Selätä sisältötilttisi Punakynäpaholaisen kanssa!
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen digi­taa­li­set haa­mu­kir­joi­tus­pal­ve­lut

Selä­tä yri­tyk­se­si sisäl­tö­tilt­ti ja ota avuk­se­si Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen

Sinus­ta tun­tuu siis sil­tä, että vir­taa menee ihan ****sti kaik­keen, mut­ta kun­non sisäl­töä ei tule ulos, esim. yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­le, uutis­kir­jee­seen, eril­li­siin tie­dot­tei­siin tai some­ka­na­viin. Jot­ta sisäl­tö ei oli­si hau­li­kol­la joka puo­lel­le ammut­tua seka­mels­kaa, tar­vit­set teki­jän sekä suun­ni­tel­man. Valit­se sil­loin Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen.

Kans­sa­ni selä­tät sisäl­tö­til­tin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Tar­joan Sinun yri­tyk­sel­le­si rää­tä­löi­dyt digi­taa­li­set sisäl­löt ja teh­tä­vä­luet­te­lon päi­vän tark­kuu­del­la töis­tä yri­tyk­se­si kes­kei­set tar­peet huo­mioi­den. 

Varaa 30 minuu­tin mak­su­ton vies­tin­tä­tuo­kio ja kes­kus­tel­laan, mil­lai­nen sisäl­tö­tilt­ti yri­tyk­ses­sä­si on ja miten voin aut­taa selät­tä­mään sen. 

Punakynäpaholainen - Sisältötiltin-selättäjä | Tutustu palveluihini
Punakynäpaholainen® — Kaiken kirjoittamisen tukena on selkeä suunnitelma.
Miten Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen voi aut­taa sinua?

Olen nopea apu pie­nem­män tai suu­rem­man sisäl­tö­til­tin selä­tyk­seen

Kans­sa­ni et sitou­du mak­sa­maan kal­lii­ta kuu­kausi­pal­ve­lui­ta, vaan teke­mi­sel­lä on sel­keä suun­ni­tel­ma ja help­po hin­ta. Mot­to­ni on, että suun­ni­tel­laan yhdes­sä, mitä teh­dään, ja sit­ten teh­dään, mitä suun­ni­tel­tiin. Teke­mis­tä kans­sa­ni voi­si ver­ra­ta nol­la­tun­ti­so­pi­muk­seen. Olen apu­na­si, kun tar­vit­set.

Kaik­ki toi­min­ta läh­tee liik­keel­le kes­kus­te­lus­ta kans­sa­ni, jon­ka jäl­keen pää­tät, haluat­ko selät­tää sisäl­tö­tilt­ti­si kans­sa­ni. Vies­tin­tä­tuo­kio ei sitou­ta sinua mihin­kään. Vies­tin­tä­tuo­kion aika­na sel­vi­tän tilan­tee­si sekä kon­kreet­ti­set tar­pee­si. Esi­mer­kik­si jos­kus asiak­kaal­le on voi­nut riit­tää pelk­kä kes­kus­te­lu ja jo se ava­si hänen sisäl­tö­tilt­tin­sä. Pää­asia on, että täl­lai­nen asia­kas sai kes­kus­tel­la ongel­mas­taan asian­tun­ti­jan kans­sa. Toi­set vaa­ti­vat enem­män ja sii­hen tar­pee­seen olen kehit­tä­nyt Sisäl­tö­til­tin selä­tys ‑pal­ve­lun.

Henna Eklund - Punakynäpaholainen - Sisältötiltin selätyspalvelut - Tutustu lisää!

Kaik­ki sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen vaa­tii suun­ni­tel­man.

Enti­se­nä äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja­na en tee mitään ilman suun­ni­tel­maa. Mie­les­tä­ni suun­ni­tel­ma antaa sel­kä­ran­gan kai­kel­le teke­mi­sel­le ja sel­keyt­tää teke­mis­tä. Kun kaik­ki on val­miik­si mie­tit­ty etu­kä­teen, vaa­dit­tu­jen toi­mien teke­mi­seen ei tar­vi­ta yli­mää­räi­siä pon­nis­te­lu­ja. 

Henna Eklund - Punakynäpaholainen - Sisältötiltin selätyspalvelut

Olen apu­na­si valit­se­mal­la­si taval­la.

Jos­kus digi­taa­li­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­nen kai­paa ammat­ti­tai­toa, mitä yri­tyk­ses­tä­si ei vält­tä­mät­tä löy­dy. En tar­joa mitään kuu­kausi­mak­sul­lis­ta pal­ve­lua, vaan mak­sat töis­tä, joi­ta teen. Voin teh­dä sinul­le muu­ta­man vaa­ti­vam­man kir­joi­te­tun sisäl­lön, esim. uutis­kir­jei­tä, artik­ke­lei­ta, verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jä, tai pie­nem­piä kir­joi­tus­töi­tä, esim. sosi­aa­li­sen median jul­kai­su­ja.

Henna Eklund - Punakynäpaholainen - Sisältötiltin selätyspalvelut

EXTRA: Nap­paa minut tuek­si sovit­tui­na päi­vi­nä kuu­kau­des­sa

Minul­la on ole­mas­sa päi­vä­asia­kas­kiin­tiö niil­le asiak­kail­le, jot­ka halua­vat minut toteut­ta­maan laa­jem­man sisäl­tö­til­tin selä­tys­suun­ni­tel­man sisäl­löt. Tämä ei kui­ten­kaan ole kuu­kausi­pal­ve­lu, vaan jotain muu­ta. Voit tie­dus­tel­la lisää aihees­ta varaa­mal­la vies­tin­tä­tuo­kion kans­sa­ni ja ker­to­mal­la tar­pees­ta­si enem­män.

Aloi­te­taan­ko nopeas­ti? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. 
En ole mikään tur­ha free­lancer, vaan moni­tai­toi­nen ammat­ti­lai­nen

Mik­si sisäl­tö­til­tin selä­tys kan­nat­taa toteut­taa Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa?

Henna Eklund on Punakynäpaholainen kokonaisvaltaisesti.
Henna Eklund on Punakynäpaholainen haamukirjoittajana, editorina ja copywriterina.
Henna Eklund on Punakynäpaholainen ammatillisesti.
Aloi­te­taan­ko nopeas­ti? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. 
Yksin­ker­tai­ses­ti, mut­ta sel­keäs­ti

Näin selä­tät sisäl­tö­til­tin Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa

Varaa vies­tin­tä­tuo­kio, jon­ka jäl­keen valit­set sopi­van tavan selät­tää sisäl­tö­tilt­ti yri­tyk­ses­sä­si.

Kuten ker­roin aiem­min, jos­kus kai­paat apua yksit­täi­siin töi­hin tai moni­puo­li­sem­paa apua isom­piin pro­jek­tei­hin.

 

Varaa yhtei­nen vies­tin­tä­tuo­kio

Varaa aika ja ker­ro minul­le kaik­ki sisäl­tö­huo­le­si ja ‑mur­hee­si. Mie­ti­tään sopi­vin toi­min­ta­mal­li ede­tä.

SEURAAVAKSI

Sovi­taan töis­tä, joi­ta teen kon­kreet­ti­seen tar­pee­seen

Joil­la­kin töil­lä on kii­re, joten ne pitää toteut­taa nopeas­ti. Sil­loin en tee töi­tä kk-mak­sua vas­taan, vaan mak­sat minul­le tar­vit­ta­vis­ta töis­tä, joi­ta teen Sinul­le sovi­tus­ti.

TAI

Palk­kaa Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen päi­väk­si

Palk­kaa Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen päi­väk­si toteut­ta­maan moni­mut­kai­sem­pia digi­taa­li­sia sisäl­tö­jä yri­tyk­see­si. Minul­la on tiet­ty kiin­tiö Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen päi­väk­si -pal­ve­lul­le, jol­loin toi­min yri­tyk­se­si oma­na ghostw­ri­te­ri­na eli haa­mu­kir­joit­ta­ja­na päi­vän tai useam­man.

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen UKK — Vas­tauk­sia usein kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin

Jäi­kö jokin asia askar­rut­ta­maan? Löy­tyi­si­kö tääl­tä vas­taus kysy­myk­see­si?

Sisäl­tö­tilt­ti on tilan­ne, mis­sä sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­sen kyn­nys on kas­va­nut lii­an suu­rek­si yri­tyk­ses­sän­ne. Sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­seen ei ole resurs­se­ja, teki­jöi­tä, osaa­mis­ta tai suun­ni­tel­maa. Ylei­siä ilmauk­sia sisäl­tö­til­tis­sä ovat: “En minä tie­dä, mitä jul­kais­ta.” “Minul­la ei ole nyt aikaa.” Kun Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen tulee avuk­se­si selät­tä­mään yri­tyk­sen­ne sisäl­tö­til­tin, tapah­tuu se suun­ni­tel­lus­ti ja ammat­ti­tai­dol­la. Kir­joi­tan moni­puo­li­set sisäl­löt, kos­ka osaan.

 

Kes­kus­tel­laan sisäl­tö­til­tin tun­teen aiheut­ta­jas­ta — oli se sit­ten pie­nem­pi tai suu­rem­pi koko­nai­suus. » Varaa ilmai­nen aloi­tus­pa­la­ve­ri.

Tähän voi vas­ta­ta kysy­myk­sel­lä: “Mik­si et ole vie­lä teh­nyt sisäl­tö­til­til­le­si jotain?” Ikä­vän mones­sa yri­tyk­ses­sä sisäl­tö­jä yri­te­tään teh­dä ilman sel­ke­ää suun­ni­tel­maa ja usein samo­ja vir­hei­tä tois­taen. Minul­ta saat nopeas­ti avun ja se tapah­tuu suun­ni­tel­lus­ti. Ulko­puo­li­se­na osaat kat­soa tilan­net­ta kuplan­ne ulko­puo­lel­ta. 

Sanon tämän suo­raan: En ole mai­nos­toi­mis­to! Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, joka toi­mii taus­tal­la apu­na­si. Toi­min kans­sa­si sovi­tus­ti ja suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Jos kai­paat verk­ko- tai sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jä, teen ne. Jos kai­paat uutis­kir­jei­den, tie­dot­tei­den tai pidem­pien raport­tien sisäl­tö­jä, kir­joi­tan ne. Jos kai­paat mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta, raken­nan ne. Kai­kel­la teke­mi­sel­lä on paik­kan­sa ja aikan­sa. Kans­sa­ni selä­tät sisäl­tö­til­tin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja pirul­li­sen tehok­kaas­ti. 

Kes­kei­siä osaa­mi­sa­luei­ta­ni ovat:

  • Eri­lai­set vaa­ti­vam­mat kir­jal­li­set sisäl­löt
  • Tie­do­tus­si­säl­löt, kuten uutis­kir­jeet, tie­dot­teet ja artik­ke­lit
  • Rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä 
  • Verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jen haku­ko­neop­ti­moin­ti
  • Sosi­aa­li­sen median sisäl­löt ja mak­set­tu mai­non­ta

 

Kun tuo­tan sisäl­töä, teen sen suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Kaik­ki tuot­ta­ma­ni sisäl­tö on rele­vant­tia, arvo­kas­ta ja jaet­ta­vis­sa hel­pos­ti koh­dey­lei­söl­le­si. Jos hoi­dan tar­vit­taes­sa myös jul­kai­se­mi­sen, teen sen yri­tyk­sen brän­diä unoh­ta­mat­ta ja laa­duk­kaas­ti.

 

Raken­nan moni­puo­li­ses­ti mak­set­tu­ja mai­nos­kam­pan­joi­ta (perus­tan ja hal­lin­noin) eri mark­ki­noin­tia­lus­toil­la, kuten Google Ads, Face­book Ads ja Lin­ke­dIn Ads. Lisäk­si teen mai­nok­sil­le ylei­sön koh­den­ta­mis­ta, bud­je­toin­tia ja mai­nos­ma­te­ri­aa­le­ja, jot­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­jois­sa saa­daan mak­si­moi­tua sijoi­te­tun pää­oman tuot­to (ROI).

 

Luon toi­mi­via säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta koh­den­ne­tus­ti, mm. raken­ta­mal­la kiin­nos­ta­via ja kieh­to­via sisäl­tö­jä koh­de­ryh­mä­koh­tai­ses­ti, autan kerää­mään säh­kö­pos­ti­lis­tan, joka koos­tuu poten­ti­aa­li­sis­ta asiak­kais­ta, sekä hoi­dan uutis­kir­jei­den suo­ri­tus­ky­vyn ana­ly­soin­nin tule­vien kam­pan­joi­den opti­moi­mi­sek­si.

 

Kir­joi­tan sisäl­tö­jä verk­ko­si­vuil­le. Kir­joit­ta­ma­ni sisäl­löt voi­vat liit­tyä SEO-opti­moin­tiin, uudel­leen­kir­joit­ta­mi­seen, uuden sisäl­lön tuot­ta­mi­seen (blo­git, tie­dot­teet, tuo­te­ku­vauk­set tms.) tai muu­hun vas­taa­vaan sisäl­lön­tuot­ta­mi­seen.

 

Sisäl­lön­tuot­ta­mis­tai­dois­ta­ni voi­daan kes­kus­tel­la Vies­tin­tä­tuo­kios­sa sekä jat­ko­pa­la­ve­reis­sa. Kun tie­dän tar­pee­si, osaan antaa sel­keän kuvan osaa­mi­ses­ta­ni ja ker­toa, miten autan Sinua sisäl­tö­til­tis­sä par­hai­ten. » Varaa ilmai­nen aloi­tus­pa­la­ve­ri.

Sisäl­tö­til­tin selä­tys ei vaa­di syvää toi­mia­la­tun­te­mus­ta, kos­ka kaik­ki vies­tin­tä seu­raa samaa mant­raa — ohjaan asiak­kaan oikean tie­don luok­se. Pidän aina ennen toi­min­nan aloi­tus­ta suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rin, mis­sä haas­tat­te­len sinut moni­puo­li­ses­ti tar­vit­se­mas­ta­si sisäl­lös­tä ja kar­toi­tan, mil­lais­ta sisäl­töä jul­kais­taan, kenel­le, mis­sä kana­vas­sa ja mil­loin. Näin tie­dän tar­kal­leen, mil­lais­ta sisäl­töä teen tar­pei­sii­si ja mil­lais­ta tie­toa tar­vit­sen.

 

Kun teen töi­tä kans­sa­si, pidän huo­len, että raken­nan kaik­ki suun­ni­tel­lut sisäl­löt yhdes­sä ala­si asian­tun­ti­joi­den kans­sa. Näin yhdis­täm­me sau­mat­to­mas­ti digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen tuot­ta­jan sekä alan ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sen. 

Hyvä kysy­mys! Tämä askar­rut­taa var­mas­ti. Kun valit­set minut yhteis­työ­kump­pa­nik­se­si, teen digi­taa­li­sia sisäl­tö­jä, joi­hin kai­paat kir­joit­ta­jaa eli sisäl­lön­tuot­ta­jaa, joka hal­lit­see kir­joit­ta­mi­sen lisäk­si teko­ä­lyn moni­puo­li­sen käy­tön, ajan­koh­tai­set digi­taa­li­set jul­kai­sua­lus­tat sekä graa­fi­sen suun­nit­te­lun.

 

Olen enti­nen äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja. Ennen yri­tyk­se­ni perus­ta­mis­ta toi­min 10 vuot­ta opet­ta­ja­na ammat­ti­kou­lun, aikuis­kou­lu­tuk­sen ja ammat­ti­kor­kean puo­lel­la. Ymmär­rän, mitä yri­tys­vies­tin­tä vaa­tii ja mil­lai­sia sisäl­löl­li­siä tar­pei­ta yri­tyk­sil­lä poten­ti­aa­li­ses­ti on. En vain siis tuo­ta sisäl­tö­jä, vaan myös kou­lu­tan hen­ki­lös­töä tuot­ta­maan sel­lai­sia suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Jos haluat minul­ta val­men­nuk­sen esim. työ­ryh­mäl­le­si, teen nii­tä kah­den tun­nin ja nel­jän tun­nin koko­nai­suuk­si­na.

Kuten aiem­min jo sanoin, että en ole mai­nos­toi­mis­to. En myös­kään ole vain somet­ta­ja.

 

Kir­joi­tan digi­taa­li­sia sisäl­tö­jä yri­tyk­sen vaa­ti­vam­piin tar­pei­siin, esim. sosi­aa­li­sen median lisäk­si kir­joi­tan uutis­kir­jei­tä, verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jä sekä muun­lai­sia pidem­piä teks­te­jä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on tavoit­taa kes­kei­nen koh­de­ryh­mä­si.  

 

Kun valit­set minut yhteis­työ­kump­pa­nik­se­si, tuo­tan sisäl­tö­jä yri­tyk­se­si nimis­sä, jot­ka hou­kut­te­le­vat, sitout­ta­vat ja pitä­vät yllä asia­kas­suh­tei­tan­ne. Kaik­ki tuot­ta­ma­ni digi­taa­li­set sisäl­löt myös raken­ta­vat kai­paa­maa­si luo­tet­ta­vaa ja asian­tun­te­vaa kuvaa yri­tyk­sen­ne brän­dis­tä. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na luon rikas­ta sisäl­töä kes­tä­väs­ti. Autan yri­tys­tä­si erot­tu­maan kil­pai­li­jois­ta, kas­vat­ta­maan lii­ke­toi­min­taa ja sitout­ta­maan asiak­kai­ta toi­min­taan­ne.

Yleen­sä teen tun­ti­hin­nal­la pie­nem­mät kir­joi­tus­työt, esim. sosi­aa­li­sen median jul­kai­sut, tie­dot­teet, jne. ja vaa­ti­vam­mat esim. mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat, uutis­kir­jeet ja verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­ehos­tuk­set pro­jek­ti­hin­nal­la. 

 

Hin­nas­to­ni alus­ta­vas­ti:

  • Yksit­täi­set lyhyem­mät kir­joi­tus­työt 72 — 95 €/tunti + alv 24 %. Esim. some­päi­vi­tyk­set ja tie­dot­teet vie­vät usein 1 — 2 tun­tia val­mis­te­lui­neen.
  • Pidem­mät kir­joi­tus­työt teen pro­jek­ti­hin­nal­la. Näi­tä ovat työt, jot­ka vaa­ti­vat run­saam­min taus­ta­työ­tä, kuten artik­ke­lit, uutis­kir­jeet tai verk­ko­si­vu­jen sisäl­löt.

 

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen päi­väk­si: Ostat minul­ta yhden tai useam­man päi­vän (1 htp eli 7,5 tun­tia) töi­tä. Päi­vän hin­ta on 780 € + alv. 24%. Pal­ve­lu sopii yri­tyk­sil­le, jot­ka halua­vat suu­rem­man mää­rän sisäl­tö­jä tai töi­tä, joi­ta ei voi niput­taa yhdek­si koko­nai­suu­dek­si. Kun tulen avuk­se­si päi­väk­si, voin olla koko­nais­val­tai­sem­min apu­na kir­joi­te­tun digi­taa­li­sen sisäl­lön tuot­ta­mi­ses­sa tai voin kou­lut­taa tuot­ta­maan sisäl­töä. Kos­ka en voi myy­dä jokais­ta päi­vää­ni kuu­kau­des­ta, minul­la on oma kiin­tiö näil­le asiak­kail­le. Jos kiin­nos­tuit, varaa vies­tin­tä­tuo­kio

Aloi­te­taan­ko nopeas­ti? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Lue Wise­Mas­ter-yhteis­työs­tä­ni. 
Punakynäpaholainen | Henna Eklund | Sisällöntuottaja, digiammattilainen, somevalmentaja

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® — Kai­ken kir­joit­ta­mi­sen tuke­na on sel­keä suun­ni­tel­ma

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea? Haluat­ko teh­dä yhteis­työ­tä?

 

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia
henna@punakynapaholainen.fi.

 

Ps. Haluat­ko ilmai­sia some­vink­ke­jä vai­vat­to­mas­ti?
Tilaa uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä — Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa.

Aloi­te­taan­ko nopeas­ti? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni.