­kaas­ti.

 

Raken­nan mai­nos­kam­pan­joi­ta (perus­tan ja hal­lin­noin) eri mark­ki­noin­tia­lus­toil­la, kuten Google Ads, Meta ja Lin­ke­dIn Ads. Lisäk­si teen mai­nok­sil­le ylei­sön koh­den­ta­mis­ta, bud­je­toin­tia ja mai­nos­ma­te­ri­aa­le­ja, jot­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­jois­sa saa­daan mak­si­moi­tua sijoi­te­tun pää­oman tuot­to (ROI).

 

Luon toi­mi­vat säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat koh­den­ne­tus­ti, mm. raken­ta­mal­la kiin­nos­ta­via ja kieh­to­via sisäl­tö­jä koh­de­ryh­mä­koh­tai­ses­ti, autan kerää­mään säh­kö­pos­ti­lis­tan, joka koos­tuu poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, sekä hoi­dan uutis­kir­jei­den suo­ri­tus­ky­vyn ana­ly­soin­nin tule­vien kam­pan­joi­den opti­moi­mi­sek­si.

 

Jos haluat tutus­tua teke­mi­see­ni, tilaa uutis­kir­jee­ni Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa ja ihas­tu.

 

Sisäl­lön­tuot­ta­mis­tai­dois­ta­ni voi­daan kes­kus­tel­la enem­män vies­tin­tä­tuo­kion aika­na. Kun tie­dän tar­pee­si, osaan antaa sel­keän kuvan osaa­mi­ses­ta­ni ja ker­toa, mit­kä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen pal­ve­lut sopi­si­vat tar­pei­sii­si par­hai­ten. » Varaa mak­su­ton pala­ve­ri.

Raken­nan kaik­ki sisäl­löt yhteis­työs­sä kans­sa­si. En usko yksi­puo­li­seen teke­mi­seen, kos­ka vies­tin­tä on vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Raken­nan kaik­ki sisäl­löt — verk­ko­si­säl­löt, rää­tä­löi­dyt artik­ke­lit, blo­gi­kir­joi­tuk­set, asia­kas­ta­ri­nat, yri­tys­ta­ri­nat, uutis­kir­jeet sekä some­si­säl­löt — asian­tun­te­muk­se­ni poh­jal­ta ja sinä yhdis­tät sii­hen myös asian­tun­te­muk­se­si. Yhteis­työs­sä syn­tyy aina enem­män.

 

Pidän aina ennen toi­min­nan aloi­tus­ta suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rin, mis­sä haas­tat­te­len sinut moni­puo­li­ses­ti tar­vit­se­mas­ta­si sisäl­lös­tä ja kar­toi­tan, mil­lais­ta sisäl­töä jul­kais­taan, kenel­le, mis­sä kana­vas­sa ja mil­loin. Näin tie­dän tar­kal­leen, mil­lais­ta sisäl­töä teen tar­pei­sii­si ja mil­lais­ta tie­toa tar­vit­sen.

 

Kun teen töi­tä kans­sa­si, pidän huo­len, että raken­nan kaik­ki suun­ni­tel­lut sisäl­löt yhdes­sä kans­sa­si sekä yri­tyk­se­si asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Näin yhdis­täm­me sau­mat­to­mas­ti haa­mu­kir­joit­ta­jan sekä toi­mia­lan­sa ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sen. » Lue Wise­Mas­ter-refe­rens­si.

Hyvä kysy­mys! Tämä askar­rut­taa var­mas­ti. Kun valit­set minut yhteis­työ­kump­pa­nik­se­si, olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, joka hal­lit­see moni­puo­li­ses­ti kir­joi­te­tun sisäl­lön tuot­ta­mi­sen, ajan­koh­tai­set digi­taa­li­set jul­kai­sua­lus­tat, mak­se­tun mai­non­nan sekä graa­fi­sen suun­nit­te­lun.

 

Olen enti­nen äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja. Ennen yri­tyk­se­ni perus­ta­mis­ta toi­min leh­to­ri­na ammat­ti­kou­lun, aikuis­kou­lu­tuk­sen ja ammat­ti­kor­kean puo­lel­la — yri­ty­se­lä­män raja­pin­nas­sa.

 

Ymmär­rän, mil­lai­sia sisäl­löl­li­siä tar­pei­ta eri alo­jen yri­tyk­sil­lä on ja mil­lai­sia ovat sisäl­löl­tään toi­mi­vim­mat yri­tys­teks­tit. En kos­kaan vain tuo­ta sisäl­tö­jä, vaan suun­nit­te­len, raken­nan ja kehi­tän nii­tä. Jos tar­vit­set, val­men­nan myös hen­ki­lös­tö­si tuot­ta­maan yri­tys­teks­tit suun­ni­tel­mal­li­ses­ti.

 

Kiin­nos­tuit­ko? » Varaa mak­su­ton pala­ve­ri

En ole vain somet­ta­ja.

 

Kir­joi­tan digi­taa­li­sia sisäl­tö­jä ensi­si­jai­ses­ti yri­tyk­sen vaa­ti­vam­piin tar­pei­siin, esim. verk­ko­si­vusi­säl­tö­jä, blo­gi­teks­te­jä, artik­ke­lei­ta, yri­tys­ta­ri­noi­ta, asia­kas­ta­ri­noi­ta ja mui­ta kir­joi­tet­tu­ja sisäl­tö­jä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tavoit­taa kes­kei­nen koh­de­ryh­mä­si moni­puo­li­sem­min.

 

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja ja teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­sen val­men­ta­ja. Sisäl­tö­ni hou­kut­te­le­vat, sitout­ta­vat ja pitä­vät yllä asia­kas­suh­tei­tan­ne. Kaik­ki tuot­ta­ma­ni digi­taa­li­set sisäl­löt myös raken­ta­vat kai­paa­maa­si luo­tet­ta­vaa ja asian­tun­te­vaa kuvaa yri­tyk­sen­ne brän­dis­tä. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na luon rikas­ta sisäl­töä kes­tä­väs­ti. Autan yri­tys­tä­si erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta, kas­vat­ta­maan lii­ke­toi­min­taa ja sitout­ta­maan asiak­kai­ta toi­min­taan­ne.

 

» Varaa mak­su­ton pala­ve­ri ja kes­kus­tel­laan lisää

Verk­ko­val­men­nus­ta var­ten haluan yleen­sä haas­ta­tel­la osal­lis­tu­jat, jot­ta tie­dän, mitä kon­kreet­ti­sia tar­pei­ta osal­lis­tu­jil­la on, mil­le alal­la val­men­nus on tulos­sa, mikä on läh­tö­ta­son­ne. Varaa siis ensin aika vies­tin­tä­tuo­kiol­le ja kes­kus­tel­laan tar­kem­min. Ker­ro varaus­ta teh­des­sä­si, mitä haluat. 

Lue muu­ta­ma asia­kas­ta­ri­na­ni. Niis­sä ker­ron, miten moni­puo­li­ses­ti olen aut­ta­nut hei­tä vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­tion­gel­mis­sa.
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Punakynäpaholainen | Henna Eklund | Sisällöntuottaja, digiammattilainen, somevalmentaja
Kai­ken kir­joit­ta­mi­sen taus­tal­la on sel­keä suun­ni­tel­ma ja osaa­va teki­jä

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® — Hen­na Eklund

Pal­ve­lui­ta­ni ovat eri­lai­set yri­tyk­sen tar­vit­se­mat kir­joi­te­tut sisäl­löt visu­aa­li­suut­ta unoh­ta­mat­ta: 

 • verk­ko­si­vu­jen teks­tit ja nii­den seo-opti­moin­ti, 
 • blo­gi­teks­tit sekä muut artik­ke­lit, 
 • yri­tys­ta­ri­nat ja asia­kas­ta­ri­nat, 
 • uutis­kir­jei­den sisäl­löt ja 
 • sosi­aa­li­sen median sisäl­löt sekä mak­set­tu mark­ki­noin­ti.

Jos haluat oppia kir­joit­ta­maan parem­min, val­men­nan sinut sii­hen.

Varaa Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. Sel­vi­te­tään siel­lä tar­pee­si tai kes­kus­tel­laan muus­ta yhteis­työs­tä.