Yritystarinat ovat ensimmäinen askel kohti tarinallistamista

Yri­tys­ta­ri­nat ovat ensim­mäi­nen askel koh­ti tari­nal­lis­ta­mis­ta

Miten yri­tys­ta­ri­nat ker­ro­taan iske­väs­ti, osu­vas­ti ja kou­kut­ta­vas­ti? Mitä yri­tys­ta­ri­nas­sa kuu­luu olla? Jos yri­tyk­ses­tä ker­ro­taan tari­na, miten se raken­ne­taan? Onko se kuin romaa­ni? Mikä on yri­tys­ta­ri­nan idea? Nämä ovat usein kysy­myk­set, kun aloi­tan työt asiak­kaan kans­sa. Paras kom­ment­ti, jon­ka olen kuul­lut: “En meil­le nyt v*** mitään romaa­nia tar­vit­se kir­joit­taa!”Kun puhun tari­nas­ta, puhun todel­la­kin kir­jal­li­ses­ta kuvauk­ses­ta, mut­ta jon­ka voi raken­taa mones­sa muo­dos­sa.

Kun sisäl­tö­jä kehi­te­tään, riit­tää jos­kus pie­ni sivus­ton ehos­tus, esi­mer­kik­si yri­tys­ta­ri­nal­la. Näin oli erääl­lä asiak­kaal­la­ni, jol­la oli tar­vet­ta yri­tys­ta­ri­nan ehos­ta­mi­sel­le. Yri­tys­ta­ri­nat kiin­nos­ta­vat minua aina suu­res­ti. Täs­sä yri­tyk­ses­sä oli juh­la­vuo­si tulos­sa, ja sik­si he halusi­vat ehos­taa aikai­sem­paa kuvaus­taan. Mie­les­tä­ni juu­ri per­soo­nal­li­sel­la sekä yri­tyk­sen yti­men ympä­ril­le kie­tou­tu­val­la läm­pi­mäl­lä tari­nal­la saa hel­pos­ti syvyyt­tä perus­vies­tin­tään. Idea­na oli, että ker­toi­sin pie­nen pk-yri­tyk­sen tari­nan iske­väl­lä, asiak­kaa­seen vetoa­val­la, mut­ta kui­ten­kin asial­li­sel­la ja vetä­väl­lä taval­la. Mie­les­tä­ni maa­il­ma on täyn­nä tari­noi­ta, ja paras tapa tul­la asiak­kaan ihol­le on ker­toa oma tari­na paik­kaus­lap­pui­neen ja kor­jaus­mus­tei­neen kaik­ki­neen. Niis­tä ne par­haim­mat yri­tys­ta­ri­nat on raken­net­tu.

Kun olin opet­ta­ja, lue­tu­tin opis­ke­li­joil­la­ni eri­lai­sia tari­noi­ta sii­tä ilos­ta, että ker­ron­ta tuli­si tutuk­si:

  • Miten teks­ti pitää raken­taa?
  • Mil­lai­sia asioi­ta tuli­si nos­taa esil­le?
  • Mil­lä taval­la ker­ron­ta tuli­si teh­dä?

Kun raken­ne tuli tutuk­si, oli se help­po ottaa käy­tän­töön eli mark­ki­noin­ti­kei­nok­si. Tari­naa voi käyt­tää refe­rens­si­ta­ri­nois­sa, yri­tys­ta­ri­nas­sa, yri­tys­blo­geis­sa, videol­la, stra­te­gia­pa­la­ve­reis­sa vision kuvauk­ses­sa, yri­tyk­sen toi­min­ta­his­to­rian kuvauk­ses­sa, tuot­teen val­mis­tuk­seen liit­ty­väs­sä kuvauk­ses­sa jne. Sii­tä voi raken­taa kes­kei­sen tavan ava­ta pro­ses­si asiak­kaal­le tai poten­ti­aa­li­sel­le yhteis­työ­kump­pa­nil­le. Näis­tä ker­ron jos­kus myö­hem­min lisää.

Mil­lai­nen yri­tys­ta­ri­nan tuli­si siis olla? Mit­kä asiat vetoa­vat ihmi­siin, asiak­kai­siin?

Pala­taan­pa takai­sin yri­tys­ta­ri­naan sekä yri­tys­ku­vauk­seen. Tari­nois­sa olen käyt­tä­nyt perus­oh­jee­na “puo­len sivun sään­töä”. Jos tari­na ei kiin­nos­ta “sivun puo­li­vä­lis­sä” tai nyky­ai­ka­na ns. otsi­kon, joh­dan­non ja 1. kap­pa­leen jäl­keen, asia­kas ei lue pidem­mäl­le. Tämä sään­tö on tun­tu­nut koros­tu­van yhä enem­män ja enem­män nyky­ai­ka­na kes­kit­ty­mis­ky­vyn alen­tu­mi­sen myö­tä. Saman huo­ma­sin opis­ke­li­jois­sa­ni­kin aikoi­naan. Hei­tä eivät pit­kä romaa­nit enää kiin­nos­ta­neet, vaan he näki­vät novel­lit — lyhyet tari­nat — pal­jon mie­len­kiin­toi­sim­pi­na. Teks­tit oli­vat tii­vii­tä, lyhyi­tä, mut­ta toi­saal­ta raken­teel­taan mie­len­kiin­toi­sia. 

Kun läh­den raken­ta­maan yri­tys­ta­ri­naa, nämä kol­me sään­töä päte­vät ker­ron­nas­sa:

Ensim­mäi­se­nä sään­tö­nä on “rea­li­ty-tv”. Mitä toden­tun­tui­sem­pia asioi­ta yri­tys­ta­ri­nas­sa nos­tat esil­le, sitä var­mem­min asia­kas kiin­nos­tuu sinus­ta, tuot­tees­ta­si ja yri­tyk­ses­tä­si. Jos raken­nan tari­naa käsi­työ- tai raken­nusa­lan yri­tyk­sel­le, tari­nan tuli­si ns. tun­tua käm­me­nis­sä, hauis­li­hak­sis­sa ja hike­nä otsal­la, mut­ta olla pal­kit­se­va ja kun­nioit­ta­va. Ei mitään Lee­vi and The Lea­vings ‑mei­nin­kiä ihan, mut­ta hie­man sin­ne päin. Pää­asia on, että asia­kas voi samais­tua. Oli­si­ko hyvä tapa luo­da siis yri­tyk­sel­le­si kas­vot, raken­taa hen­ki­lö­hah­mo ker­to­maan tari­naa­si? Täl­lai­sen tari­nan voi hel­pos­ti ottaa yri­tyk­sen brän­dik­si ja hah­mot­taa muu­kin teke­mi­nen sen ympä­ril­le.

Toi­se­na nos­tan esil­le yri­tyk­sen arvot. Mil­lai­set asiat ovat yri­tyk­sen sydän­tä lähel­lä, mil­lai­sel­le kivi­ja­lal­le yri­tys on raken­net­tu? Kun arvot tun­tu­vat asiak­kaas­sa, sil­loin asia­kas kiin­nos­tuu. Ne vas­taa­vat sil­loin hänen aja­tuk­si­aan ympä­röi­väs­tä maa­il­mas­ta. Töi­tä on kui­ten­kin aina muka­vam­pi teh­dä nii­den ihmis­ten kans­sa, jot­ka arvos­ta­vat samo­ja läh­tö­koh­tia kuin sinä­kin. He pitä­vät tär­kei­nä nii­tä asioi­ta, mit­kä ovat sinun­kin elä­mäs­sä kes­kiös­sä. Mie­ti siis koh­de­ryh­mää­si tar­kas­ti, kun kir­joi­tat tari­naa tai vies­tiä­si.

Kol­man­nek­si pyrin ole­maan väri­käs kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin. Onko värik­kyys sanas­toa, onko se kuva­ma­te­ri­aa­lia, väri­maa­il­maa? Jokai­sen meis­tä tuli­si löy­tää oma tapan­sa. Toi­me­si sekä tuot­tee­si anta­vat yleen­sä täl­le osiol­le sydä­men. Mil­lai­sis­ta kuvis­ta, sanois­ta ja väreis­tä tuot­tee­si raken­tuu? Mil­lai­set osa­set yhdes­sä teke­vät asias­ta­si osu­van, uppoa­van ja luo­tet­ta­van? Mil­lai­nen on luo­tet­ta­va laki­mies, välit­tä­vä sai­raan­hoi­ta­ja, ammat­ti­tai­toi­nen fysio­te­ra­peut­ti tai idea­ri­kas flo­ris­ti? Mikä on mot­to­si? Onko sinul­la vie­lä sel­lais­ta?

Kun olen sel­vit­tä­nyt nämä kol­me asi­aa, raken­nan tari­nan. Jos tun­net, että sinul­la on idea, mut­ta ei vält­tä­mät­tä kaik­kia nii­tä tai­to­ja tuot­taa se, anna ammat­ti­lai­sen raken­taa tari­na­si. Uskon, että tari­nan kaut­ta tuot­tee­si, työ­si ja ammat­ti­tai­to­si välit­tyy asia­kas­kun­nal­le­si par­hai­ten. Tee ammat­ti­tai­to­si näky­väk­si, esi­mer­kit posi­tii­vi­ses­ti jaet­ta­vak­si ja saa asiak­kaa­si seu­raa­maan ja odot­ta­maan sinul­ta lisää.

Mikä tekee sinus­ta ja yri­tyk­ses­tä­si kiin­nos­ta­van?

Yri­tys­ta­ri­nan kir­joit­ta­mi­nen ja luo­mi­nen ei ole help­poa, vaan vaa­tii pereh­ty­nei­syyt­tä, raken­teen hah­mot­ta­mis­ta sekä tai­toa kut­ku­tel­la asia­kas­ta juu­ri oikeas­ta pai­kas­ta. Yri­tys­ta­ri­na­si tulee ymmär­tää asia­kas­kun­ta­si tar­peet, sen tuli­si sisäl­tää hen­ki­lö­koh­tai­sia koke­muk­sia ja olla luo­tet­ta­va, samais­tut­ta­va. Kukaan meis­tä ei ole super­mies tai ‑nai­nen amma­tis­saan, vaan olem­me käyt­tä­neet pal­jon ver­ta ja hikeä ammat­ti­tai­don haa­lin­taan. Näy­tä tämä hank­ki­ma­si tai­to tari­na­si kaut­ta, tuo se ymmär­ret­tä­väk­si asiak­kaal­le­si.

Älä ole vain ammat­ti­tai­toi­nen, alan­sa paras ja nopein, vaan ole luo­tet­ta­va, koke­nut ja laa­du­kas­ta jäl­keä teke­vä yrit­tä­jä. Nos­ta esil­le, että olet elan­toa per­heel­leen hank­ki­va hen­ki­lö, jol­le työ on ylpey­den aihe.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!