Punakynäpaholainen® | Selätän sisältötilttisi tehokkaasti

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen kir­joit­ta­ja sekä sisäl­tö­til­tin selät­tä­jä

Yksi kysy­mys: Kär­si­tään­kö yri­tyk­ses­sä­si sisäl­tö­til­tis­tä? 

“Mikä ihme on sisäl­tö­tilt­ti?” Minä­pä ker­ron. Älä huo­li, et ole yksin. Hel­poi­ten ymmär­rät sisäl­tö­til­tin pie­nel­lä poh­din­nal­la. Tun­nis­tat­ko seu­raa­via oirei­ta?
  • Yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la on blo­gi, jon­ne on kir­joi­tet­tu vii­mek­si vuo­si tai puo­li vuot­ta sit­ten. Idea­na oli aluk­si, että jokai­nen kir­joit­taa vuo­rol­laan, mut­ta sit­ten teke­mi­nen vain unoh­tui ja kyn­nys aloit­taa uudel­leen kas­voi lii­an kor­keak­si.
  • Haluai­sit, että yri­tyk­se­si näyt­täi­si ole­van elos­sa verk­ko­si­vu­jen ja somen perus­teel­la, mut­ta kukaan toi­mis­tol­la­si ei ehdi teh­dä asial­le mitään. Vii­mei­sin päi­vi­tys sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on puo­len vuo­den tai jopa vuo­den takaa. Se on jul­kais­tu jon­kin mes­sun / tapah­tu­man / juh­lan tms. yhtey­des­sä yhteis­työ­kump­pa­nin tar­pei­siin.
  • Yri­tit hel­pot­taa sisäl­lön­tuo­tan­toa ulkois­ta­mal­la sen, mut­ta hom­ma meni “suh­kuk­si”. Mai­nos­toi­mis­to kou­kut­ti sinut kuu­kausi­so­pi­muk­seen, ei tul­lut teke­mi­ses­sä vas­taan, kuu­kausi­pa­la­ve­reis­sa pyö­rit­te­lit­te peu­ka­loi­ta ja kat­se­lit­te dataa, joka ei ker­to­nut teil­le mitään. Har­mis­tuk­sis­sa purit sopi­muk­sen.
  • Vaik­ka tuo­tat sään­nöl­li­ses­ti sisäl­töä, ne eivät saa oikei­ta reak­tioi­ta. Kes­ki­tyt sil­loin vää­riin asioi­hin ja et puhut­te­le avai­n­asia­kas­ta­si. Kes­ki­tyt sisäl­löis­sä­si myyn­ti­pu­hee­seen etkä koh­de­ryh­mä­si pal­ve­luun eli et rat­kai­se hei­dän ongel­maan­sa.
Jos tun­nis­tat yhden­kään oireis­ta, yri­tyk­ses­sä­si on val­lal­la sisäl­tö­tilt­ti ja se pitää selät­tää. Erään fik­sun tyy­pin sanoin: “Vir­taa menee ihan p**p kaik­keen, mut­ta mitään sisäl­töä ei tule ulos.” Varaa aika ja kes­kus­tel­laan, miten voin sinua aut­taa!
Punakynäpaholainen - Minäpä kerron sinulle, mitä sisältötiltti tarkoittaa?
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen & ghostw­ri­ter | Selä­tän vai­vat­to­mas­ti Sisäl­tö­til­tin yri­tyk­ses­sä­si.

“Mis­tä sisäl­tö­til­tin selä­tys alkaa?”

Kun kir­joi­tan digi­taa­li­sia sisäl­tö­jä yri­tyk­sil­le hei­dän moni­puo­li­siin tar­pei­siin­sa, olen huo­man­nut, että par­hai­siin tulok­siin pää­see, kun kai­ken työn taus­tal­la on sel­keä ja hel­pos­ti seu­rat­ta­va suun­ni­tel­ma. Juu­ri­syy yri­tys­ten sisäl­tö­tilt­tiin on usein se, että sisäl­lön­tuot­ta­mi­sel­la ei ole suun­ni­tel­maa ja siten myös tar­pei­siin sopi­vien sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen jää yksi­puo­li­sek­si some­tuk­sek­si tai koru­lausei­den kir­joit­te­luk­si verk­ko­si­vuil­le. Sil­loin ei syn­ny ker­ta­käyt­tö­ka­maa suu­rem­paa.
Kun läh­den kir­joit­ta­maan yri­tys­vies­te­jä kans­sa­si yri­tyk­se­si moni­puo­li­siin tar­pei­siin, raken­nan samal­la kans­sa­si niil­le sel­keän suun­ni­tel­man. Suun­ni­tel­ma kat­taa nykyi­set ja lähi­tu­le­vai­suu­den tar­peet ja tavoit­teet koh­de­ryh­mä­koh­tai­ses­ti. Kaik­ki toi­met suun­ni­tel­mas­sa ovat mitat­ta­vis­sa sekä saa­vu­tet­ta­vis­sa. 

Mitä saat?

Sel­keän suun­ni­tel­man

Kun selä­tän sisäl­tö­til­tin yri­tyk­ses­sä­si, se tapah­tuu tar­kan ja aika­tau­lu­te­tun suun­ni­tel­man poh­jal­ta. Sinun ei tar­vit­se miet­tiä tai arvail­la mik­si, mitä, mil­loin, kenel­le, miten ja kuka, vaan kaik­ki on suun­ni­tel­tu val­miik­si.

Tar­kas­ti mää­ri­tel­lyt sisäl­löt

Mie­les­tä­ni kaik­ki sisäl­lön­tuo­tan­to tulee koh­den­taa kes­kei­sil­le koh­de­ryh­mil­le­si. Kuka lukee sisäl­tö­si”, on tär­kein kysy­mys. Tar­kas­ti koh­den­ne­tuil­la sisäl­löil­lä kas­va­tan yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä rake­tin lail­la koh­ti täh­tiä.

Ammat­ti­lai­sen

Sisäl­tö­til­tin selät­tää kans­sa­si aito kir­joit­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Olen toi­mi­nut 10 vuot­ta äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja­na amma­til­li­sel­la puo­lel­la. Olen niin kir­joit­ta­nut kuin opet­ta­nut kir­joit­ta­maan sisäl­tö­jä.

Valit­se digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen tuot­ta­jak­si sekä kir­joit­ta­jak­si Hen­na Eklund, Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen. Kans­sa­ni men­nään tar­ve edel­lä. Jos et halua, et sitou­du mak­sa­maan kal­lii­ta kuu­kausi­pal­ve­lui­ta, vaan teke­mi­sel­lä on sel­keä tavoi­te ja help­po hin­ta.
Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti­si! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le ILMAISESTA 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni. Pää­tät sen jäl­keen jat­kos­ta.
#puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen blo­gi — Kir­joi­tan, kos­ka osaan

Mis­tä puhun, kun puhun suun­ni­tel­mal­li­ses­ta digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta?

Blo­gis­sa­ni ker­ron koke­muk­sis­ta­ni kir­joit­ta­mi­sen paris­sa sekä annan vink­ke­jä ja ohjeis­tuk­sia tär­keim­piin kysy­myk­siin kos­kien yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa. Saat niis­tä joko uusia aja­tuk­sia tai sit­ten vah­vis­tat itse­tun­toa­si hal­lit­se­mal­la jo kuva­tun tie­don. Alla muu­ta­ma suo­ra link­ki suo­si­tuim­piin teks­tei­hin.

Jos­kus on aika muut­taa suun­taa tai toi­min­ta­mal­le­ja eli kehit­tää vies­tin­näl­le sel­keä sisäl­tö­stra­te­gia eli sisäl­tö­suun­ni­tel­ma. Kukaan meis­tä ei voi jat­kaa samoil­la eväil­lä eteen­päin loput­to­mas­ti, vaan ajoit­tain pitää miet­tiä hie­man pidem­mäl­le eteen­päin. Muu­tos­pai­neen voi aiheut­taa yri­tyk­sen kas­vu, hen­ki­lös­tön mu

Pori­sin erään yrit­tä­jän kans­sa, jol­le asiak­kai­den kom­men­tit ovat elin­tär­keä suo­si­tus­ten muo­to. Tämä tar­koit­taa siis, että tämä yrit­tä­jä voi jakaa asiak­kaan jul­kai­se­mat jul­kai­sut hen­ki­lö­koh­tai­sel­laan tai yri­tyk­sen­sä Face­book-sivul­la. Jos­kus asiak­kaan kom­men­tin koh­dal­la lukee “Sisäl­tö ei ole käy­tet­tä­vis­sä täll

Social Sel­ling tar­koit­taa hel­pos­ti kuvat­tu­na vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia. Hen­ki­löbrän­din avul­la on ammat­ti­lai­nen raken­taa näky­vyyt­tään sekä kas­vat­taa luot­ta­mus­ta ver­kos­tois­sa ja alus­toil­la, jois­sa hän tie­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan­sa liik­ku­van. Ylei­nen kysy­mys onkin, kan­nat­taa­ko sii­hen panos­taa?

Olen kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta yhteen eri­tyi­seen seik­kaan esi­mer­kik­si blo­gi­kir­joi­tuk­sis­sa, leh­tiar­tik­ke­leis­sa ja muis­sa jul­kais­tuis­sa teks­teis­sä: Jos otsi­kos­sa ei ole nume­roa, sii­nä on takuul­la kysy­mys. Jois­sa­kin teks­teis­sä on jopa molem­mat tehos­ta­mas­sa vai­ku­tel­maa. Mis­tä läh­tien siis hyvä otsik­ko sisäl­tää kysy­myk­sen?

Kuin­ka usein olet saa­pu­nut sivul­le, mis­sä mai­nos­te­taan, että on blo­gi, mut­ta huo­maat, että blo­gia on päi­vi­tet­ty vii­mek­si vii­me vuo­den puo­lel­la? Kuin­ka monel­la yri­tyk­sel­lä on täl­lä het­kel­lä ns. “blo­gi”, mut­ta sil­lä ei ole päi­vit­tä­jää tai yksin­ker­tai­ses­ti yri­tyk­sel­lä ei ole blo­gat­ta­vaa asi­aa sit­ten­kään? Tuli­ko blog

Kun asia­sa­na­suun­nit­te­lu teh­dään huo­lel­la ja se yhdis­te­tään kat­ta­vaan avain­koh­de­ryh­mäl­le suun­nat­tuun sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin, tulok­set ovat olleet monel­le yri­tyk­sel­le var­sin pal­kit­se­via. Tari­nan­ker­ron­nas­sa tär­kein­tä on juu­ri sanas­to sekä sen sopi­vuus koh­tee­seen eli asia­kas­kun­taan. Tari­nan sanas­to ei kui­ten­kaan saa olla yl

Ryh­mäs­par­rauk­ses­sa on voi­maa. Start­Fac­tor-kou­lu­tus vah­vis­ti sen. Siel­lä kävim­me yhdes­sä nimit­täin lävit­se, miten ker­toi­sim­me pal­ve­luis­tam­me. Jokai­nen läh­ti hom­maan sil­lä aja­tuk­sel­la, että poruk­ka vink­kaa, mitä kun­kin pitäi­si teh­dä, että sai­si kas­va­tet­tua näky­vyyt­tään tai mikä oli­si se yksi­löl­li­nen valt­ti tai mi

Menee­kö sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­si met­sään? Ei hätää, työ­tä­ni on aut­taa sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa niin pie­ny­rit­tä­jiä kuin pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä (*vink vink). Jokai­sen yri­tyk­sen kans­sa eteen ovat tul­leet samat ongel­mat. Annan nyt syyt, mik­si juu­ri ne pitäi­si huo­mioi­da. Osa yrit­tä­jis­tä on huo­man­nut­kin nämä a

Olet teh­nyt pidem­pään asiak­kaa­si kans­sa töi­tä. Olet hel­pot­ta­nut hei­dän työ­tään, pal­ve­lut / tuot­tee­si ovat jo osa hei­dän arke­aan. Olet rat­kais­sut hei­dän ongel­man­sa — yksit­täi­sen tai jat­ku­val­la sopi­muk­sel­la. Nyt oli­si aika näyt­tää tyy­ty­väi­sen asiak­kaan kas­vot poten­ti­aa­li­sil­le muil­le­kin asiak­kail­le­si. Miten teet se

Hyvin­laa­di­tut tuo­te­ku­vauk­set herät­tä­vät luot­ta­mus­ta ja sitout­ta­vat asiak­kaan verk­ko­kaup­pa­si vakio­asiak­kaak­si. Kun tuo­te­ku­vauk­set otta­vat vas­taan, puhut­te­le­vat ongel­maa sekä selos­ta­vat auki vai­keam­mat ter­mit, asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­kin on läm­min. Kurk­kaa, mil­lai­siin asioi­hin tuli­si kiin­nit­tää huo­mio­ta?

Vies­tin­tä ei aina ole iloi­sia asioi­ta pul­lol­laan. Jos­kus yri­tyk­sen sisäl­lä tapah­tuu odot­ta­mat­to­mia asioi­ta, esim. burn out, sai­ras­tu­mi­nen tai jopa kuo­le­ma. Vii­mei­sim­män uuti­sen kuul­tua­ni jäin poh­ti­maan, miten yrit­tä­jä tai yri­tys voi vies­tiä odot­ta­mat­to­mas­ta tapah­tu­mas­ta? Onko täl­lai­sel­le uuti­sel­le tilaa?

Kun lisäät laa­duk­kai­den link­kien eli backlink­kien mää­rää, joh­da­tat tehok­kaam­min poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si. Jos mie­tit käyt­täy­ty­mis­tä­si ver­kos­sa eli jos tör­määt luot­ta­ma­si tahon sivus­tol­la mie­len­kiin­toi­seen link­kiin, joka joh­taa aihees­ta ker­to­val­le verk­ko­si­vus­tol­le, mah­dol­li­ses­ti myös nap­sau­tat sit

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.

Punakynä­paholainen® — Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti vai­vat­to­mas­ti

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia

henna@punakynapaholainen.fi.

Ps. Haluat­ko ilmai­sia some­vink­ke­jä vai­vat­to­mas­ti?
Tilaa uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä — Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa.
Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti­si! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le ILMAISESTA 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni. Pää­tät sen jäl­keen jat­kos­ta.