Uutiskirjeen kirjoittaminen - 6 vinkkiä aloittelijalle

Uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mi­nen — 6 vink­kiä aloit­te­li­jal­le

Uutis­kir­jeen kir­joit­ta­mis­ta tulee har­joi­tel­la. Usein ongel­mak­si muo­dos­tuu uutis­kir­jeen kans­sa se, mitä lai­tan sisäl­lök­si? Olet­ko huo­man­nut sen ongel­man? Olet­ko huo­man­nut aja­tel­lee­si, kuka nyt kir­jet­tä­ni kai­pai­si, ehkä joku kiin­nos­tuu. Älä huo­les­tu. Tämä on perin­teis­tä — suo­ma­lais­ta aliar­vioin­tia, kun aja­tel­laan omaa työ­tä tai esim. tubet­ta­mis­ta, podcas­te­ja tai mitä tahan­sa asi­aa, joka vaa­tii ammat­ti­tai­don esit­te­le­mis­tä. Älä mene sii­hen lan­kaa ja aliar­vioi itseä­si, vaan käy­tä näi­tä vink­ke­jä avuk­se­si. Näil­lä vin­keil­lä raken­nat uutis­kir­jee­si hel­pos­ti.

Kuten kaik­ki sisäl­löt, myös uutis­kir­jeet kai­paa­vat tar­kem­paa suun­ni­tel­maa, kos­ka muu­ten ne eivät kul­je eteen­päin. Uutis­kir­jeil­le­kin on ase­tet­ta­va tavoit­teet sekä niil­lä pitää olla stra­te­gian­sa. Kun haluat vah­vis­taa vies­ti­si vai­ku­tus­ta, muis­ta aina nämä pari kul­tais­ta perus­sään­töä: 1) Sisäl­tö­jä teh­dään ihmi­sel­tä ihmi­sel­le, joka pitäi­si olla kai­ken vies­tin­nän sekä sisäl­tö­suun­nit­te­lun ydin. Sisäl­lön­tuot­ta­ja ei nak­ke­le vies­te­jä sum­mas­sa eet­te­riin niis­tä aiheis­ta, jot­ka mie­leen juo­lah­ta­vat. Uutis­kir­jee­si tulee olla suun­nat­tu koh­de­ryh­mäl­le­si. 2) Jokai­sel­la teh­dyl­lä vies­til­lä on olta­va tar­koi­tuk­sen­sa. Uutis­kir­jei­den kaut­ta tuo­tat hel­poi­ten koh­de­ryh­mä­si kai­paa­maa sitout­ta­vaa sisäl­töä, joka saa hei­dät halua­maan lisää ja seu­raa­maan sivua­si. Sisäl­tö ei saa osak­seen vain pelk­kiä tyk­käyk­siä, vaan aito­ja link­kien klik­kauk­sia ja kom­men­toin­tia­kin par­haas­sa tapauk­ses­sa.

Tie­sit­kö, että:

  • UK:n lähet­tä­mi­nen sään­nöl­li­ses­ti on help­po tapa pitää yhteyt­tä asiak­kai­siin ja pitää hei­dät ajan tasal­la yri­tyk­se­si toi­min­nas­ta. Täl­lai­nen vuo­ro­vai­ku­tus kas­vat­taa luot­ta­mus­ta ja aut­taa asiak­kai­ta tun­te­maan olon­sa eri­tyi­sik­si ja tär­keik­si.
  • UK:n avul­la kas­va­tat hel­pos­ti Google-näky­vyyt­tä­si ja vah­vis­tat brän­diä­si.
  • Kun UK:n sisäl­tö on hyvin suun­ni­tel­tu, voit sen avul­la mai­nos­taa tuot­tei­ta­si ja pal­ve­lui­ta­si, ker­toa tar­jouk­sis­ta ja kam­pan­jois­ta ja jopa antaa tilaa­jil­le eksklusii­vi­sia tar­jouk­sia, joi­ta ei ole saa­ta­vil­la muu­al­la.

Mitä uutis­kir­jee­seen voi­si sit­ten kir­joit­taa?

Tämä on suo­si­tuim­pia kysy­myk­siä, kun kes­kus­te­len asiak­kaa­ni kans­sa sisäl­löis­tä. Seu­raa­vak­si annan muu­ta­man vin­kin, mitä asioi­ta uutis­kir­jee­seen kan­nat­taa lait­taa. Muu­ta­ma perus­sään­tö kir­jees­sä on, joi­ta kan­nat­taa poh­tia, kun alat suun­ni­tel­la sen sisäl­töä.

1) Pidä se yksin­ker­tai­se­na ja sopi­va­na pituu­del­taan. Kukaan ei halua lii­kaa infor­maa­tio­ta eli kir­jet­tä, joka ylit­tää ns. sil­mäil­tä­vyy­den rajat. Sisäl­ly­tä kir­jee­seen vain yhden aiheen käsit­te­ly. Väri­tä teks­tiä väliot­si­koil­la, koh­den­nuk­sil­la (ter­veh­dys, kysy­myk­set), link­ki­kou­kuil­la ja lopuk­si mie­len­kiin­toi­sel­la pää­ot­si­kol­la — näis­tä ele­men­teis­tä on hyvä uutis­kir­je teh­ty. Pää­ot­si­koin­ti on tuos­sa vii­mei­se­nä, kos­ka se kuu­luu­kin suun­ni­tel­la lopuk­si, kun koko­nai­suus on hah­mot­tu­nut.

2) Kenel­le lähe­tät kir­jeen? Mie­ti aina, mik­si kir­je on mah­dol­li­ses­ti tilat­tu. Mil­lais­ta ammat­ti­tai­toa kaup­paat? Kir­jeen sisäl­lön tuli­si aina puhu­tel­la avai­na­siak­kai­ta­si, hen­ki­lö­koh­tais­ta siis teks­ti­si. Kir­joi­ta vies­ti­si siis siten, että otat kan­taa kom­ment­tei­hin, kysy­myk­siin, joi­ta kir­jet­tä luke­va voi­si mie­les­sään poh­tia. Jos väi­tät jotain, perus­te­le se. Jos annan ohjei­ta, anna esi­merk­ke­jä.

3) Se on kau­pan väli­ne eli myy aina jotain. Maa­il­ma on pii­lo­mai­non­taa täyn­nä, joten sinul­ta­kin sen pitäi­si onnis­tua. Myyn­nil­lä tar­koi­tan enem­män­kin ns. lah­jon­taa eli anna ilmai­sia vink­ke­jä, link­ke­jä hyviin sivus­toi­hin tai lai­ta mukaan mah­dol­li­suus lada­ta ilmai­sia oppai­ta. Näin luki­jal­le­si tulee huo­maa­mat­ta tar­ve antaa jotain takai­sin.

4) Näy­tä ammat­ti­tai­to­si ja kyky­si. Kyl­lä! Uutis­kir­jet­tä­si ei todel­la­kaan tur­haan tilat­tu, vaan tar­pees­ta. Ihmi­nen, joka tila­si kir­jee­si, halusi jotain. Jos olet luvan­nut jotain, pidä sii­tä kiin­ni. Onko uutis­kir­jee­si ns. tapah­tu­ma­tie­dot­ta­mis­ta, uutuus­luet­te­lo, ajan­koh­tai­sien ilmiöi­den esit­te­lyä vai jotain muu­ta? Jos sinun avul­la­si voi tie­na­ta rahaa, näy­tä se!

5) Tari­nal­la on val­taa. Käy­tä aina tari­noi­ta, kun haluat kou­kut­taa ylei­sön. Kuvai­le­vat, tari­noi­vat teks­tit ovat nii­tä, joi­den paris­sa jokai­nen halu­aa kii­rei­sen päi­vän aika­na viet­tää aikaa. Tari­nat vie­vät pois arjes­ta, het­ki­sek­si mie­li pää­see val­loil­leen ja toh­to­ri paran­taa samal­la pahim­mat haa­vat. Tari­nat herät­te­le­vät aina mei­dät hereil­le.

6) Otsi­koin­ti on avai­na­se­mas­sa. Nos­tan esiin tämän vie­lä ker­ran, kos­ka otsi­koi­den avul­la huo­miom­me kiin­nit­tyy halua­maam­me. Haluam­me ajal­lem­me vas­ti­net­ta, joten usein haem­me ns. mää­rää ja toi­saal­ta myös laa­tua. Jos uutis­kir­jee­si mai­no­sot­sik­ko on muo­toa: “Tee tulois­ta­si kol­min­ker­tai­set het­kes­sä. Tilaa täs­tä vin­kit.” Mitä luu­let, tilai­si­vat­ko haluk­kaat kir­jee­si?

Lopuk­si uutis­kir­jeen pitää sisäl­tää kii­tos tai jokin lope­tus, jot­ta luki­ja ymmär­tää, että täs­sä se oli. Käs­ke luki­jaa­si esi­mer­kik­si tilaa­maan uutis­kir­jee­si, seu­raa­maan some­ka­na­via tai muu­ta. Toi­saal­ta uutis­kir­jeen teks­tin voi jät­tää avoi­mek­si, että luki­jan mie­li akti­voi­tuu ja hän halu­aa tie­tää lisää. Niin­pä luki­ja läh­tee klik­kai­le­maan lisä­tie­toa jaka­mis­ta­si lin­keis­tä.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!