4 vinkkiä työnhakuun ja yrittäjän arkea

Vink­ke­jä työn­ha­kuun ja yrit­tä­jän arkea

Koro­na iski jäl­leen tähän yrit­tä­jään. Mitä sil­loin tapah­tuu? Ei aina­kaan työn­ha­kua. Sil­loin kaik­ki teke­mi­nen lop­puu sii­hen het­ki­sek­si. Onnek­si sai­ras­tuin sii­hen vii­kon­lop­pu­na ja pahim­mat päi­vät ajoit­tui­vat vii­kon­lo­pul­le. Vali­tet­ta­vas­ti kui­ten­kin koro­nan jäl­kei­set arki­päi­vät kulu­vat enim­mäk­seen kaik­kien teke­mät­tö­mien töi­den kiri­mi­ses­sä kiin­ni. Pää ei ihan ole tul­lut muka­na, mut­ta enpä ole kuul­lut paho­ja­kaan sano­ja. Jos aikaa on jää­nyt het­kek­si, olen voi­nut ottaa het­ken ja toi­mia koi­rie­ni brän­di­lä­het­ti­lää­nä soh­val­ta makuu­pus­sis­sa. Samal­la, kun olen otta­nut näi­tä het­kiä, olen seu­ran­nut uuti­sia ja huo­mioi­nut, kuin­ka sanee­rauk­set, kon­kurs­sit sekä irti­sa­no­mi­set ovat val­lan­neet uuti­sa­laa. Työn­haus­ta tulee jäl­leen avain­har­ras­tus monel­le.

Miten työn­ha­kua voi­si sit­ten tehos­taa? Onnis­tui­si­ko se esi­mer­kik­si Lin­ke­di­nis­sä tehok­kaam­min kuin Työ­voi­ma­toi­mis­ton haku­lo­mak­kei­ta sela­ten? Lin­ke­di­nis­sä on nyky­ään monen­lai­sia työ­paik­ko­ja tar­jol­la monen­moi­sil­le osaa­jil­le. Vält­tä­mät­tä siel­lä ei tar­jo­ta töi­tä ihan kai­kil­le, joten ottai­sin tas­a­puo­li­ses­ti käyt­töön kaik­ki mah­dol­li­set työ­paik­ka­si­vus­tot sekä ‑toi­mis­tot.

Työ­ha­ke­muk­sia tehok­kaas­ti selat­tua­si tai vain pie­nen vai­van jäl­keen eteen saat­taa tul­la SE ilmoi­tus, joka saa sinut hen­käi­se­mään: “Wau! Tuos­sa on juu­ri sel­lai­nen ilmoi­tus, min­ne haluai­sin lähet­tää hake­muk­sen.” Paneu­dut het­ken ilmoi­tuk­seen, esiin nousee muu­ta­ma oudom­pi sana. Googlaat sanat, poh­dit samal­la, miten voi­sin osaa­mi­sel­la­si ja työ­ko­ke­muk­sel­la­si täyt­tää hake­muk­ses­sa esiin nos­te­tut omi­nai­suu­det ja tai­dot. Aloi­tat hake­muk­sen kir­joit­ta­mi­sen, ja jokin tök­kii. Tie­sit­kö, että rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä kai­paa myös suun­ni­tel­man. Onko sinul­la jo sel­lai­nen?

Työn­ha­ku tehok­kaak­si eli muis­ta nämä asiat, kun haet töi­tä, lähe­tät ensim­mäi­sen hake­muk­se­si sekä val­mis­tau­dut haas­tat­te­luun

Jokai­nen meis­tä on kir­joit­ta­nut edes jon­kin­moi­sen työ­ha­ke­muk­sen jos­kus elä­mäs­sään, eikö? Suu­rin osa meis­tä on kir­joit­ta­nut aina­kin yhden sel­lai­sen kou­lun pen­kil­lä kek­sit­tyyn työ­paik­kaan. Osa meis­tä on kir­joit­ta­nut nii­tä useam­man elä­män­sä aika­na. Muis­tat ehkä joi­ta­kin nii­tä asioi­ta, mitä piti­kään huo­mioi­da tai mit­kä asiat piti vähin­tään esi­tel­lä? Mikä ero oli­kaan ansio­luet­te­lol­la ja CV:llä? Miten CV:stä saa­tiin kes­kus­te­le­va, infor­ma­tii­vi­nen, hou­kut­te­le­va? Mil­lai­sia tai­to­ja koros­tai­sit­kaan toi­seen työ­paik­kaan ja mitä toi­seen?

1) Läh­de aina liik­keel­le haku­teks­tis­tä. Tutus­tu tar­kas­ti hake­muk­sen haku­teks­tiin: Mil­lai­sia tai­to­ja siel­lä nos­te­taan esiin? Mil­lais­ta sanas­toa (tit­te­lit, työ­ter­mit, ver­bit jne.) käy­te­tään?

  • Onko haku­teks­ti selos­ta­va ja moni­puo­li­nen vai onko se vain perus­ku­vaus sii­tä, mil­lais­ta ihmis­tä hae­taan?
  • Kerää ylös kaik­ki huo­maa­ma­si tie­to eli kerää ylös ter­me­jä, asia­sa­no­ja ja tit­te­lei­tä.

2) Raken­na kart­ta osaa­mi­ses­ta­si. Raken­na ns. raa­ka ver­sio per­soo­nas­ta­si työn­ha­kua var­ten.

  • Mil­lai­nen olet ihmi­se­nä? Arvot? Tai­dot? Osaa­mi­nen? Kiin­nos­tuk­sen koh­tee­si ja luon­teen­piir­tee­si?
  • Poh­din sen jäl­keen, mil­lai­siin työ­teh­tä­viin niis­tä oli­si apua?
  • Yhdis­te­le osaa­mi­se­si haku­teks­teis­sä esiin­ty­nei­siin tar­pei­siin. Mitä olet oppi­nut aikai­sem­mis­sa töis­sä­si ja miten tämä oppi voi­si täyt­tää tämän tar­peen?

3) Raken­na myös jon­kin­lai­nen suun­ni­tel­ma tavoit­teis­ta­si.

  • Tuli­ko haku­teks­teis­sä vas­taan tai­to­ja, joi­ta haluat vah­vis­taa, kehit­tää tai ope­tel­la? Kerää ylös ne asiat, mitä haluat oppia ja mitä voi­sit kehit­tää.

4) Lopuk­si päi­vi­tä Lin­ke­din ja kerää muu­ta­ma suo­si­tus, kos­ka suo­si­tuk­set ovat nyky­ään iso osa työn­ha­kua

  • Var­mis­ta, että Lin­ke­dIn-pro­fii­li­si on päi­vi­tet­ty ja tie­to­si ovat oikein siel­lä.
  • Joko sinul­la on siel­lä suo­si­tuk­sia? Lähes joka pai­kas­sa kysy­tään aina suo­si­tuk­sia, ja jos edel­li­nen työ­nan­ta­ja on pitä­nyt sinus­ta pal­jon, suo­si­tuk­sen anta­mi­nen posi­tii­vi­ses­sa mie­les­sä on vähin­tä, mitä voit teh­dä hyväk­se­si. Toi­saal­ta, jos olet tul­lut hyvin toi­miin työyh­tei­sös­sä ja olet ollut tykät­ty, kuka kiel­tää kysy­mäs­tä suo­si­tuk­sia heil­tä. Ps. Kurk­kaa vink­ki, miten suo­si­tus kan­nat­taa pyy­tää.

Roh­keas­ti koh­ti uut­ta työ­paik­kaa!

Tämän taus­ta­työn jäl­keen sinul­la on työ­ha­ke­muk­seen oiva poh­ja, jos­ta saat var­mas­ti aikai­sek­si sisäl­lön, jon­ka avul­la osaat perus­tel­la, mik­si juu­ri sinä olet oikea valin­ta tai mik­si hei­dän tuli­si kut­sua sinut haas­tat­te­luun. Koot­tua­si nuo tie­dot yhteen, sinul­la on sel­keä näke­mys sii­tä, mitä osaat, mitä haluat vie­lä kehit­tää ja mik­si haluat tul­la “iso­na”. Maa­il­ma on pul­lol­laan tapo­ja raken­taa hake­muk­set, mut­ta täs­sä on yksi tapa, jota olen ope­tuk­ses­sa­ni käyt­tä­nyt. Taus­ta­työ on aina kul­taa!

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!