Yksi­löl­li­set ja nok­ke­lat digi­mark­ki­noin­nin pal­ve­lut ja sisäl­löt yri­tyk­sil­le

Punakynä­paholainen®-metodi ja digi­mark­ki­noin­nin mah­dol­li­suu­det

Olet­ko valin­nut jo jul­kai­su­ka­na­va­si vai ovat­ko ne vas­ta luon­ti- ja suun­nit­te­lu­vai­hees­sa? Onko tapa­na­si jul­kais­ta sisäl­töä ajoit­tain, mut­ta et tee sitä suun­ni­tel­mal­li­ses­ti tai sään­nöl­li­ses­ti? Ideoin­tiin ei ole aikaa, joten mitään uut­ta et var­si­nai­ses­ti voi luo­da, vaan kier­rä­tät van­haa sisäl­töä? Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen-meto­di aut­taa Sinua teke­mään digi­mark­ki­noin­nin ja sisäl­lön­tuo­tan­non tehok­kaam­min.

Olen huo­man­nut yri­tys­toi­min­taa teh­des­sä­ni, että ylei­nen ongel­ma yri­tyk­sen vies­tin­näs­sä on suun­ni­tel­man puu­te. Vies­tin­tää jul­kais­taan ajat­te­le­mat­ta kon­kreet­ti­ses­ti eteen­päin. Yri­tyk­sen työn­te­ki­jät ovat saat­ta­neet käy­dä kuu­luil­la kurs­seil­la, mut­ta teke­mi­nen on osoit­tau­tu­nut vai­keak­si, vaik­ka kurs­sil­la se saat­toi olla help­poa. Toi­saal­ta taas joi­den­kin mark­ki­noin­tiy­ri­tys­ten kans­sa käyn­nis­tä­mi­seen kuluu run­saas­ti aikaa, ja käteen jää lopuk­si vain iso las­ku. 

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen-meto­dil­la menem­me suo­raan asi­aan. Luon yhdes­sä kans­sa­si yri­tyk­sel­le­si toi­mi­van some­stra­te­gian, jon­ka jäl­keen aloi­tam­me hou­kut­te­le­van ja SEO-ystä­väl­li­sen sisäl­lön­tuo­tan­non kie­len­huol­toa unoh­ta­mat­ta. Saat sisäl­löt suun­ni­tel­lus­ti moni­puo­li­siin tar­pei­siin digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa:

 

 • verk­ko­si­vuil­le ja verk­ko­kaup­paan,
 • sosi­aa­li­seen medi­aan,
 • eri­lai­siin yri­tyk­sen jul­kai­sui­hin (uutis­kir­jeet, artik­ke­lit, tie­dot­teet) sekä myös
 • rek­ry­toin­tiin.

Minul­le eivät ole outo­ja myös­kään yri­tyk­sen perus­toi­min­taan kuu­lu­vat eri­lai­set mark­ki­noin­ti­kam­pan­jat ja tapah­tu­ma­vies­tin­tä, esim. mes­suil­le. Ne suun­nit­te­len ja toteu­tan yhdes­sä kans­sa­si tehos­ta­maan myyn­tiä enti­ses­tään.

Mis­sio­ni on selät­tää yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­kaa­os sekä vies­tin­tä­tilt­ti. Tutus­tu Punakynäpaholainen®-metodin mah­dol­li­suuk­siin!

Punakynäpaholainen®-metodi: Vaih­toeh­to 1

Toteu­tan digi­mark­ki­noin­nin puo­les­ta­si 

Jokai­nen yri­tys tar­vit­see näky­vyyt­tä edis­tä­vät sisäl­löt, jois­sa teks­ti, kuvat sekä videot yhdis­ty­vät laa­duk­kaas­sa suh­tees­sa. 

Raken­nan yri­tyk­sel­le­si vies­tin­tä­stra­te­gian sisäi­sel­le ja ulkoi­sel­le sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­le yhdes­sä kans­sa­si. Hah­mo­te­taan koh­de­ryh­mät sekä vali­taan sopi­vim­mat kana­vat. Ideoi­daan yhdes­sä aiheet sekä tavoit­teet. Lisäk­si var­mis­te­taan, että seu­ran­ta­työ­ka­lut ovat ajan tasal­la.
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen toteut­taa mm. seu­raa­van­lai­sia sisäl­tö­jä: 
 • Digi­taa­li­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti orgaa­ni­ses­ta mak­set­tuun (Google, Face­book, Tik­Tok, Pin­te­rest jne.)
 • Tari­nal­lis­ta­mi­nen: asia­kas­ta­ri­nat, yri­tys­ta­ri­nat, kas­vu­ta­ri­nat (verk­ko­si­vuil­le, uutis­kir­jei­siin, pai­net­tui­hin jul­kai­sui­hin jne.)
 • Rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä: hakuil­moi­tuk­set, CV, Lin­ke­din
 • Verk­ko­si­vu­jen osu­ma­tark­kuu­den rikas­tus (fs. SEO)
Punakynäpaholainen®-metodin mukai­ses­ti suun­nit­te­len, raken­nan ja jul­kai­sen, olen sun oma #puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen ana­ly­tiik­kaa unoh­ta­mat­ta.
Henna Eklund hoitaa digitaalisen sisältömarkkinoinnin
#
Punakynäpaholainen®-metodi: Vaih­toeh­to 2

Val­men­nan Sinut digi­mark­ki­noi­maan tehok­kaas­ti

Val­men­nuk­ses­sa annan avai­met, miten yri­tyk­se­si voi toteut­taa mark­ki­noin­tia ver­kos­sa hel­pom­min ja parem­min tulok­sin. 
Tämä vaih­toeh­to on valin­ta­si, kun tuo­tat sisäl­löt sekä mark­ki­noin­ti­si yri­tyk­se­si voi­min, mut­ta et ole aivan var­ma, mitä asioi­ta tuli­si ottaa huo­mioon tehok­kaas­sa mark­ki­noin­nis­sa. Saa­tat myös kai­pail­la ideoi­ta, miten kam­pan­joi­den opti­moin­tia tuli­si kehit­tää par­hai­den tulos­ten saa­vut­ta­mi­sek­si.
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen val­men­nuk­ses­sa huo­mioi­daan mm. nämä sei­kat:
 • Ei sisäl­tö­mark­ki­noin­tia ilman tavoit­tei­ta: Par­hai­siin tulok­siin pääs­tään, kun kaik­ki sisäl­tö­mark­ki­noin­ti (orgaa­ni­nen sekä mak­set­tu) on suun­ni­tel­tua.
 • Ana­ly­tiik­ka muka­na ja teke­mis­tä yhdes­sä: Kun sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­le on laa­dit­tu suun­ni­tel­ma, tulee suun­ni­tel­maa sekä tulok­sia seu­ra­ta aktii­vi­ses­ti, jot­ta toi­min­taa voi­daan kehit­tää.
Val­men­nuk­se­ni ei ole sana­he­li­nää, vaan saat sii­tä kon­kreet­tis­ta apua sekä toi­mia tulok­sia koh­ti: mil­lais­ta, kenel­le, mik­si ja miten.
Oli tar­pee­si yksit­täi­nen tai suu­ri, saat ket­te­räs­ti ja nopeas­ti avun Punakynäpaholainen®-metodista.
Henna Eklund | Punakynäpaholainen®

Punakynäpaholainen®-metodista on trim­mat­tu huk­ka pois, jol­loin suo­ra­vii­vai­sel­la pros­sil­la sisäl­löt saa­daan verk­koon nopeas­ti

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na mis­sio­ni on fik­sus­ti sanot­tu­na (fs.)

 • saa­da suun­nit­te­le­mil­la­ni moni­puo­li­sil­la digi­si­säl­löil­lä yhteys poten­ti­aa­li­siin asiak­kai­sii­si sekä akti­voi­da hei­dät seu­raa­maan vies­tin­tää­si tehok­kaam­min,
 • tuo­da brän­diä­si tun­ne­tum­mak­si teks­tien, kuvien ja videoi­den kaut­ta,
 • saa­da lii­ken­ne verkkosivuillesi/verkko­kauppaan kas­vuun, jot­ta se näkyy posi­tii­vi­ses­ti kas­sa­vir­ras­sa.

Ulko­puo­li­se­na asian­tun­ti­ja­na avaan ovet koh­ti näky­väm­piä sisäl­tö­jä sekä tulok­sia. Ei enää stres­saa­vaa poh­din­taa kenel­le, mitä, mil­loin, miten ja kuka. 

Näin­kö help­poa se on?

Et ole ensim­mäi­nen, joka poh­tii näin. Kun teke­mi­nen hoi­de­taan sys­te­maat­ti­ses­ti ja kuri­na­lai­ses­ti, se tuot­taa tulok­sia. 

Mik­si en teki­si tätä itse?

Ole hyvä vain. Jos saat hyviä tulok­sia aikaan, muis­tat­han mai­ni­ta minut läh­tee­nä ja levit­tää ilo­sa­no­maa eteen­päin.

Entä, jos en ehdi kui­ten­kaan?

Älä huo­li. Apusi on ihan täs­sä lähel­lä. Pää­set hyö­dyn­tä­mään Punakynäpaholainen®-metodin tulok­sia joko 1) anta­mal­la ohjat minul­le tai 2) anta­mal­la minun val­men­taa sinut Punakynäpaholainen®-metodin mes­ta­rik­si.

1.
Suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ri

Mitään ei voi teh­dä ilman sel­ke­ää suun­ni­tel­maa. Se on meto­din ydin. Jär­jes­te­tään n. 2 viik­koa ennen h‑hetkeä.

2.
Koon­ti

Raken­nan suun­ni­tel­man mukai­ses­ti jul­kai­su­kun­toon seu­raa­van kuu­kau­den sisäl­löt. Val­mis­ta noin vii­kon pääs­tä suun­nit­te­lu­pa­la­ve­ris­ta.

3.
Tar­kas­tus

Ennen sisäl­tö­jen jul­kai­sua, pää­set käy­mään läpi jul­kai­sut ja tar­vit­taes­sa muut­ta­maan sisäl­tö­jä halua­maa­si suun­taan. Yleen­sä kai­paa vain 2 päi­vää.

4.
Jul­kai­su

Jul­kai­su­jen raken­ta­mi­nen sovit­tui­hin kana­viin ja nii­den ajas­tus sovi­tul­la taval­la. Yleen­sä kuu­kau­den 1. päi­vä on h‑hetki.

5.
Kehit­tä­mi­nen

Seu­raan jul­kai­su­jen tehok­kuut­ta sekä kehi­tän tule­via sisäl­tö­jä näi­den tie­to­jen avul­la. Yhteen­ve­to tie­dos­sa edel­li­sel­tä kuul­ta n. 5. päi­vä

Vies­tin­tä­tuo­kio kah­den kes­ken

Varaa aika ja sel­vi­te­tään kon­kreet­ti­set tar­pee­si

Vies­tin­tä­tuo­kion tar­koi­tus on sel­vit­tää, mil­lais­ta apua yri­tyk­se­si kai­paa Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sel­ta. Kaik­ki vies­tin­tä kai­paa suun­ni­tel­maa, ja vies­tin­tä­tuo­kios­sa on tar­koi­tus poh­tia ja sel­vit­tää, mitä yri­tyk­se­si on teh­nyt vies­tin­nän sekä näky­vyy­den eteen + mitä tavoit­tei­ta teil­lä on sen suh­teen.

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Varaa aika ja kes­kus­tel­laan.

 

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia
henna@punakynapaholainen.fi.

Punakynäpaholainen®-metodi | asia­kas­Pa­lau­te

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na osa­si ker­toa todel­la hyvin asioi­ta ja hän osa­si myös ava­ta nii­tä, jot­ta ne oli sel­keä ymmär­tää.”
Opis­ke­li­ja
Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän ja sisäl­lön­tuo­tan­non opin­not, Ras­tor-ins­ti­tuut­ti
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Erit­täin tai­ta­va sisäl­lön­tuot­ta­ja niin sosi­aa­li­seen medi­aan kuin muu­hun­kin yri­tyk­sen vies­tin­tään.”
“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”