Punakynäpaholainen® | Yritysviestit ammattitaidolla

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, Hen­na Eklund | haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja

Yri­tys­vies­tit — Aiheut­ta­vat­ko ne sisäl­tö­til­tin? Pyy­dä Puna­ky­nä­pa­ho­lais­ta avuk­se­si?

Kysyt var­mas­ti ensin, että: “Mikä ihme on sisäl­tö­tilt­ti?” Hel­poi­ten ymmär­rät sisäl­tö­til­tin pie­nel­lä poh­din­nal­la. Kär­si­vät­kö yri­tys­vies­tit ja muu­kin sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen seu­raa­vis­ta “oirei­ta”? 

  • Yri­tyk­sen verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jä ei ole muu­tet­tu sit­ten jul­kai­sun. Verk­ko­si­vut kai­pai­si­vat sisäl­tö­jen “seo­tus­ta”.
  • Haluai­sit, että yri­tyk­se­si näyt­täi­si ole­van elos­sa verk­ko­si­vu­jen ja somen perus­teel­la, mut­ta juu­ri kukaan toi­mis­tol­la­si ei ehdi teh­dä asial­le mitään. Blo­giin ei syn­ny teks­te­jä eikä someen päi­vi­tyk­siä.
  • Vaik­ka tuo­tat sään­nöl­li­ses­ti sisäl­töä, ne eivät saa oikei­ta reak­tioi­ta. Sisäl­tö­jä ei ole koh­den­net­tu.

Jos tun­nis­tat yhden­kään “oireis­ta”, yri­tyk­ses­sä­si on val­lal­la sisäl­tö­tilt­ti ja se pitää selät­tää. Erään fik­sun tyy­pin sanoin: “Vir­taa menee ihan p**p kaik­keen, mut­ta mitään toi­mi­vaa ja rat­kai­se­vaa ei tule ulos.

Jot­ta sisäl­tö­tilt­tiä ei syn­ny, sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen pitää olla sään­nöl­lis­tä. Hel­poin­ta oli­si, jos sii­hen osal­lis­tui­si koko hen­ki­lö­kun­ta eikä sitä jätet­täi­si yhden hen­ki­lön har­teil­le. Jos yri­tyk­ses­tä ei löy­dy teki­jää, han­ki tuek­si kal­tai­se­ni sisäl­lön­tuot­ta­ja, haa­mu­kir­joit­ta­ja sekä teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja. Kans­sa­ni huo­maat, miten blo­gi­kir­joit­ta­mi­sen voi aloit­taa uudel­leen, miten sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta saa toi­mi­vaa sekä miten teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­nen tukee sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta niin, että sisäl­löt joh­ta­vat tehok­kaas­ti kes­kei­sen koh­de­ryh­män luok­se­si.

Punakynäpaholainen, Henna Eklund | haamukirjoittaja, sisällöntuottaja, tekoälykirjoittaja ja kirjoittamisen kouluttaja
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, Hen­na Eklund | haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja

“Mil­lai­set yri­tys­vies­tit pal­ve­le­vat koh­de­ryh­mää par­hai­ten?”

Sisäl­lön­tuot­ta­ja­na ja haa­mu­kir­joit­ta­ja­na olen huo­man­nut, että par­hai­siin tulok­siin pää­sen, kun kai­ken sisäl­tö­mark­ki­noin­nin taus­tal­la on sel­keä ja hel­pos­ti seu­rat­ta­va suun­ni­tel­ma ja vah­va yhteis­työ asiak­kaan kans­sa. Juu­ri­syy, mik­si yri­tys­vies­tit ovat ongel­mis­sa, on usein se, että sisäl­lön­tuot­ta­mi­sel­la ei ole suun­ni­tel­maa ja siten myös tar­pei­siin sopi­vien sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen jää yksi­puo­li­sek­si some­tuk­sek­si tai koru­lausei­den kir­joit­te­luk­si verk­ko­si­vuil­le. Sil­loin ei syn­ny ker­ta­käyt­tö­ka­maa ihmeel­li­sem­pää. Yri­tys­vies­tit eivät akti­voi koh­de­ryh­mää.
Kun läh­den haa­mu­kir­joit­ta­ja­na tuot­ta­maan sisäl­tö­jä asia­kas­yri­tyk­sel­le­ni, raken­nan yri­tys­vies­tit sekä sisäl­tö­mark­ki­noin­nin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Sisäl­tö­suun­ni­tel­ma kat­taa nykyi­set ja lähi­tu­le­vai­suu­den tar­peet sekä tavoit­teet kes­kei­set koh­de­ryh­mät. Kaik­ki toi­met suun­ni­tel­mas­sa ovat mitat­ta­vis­sa sekä saa­vu­tet­ta­vis­sa. Rapor­toin­tia sekä seu­ran­taa en unoh­da, vaan teen sii­tä hel­pos­ti seu­rat­ta­vaa. 
Valit­se digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen tuot­ta­jak­si sekä kir­joit­ta­jak­si Hen­na Eklund, Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen. Kans­sa­ni men­nään aina tar­ve edel­lä. Jos et halua, et sitou­du mak­sa­maan kal­lii­ta kuu­kausi­pal­ve­lui­ta, vaan teke­mi­sel­lä on sel­keä tavoi­te, työ tapah­tuu nopeas­ti ja mak­sat sel­keän hin­nan.

Raken­nan suun­ni­tel­man

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen ja kir­joit­ta­mi­nen tapah­tuu tar­kan ja aika­tau­lu­te­tun suun­ni­tel­man poh­jal­ta. Sinun ei tar­vit­se miet­tiä tai arvail­la mik­si, mitä, mil­loin, miten ja kuka, vaan kaik­ki on suun­ni­tel­tu val­miik­si.

Muis­tan koh­de­ryh­män tar­peet

Mie­les­tä­ni kaik­ki sisäl­lön­tuo­tan­to tulee koh­den­taa kes­kei­sil­le koh­de­ryh­mil­le­si. Kuka lukee sisäl­tö­si”, on tär­kein kysy­mys. Tar­kas­ti koh­den­ne­tuil­la sisäl­löil­lä kas­va­tan yri­tyk­se­si näky­vyyt­tä rake­tin lail­la koh­ti täh­tiä.

Olen ammat­ti­lai­nen tuke­na­si

Olen kir­joit­ta­mi­sen ammat­ti­lai­nen. Olen suo­men kie­len mais­te­ri, äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den opet­ta­ja sekä teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­sen inno­kas opis­ke­li­ja. Teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­ses­ta voit lukea blo­gis­ta­ni.

Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti­si! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni. Pää­tät sen jäl­keen jat­kos­ta.
Henna Eklund, Punakynäpaholainen on valinta, kun sisältöjä pitää oikeasti kehittää.
#puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen blo­gi — Kir­joi­tan, kos­ka osaan

Mis­tä puhun, kun puhun digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta ja teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­ses­ta?

Blo­gis­sa­ni ker­ron koke­muk­sis­ta­ni kir­joit­ta­mi­sen paris­sa sekä annan vink­ke­jä ja ohjeis­tuk­sia tär­keim­piin kysy­myk­siin kos­kien yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa ja teko­ä­ly­kir­joit­ta­mis­ta. Saat niis­tä joko uusia aja­tuk­sia tai sit­ten vah­vis­tat itse­tun­toa­si hal­lit­se­mal­la jo kuva­tun tie­don. Alla muu­ta­ma suo­ra link­ki suo­si­tuim­piin teks­tei­hin.

Työ­ni puo­les­ta pää­sen tutus­tu­maan monen­lais­ten yri­tys­ten sisäi­seen toi­min­taan. Jois­sa­kin pai­kois­sa sulau­dun nopeas­ti mukaan ilman auk­to­ri­teet­ti­ra­jo­ja, jois­sa­kin pai­kois­sa taas kul­jen hyvin rajoi­tet­tua pol­kua. Olen kui­ten­kin sitä miel­tä, että kai­ken sisäi­sen vies­tin­nän tuli­si olla avoin­ta. Se herät­tää luot­ta­mus­ta.

Ver­kos­toi­tu­mi­sen kan­nal­ta oli­si tär­ke­ää, että Lin­ke­din-pro­fii­li­si tar­joai­si ajan­koh­tai­sen tie­don. Ver­kos­to­jen kas­vaes­sa mah­dol­li­suu­det vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ovat moni­puo­li­set ja Lin­ke­di­nin fee­dis­sä voi kom­men­toi­da niin alan­sa toi­mi­joi­den, kans­say­rit­tä­jien ja mah­dol­lis­ten asiak­kai­den jaka­mia jul­kai­su­ja.

Sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen idea­na on löy­tää yri­tyk­sel­le suun­ta sekä ymmär­tää, mitä on yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta hyvä sisäl­tö. Hyvä sisäl­tö raken­tuu nel­jäs­tä eri pala­ses­ta: stra­te­gi­ses­ta, sisäl­löl­li­ses­tä, tek­ni­ses­tä ja luo­vas­ta. Kun nämä pala­set on huo­mioi­tu, kar­toi­tuk­sen tulok­set ovat onnis­tu­neet.

Uusien tuul­ten puhal­taes­sa olen jäl­leen kat­sel­lut kriit­ti­sel­lä ja kehit­tä­väl­lä sil­mäl­lä Lin­ke­din-pro­fii­lia­ni. Ajoit­tain huo­maan siel­lä kehi­tet­tä­vää. Miten sisäl­tö on mah­dol­lis­ta saa­da vah­vem­min teho­käyt­töön mark­ki­noin­ti­mie­les­sä. Tie­sit­kö, että sisäl­löt saa teho­käyt­töön erin­omai­ses­ti mik­ro­si­säl­töi­nä?

Anteek­si, kun sanon tämän, mut­ta mies­voi­mai­set yri­tyk­set vas­ta nyt ovat hil­jal­leen herää­mäs­sä Ins­ta­gra­min, Tik­To­kin sekä Pin­te­res­tin mark­ki­na-arvoon, kun taas nais­voi­mai­sil­le yri­tyk­sil­le tämä on ollut jo arkea pidem­män aikaa. Visu­aa­li­suus, kau­neus sekä kuvien ja videoi­den värit­tä­mä todel­li­nen kuva yri­tys­ten teke­mis

Ryh­mäs­par­rauk­ses­sa on voi­maa. Start­Fac­tor-kou­lu­tus vah­vis­ti sen. Siel­lä kävim­me yhdes­sä nimit­täin lävit­se, miten ker­toi­sim­me pal­ve­luis­tam­me. Jokai­nen läh­ti hom­maan sil­lä aja­tuk­sel­la, että poruk­ka vink­kaa, mitä kun­kin pitäi­si teh­dä, että sai­si kas­va­tet­tua näky­vyyt­tään tai mikä oli­si se yksi­löl­li­nen valt­ti tai mi

Koro­na muut­ti monel­la taval­la työn­te­ko­kult­tuu­re­ja. Yksi uusi kokous­muo­to — etä­ko­kous — tuli jää­däk­seen. Etä­ko­kous­ten suo­sio perus­tuu mie­les­tä­ni juu­ri nii­den vai­vat­to­muu­teen niin kokouk­sen jär­jes­tä­jäl­le kuin osal­lis­tu­jal­le. Etä­ko­kouk­sen voi vetää vai­vat­to­mas­ti ilman tur­hia mut­kia sekä tilo­jen vuo­krauk­sia. Kokouk­seen

Koro­na iski jäl­leen tähän yrit­tä­jään. Mitä sil­loin tapah­tuu? Ei aina­kaan työn­ha­kua. Sil­loin kaik­ki teke­mi­nen lop­puu sii­hen het­ki­sek­si. Onnek­si sai­ras­tuin sii­hen vii­kon­lop­pu­na ja pahim­mat päi­vät ajoit­tui­vat vii­kon­lo­pul­le. Vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kin koro­nan jäl­kei­set arki­päi­vät kulu­vat enim­mäk­seen kaik­kien teke­mät­töm

Hyvin­laa­di­tut tuo­te­ku­vauk­set herät­tä­vät luot­ta­mus­ta ja sitout­ta­vat asiak­kaan verk­ko­kaup­pa­si vakio­asiak­kaak­si. Kun tuo­te­ku­vauk­set otta­vat vas­taan, puhut­te­le­vat ongel­maa sekä selos­ta­vat auki vai­keam­mat ter­mit, asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­kin on läm­min. Kurk­kaa, mil­lai­siin asioi­hin tuli­si kiin­nit­tää huo­mio­ta?

Päi­vä­kir­ja­ker­ron­nas­ta voim­me ottaa vies­tin­tä­mal­le­ja sisäl­töi­him­me työ­elä­mäs­sä. Kun kir­joi­tam­me mitä tahan­sa teks­tiä, mei­dän tuli­si aina aja­tel­la vas­taa­not­ta­jaa — kuka lukee vies­ti­ni, kenel­le se on tar­koi­tet­tu, mit­kä asiat kiin­nos­ta­vat hän­tä. Näin saam­me muo­kat­tua sisäl­lön asia­kas­ta puhut­te­le­vam­mak­si.

Kir­jal­li­set vies­tit ovat ammat­ti­lai­sen käyn­ti­kort­ti. Jokai­sen on osat­ta­va laa­tia työs­sään kiin­nos­ta­via, sel­kei­tä ja asial­li­sia vies­te­jä. Tie­toa hakies­sa­si olet var­mas­ti tör­män­nyt aihei­siin liit­ty­vil­lä sivus­toil­la moni­puo­li­siin tapoi­hin tuot­taa sisäl­töä — teko­ä­lyl­lä tai ilman. Tosia­sia on, että jokai­sel­la meis­tä o

Yri­tys­toi­min­nas­sa on perin­teis­tä, että jokai­ses­sa asia­kas­pa­la­ve­ris­sa on nopeas­ti koos­tet­ta­va asiak­kaal­le, mitä yri­tyk­se­si tekee ja miten asia­kas­yri­tys voi­si hyö­tyä tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si. On raken­net­ta­va suul­li­nen yri­ty­se­sit­te­ly, ja sekös on jos­kus vai­ke­aa. Miten yri­ty­se­sit­te­ly tulee sit­ten raken­taa?

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, Hen­na Eklund | haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja

Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti vai­vat­to­mas­ti, kir­joi­te­taan yri­tys­vies­tit tehok­kaam­min

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia

henna@punakynapaholainen.fi.

Ps. Haluat­ko ilmai­sia some­vink­ke­jä vai­vat­to­mas­ti?
Tilaa uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä — Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa.
Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti­si! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni. Pää­tät sen jäl­keen jat­kos­ta.