Etsitkö digitaalisten sisältöjen tekijää? | Punakynäpaholainen®

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Copyw­ri­ter, Digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen teki­jä sekä sisäl­tö­til­tin selät­tä­jä

Yksi kysy­mys: Onko yri­tyk­se­si sisäl­tö­til­tis­sä? 

“Mikä ihme on sisäl­tö­tilt­ti?” Minä­pä ker­ron. Älä huo­li, et ole yksin. Hel­poi­ten ymmär­rät sisäl­tö­til­tin pie­nel­lä poh­din­nal­la. Tun­nis­tat­ko seu­raa­via oirei­ta?
  • Yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­la on blo­gi, jon­ne on kir­joi­tet­tu vii­mek­si vuo­si tai puo­li vuot­ta sit­ten. Idea­na oli aluk­si, että jokai­nen kir­joit­taa vuo­rol­laan, mut­ta sit­ten teke­mi­nen vain unoh­tui ja kyn­nys aloit­taa uudel­leen kas­voi lii­an kor­keak­si.
  • Haluai­sit, että yri­tyk­se­si näyt­täi­si ole­van elos­sa verk­ko­si­vu­jen ja somen perus­teel­la, mut­ta kukaan toi­mis­tol­la­si ei ehdi teh­dä asial­le mitään. Vii­mei­sin päi­vi­tys sosi­aa­li­ses­sa medias­sa on puo­len vuo­den tai jopa vuo­den takaa. Se on jul­kais­tu jon­kin mes­sun / tapah­tu­man / juh­lan tms. yhtey­des­sä yhteis­työ­kump­pa­nin tar­pei­siin.
  • Yri­tit hel­pot­taa sisäl­lön­tuo­tan­toa ulkois­ta­mal­la sen, mut­ta hom­ma meni “suh­kuk­si”. Mai­nos­toi­mis­to kou­kut­ti sinut kuu­kausi­so­pi­muk­seen, ei tul­lut teke­mi­ses­sä vas­taan, kuu­kausi­pa­la­ve­reis­sa pyö­rit­te­lit­te peu­ka­loi­ta ja kat­se­lit­te dataa, joka ei ker­to­nut teil­le mitään. Har­mis­tuk­sis­sa purit sopi­muk­sen.
  • Vaik­ka tuo­tat sään­nöl­li­ses­ti sisäl­töä, ne eivät saa seu­raa­jia. Kes­ki­tyt sil­loin vää­riin asioi­hin ja et puhut­te­le avai­n­asia­kas­ta­si. Kes­ki­tyt sisäl­löis­sä­si myyn­ti­pu­hee­seen etkä koh­de­ryh­mä­si pal­ve­luun eli et rat­kai­se hei­dän ongel­maan­sa. 
Jos tun­nis­tat yhden­kään oireen yri­tyk­ses­sä­si, ongel­ma­na on Sisäl­tö­tilt­ti. Erään fik­sun tyy­pin sanoin: “Vir­taa menee ihan p**p kaik­keen, mut­ta mitään sisäl­töä ei tule ulos.” Mitä miel­tä olet? Onko aika selät­tää sisäl­tö­tilt­ti?
Punakynäpaholainen - Mitä sisältötiltti tarkoittaa?
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen ja Sisäl­tö­til­tin selä­tys

“Mik­si sisäl­tö­til­tin selä­tys alkaa suun­ni­tel­mas­ta?”

Kun autan eri­lai­sia yri­tyk­siä tuot­ta­maan sisäl­töä moni­puo­li­siin tar­pei­siin­sa, olen huo­man­nut, että par­hai­siin tulok­siin pääs­tään, kun kai­ken työn taus­tal­la on sel­keä ja hel­pos­ti seu­rat­ta­va suun­ni­tel­ma. Juu­ri­syy yri­tys­ten sisäl­tö­tilt­tiin on usein se, että sisäl­lön­tuot­ta­mi­sel­la ei ole suun­ni­tel­maa ja siten myös tar­pei­siin sopi­vien sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen jää yksi­puo­li­sek­si some­tuk­sek­si tai koru­lausei­den kir­joit­te­luk­si verk­ko­si­vuil­le.
Kun laa­dit kans­sa­ni sisäl­tö­til­tin selä­tys­suun­ni­tel­man, yri­tyk­se­si saa yksi­löl­li­siin sisäl­tö­tar­pei­siin sel­keän ja tehok­kaan apu­vä­li­neen. Suun­ni­tel­ma kat­taa nykyi­set ja lähi­tu­le­vai­suu­den tar­peet ja tavoit­teet koh­de­ryh­mä­koh­tai­ses­ti. Kaik­ki toi­met suun­ni­tel­mas­sa ovat mitat­ta­vis­sa sekä saa­vu­tet­ta­vis­sa.

Sisäl­tö­til­tin selä­tys­suun­ni­tel­man edut:

Val­mis 3 kk suun­ni­tel­ma

Sisäl­tö­til­tin selä­tys ‑pal­ve­lu antaa tar­pei­sii­si sopi­van tar­kan ja aika­tau­lu­te­tun sisäl­tö­suun­ni­tel­man 3 kk ajal­le. Sinun ei tar­vit­se miet­tiä tai arvail­la mik­si, mitä, mil­loin, kenel­le, miten ja kuka, vaan kaik­ki on val­mii­na, koh­de­ryh­mää sekä tavoit­tei­ta unoh­ta­mat­ta.

Tar­kat työt ja aika­tau­lu

Kos­ka kai­ken sisäl­lön­tuo­tan­non tulee olla jat­ku­vaa, saa­mas­sa­si sisäl­tö­til­tin selä­tys­suun­ni­tel­mas­sa on huo­mioi­tu koh­de­ryh­mä­si tavoit­ta­vat kana­vat, sel­keät teh­tä­vät ja mää­rä­päi­vät. Suun­ni­tel­maa nou­dat­ta­mal­la kas­va­tat yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä rake­tin lail­la koh­ti täh­tiä.

Val­miit sisäl­tö­mal­lit apu­na­si

Onko kir­joit­ta­mi­nen vai­ke­aa? Onko vai­kea aloit­taa tai et tie­dä, mis­tä aloit­taa? Suun­ni­tel­man lisäk­si saat 3 kk oikeu­den moni­puo­li­seen mate­ri­aa­li­pank­kii­ni. Näin käy­tös­sä­si on sel­keät mal­li­poh­jat yri­tyk­se­si moni­puo­li­siin sisäl­tö­tar­pei­siin.

Kun suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu ja olet hyväk­sy­nyt sen, saat päät­tää, mitä teet seu­raa­vak­si. Voit läh­teä toteut­ta­maan suun­ni­tel­maa omin voi­min, voit pyy­tää minul­ta apua muu­ta­man vaa­ti­vam­man sisäl­lön tuot­ta­mi­seen tai napa­ta minut muu­ta­mak­si päi­väk­si omak­se­si. Kans­sa­ni et sitou­du mak­sa­maan kal­lii­ta kuu­kausi­pal­ve­lui­ta, vaan teke­mi­sel­lä on sel­keä suun­ni­tel­ma ja help­po hin­ta.
Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti­si! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le ILMAISESTA 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni. Pää­tät sen jäl­keen jat­kos­ta.
#puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen vink­ke­jä digi­taa­li­seen sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin

Mis­tä puhun, kun puhun suun­ni­tel­mal­li­sis­ta digi­taa­li­sis­ta sisäl­löis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta?

Blo­gis­sa­ni “Pirul­li­sen teho­kas­ta” annan vink­ke­jä ja ohjeis­tuk­sia tär­keim­piin kysy­myk­siin kos­kien yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta vies­tin­tää ja mark­ki­noin­tia. Saat niis­tä joko uusia aja­tuk­sia tai sit­ten vah­vis­tat itse­tun­toa­si hal­lit­se­mal­la jo kuva­tun tie­don.

Koro­na iski jäl­leen tähän yrit­tä­jään. Mitä sil­loin tapah­tuu? Ei aina­kaan työn­ha­kua. Sil­loin kaik­ki teke­mi­nen lop­puu sii­hen het­ki­sek­si. Onnek­si sai­ras­tuin sii­hen vii­kon­lop­pu­na ja pahim­mat päi­vät ajoit­tui­vat vii­kon­lo­pul­le. Vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kin koro­nan jäl­kei­set arki­päi­vät kulu­vat enim­mäk­seen kaik­kien teke­mät­töm

Työ­ni puo­les­ta pää­sen tutus­tu­maan monen­lais­ten yri­tys­ten sisäi­seen toi­min­taan. Jois­sa­kin pai­kois­sa sulau­dun nopeas­ti mukaan ilman auk­to­ri­teet­ti­ra­jo­ja, jois­sa­kin pai­kois­sa taas kul­jen hyvin rajoi­tet­tua pol­kua. Olen kui­ten­kin sitä miel­tä, että kai­ken sisäi­sen vies­tin­nän tuli­si olla avoin­ta. Se herät­tää luot­ta­mus­ta.

Nyt on aika siis piris­tää pai­kal­lis­nä­ky­vyyt­tä. Miten nousem­me sit­ten esiin pai­kal­li­sil­le pal­ve­luam­me etsi­vil­le ihmi­sil­le? Kun mark­ki­noin­tia mie­ti­tään, kan­nat­taa sil­loin nos­taa myös pai­kal­li­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti sekä pai­kal­li­nen mark­ki­noin­nin koh­den­nus pöy­däl­le. Mil­lai­sia ovat yri­tyk­set, jot­ka tar­vit­se­vat pai­kal­lis­ta h

Kuin­ka usein olet saa­pu­nut sivul­le, mis­sä mai­nos­te­taan, että on blo­gi, mut­ta huo­maat, että blo­gia on päi­vi­tet­ty vii­mek­si vii­me vuo­den puo­lel­la? Kuin­ka monel­la yri­tyk­sel­lä on täl­lä het­kel­lä ns. “blo­gi”, mut­ta sil­lä ei ole päi­vit­tä­jää tai yksin­ker­tai­ses­ti yri­tyk­sel­lä ei ole blo­gat­ta­vaa asi­aa sit­ten­kään? Tuli­ko blog

Olet huo­man­nut Lin­ke­di­nis­sä ilmiön, että kave­reil­ta tipah­taa ilmoi­tuk­sia: “Kave­ri X invi­ted you to subsc­ri­be to Uutis­kir­jeen Nimi.” Lin­ke­di­nis­sä on nyt oma sisäi­nen uutis­kir­jeen­sä, jon­ka avul­la voit raken­taa tilaa­ja­kun­taa Lin­ke­di­nin sisäl­lä. Neu­von sinul­le nyt, miten kir­jeen voi ottaa teho­käyt­töön.

Ala­ni kehit­tyy koko ajan ja haluan pysyä kehi­tyk­sen muka­na. Kun jotain uut­ta tulee mat­kaan, esim. nyt teko­ä­lyn tuo­mat mah­dol­li­suu­det sisäl­lön­tuo­tan­toon, haluan kerä­tä sii­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon tie­toa, omak­sua sen käyt­töö­ni sekä tut­kia, miten sitä voi­si käyt­tää asiak­kaa­ni hyväk­si. Uuden oppi­mi­nen on into­hi­mo­ni.

Olet asian­tun­ti­ja omal­la alal­la­si. Haluat tuo­da esiin osaa­mi­se­si käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­ti. Kir­joi­tat pit­käh­kön teks­tin lem­piai­hees­ta­si, jon­ka jäl­keen annat teks­tin esi­lu­kuun työkaverillesi/ystävällesi/puolisollesi ja odo­tat, että hän julis­taa sen upeak­si koko­nai­suu­dek­si. Kaik­ki jul­kai­se­ma­si tie­teel­li­set artik­ke­lit ova

Uusien tuul­ten puhal­taes­sa olen jäl­leen kat­sel­lut kriit­ti­sel­lä ja kehit­tä­väl­lä sil­mäl­lä Lin­ke­din-pro­fii­lia­ni. Ajoit­tain huo­maan siel­lä kehi­tet­tä­vää. Miten sisäl­tö on mah­dol­lis­ta saa­da vah­vem­min teho­käyt­töön mark­ki­noin­ti­mie­les­sä. Tie­sit­kö, että sisäl­löt saa teho­käyt­töön erin­omai­ses­ti mik­ro­si­säl­töi­nä?

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on vai­kea laji ja suo­men kie­li on anka­ra luku­tai­dot­to­mal­le. Vaik­ka kysei­nen lause luki rin­nas­sa­ni englan­nik­si, voi sen ymmär­tää monin tavoin tun­te­mat­ta taus­to­ja. Yksin­ker­tai­sin ihmi­nen ymmär­tää sen halu­jen­sa kaut­ta, tut­tu­ni tie­tä­vät mer­ki­tyk­sen tar­kem­min. Se oli ensim­mäi­nen ja vii­mei­nen ker­ta, kun

“APUA! Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin teki­jä ei tie­dä lain­kaan, mitä minä haluan.” “HEI! Nyt se kir­joit­ti tuon asian niin, vaik­ka mie­les­tä­ni se oli­si pitä­nyt olla toi­sin.” “Hän antoi minul­le ehdo­tuk­sen asias­ta. Plääh. Jul­kai­sen sen nyt omal­la taval­la­ni.” “Mik­si minun pitää odot­taa jul­kai­sun kans­sa tuo­hon aikaan, kun voin sen

Sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen idea­na on löy­tää yri­tyk­sel­le suun­ta sekä ymmär­tää, mitä on yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta hyvä sisäl­tö. Hyvä sisäl­tö raken­tuu nel­jäs­tä eri pala­ses­ta: stra­te­gi­ses­ta, sisäl­löl­li­ses­tä, tek­ni­ses­tä ja luo­vas­ta. Kun nämä pala­set on huo­mioi­tu, kar­toi­tuk­sen tulok­set ovat onnis­tu­neet.

Hyvin­laa­di­tut tuo­te­ku­vauk­set herät­tä­vät luot­ta­mus­ta ja sitout­ta­vat asiak­kaan verk­ko­kaup­pa­si vakio­asiak­kaak­si. Kun tuo­te­ku­vauk­set otta­vat vas­taan, puhut­te­le­vat ongel­maa sekä selos­ta­vat auki vai­keam­mat ter­mit, asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­kin on läm­min. Kurk­kaa, mil­lai­siin asioi­hin tuli­si kiin­nit­tää huo­mio­ta?

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.

Punakynä­paholainen® -

Sel­keä suun­ni­tel­ma tuo aina tulok­sia

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia

henna@punakynapaholainen.fi.

Selä­te­tään yri­tyk­se­si sisäl­tö­tilt­ti. » Varaa 30 min. Vies­tin­tä­tuo­kio!

Ps. Haluat­ko ilmai­sia some­vink­ke­jä vai­vat­to­mas­ti?Tilaa uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä — Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa.