Yhteystiedot | Henna Eklund, Punakynäpaholainen
Yhteys­tie­dot | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Hen­na Eklund

Yrit­tä­jä! Oli­si­ko aika tehos­taa näky­vyyt­tä ja selät­tää sisäl­tö­tilt­ti?

Kii­tos vie­rai­lus­ta sivuil­la­ni!

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na autan Sinua selät­tä­mään yri­tyk­ses­sä­si val­lit­se­van sisäl­tö­til­tin tehok­kaas­ti. Oli yri­tyk­se­si uusi tai jo het­ken aikaa toi­mi­nut, uskon, että pys­tyn aut­ta­maan Sinua näky­mään ja nouse­maan esiin mas­sas­ta. 

Tie­dän nimit­täin, että jos­kus tulee eteen het­kiä, kun toi­met ovat samo­ja kuin kil­pai­li­joil­la­kin ja erot­tu­mi­nen on vai­ke­aa. Sil­loin on Mark Twai­nin sanoin toi­mit­ta­va seu­raa­vas­ti: “Kun löy­dät itse­si enem­mis­tön puo­lel­ta, on aika pysäh­tyä ja poh­dis­kel­la tilan­net­ta uudel­leen.”

Oli tar­pee­si äkkiä syn­ty­nyt tai suun­nit­te­lua kai­paa­va, puhu­taan ja löy­de­tään yhdes­sä Sinul­le sopi­vin rat­kai­su selät­tää sisäl­tö­tilt­ti­si! 

Ps. Haluat­ko ilmai­sia some­vink­ke­jä vai­vat­to­mas­ti?
Tilaa Lin­ke­din-uutis­kir­jee­ni!
Henna Eklund, Punakynäpaholainen on valinta, kun sisältöjä pitää oikeasti kehittää.

Hen­na Eklund

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

p. 050 536 2381
henna@punakynapaholainen.fi
Aloi­te­taan­ko nopeas­ti? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. 
Elen­ta­ri Oy | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Osoi­te- ja las­ku­tus­tie­dot

Pos­tio­soi­te

Elen­ta­ri Oy
c/o Saru­man Oy
Kirk­ko­ka­tu 8 As 9, 4. krs
90100 OULU

 

Y‑Tunnus: 3154534–5

 

Las­ku­tus­tie­dot

 

Käsit­te­lem­me osto­las­kut säh­köi­ses­ti. Vas­taa­no­tam­me vain verk­ko­las­ku­ja.

 

Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003731545345
Verk­ko­las­ku­jen välit­tä­jä: 003708599126 (Open­Text)

 

Jos las­ku on saa­ta­vis­sa vain pape­ri­ses­ti, voi sen lähet­tää osoit­tee­seen: Elen­ta­ri Oy, PL 51397, 01051 LASKUT

Aloi­te­taan­ko nopeas­ti? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si