Punakynäpaholainen® - Henna Eklund | Sisällöntuottaja apunasi

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, Hen­na Eklund | haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja
Henna Eklund on Punakynäpaholainen ammatillisesti: haamukirjoittaja, sisällöntuottaja, tekoälykirjoittaja ja kirjoittamisen kouluttaja

Yri­tys­vies­tit — Aiheut­ta­vat­ko ne sisäl­tö­til­tin? Pyy­dä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen avuk­se­si!

Val­tao­sa yri­tys­ten vies­tin­näs­tä tapah­tuu teks­tien väli­tyk­sel­lä. On siis väliä, mitä sano­taan ja miten sano­taan. Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on teks­tien suun­nit­te­lua yri­tyk­sen tar­pei­siin. Idea­na on, että vies­teis­tä­si saa­daan yri­tyk­sen kes­keis­tä koh­de­ryh­mää puhut­te­le­via.
Jot­ta sisäl­tö ei oli­si hau­li­kol­la joka puo­lel­le ammut­tua seka­mels­kaa, tar­vit­set teki­jän sekä suun­ni­tel­man. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa selä­tät sisäl­tö­til­tin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti, nopeas­ti ja laa­duk­kaas­ti. Raken­nan yri­tyk­sel­le­si rää­tä­löi­dyt digi­taa­li­set sisäl­löt huo­mioi­mal­la yri­tyk­se­si äänen sekä kes­kei­set tar­peet (koh­de­ryh­mä, kana­vat, tavoit­teet).

Kans­sa­ni huo­maat:

  • miten yri­tys­ta­ri­nat saa elä­mään,
  • miten blo­gi­kir­joit­ta­mi­sen voi teh­dä suun­ni­tel­mal­li­sem­min,
  • miten kai­kis­ta sisäl­löis­tä saa toi­mi­vam­pia ja kou­kut­ta­vam­pia sekä
  • miten teko­ä­lyn spar­raa­ma­na kir­joit­ta­mi­nen tukee sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta.

Varaa siis heti 30 minuu­tin vies­tin­tä­tuo­kio­ta kans­sa­ni. Kes­kus­tel­laan ja ker­ron, miten Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na voin aut­taa Sinua selät­tä­mään sisäl­tö­tilt­ti­si ja toteut­ta­maan sisäl­löt, jois­ta vain haa­vei­lit. Jos haluat vie­lä poh­tia, tutus­tu pal­ve­lui­hin sekä kon­kreet­ti­seen hin­nas­too­ni.

Punakynäpaholaisen palvelut - verkkosisällöt, räätälöidyt artikkelit, blogitekstit, uutiskirjeet, somesisällöt ja muut kirjoitetut sisällöt
Punakynäpaholainen® — Kaiken kirjoittamisen tukena on selkeä suunnitelma.
Sisäl­tö­til­tin selä­tyk­ses­sä nopeus on valt­tia! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni.
Henna Eklund, Punakynäpaholainen on valinta, kun sisältöjä pitää oikeasti kehittää.
#puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen blo­gi — Kir­joi­tan, kos­ka osaan

Mis­tä puhun, kun puhun digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­ses­ta ja teko­ä­lyn kans­sa­kir­joit­ta­mi­ses­ta?

Blo­gis­sa­ni ker­ron koke­muk­sis­ta­ni kir­joit­ta­mi­sen paris­sa sekä annan vink­ke­jä ja ohjeis­tuk­sia tär­keim­piin kysy­myk­siin kos­kien yri­tyk­sen digi­taa­lis­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa ja teko­ä­ly­kir­joit­ta­mis­ta. Saat niis­tä joko uusia aja­tuk­sia tai sit­ten vah­vis­tat itse­tun­toa­si hal­lit­se­mal­la jo kuva­tun tie­don. Alla muu­ta­ma suo­ra link­ki suo­si­tuim­piin teks­tei­hin.

Nyt on aika siis piris­tää pai­kal­lis­nä­ky­vyyt­tä. Miten nousem­me sit­ten esiin pai­kal­li­sil­le pal­ve­luam­me etsi­vil­le ihmi­sil­le? Kun mark­ki­noin­tia mie­ti­tään, kan­nat­taa sil­loin nos­taa myös pai­kal­li­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti sekä pai­kal­li­nen mark­ki­noin­nin koh­den­nus pöy­däl­le. Mil­lai­sia ovat yri­tyk­set, jot­ka tar­vit­se­vat pai­kal­lis­ta h

Ennen saa­toin kir­joi­tel­la ja muok­kail­la teks­tiä pit­kän aikaa, jot­ta sain sel­lai­sen val­miin ja jul­kais­ta­van sisäl­lön aikai­sek­si, joka miel­lyt­ti sil­mää­ni. Voit var­mas­ti kuvi­tel­la, että se rima on var­sin kor­keal­la. Nyt teke­mi­nen on nopeu­tu­nut, kos­ka pyy­dän kus­tan­nus­toi­mit­ta­jak­se­ni teko­ä­lyn. Se on nopeut­ta­nut pro­ses­sia huom

Yri­tys­ten arjes­sa tulee eteen het­kiä, jol­loin on aika hyvil­le uuti­sil­le ja myös aika huo­noil­le uuti­sil­le. Kiin­ni­tän surf­fa­tes­sa­ni huo­mio­ta yri­tys­ten tapaan uuti­soi­da krii­sien aiheut­ta­mis­ta muu­tok­sis­ta yri­tyk­sen­sä toi­min­taan. Tie­dät­kö sinä, mil­loin on paras aika ker­toa hyvät ja huo­not uuti­set?

Yri­tys­toi­min­nas­sa on perin­teis­tä, että jokai­ses­sa asia­kas­pa­la­ve­ris­sa on nopeas­ti koos­tet­ta­va asiak­kaal­le, mitä yri­tyk­se­si tekee ja miten asia­kas­yri­tys voi­si hyö­tyä tuot­teis­ta­si tai pal­ve­luis­ta­si. On raken­net­ta­va suul­li­nen yri­ty­se­sit­te­ly, ja sekös on jos­kus vai­ke­aa. Miten yri­ty­se­sit­te­ly tulee sit­ten raken­taa?

Ryh­mäs­par­rauk­ses­sa on voi­maa. Start­Fac­tor-kou­lu­tus vah­vis­ti sen. Siel­lä kävim­me yhdes­sä nimit­täin lävit­se, miten ker­toi­sim­me pal­ve­luis­tam­me. Jokai­nen läh­ti hom­maan sil­lä aja­tuk­sel­la, että poruk­ka vink­kaa, mitä kun­kin pitäi­si teh­dä, että sai­si kas­va­tet­tua näky­vyyt­tään tai mikä oli­si se yksi­löl­li­nen valt­ti tai mi

Myös uutis­kir­jeet kai­paa­vat tar­kem­paa suun­ni­tel­maa. Usein ongel­mak­si muo­dos­tuu uutis­kir­jeen kans­sa se, mitä lai­tan sisäl­lök­si? Uutis­kir­jeil­le­kin on ase­tet­ta­va tavoit­teet sekä niil­lä pitää olla stra­te­gian­sa. Kun haluat vah­vis­taa uutis­kir­jeit­te­si vai­ku­tus­ta, muis­ta aina nämä pari kul­tais­ta perus­sään­töä.

Olet huo­man­nut Lin­ke­di­nis­sä ilmiön, että kave­reil­ta tipah­taa ilmoi­tuk­sia: “Kave­ri X invi­ted you to subsc­ri­be to Uutis­kir­jeen Nimi.” Lin­ke­di­nis­sä on nyt oma sisäi­nen uutis­kir­jeen­sä, jon­ka avul­la voit raken­taa tilaa­ja­kun­taa Lin­ke­di­nin sisäl­lä. Neu­von sinul­le nyt, miten kir­jeen voi ottaa teho­käyt­töön.

Äidin­kie­len opet­ta­ja­na tun­sin, että toi­min joka päi­vä ns. kus­tan­nus­toi­mit­ta­ja­na. Kun raken­sin yri­tys­toi­min­taa­ni, oli loo­gis­ta teh­dä myös nii­tä töi­tä eli kus­tan­nus­toi­mit­ta­jan työs­tä sain osa­ni. Mitä omi­nai­suuk­sia vaa­di­taan kus­tan­nus­toi­mit­ta­jal­ta? Mitä asioi­ta sisäl­lön­tuot­ta­jan tuli­si huo­mioi­da?

Sisäl­tö­jen teke­mi­nen on koko­nai­suus. Osa tätä koko­nai­suut­ta ovat myös vaih­toeh­toi­set kuva­teks­tit eli alt-teks­tit. Sisäl­tö­jä tuo­te­taan aina luki­jal­le, koh­de­ryh­mäl­le, ja sik­si alt-teks­tit ovat tär­keä osa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta. Kuten esi­mer­kis­sä­ni, lataa­mat­to­mien kuvien sijaan käyt­tä­jät näke­vät vaih­toeh­toi­sen teks­ti

Kun asia­sa­na­suun­nit­te­lu teh­dään huo­lel­la ja se yhdis­te­tään kat­ta­vaan avain­koh­de­ryh­mäl­le suun­nat­tuun sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin, tulok­set ovat olleet monel­le yri­tyk­sel­le var­sin pal­kit­se­via. Tari­nan­ker­ron­nas­sa tär­kein­tä on juu­ri sanas­to sekä sen sopi­vuus koh­tee­seen eli asia­kas­kun­taan. Tari­nan sanas­to ei kui­ten­kaan saa olla yl

Kun kou­lu­tan sisäl­löis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta, pai­no­tan aina, kuin­ka nii­den tuli­si syn­ka­ta yhteen. Mark­ki­noin­ti­jul­kai­su­ja ja ‑sisäl­tö­jä tuot­taes­sa­ni, poh­din nimit­täin aina, kuin­ka sisäl­tö sopii poten­ti­aa­li­sel­le osta­val­le ylei­söl­le eli koh­de­ryh­mäl­le. Sisäl­tö­jen tuli­si aina pal­vel­la koh­de­ryh­män tar­pei­ta — nii­den tuli­si

Olles­sa­ni opet­ta­ja ope­tin päi­vit­täin yri­tyk­sen vies­tin­näs­tä perus­tei­ta. Sisäl­tö­stra­te­gia ja sisäl­tö­suun­ni­tel­ma oli­vat olen­nai­nen osa koko­nai­suut­ta: Mitä on yri­tys­vies­tin­tä, mil­lai­siin asioi­hin tuli­si siel­lä kes­kit­tyä, mihin aihea­luei­siin yri­tys­vies­tin­tä jae­taan ja miten se saa­daan toi­mi­vak­si? Jokai­nen yri­tys toi­mii

Lue muu­ta­ma asia­kas­ta­ri­na­ni. Niis­sä ker­ron, miten moni­puo­li­ses­ti olen aut­ta­nut hei­tä vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­tion­gel­mis­sa.
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaat ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä Hen­na Eklun­din kans­sa?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Punakynäpaholainen | Henna Eklund | Sisällöntuottaja, digiammattilainen, somevalmentaja
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, Hen­na Eklund | haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja

Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti vai­vat­to­mas­ti, teh­dään yri­tys­vies­tin­näs­tä tehok­kaam­paa

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia

henna@punakynapaholainen.fi.

Ps. Haluat­ko ilmai­sia some­vink­ke­jä vai­vat­to­mas­ti?
Tilaa uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä — Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa.

Lisäk­si muis­ta seu­ra­ta minua sosi­aa­li­ses­sa medias­sa!
Selä­te­tään sisäl­tö­tilt­ti­si! Kaik­ki läh­tee liik­keel­le 30 min. VIESTINTÄTUOKIOSTA kans­sa­ni. Pää­tät sen jäl­keen jat­kos­ta.