Verkkokaupan tuotekuvaus ei ole turha

Verk­ko­kau­pan tuo­te­ku­vaus ei ole tur­ha

Verk­ko­kau­pan mark­ki­noin­nin tuke­na toi­mi­vat tehok­kaas­ti tuo­te­ku­vauk­set. Kun tuo­te­ku­vaus on laa­dit­tu hou­kut­te­le­vas­ti ja mie­leen­pai­nu­val­la taval­la, asia­kas ohjau­tuu kuin itses­tään yri­tyk­sen tuot­tei­den pariin. Hyvin­laa­di­tut tuo­te­ku­vauk­set herät­tä­vät luot­ta­mus­ta ja sitout­ta­vat asiak­kaan verk­ko­kaup­pa­si vakio­asiak­kaak­si. Kun tuo­te­ku­vauk­set otta­vat vas­taan, puhut­te­le­vat ongel­maa sekä selos­ta­vat auki vai­keam­mat ter­mit, asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mus­kin on läm­min. Mikään ei ole kau­heam­paa kuin men­nä verk­ko­kaup­paan, mis­sä tuo­te­ku­vauk­set ovat tek­ni­siä ja kyl­miä, jois­ta taval­li­nen tal­laa­ja ei saa otet­ta lai­sin­kaan. Sama tun­ne tuli­si sii­tä, kun meni­sit kivi­jal­ka­liik­kee­seen ostoin­toa puhis­ten ja myy­jä ei huo­maa­kaan sinua. “Sin­ne meni­vät sinun pro­vik­ka­si.”

En tur­haan mai­nin­nut tuo­ta kyl­mää koh­te­lua kivi­jal­ka­liik­kees­sä. Mie­les­tä­ni verk­ko­kau­pat ovat nous­seet uudel­le tasol­le tänä aika­na. Asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­seen tulee tehos­taa enem­män ja enem­män. Enää ei ehkä rii­tä, että sinul­la on tuo­te ja hal­vin hin­ta. Panos­ta­mal­la verk­ko­kau­pan sisäl­töön, kas­va­tat hel­pos­ti verk­ko­kaup­pa­si myyn­tiä. Toi­mi­va tuo­te­ku­vaus on teh­ty hou­kut­te­le­maan sekä infor­moi­maan. Se on tär­keä osa osto­pää­tös­tä. Jos tuo­te­ku­vaus on kir­joi­tet­tu epä­sel­väs­ti ja se sisäl­tää todel­la huo­non kuvan tuot­tees­ta, asia­kas kir­joit­taa nopeas­ti Googleen uudel­leen haku­ter­min­sä ja siir­tyy seu­raa­vaan. Ethän halua sitä? 

Mil­lai­nen on hyvä tuo­te­ku­vaus?
Ihastuin Myssyfarmin tuotekuvauksiin mökkireissulla. Jotenkin he olivat osanneet rakentaa kauniin brändinmukaisen paketin.https://myssyfarmi.fi/
Ihas­tuin Mys­sy­far­min tuo­te­ku­vauk­siin mök­ki­reis­sul­la. He oli­vat osan­neet raken­taa kau­niin brän­din­mu­kai­sen koko­nai­suu­den.
https://myssyfarmi.fi/

Kir­joit­te­lin asiak­kaal­le­ni myy­tä­vien tuot­tei­den teks­te­jä. Tar­koi­tus oli­si käyt­tää nii­tä tule­vai­suu­des­sa myös verk­ko­kau­pas­sa. Poh­din, mitä asioi­ta sisäl­töön tuli­si nos­taa. Mit­kä oli­si­vat sel­lai­sia seik­ko­ja, jois­ta asiak­kaat oli­si­vat kiin­nos­tu­nei­ta? Tuo­te voi olla bulk­ki, joka­päi­väi­nen tar­vi­ke, tai sit­ten han­ka­la, jota ei han­ki­ta kuin ehkä ker­ran tai kak­si ker­taa elä­mäs­sä. Niin­pä saman­tyy­li­nen teks­ti ei vält­tä­mät­tä pal­ve­le tuo­te­ku­vauk­ses­sa molem­mil­le.

Yleen­sä verk­ko­kaup­pi­aat ovat toi­mi­neet tuot­tei­den kans­sa kau­an, joten heil­lä on sel­keä kuva tuot­teis­taan ja tuo­te­per­heis­tään. Vali­tet­ta­vas­ti sil­loin verk­ko­kaup­pias saat­taa teh­dä suu­rim­man vir­heen eli men­nä olet­ta­man puo­lel­le. “Kyl­lä asia­kas tuon tie­tää.” Ulko­puo­li­se­na teki­jä­nä osaan tar­kas­tel­la kuvauk­sia mah­dol­li­sen asiak­kaan sil­min sekä esit­tää asiak­kaan kysy­myk­siä. Hyvä tuo­te­ku­vaus sisäl­tää kai­ken sen tie­don, jon­ka asia­kas tar­vit­see, että hän voi teh­dä osto­pää­tök­sen­sä ja ostaa tuot­teen.

Kun läh­det kir­joit­ta­maan tuo­te­ku­vaus­ta, ota huo­mioon seu­raa­vat sei­kat:

1) Tuo­te­ku­vaus tar­jo­aa infor­maa­tio­ta

Tuo­te­ku­vauk­sen tuli­si aina antaa enem­män. Suu­rin osa asiak­kais­ta tekee taus­ta­tut­ki­muk­sen ver­kos­sa ennen var­si­nais­ta han­kin­taa. Kun panos­tat tuo­te­ku­vauk­seen ja olet mah­dol­li­sim­man aito ja infor­ma­tii­vi­nen, annat asiak­kaal­le läm­pi­mäm­män asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­muk­sen. Sisäl­lös­tä ei tur­haan puhu­ta kin­gi­nä, SEO-koneet eivät tur­haan puus­ku­ta, jos sivuil­ta­si puut­tuu teks­tiä. Anna siis infor­maa­tiol­la sekä tuo­te­tie­dol­la asiak­kaal­le tart­tu­ma­pin­taa. Jos kie­len­kan­nat eivät lau­la, mie­ti tuo­te­tie­to­ja kir­joit­taes­sa­si seu­raa­via kysy­myk­siä:

 • Min­kä ongel­man tuo­te rat­kai­see? Mitä hyö­tyä tuot­tees­ta on?
 • Mil­tä tuo­te näyt­tää ja tun­tuu (värit, koot, kuvat/video)?
 • Kenel­le tuo­te sopii mie­les­tä­si? Kuka on mah­dol­li­nen käyt­tä­jä?
 • Mitä tek­ni­siä tie­to­ja oli­si hyvä ker­toa tuot­tees­ta asiak­kaal­le?

Kun kurk­kaat tuon lis­tauk­sen jäl­keen oheis­ta Mys­sy­far­min kuvaus­ta, huo­maat, kuin­ka kysy­myk­siin on vas­tat­tu hie­man run­saam­min.

2) Tuo­te­ku­vaus on koh­dis­tet­tu sitä tar­vit­se­val­le

Jokai­sel­le tuot­teel­le on se oma avain­koh­de­ryh­män­sä. Avain­koh­de­ryh­mää tuli­si puhu­tel­la sel­lai­sel­la teks­til­lä ja sisäl­löl­lä, joka uppo­aa hei­hin. Heil­le ei kan­na­ta kir­joit­taa tuo­te­ku­vaus­ta, joka on neut­raa­li tai väri­tön. Heil­le tuli­si kir­joit­taa hei­dän kie­lel­lään ja nos­taa teks­tis­sä esiin nii­tä arvo­ja, joi­ta he arvos­ta­vat. Kun poh­dit koh­de­ryh­mä­si Tone of Voicea, mie­ti näi­tä kysy­myk­siä:

 • Mit­kä asiat ovat heil­le tär­kei­tä?
 • Miten voi­sit puhu­tel­la hei­tä vakuut­ta­vas­ti?
 • Mil­lais­ta huu­mo­ria he ymmär­tä­vät?
 • Mis­tä he ovat kiin­nos­tu­nei­ta?
 • Mikä on hei­dän ikän­sä, ammat­tin­sa, per­he­taus­tan­sa, muu huo­mioi­ta­va seik­ka?

Jos koh­de­ryh­mä­si ovat met­sien mie­het, kir­joi­ta kuin istui­sit hei­dän kans­saan met­sä­nuo­tiol­la ja käy­tä hei­dän suus­taan tule­via ilmai­su­ja. Jos koh­de­ryh­mä­si ovat nuo­ret muo­ti­tie­toi­set nai­set, älä tyy­dy käyt­tä­mään vain yleis­ku­vauk­sia, vaan kuvai­le, mil­tä vaa­te tun­tuu ihol­la ja mil­tä se näyt­tää kadul­la. Jos kir­joi­tat per­hee­näi­deil­le, muis­ta mil­lai­ses­sa maa­il­mas­sa he elä­vät. Ruuh­ka­vuo­sis­sa on run­saas­ti mate­ri­aa­lia. Olet­te­ko kos­kaan luke­neet esim. Varus­te­le­kan kuvauk­sia? Tutus­tu esim. ohei­seen kynä­ha­meen kuvauk­seen.

3) Tuo­te­ku­vaus tukee yri­tyk­sen brän­diä

Verk­ko­kau­pan tuo­te­ku­vauk­sia kir­joit­taes­sa­si et sai­si unoh­taa myös­kään omaa ään­tä­si. Tämä luo uskot­ta­vuut­ta ja sitoo tuot­teet tiu­kem­min yri­tyk­see­si ja ima­goo­si. On siis hyvin tär­ke­ää, että verk­ko­kaup­pa­si tuo­te­ku­vauk­set tuke­vat brän­di­si ima­goa. Kuten edel­li­nen kynä­ha­meen kuvaus osoit­taa, älä tyy­dy tuo­te­ku­vauk­ses­sa tyl­siin ja per­soo­nat­to­miin sisäl­töi­hin, vaan ota teks­tiin mukaan ilmauk­sia brän­di­si mukai­ses­ti. Mikä oli­kaan värim­me, mai­nos­lauseem­me ja mit­kä oli­vat­kaan arvom­me? Oma­ke­hua saa teh­dä, mut­ta saat myös olla roh­kea ja nos­taa esiin tilan­tei­ta, joi­hin tuo­te ei mis­sään nimes­sä sovi, esim. yhteen kil­pai­li­jan tuot­tei­den kans­sa. Mikä oli­kaan erot­ta­va teki­jän­ne? Sisäl­lön­tuot­ta­jia on monia, mut­ta vain yksi puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen.

4) Tuo­te­ku­vaus toi­mii kuin Call-To-Action

Myyn­tiar­jes­sa vii­mei­siä koh­tia kes­kus­te­luis­ta on usein tilan­ne, mis­sä asiak­kaan tuli­si päät­tää, tart­tuu­ko hän tar­jouk­seen vai ei. Jos et osaa sanoa sii­nä tilan­tees­sa akti­voi­vaa CTA:ta, kaup­paa saat­taa jää­dä saa­mat­ta. Tätä ei pidä unoh­taa verk­ko­kau­pas­sa­kaan. Verk­ko­kau­pas­sa tämä on tosin help­po teh­dä värik­kääl­lä pai­nik­keel­la sekä mata­lam­mal­la hin­nal­la kuin kil­pai­li­jal­la, mut­ta riit­tää­kö se?

Visu­aa­lis­ten nos­to­jen lisäk­si tuo­te­ku­vauk­seen kan­nat­taa sisäl­lyt­tää asia­kas­ta akti­voi­vaa sisäl­töä.

 • Oli­si­ko ole­mas­sa jotain tiet­tyä aikaa, johon tuo­te sopi­si tai jol­loin tuo­te oli­si hyvä asen­taa pai­koil­leen?
 • Voi­si­ko tuo­te­ku­vauk­seen sisäl­lyt­tää esi­mer­kik­si tar­jouk­sen tai suo­ran käs­kyn toi­mia nyt?
 • Sopi­si­ko kuvauk­seen esim. ärsy­ke tai pelo­ke, kuten jäl­jel­lä varas­tos­sa enää näin mon­ta, tar­jous on voi­mas­sa enää näin kau­an tai toi­mi­tus vii­väs­tyy run­saas­ti, jos tilaat tämän esim. huo­men­na.

Vaih­toeh­to­ja on run­saas­ti. Vain toi­mi­val­la ja sel­keäl­lä CTA:lla saat asiak­kaan toi­mi­maan halua­mal­la­si taval­la ja tilaa­maan tuot­teen.

5) Tuo­te­ku­vaus tukee haku­ko­neop­ti­moin­tia

Kuten verk­ko­si­vu­jen teks­tit, tuli­si myös verk­ko­kau­pan tuo­te­ku­vauk­set haku­ko­neop­ti­moi­da. Kir­joi­tin jo aiem­min aihees­ta, että sisäl­töä tulee olla run­saas­ti tar­tut­ta­vak­si myös tuo­te­ku­vauk­sis­sa. Pahin asia, min­kä voit teh­dä, on teh­dä sama teks­ti kaik­kiin tuo­te­ku­vauk­siin. Tie­dän, se on help­poa ja kir­joit­ta­mi­nen on hir­veä työ. Tosin, jos olet käyt­tä­nyt aikaa verk­ko­kaup­pa­si suun­nit­te­luun eli olet raken­ta­nut kaup­paa­si esi­mer­kik­si tuo­te­per­hei­tä, saat­taa tuo­te­ku­vaus­ten kir­joit­ta­mi­nen hel­pot­tua. Tek­ni­set tie­dot voit jät­tää samoik­si tuo­te­ku­vauk­siin, mut­ta kuvaus­teks­ti kan­nat­taa kir­joit­taa omin sanoin jokai­sel­le tuot­teel­le. Näh­ty vai­va tuot­taa monin­ker­tai­sen tulok­sen.

Kun haku­ko­neop­ti­moit verk­ko­kau­pan tuo­te­ku­vauk­set, kiin­ni­tä huo­mio­ta seu­raa­viin seik­koi­hin:

 • Perus­ta otsi­koin­ti suo­raan suo­sit­tu­jen haku­jen poh­jal­le — tut­ki ana­ly­tiik­kaa sekä avain­sa­no­ja.
 • Sisäl­ly­tä otsi­koi­hin tuo­te­merk­ki ja käyt­tö­tar­koi­tus, jos mah­dol­lis­ta.
 • Tuo­te­per­heis­tä kan­nat­taa käyt­tää saman­lais­ta sanas­toa — syno­nyy­me­jä, käyt­töön liit­ty­viä ver­be­jä.
 • Sisäl­ly­tä kuvauk­seen aina tuot­tee­seen liit­ty­vää sanas­toa run­saas­ti 2 % sään­nöl­lä. Älä kes­ki­ty vain yhteen ter­miin, vaan mie­ti esim. 5 — 7 eri lisä­ter­miä, jot­ka täs­men­täi­si­vät enem­män asiak­kaal­le, mitä var­ten tuo­te on ole­mas­sa. Esim. auto, kuor­ma-auto, lin­ja-auto, hen­ki­lö­au­to, urhei­luau­to. Etu­lii­te muut­taa mer­ki­tys­tä run­saas­ti, eikö?

Lopuk­si

Noil­la vin­keil­lä on aina­kin hyvä läh­teä alkuun. Mitä enem­män teks­tiä, sen parem­pi. Älä syyl­lis­ty pelk­kään tuo­te­tie­to­jen kopioin­tiin. Kun panos­tat tuo­te­ku­vauk­seen, annat myös arvoa tuot­teel­le. Tämä hei­jas­tuu myös asiak­kaal­le.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!