Kuka on Punakynäpaholainen, sisällöntuottaja #1?
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen hen­ki­lö­ta­ri­na

Kuka on Hen­na Eklund, Punakynä­paholainen?

Olen enti­nen äidin­kie­len ja vies­tin­nän opet­ta­ja, nykyi­sin copyw­ri­ter, haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja ja kir­joi­tet­tu­jen digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen kehit­tä­jä — Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®. Opet­ta­ja­pol­ku­ni läh­ti liik­keel­le jo ensim­mäi­sel­tä luo­kal­ta, kun julis­tin sil­loi­sel­le opet­ta­jal­le­ni, että minus­ta­kin tulee opet­ta­ja.

Reit­ti­ni opet­ta­jak­si oli var­sin sel­keä. Opis­ke­lin ja menin suo­raan aineo­pet­ta­jao­pin­to­jen jäl­keen töi­hin. Tein 10 vuot­ta äidin­kie­len opet­ta­jan töi­tä amma­til­li­sel­la puo­lel­la — 2. asteel­la, aikuis­kou­lu­tuk­ses­sa sekä ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Työn ohel­la olin muka­na eri­lai­sis­sa hank­keis­sa, olin aktii­vi­nen jäsen eri tii­meis­sä, esim. oppi­lai­tok­sen mark­ki­noin­ti­tii­mis­sä, sekä perus­tin että opas­tin opis­ke­li­joi­ta teke­mään opis­ke­li­ja­leh­teä. Lisäk­si kuva­sin usein kou­lun tapah­tu­mia sekä päi­vi­tin sosi­aa­lis­ta medi­aa. Kai­ken tämän lisäk­si kävin reh­to­rio­pin­not Oulun yli­opis­tos­sa. Puh­kua riit­ti moneen. Kehit­tä­mi­nen sekä uusien asioi­den opis­ke­lu ovat aina olleet lähel­lä sydän­tä­ni.

Hypin 10 vuo­den aika­na pes­tis­tä toi­seen, kos­ka vaki­tuis­ta työ­tä ei vain löy­ty­nyt. Aloin sil­loin poh­tia aidos­ti, mitä haluan teh­dä iso­na. Kir­joit­ta­mi­nen ja sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen moneen tar­pee­seen oli aina ollut mie­les­tä­ni mie­len­kiin­tois­ta. Oli­si­ko minus­ta yrit­tä­jäk­si? Voi­sin­ko teh­dä töi­tä copyw­ri­te­ri­na? Oli­si­ko minus­ta haa­mu­kir­joit­ta­jak­si? No hel­vet­ti, ehdot­to­mas­ti!

Henna Eklund | Punakynäpaholainen, sisältöjen intohimoinen kehittäjä
Punakynäpaholainen ja Ismo Leikola
Hen­na Eklund rakas­taa suo­men kiel­tä ja kir­joit­ta­mis­ta

Miten suo­men kie­len mais­te­ris­ta ja äidin­kie­len opet­ta­jas­ta tuli Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen?

En osaa vas­ta­ta tuo­hon kysy­myk­seen lyhyes­ti. Avaan sen tari­nal­la nuo­ruu­des­ta­ni. Tämän tari­nan kaut­ta on hyvä selos­taa se, mik­si en mukau­tu­nut myös­kään opet­ta­jan roo­liin, vaik­ka se oli ollut lem­piam­mat­ti­ni pie­nes­tä asti.

Kou­lus­sa oli alka­nut tal­viur­hei­lu­kausi. Hiih­tä­mi­nen sekä luis­te­lu oli­vat kiin­teä osa kou­lu­lii­kun­taa sil­loin. Inho­sin kau­no­luis­ti­mia. En vain yksin­ker­tai­ses­ti sie­tä­nyt nii­tä. Syy sii­hen oli, että en nimit­täin osan­nut luis­tel­la niil­lä. Len­te­lin nurin koko ajan. Ennem­min sei­soin niil­lä kuin luis­te­lin. Ne eivät vain sopi­neet mil­lään jal­kaa­ni.

Isä­ni yrit­ti hel­pot­taa luis­te­lua­ni ja vii­la­si kau­no­kei­den kär­jes­sä ole­vis­ta pii­keis­tä alim­man pois, että luis­te­lu oli­si hel­pom­paa. Ei hel­pot­ta­nut luis­te­lua lai­sin­kaan. Tuon jäl­keen nimit­täin luis­te­lu oli vie­lä vai­keam­paa — enim­mäk­seen vai­val­lois­ta nyki­mis­tä.

Lopul­ta puin jal­kaa­ni vel­je­ni hok­ka­rit. Tyt­tö­jen lii­kun­ta­tun­nil­la se aiheut­ti ihme­tys­tä ja nau­res­ke­lua, kuten kaik­ki lau­mas­ta poik­kea­va teke­mi­nen. En välit­tä­nyt. Sain vauh­tia run­saas­ti lisää. Enää ei ollut pel­koa kaa­tu­mi­sis­ta. Muis­taak­se­ni tämän jäl­keen useam­pi muu­kin tyt­tö vaih­toi kau­no­kit hok­ka­rei­hin.

Koh­ti yrit­tä­jyyt­tä

Kun vii­mei­sin opet­ta­ja­pes­ti­ni lop­pui, jäin kotiin ja aloin sel­vit­tää, mitä yrit­tä­jyys on ja mitä sen eteen tuli­si teh­dä. Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri­toi­min­ta eli JCI-toi­min­ta oli iso apu täs­sä. Ystä­vä­pii­rii­ni siel­lä kuu­lui run­saas­ti yrit­tä­jiä. He myös osa­si­vat ker­toa sii­tä lisää. Kos­ka en vie­lä ollut var­ma kai­kes­ta, mitä yrit­tä­jyys vaa­ti, aloi­tin kevy­ty­rit­tä­jä­nä Ukko.fi:ssä. Kun kevy­ty­rit­tä­jyys alkoi kan­nat­taa, oli aika siir­tyä yrit­tä­mään toi­mi­ni­mel­lä. Valit­sin nimek­se­ni Hen­nak­sin ja mant­ra­ni oli “Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.” 

Nyt toi­min Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na ja omas­sa oy:ssä. Innos­tin mie­he­ni­kin toi­mi­maan yrit­tä­jä­nä, ja sii­tä syys­tä mie­he­ni kosi minua Kolil­la yhteis­työ­kump­pa­nik­si myös yrit­tä­jä­nä. Sen tulok­se­na syn­tyi yhtei­nen yri­tyk­sem­me Elen­ta­ri Oy ja oma haa­ra­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen on siis aktii­vi­nen toi­mi­ja sisäl­tö­til­tin selä­tyk­ses­sä.

Hen­na Eklund on ghostw­ri­tin­gin Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Mikä on Punakynä­paholaisen erot­ta­va teki­jä?

Oppi­tun­neil­la kysyin opis­ke­li­joil­ta usein kysy­myk­sen: “Ymmär­rät­hän, että suun­ni­tel­tu sisäl­tö kou­kut­taa aina?” Täs­tä on tul­lut mant­ra­ni myös Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na. Olen kir­joi­tet­tu­jen digi­taa­lis­ten sisäl­tö­jen ammat­ti­lai­nen, joka ei pel­kää teh­dä muu­ta­kin kuin höpöt­tää teo­ri­aa. 

Erot­ta­va teki­jä­ni on taus­ta­ni. Kun äidin­kie­len opet­ta­jan ammat­ti­tai­don yhdis­tää digi­taa­li­seen sisäl­lön­tuo­tan­toon niin kir­jal­li­ses­ti kuin visu­aa­li­ses­ti­kin, lop­pu­tu­los on jotain monel­la taval­la pal­jon parem­paa. 

Voi­ma­va­ro­ja­ni ovat suo­men kie­len moni­ta­soi­nen ymmär­rys sekä osaa­mi­se­ni tari­nal­lis­taa yri­tys­toi­min­nan teke­mi­nen ymmär­ret­tä­väk­si ja kos­ke­tel­ta­vak­si koko­nai­suu­dek­si. Koros­tan näi­tä tai­to­ja­ni tuot­ta­mis­sa­ni sisäl­löis­sä. Rakas­tan kie­lem­me moni­käyt­töi­syyt­tä ja sitä, kuin­ka pie­nil­lä valin­noil­la vies­tin ilmai­su­voi­maa voi tehos­taa monin­ker­tai­sek­si. Kun yhdis­tän tari­nal­lis­ta­mi­sen ja suo­men kie­len moni­käyt­töi­syy­den tehon asia­sa­na­suun­nit­te­luun sekä sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin, tulok­set ovat olleet var­sin pal­kit­se­via. 

Miten voin aut­taa Sinua? Teh­dään yhdes­sä yri­tyk­se­si digi­taa­li­sis­ta sisäl­löis­tä toi­mi­vam­pia ja ava­taan sisäl­tö­tilt­ti­si. Täs­men­ne­tään uudel­leen tavoit­teet, koh­de­ryh­mä sekä kana­vat, jot­ka sopi­vat juu­ri Sinun tar­pei­sii­si. Löy­de­tään yri­tyk­sel­le­si se yksi­löl­li­nen ääni sekä tari­na, jol­la erot­tua mas­sas­ta. Olet­ko val­mis? 

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­ses­sa pitää aja­tel­la koko­nai­suut­ta. Autan Sinua lopet­ta­maan samo­jen vir­hei­den tois­ta­mi­sen yhä uudel­leen ja uudel­leen ja pääs­tän sinut pois sisäl­tö­til­tis­tä. Sopii­ko?

Kiin­nos­tuit­ko heti? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si