#punakynäpaholainen #tekstinikkari #sisällöntuottaja
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Kehit­tä­jä, joka hoi­taa sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­si pirul­li­sen tehok­kaas­ti

Ovat­ko vies­ti­si rik­ki ja mark­ki­noin­ti­si ei toi­mi halua­mal­la­si taval­la? Sinul­ta puut­tuu suun­ni­tel­ma

Ei hätää, autan Sinua raken­ta­maan sel­lai­sen. Punakynäpaholainen®-metodin avul­la annan yri­tyk­se­si vies­teil­le tar­koi­tuk­sen, pirul­li­sen tehok­kaas­ti. Saat suun­ni­tel­man, joka nou­dat­taa tavoit­tei­ta­si sekä tehos­taa sisäl­tö­je­si ja mark­ki­noin­ti­si voi­maa. Suun­ni­tel­man avul­la nos­tan yri­tyk­se­si vah­vas­ti esiin avain­koh­de­ryh­mäl­le­si. Lisäk­si var­mis­tan, että sisäl­tö­jä­si on kai­kin­puo­lin help­po lukea ja osto­pol­ku on sel­keä.

Meto­di­ni avul­la saat vas­tauk­sen seu­raa­viin kysy­myk­siin:

  • Mitä on digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti ja mik­si yri­tyk­set tar­vit­se­vat digi­taa­lis­ta mark­ki­noin­tia?
  • Mik­si digi­taa­li­nen mark­ki­noin­ti on tär­ke­ää juu­ri Sinun yri­tyk­sel­le­si?
  • Miten yri­tyk­sel­le­si luo­daan myyn­tiä tuke­va mark­ki­noin­ti­stra­te­gia ja miten sisäl­töä toteu­te­taan suun­ni­tel­lus­ti?

Kun suun­ni­tel­ma on sel­keä, sen poh­jal­ta on help­po raken­taa moni­puo­li­set digi­taa­li­set sisäl­löt niin orgaa­ni­siin pos­tauk­siin kuin mak­set­tuun mai­non­taan — verk­ko­si­vuil­le, sosi­aa­li­seen medi­aan ja mui­hin digi­taa­li­siin jul­kai­sui­hin, kuten uutis­kir­jei­siin, tie­dot­tei­siin, videoi­hin, podcas­tei­hin ja webi­naa­rei­hin.

Kun haluat, että sisäl­löil­lä­si on sel­keä suun­ni­tel­ma ja sano­ma ja haluat vies­ti­si vie­vän men­nes­sään, sil­loin kan­nat­taa kuun­nel­la Puna­ky­nä­pa­ho­lais­ta. Missio­ni on selät­tää yri­tyk­se­si mark­ki­noin­ti­kaa­os sekä vies­tin­tä­tilt­ti. Voin spar­ra­ta, kou­lut­taa tai ottaa koko­naan vas­tuun. Valin­ta on Sinun.

Henna Eklund, Punakynäpaholainen®
#puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen vink­ke­jä digi­taa­li­seen sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin

Mis­tä puhun, kun puhun suun­ni­tel­mal­li­ses­ta digi­taa­li­sis­ta sisäl­löis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta?

Artik­ke­leis­sa­ni annan vink­ke­jä ja ohjeis­tuk­sia tär­keim­piin kysy­myk­siin kos­kien yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia. Saat niis­tä joko uusia aja­tuk­sia tai sit­ten vah­vis­tat itse­tun­toa­si hal­lit­se­mal­la jo kuva­tun tie­don. Mene suo­raan alla ole­vas­ta karusel­lis­ta kiin­nos­ta­vaan artik­ke­liin tai selaa nii­tä omal­la sivul­la napin kaut­ta. Innos­ta­via luku­het­kiä!

Alal­la­ni monio­saa­mi­nen on elin­tär­ke­ää. Mil­lai­set luon­teen­piir­teet teke­vät sinus­ta monio­saa­jan? Mate­ro nos­ti esiin vii­si kon­kreet­tis­ta ydin­osaa­mis­ta: Monio­saa­jil­la on ute­liai­suut­ta, vies­tin­tä­osaa­mis­ta, per­soo­na koh­dil­laan, tun­teet hal­lin­nas­sa ja mer­ki­tys­tä. Mitä tämä kon­kreet­ti­ses­ti tar­koit­taa?

Yri­tys­toi­min­nas­sa on perin­teis­tä, että jokai­ses­sa asia­kas­pa­la­ve­ris­sa on nopeas­ti koos­tet­ta­va asiak­kaal­le, mitä yri­tyk­se­si tekee ja miten asia­kas­yri­tys voi­si hyö­tyä tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si. On raken­net­ta­va suul­li­nen yri­ty­se­sit­te­ly, ja sekös on jos­kus vai­ke­aa. Miten yri­ty­se­sit­te­ly tulee sit­ten raken­taa?

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on vai­kea laji ja suo­men kie­li on anka­ra luku­tai­dot­to­mal­le. Vaik­ka kysei­nen lause luki rin­nas­sa­ni englan­nik­si, voi sen ymmär­tää monin tavoin tun­te­mat­ta taus­to­ja. Yksin­ker­tai­sin ihmi­nen ymmär­tää sen halu­jen­sa kaut­ta, tut­tu­ni tie­tä­vät mer­ki­tyk­sen tar­kem­min. Se oli ensim­mäi­nen ja vii­mei­nen ker­ta, kun

Ver­kos­toi­tu­mi­sen kan­nal­ta oli­si tär­ke­ää, että Lin­ke­din-pro­fii­li­si tar­joai­si ajan­koh­tai­sen tie­don. Ver­kos­to­jen kas­vaes­sa mah­dol­li­suu­det vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ovat moni­puo­li­set ja Lin­ke­di­nin fee­dis­sä voi kom­men­toi­da niin alan­sa toi­mi­joi­den, kans­say­rit­tä­jien ja mah­dol­lis­ten asiak­kai­den jaka­mia jul­kai­su­ja.

Uusien tuul­ten puhal­taes­sa olen jäl­leen kat­sel­lut kriit­ti­sel­lä ja kehit­tä­väl­lä sil­mäl­lä Lin­ke­din-pro­fii­lia­ni. Ajoit­tain huo­maan siel­lä kehi­tet­tä­vää. Miten sisäl­tö on mah­dol­lis­ta saa­da vah­vem­min teho­käyt­töön mark­ki­noin­ti­mie­les­sä. Tie­sit­kö, että sisäl­löt saa teho­käyt­töön erin­omai­ses­ti mik­ro­si­säl­töi­nä?

Social Sel­ling tar­koit­taa hel­pos­ti kuvat­tu­na vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia. Hen­ki­löbrän­din avul­la on ammat­ti­lai­nen raken­taa näky­vyyt­tään sekä kas­vat­taa luot­ta­mus­ta ver­kos­tois­sa ja alus­toil­la, jois­sa hän tie­tää poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan­sa liik­ku­van. Ylei­nen kysy­mys onkin, kan­nat­taa­ko sii­hen panos­taa?

Yri­tys­ten arjes­sa tulee eteen het­kiä, jol­loin on aika hyvil­le uuti­sil­le ja myös aika huo­noil­le uuti­sil­le. Kiin­ni­tän surf­fa­tes­sa­ni huo­mio­ta yri­tys­ten tapaan uuti­soi­da krii­sien aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta yri­tyk­sen­sä toi­min­taan. Tie­dät­kö sinä, mil­loin on paras aika ker­toa hyvät ja huo­not uuti­set?

Työ­ni puo­les­ta pää­sen tutus­tu­maan monen­lais­ten yri­tys­ten sisäi­seen toi­min­taan. Jois­sa­kin pai­kois­sa sulau­dun nopeas­ti mukaan ilman auk­to­ri­teet­ti­ra­jo­ja, jois­sa­kin pai­kois­sa taas kul­jen hyvin rajoi­tet­tua pol­kua. Olen kui­ten­kin sitä miel­tä, että kai­ken sisäi­sen vies­tin­nän tuli­si olla avoin­ta. Se herät­tää luot­ta­mus­ta.

Vies­tin­tä ei aina ole iloi­sia asioi­ta pul­lol­laan. Jos­kus yri­tyk­sen sisäl­lä tapah­tuu odot­ta­mat­to­mia asioi­ta, esim. burn out, sai­ras­tu­mi­nen tai jopa kuo­le­ma. Vii­mei­sim­män uuti­sen kuul­tua­ni jäin poh­ti­maan, miten yrit­tä­jä tai yri­tys voi vies­tiä odot­ta­mat­to­mas­ta tapah­tu­mas­ta? Onko täl­lai­sel­le uuti­sel­le tilaa?

Olet huo­man­nut Lin­ke­di­nis­sä ilmiön, että kave­reil­ta tipah­taa ilmoi­tuk­sia: “Kave­ri X invi­ted you to subsc­ri­be to Uutis­kir­jeen Nimi.” Lin­ke­di­nis­sä on nyt oma sisäi­nen uutis­kir­jeen­sä, jon­ka avul­la voit raken­taa tilaa­ja­kun­taa Lin­ke­di­nin sisäl­lä. Neu­von sinul­le nyt, miten kir­jeen voi ottaa teho­käyt­töön.

Sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen idea­na on löy­tää yri­tyk­sel­le suun­ta sekä ymmär­tää, mitä on yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta hyvä sisäl­tö. Hyvä sisäl­tö raken­tuu nel­jäs­tä eri pala­ses­ta: stra­te­gi­ses­ta, sisäl­löl­li­ses­tä, tek­ni­ses­tä ja luo­vas­ta. Kun nämä pala­set on huo­mioi­tu, kar­toi­tuk­sen tulok­set ovat onnis­tu­neet.

Erin­omai­set kii­tos­vies­tit muis­te­taan asia­kas­vies­tin­näs­sä. Ilman asia­kas­ta ei ole lii­ke­toi­min­taa, joten asiak­kaan muis­ta­mi­nen kii­tok­sel­la ostok­sen jäl­keen on vähin­tä, mitä yri­tys voi teh­dä. Se on myös hel­poin tapa saa­da jaet­tua iloi­nen mie­li. Vali­tet­ta­vas­ti on myös yri­tyk­siä, joil­ta kii­tos­ta ei tipah­da.

digi­taa­lis­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­tia suun­ni­tel­lus­ti — Suo­ra­vii­vai­sel­la pro­ses­sil­la saa­daan sisäl­löt vai­vat­ta verk­koon

Punakynä­paholainen®-metodi — Sel­keä suun­ni­tel­ma tuo tulok­sia

Punakynäpaholainen®-metodi tulee avuk­si sil­loin, kun yri­tyk­ses­sä­si ei ole sel­ke­ää suun­ni­tel­maa sisäl­löil­le eikä kon­kreet­tis­ta vas­tuu­hen­ki­löä, joka hoi­taa työn tai haluat kehit­tää työn­te­ki­jöit­te­si tai­to­ja hoi­ta­maan parem­min sisäl­tö­mark­ki­noin­nin. 

Jokai­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa onnis­tu­neen yri­tyk­sen vies­tin­tä toi­mii suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Yri­tyk­sel­lä on sisäi­nen tai ulkoi­nen teki­jä, joka luo yri­tyk­sel­le moni­puo­li­ses­ti orgaa­nis­ta sekä mak­set­tua sisäl­töä sovit­tui­hin kana­viin. Samal­la tämä teki­jä vas­taa ana­ly­tii­kas­ta sekä rapor­toi muu­tok­sis­ta aktii­vi­ses­ti Sinul­le. 

Punakynäpaholainen®-metodin avul­la yri­tyk­ses­sä­si ei ole enää stres­siä sii­tä, kenel­le, mitä, mil­loin, miten ja kuka. Pirul­li­sen nokke­la digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin meto­di­ni lumo­aa koh­dey­lei­sö­si ja loih­tii myyn­ti­lu­kusi kas­vuun. Sel­keä suun­ni­tel­ma tuo aina tulok­sia.

Vaih­toeh­to 1:

Toteu­tan sisäl­tö­mark­ki­noin­nin puo­les­ta­si suun­ni­tel­mal­li­ses­ti

Vaih­toeh­to 1 sopii yri­tyk­sil­le, joil­la ei ole aikaa suun­ni­tel­la eikä toteut­taa sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­aan. Lisäk­si yri­tyk­ses­sä­si ei ole var­si­nai­sia mark­ki­noin­nin teki­jöi­tä. Olet mah­dol­li­ses­ti mark­ki­noin­ti­kaa­ok­ses­sa ja vies­tin­tä­til­tis­sä.

Vaih­toeh­to 2:

Val­men­nan Sinut toi­mi­maan suun­ni­tel­man mukaan

Vaih­toeh­to 2 sopii yri­tyk­sel­le, jol­la on val­mii­na teki­jät, mut­ta he halua­vat kehit­tyä parem­mak­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa. Sinä haluat var­mis­taa, että yri­tyk­se­si ei jou­du mark­ki­noin­ti­kaa­ok­seen eikä vies­tin­tä­tilt­tiin.

Saa­ma­ni palau­te

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet?

Älä luo­ta vain minun sanaa­ni, vaan lue asiak­kait­te­ni kir­joit­ta­mat aja­tuk­set työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni.

“Hen­na osa­si ker­toa todel­la hyvin asioi­ta ja hän osa­si myös ava­ta nii­tä, jot­ta ne oli sel­keä ymmär­tää.”
Opis­ke­li­ja
Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän ja sisäl­lön­tuo­tan­non opin­not, Ras­tor-ins­ti­tuut­ti
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Erit­täin tai­ta­va sisäl­lön­tuot­ta­ja niin sosi­aa­li­seen medi­aan kuin muu­hun­kin yri­tyk­sen vies­tin­tään.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.

Punakynä­paholainen® -

Sel­keä suun­ni­tel­ma tuo aina tulok­sia

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

 

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia
henna@punakynapaholainen.fi.

 

Ps. Haluat­ko teh­dä yhteis­työ­tä? Olen aina avoin sel­lai­sel­le.