Punakynäpaholainen® - Henna Eklund | Sisällöntuottaja apunasi

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, Hen­na Eklund | haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, graa­fi­nen osaa­ja ja val­men­ta­ja

Aiheut­ta­vat­ko yri­tys­vies­tit ongel­mia ja sisäl­tö­til­tin? Pyy­dä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen avuk­se­si!

Val­tao­sa yri­tys­ten vies­tin­näs­tä tapah­tuu teks­tien väli­tyk­sel­lä. On siis väliä, mitä sano­taan ja miten sano­taan. Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on par­haim­mil­laan sisäl­tö­jen suun­nit­te­lua, jul­kai­sua sekä onnis­tu­mi­sen seu­ran­taa. 

Yhteis­työs­sä kans­sa­ni ymmär­rät,

1) miten sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen voi teh­dä suun­ni­tel­mal­li­sem­min,
2) miten kai­kis­ta sisäl­löis­tä saa toi­mi­vam­pia seu­ran­nal­la,
3) mit­kä visu­aa­li­set rat­kai­sut tuke­vat yri­tyk­se­si vies­tiä sekä
4) miten teko­ä­lyn spar­raa­ma­na kir­joit­ta­mi­nen voi olla hel­pom­paa.

Jot­ta sisäl­tö ei oli­si hau­li­kol­la joka puo­lel­le ammut­tua seka­mels­kaa, tar­vit­set teki­jän sekä suun­ni­tel­man. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na autan sinua, ja kans­sa­ni selä­tät sisäl­tö­til­tin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti, nopeas­ti ja laa­duk­kaas­ti. Raken­nan yri­tyk­sel­le­si rää­tä­löi­dyt digi­taa­li­set sisäl­löt huo­mioi­mal­la yri­tyk­se­si äänen sekä kes­kei­set tar­peet (koh­de­ryh­mä, kana­vat, tavoit­teet). Kir­joi­tan, kos­ka osaan, ja “Hen­nak­si” kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta. Jos haluat raken­taa sisäl­tö­si itse, mut­ta et tie­dä ihan kaik­kea, tulen tuek­se­si sekä spar­raan sinut par­haim­paa­si.

Tar­vit­set­ko heti apua? Hel­poi­ten hom­ma läh­tee liik­keel­le, kun otat heti yhteyt­tä. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi. Jos sinul­la on het­ki aikaa odo­tel­la tai haluat vie­lä koo­ta aja­tuk­se­si, varaa sil­loin aika.

Punakynäpaholaisen palvelut - verkkosisällöt, räätälöidyt artikkelit, blogitekstit, uutiskirjeet, somesisällöt ja muut kirjoitetut sisällöt
Punakynäpaholainen® — Kaiken kirjoittamisen tukena on selkeä suunnitelma.
Sisäl­tö­til­tin selä­tyk­ses­sä kaik­ki läh­tee liik­keel­le 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni.

Suun­nit­te­len ja raken­nan Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na Sinul­le seu­raa­vat sisäl­löt:

Blo­git, artik­ke­lit

Saat tuo­rei­ta näkö­kul­mia, räis­ky­vää reto­riik­kaa. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na kir­joi­tan teks­tiä, joka elää, hen­git­tää ja puhut­te­lee luki­jaan­sa.

Uutis­kir­jeet, tie­dot­teet

Kun kir­joi­tan yri­tyk­sel­le­si uutis­kir­jeet ja tie­dot­teet, ne eivät vain infor­moi, vaan myös kieh­to­vat ja raken­ta­vat mer­ki­tyk­sel­lis­tä yhteyt­tä ylei­sö­si kans­sa.

Mak­set­tu mai­non­ta

Käy­tä ammat­ti­tai­toa­ni hyväk­se­si ja anna minun luo­da mak­set­tua mai­non­taa (esim. Google Ads, Meta), joka ei vain myy, vaan myös jät­tää jäl­jen ja tukee brän­diä­si.

Sosi­aa­li­nen media

Pysy tren­dien har­jal­la luo­vien ja huo­mio­ta herät­tä­vien sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jen avul­la. Luo­ma­ni sisäl­löt reso­noi­vat ja viih­dyt­tä­vät jul­kai­sui­na, tari­noi­na, reel­sei­nä sekä thread­sei­na.

Asia­kas­ta­ri­nat

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na luon kieh­to­via ja vai­kut­ta­via ker­to­muk­sia, jot­ka jaka­vat asiak­kait­te­si koke­muk­sia ja sitout­ta­vat uusia koh­de­ryh­miä pal­ve­lui­hi­si.

Yri­tys­ta­ri­nat

Anna yri­tyk­se­si tari­nan lois­taa! Kun kir­joi­tan pal­ve­luis­ta­si ja yri­tyk­se­si mat­kas­ta, reso­noi tari­na asiak­kait­te­si kans­sa ja erot­taa sinut kil­pai­li­jois­ta.

Lisäk­si, jos haluat, val­men­nan sinut teke­mään ne yksin tai teko­ä­lyn tuke­ma­na.

Lue muu­ta­ma asia­kas­ta­ri­na­ni. Niis­sä ker­ron, miten moni­puo­li­ses­ti olen aut­ta­nut hei­tä eri­lai­sia yri­tyk­siä. Kir­joi­tan ja visu­aa­lis­tan, kos­ka osaan. Val­men­nan, kos­ka ymmär­rän.
Henna Eklund on Punakynäpaholainen ammatillisesti: haamukirjoittaja, sisällöntuottaja, tekoälykirjoittaja ja kirjoittamisen kouluttaja
#puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen blo­gi — Kir­joi­tan, kos­ka osaan

Mis­tä puhun, kun puhun digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta ja teko­ä­lyn kans­sa­kir­joit­ta­mi­ses­ta?

Blo­gis­sa­ni ker­ron koke­muk­sis­ta­ni kir­joit­ta­mi­sen paris­sa sekä annan vink­ke­jä ja ohjeis­tuk­sia tär­keim­piin kysy­myk­siin kos­kien yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa ja teko­ä­ly­kir­joit­ta­mis­ta. Saat niis­tä joko uusia aja­tuk­sia tai sit­ten vah­vis­tat itse­tun­toa­si hal­lit­se­mal­la jo kuva­tun tie­don. Alla muu­ta­ma suo­ra link­ki suo­si­tuim­piin teks­tei­hin.

Ps. Haluat­ko oppia kir­joit­ta­maan teko­ä­lyn kans­sa parem­min? Lataa oppaa­ni.

Webi­naa­rit ovat nyky­ai­kaa ja aina kivo­ja asioi­ta. Eten­kin asian­tun­ti­jay­ri­tyk­sen tuli­si jär­jes­tää tuol­lai­sia, jot­ta he voi­si­vat tuo­da esiin osaa­mi­sen­sa parem­min. Webi­naa­ri voi olla pie­ni asian­tun­ti­ja­miit­ti tai sit­ten isom­pi mak­sul­li­nen tapah­tu­ma. Mitä vai­hei­ta vies­tin­nän tuli­si sisäl­tää? Miten sitä mark­ki­noi­daan poten­tia

Miten yri­tys­ta­ri­nat ker­ro­taan iske­väs­ti, osu­vas­ti ja kou­kut­ta­vas­ti? Jos yri­tyk­ses­tä ker­ro­taan tari­na, miten se raken­ne­taan? Mikä on yri­tys­ta­ri­nan idea? Nämä ovat perus­ky­sy­myk­set, jot­ka kuu­len aloit­taes­sa­ni työt. Paras kom­ment­ti, jon­ka kuu­lin: “Ei nyt v**** mitään romaa­nia tar­vit­se kir­joit­taa!”

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on vai­kea laji, kos­ka suo­men kie­li on anka­ra luku­tai­dot­to­mal­le. Kun jokin ter­mi irro­te­taan kon­teks­tis­ta, koe­taan se omien halu­jen ja toi­vei­den mukai­ses­ti ennem­min kuin pereh­dy­tään, tut­ki­taan sekä sel­vi­te­tään taus­to­ja syvem­min. Luku­tai­toi­nen ihmi­nen ymmär­tää tutus­tua myös ympä­ris­töön, mis­sä tari

Anteek­si, kun sanon tämän, mut­ta mies­voi­mai­set yri­tyk­set vas­ta nyt ovat hil­jal­leen herää­mäs­sä Ins­ta­gra­min, Tik­To­kin sekä Pin­te­res­tin mark­ki­na-arvoon, kun taas nais­voi­mai­sil­le yri­tyk­sil­le tämä on ollut jo arkea pidem­män aikaa. Visu­aa­li­suus, kau­neus sekä kuvien ja videoi­den värit­tä­mä todel­li­nen kuva yri­tys­ten teke­mis

Kun lisäät laa­duk­kai­den link­kien eli backlink­kien mää­rää, joh­da­tat tehok­kaam­min poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si. Jos mie­tit käyt­täy­ty­mis­tä­si ver­kos­sa eli jos tör­määt luot­ta­ma­si tahon sivus­tol­la mie­len­kiin­toi­seen link­kiin, joka joh­taa aihees­ta ker­to­val­le verk­ko­si­vus­tol­le, mah­dol­li­ses­ti myös nap­sau­tat sit

Alal­la­ni monio­saa­mi­nen on elin­tär­ke­ää. Mil­lai­set luon­teen­piir­teet teke­vät sinus­ta monio­saa­jan? Mate­ro nos­ti esiin vii­si kon­kreet­tis­ta ydin­osaa­mis­ta: Monio­saa­jil­la on ute­liai­suut­ta, vies­tin­tä­osaa­mis­ta, per­soo­na koh­dil­laan, tun­teet hal­lin­nas­sa ja mer­ki­tys­tä. Mitä tämä kon­kreet­ti­ses­ti tar­koit­taa?

Olet teh­nyt pidem­pään asiak­kaa­si kans­sa töi­tä. Olet hel­pot­ta­nut hei­dän työ­tään, pal­ve­lut / tuot­tee­si ovat jo osa hei­dän arke­aan. Olet rat­kais­sut hei­dän ongel­man­sa — yksit­täi­sen tai jat­ku­val­la sopi­muk­sel­la. Nyt oli­si aika näyt­tää tyy­ty­väi­sen asiak­kaan kas­vot poten­ti­aa­li­sil­le muil­le­kin asiak­kail­le­si. Miten teet se

Olles­sa­ni opet­ta­ja ope­tin päi­vit­täin yri­tyk­sen vies­tin­näs­tä perus­tei­ta. Sisäl­tö­stra­te­gia ja sisäl­tö­suun­ni­tel­ma oli­vat olen­nai­nen osa koko­nai­suut­ta: Mitä on yri­tys­vies­tin­tä, mil­lai­siin asioi­hin tuli­si siel­lä kes­kit­tyä, mihin aihea­luei­siin yri­tys­vies­tin­tä jae­taan ja miten se saa­daan toi­mi­vak­si? Jokai­nen yri­tys toi­mii

Äidin­kie­len opet­ta­ja­na tun­sin, että toi­min joka päi­vä ns. kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja­na. Kun raken­sin yri­tys­toi­min­taa­ni, oli loo­gis­ta teh­dä myös nii­tä töi­tä eli kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan työs­tä sain osa­ni. Mitä omi­nai­suuk­sia vaa­di­taan kus­tan­nus­toi­mit­ta­jal­ta? Mitä asioi­ta sisäl­lön­tuot­ta­jan tuli­si huo­mioi­da?

Yri­tys­ten arjes­sa tulee eteen het­kiä, jol­loin on aika hyvil­le uuti­sil­le ja myös aika huo­noil­le uuti­sil­le. Kiin­ni­tän surf­fa­tes­sa­ni huo­mio­ta yri­tys­ten tapaan uuti­soi­da krii­sien aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta yri­tyk­sen­sä toi­min­taan. Tie­dät­kö sinä, mil­loin on paras aika ker­toa hyvät ja huo­not uuti­set?

Sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen idea­na on löy­tää yri­tyk­sel­le suun­ta sekä ymmär­tää, mitä on yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta hyvä sisäl­tö. Hyvä sisäl­tö raken­tuu nel­jäs­tä eri pala­ses­ta: stra­te­gi­ses­ta, sisäl­löl­li­ses­tä, tek­ni­ses­tä ja luo­vas­ta. Kun nämä pala­set on huo­mioi­tu, kar­toi­tuk­sen tulok­set ovat onnis­tu­neet.

Asia­kas­pa­lau­te voi jos­kus olla jotain muu­ta kuin odo­tit. Se voi liit­tyä asioi­hin, joi­ta et osan­nut aja­tel­la­kaan. Olet­ko tör­män­nyt seu­raa­viin ilmai­sui­hin? “Nyt meni sää­tä­mi­sek­si toi­sen osa­puo­len kans­sa.” “Ilme oli han­ka­la­na, kun sanoin sen.” “Mitä­hän Mika tar­koit­ti?” “Jäin suu auki tui­jot­ta­maan, kun hän s

Sisäl­tö­til­tin selä­tyk­ses­sä nopeus on valt­tia!
Kaik­ki läh­tee liik­keel­le 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni.
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaat ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä Hen­na Eklun­din kans­sa?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Punakynäpaholainen | Henna Eklund | Sisällöntuottaja, digiammattilainen, somevalmentaja
Henna Eklund hoitaa digitaalisen sisältömarkkinoinnin
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, Hen­na Eklund | haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, graa­fi­nen osaa­ja ja val­men­ta­ja

Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti vai­vat­to­mas­ti, teh­dään yri­tys­vies­tin­näs­tä tehok­kaam­paa

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.

Ps. Haluat­ko ilmai­sia some­vink­ke­jä vai­vat­to­mas­ti?
Tilaa uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä — Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa.

Lisäk­si muis­ta seu­ra­ta minua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa!
Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti­si! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni. Pää­tät sen jäl­keen jat­kos­ta.