Äidin­kie­len opet­ta­jas­ta digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin monio­saa­jak­si

Kuka on Hen­na Eklund, Punakynä­paholainen?

Olen Hen­na Eklund, sisäl­lön­tuot­ta­ja ja digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin moniot­te­li­ja — Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen. Miten äidin­kie­len opet­ta­jas­ta tuli digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen ja monio­saa­ja? En ole kos­kaan ollut vain yhden asian hal­lit­si­ja. Täs­tä syys­tä en mukau­tu­nut myös­kään vain opet­ta­jan roo­liin, vaik­ka se oli ollut lem­piam­mat­ti­ni pie­nes­tä asti.

Opet­ta­jao­pin­to­jen jäl­keen tein 10 vuot­ta äidin­kie­len opet­ta­jan töi­tä amma­til­li­sel­la puo­lel­la 2. asteel­la sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Työn ohel­la olin muka­na eri­lai­sis­sa hank­keis­sa, mark­ki­noin­ti­tii­meis­sä sekä opas­tin opis­ke­li­ja­leh­teä. Kai­ken tämän lisäk­si kävin reh­to­rio­pin­not Oulun yli­opis­tos­sa. Puh­kua riit­ti moneen. Kehit­tä­mi­nen sekä uusien asioi­den opis­ke­lu ovat aina olleet lähel­lä sydän­tä­ni.

Jo kou­lui­käi­se­nä pidin ylei­sur­hei­lus­ta sekä seit­se­not­te­lus­ta: sain juos­ta pit­kää ja lyhyt­tä mat­kaa, sain työn­tää kuu­laa, hypä­tä kor­keut­ta ja pituut­ta sekä naka­ta kei­häs­tä. Nau­tin­to­ni oli hal­li­ta tuo koko­nai­suus, kil­pai­lu­viet­ti­ni tar­pei­ta unoh­ta­mat­ta.
Kun vaki­tuis­ta pes­tiä ei vain löy­ty­nyt, aloin poh­tia, mitä haluan teh­dä iso­na. JCI-toi­min­nan kaut­ta löy­sin yrit­tä­jyy­den. Yrit­tä­jäys­tä­vä­ni suo­si­tuk­ses­ta aloi­tin yri­tys­toi­min­nan ensin kevy­ty­rit­tä­jä­nä ja sit­ten Hen­nak­si-toi­mi­ni­mel­lä. Kun huo­ma­sin toi­min­nan kan­nat­ta­van, mie­he­ni kosi minua Kolil­la yhteis­työ­kump­pa­nik­si myös yrit­tä­jä­nä ja perus­tim­me mie­he­ni kans­sa Elen­ta­ri Oy:n.

Nyt on aika esi­tel­lä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®. Olkoon tämä se Next Level minul­le.

Punakynäpaholainen ja Ismo Leikola

Markkinointi­viestinnässä pitää aja­tel­la koko­nai­suut­ta. Autan Sinua lopet­ta­maan samo­jen vir­hei­den tois­ta­mi­sen yhä uudel­leen ja uudel­leen. Sopii­ko?

Hen­na Eklund ja Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Miten Punakynä­paholainen voi hel­pot­taa yri­tyk­se­si arkea?

Tie­sit­kö, että suun­ni­tel­tu sisäl­tö kou­kut­taa aina? Olen asian­tun­ti­ja, joka ei pel­kää lait­taa käsi­ään mul­taan. Kans­sa­ni saat suo­ra­vii­vai­sel­la pro­ses­sil­la sisäl­löt verk­koon. Meto­dis­ta­ni on kar­sit­tu kaik­ki huk­ka pois.

Suo­men kie­li, tari­nat ja yri­tys­vies­tit kieh­to­vat minua. Rakas­tan kie­lem­me moni­käyt­töi­syyt­tä ja sitä, kuin­ka pie­nil­lä valin­noil­la sen ilmai­su­voi­maa voi tehos­taa monin­ker­tai­sek­si. Mot­to­ni on, että sovi­taan, mitä teh­dään, ja teh­dään, mitä sovi­taan.

Osaa­mi­sa­luei­ta­ni ovat:

Teh­dään yhdes­sä yri­tyk­se­si sisäi­ses­tä ja ulkoi­ses­ta vies­tin­näs­tä toi­mi­vam­paa. Täs­men­ne­tään uudel­leen tavoit­teet, koh­de­ryh­mä sekä kana­vat, jot­ka sopi­vat juu­ri Sinun tar­pei­sii­si. 

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

 

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.

Kiin­nos­tuit­ko? Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan!

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Hen­na Eklund | Sisäl­lön­tuot­ta­ja, digiam­mat­ti­lai­nen, some­val­men­ta­ja

Hen­na Eklund

Digi­taa­li­sen mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja ja yri­tys­kou­lut­ta­ja
p. 050 536 2381