UKK ja muut blogin vaihtoehdot

UKK — Usein kipuil­laan kysy­mät­tä | UKK ja blo­gin muut vaih­toeh­dot

Kuin­ka usein olet saa­pu­nut sivul­le, mis­sä mai­nos­te­taan, että yri­tyk­sel­läm­me on blo­gi, mut­ta huo­maat, että sen sisäl­tö­jä on päi­vi­tet­ty vii­mek­si vii­me vuo­den puo­lel­la? Kuin­ka monel­la yri­tyk­sel­lä on täl­lä het­kel­lä ns. “blo­gi”, mut­ta teks­teil­le ei ole päi­vit­tä­jää tai yksin­ker­tai­ses­ti yri­tyk­sel­lä ei ole blo­gat­ta­vaa asi­aa sit­ten­kään? Tuli­ko väli­leh­ti sivuil­le­si verk­ko­si­vu­poh­jan muka­na ja et ole teh­nyt asial­le mitään? UKK?

Aika tut­tu­ja tilan­tei­ta, eikö? Et ole ensim­mäi­nen, joka on teh­nyt noin ja tus­kin vii­mei­nen­kään. Onnek­si on ole­mas­sa vaih­toeh­to­ja, miten blo­gil­le pyhi­te­tyn las­keu­tu­mis­si­vun saa hel­pos­ti hyö­ty­käyt­töön, vaik­ka yri­tyk­sel­lä­si ei oli­si­kaan omaa teki­jää tai ulko­puo­lis­ta avus­ta­jaa. Blo­gi kuu­luu tiet­tyi­hin paik­koi­hin, tiet­tyi­hin tilan­tei­siin, mut­ta ei vält­tä­mät­tä ihan jokai­sen yri­tyk­sen sivuil­le. Joil­le­kin meis­tä sana tuo mie­leen puu­tar­hat, käsi­työt tai muo­din. Se ei kui­ten­kaan ole sitä, mitä sii­tä voi saa­da irti.

Mik­si blo­gi kan­nat­taa perus­taa?

Jos Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na sai­sin vali­ta, sanoi­sin jokai­sel­le kysy­jäl­le, että blo­gin kal­tai­nen jul­kai­susar­ja kan­nat­taa olla ole­mas­sa. Se on mah­dot­to­man help­po tapa tuo­da esil­le yri­tyk­sen elä­mää pal­ve­lu­tis­kin takaa. Sen avul­la voi ava­ta tari­noi­den kaut­ta asiak­kail­le yri­tyk­sen ideo­lo­gi­aa ja syi­tä, mik­si tätä työ­tä teh­dään ja mik­si tämä ala on valit­tu omak­si. Näil­lä asioil­la kiin­ni­te­tään asiak­kai­den huo­mio ja tul­laan ns. asiak­kaan ihol­le ja kos­ke­tuk­siin. Näi­den sisäl­tö­jen kaut­ta yri­tyk­se­si jää hel­pom­min mie­leen ja antaa ilmai­sek­si luki­jal­le jotain arvo­kas­ta.

Usein ajat­te­lem­me, että blo­gis­sa on vain teks­te­jä, mut­ta se voi olla pal­jon enem­män käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta riip­puen. Sisäl­tö voi vaih­del­la kir­joi­te­tus­ta videoi­hin, videois­ta kuva­ka­rusel­lei­hin sekä podcas­tei­hin. Valin­ta on aina sinun eli mikä pal­ve­lee käyt­tö­tar­koi­tus­ta. Älä siis tök­kää pää­tä­si aina sei­nään, kun ajat­te­let sitä kir­joi­te­tun teks­tin alus­tak­si.

Blo­gin on oival­li­nen tapa raken­taa yri­tyk­sen brän­di­mie­li­ku­vaa. Kir­jo­te­tuil­la teks­teil­lä, videoil­la, kuva­ka­rusel­leil­la tai muul­la media­si­säl­löl­lä on hyvä tapa pön­kit­tää itse­tun­toa, tuo­da esil­le omat tai­ton­sa ja tie­ton­sa alas­taan. Näin kas­vaa ns. asian­tun­ti­ja­roo­li ja osaa­ja­ku­va. Kun pää­set vai­kut­ta­ja-ase­maan omal­la alal­la­si, olet saa­vut­ta­nut jotain todel­la arvo­kas­ta.

Blo­gi toi­mii taas mah­ta­va­na väli­nee­nä inbound-mark­ki­noin­nis­sa. Kun sin­ne jul­kai­se­ma­si sisäl­löt saa­vat jalan­si­jaa aktii­vis­ten luki­joi­den kaut­ta, tun­net­tuus kas­vaa. Ihmi­set alka­vat jaka­maan pos­tauk­sia­si: “Ehdit­kö lukea Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen uusim­man kir­joi­tuk­sen? Sii­nä oli upea huo­mio uutis­ten ker­ron­nas­ta. Jos et, tuos­sa link­ki: https://punakynapaholainen.fi/kysymys-otsikossa/.” Täl­lai­set jaka­mi­set muut­ta­vat nopeas­ti luki­ja­si asiak­kaik­se­si, kos­ka kave­rin anta­ma luot­ta­mus teki­jäl­le on arvo­kas­ta valuut­taa.

Vaik­ka blo­gia käy­te­tään usein oman toi­min­nan pro­moa­mi­seen, sin­ne tuo­tet­tu sisäl­tö on usko­mat­to­man hyvä tapa kehit­tää omia tai­to­ja mm. kir­joit­ta­mi­ses­sa, suun­nit­te­lus­sa ja aika­tau­lu­tuk­ses­sa. Mik­si näin? Kir­joit­ta­mal­la har­joit­te­let ker­ron­taa huo­maa­mat­ta­si. Aina­han on sanot­tu, että har­joi­tus tekee mes­ta­rin, joten sama hom­ma se on täs­sä­kin lajis­sa. Kun kir­joi­tat, ymmär­rät pian, miten asia kan­nat­taa ker­toa ja raken­taa, jot­ta se oli­si toi­mi­va mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­ses­sa, vuo­si­ra­por­tis­sa tai esim. his­si­pu­hees­sa.

Blo­gi on tär­keä väli­ne var­sin­kin pro­jek­teis­sa, kos­ka täl­lai­sen päi­vä­kir­jan avul­la jokai­nen pro­jek­tin jäsen on sel­vil­lä sii­tä, mis­sä men­nään ja mitä vii­mek­si on tapah­tu­nut. Kun asiat on kir­joi­tet­tu ylös, sinun ei tar­vit­se toi­mia vain muis­tin varas­sa. Teh­tä­vä­lis­ta tar­ken­tuu sen avul­la ihan huo­maa­mat­ta.

Kuten huo­maat, voi lop­pu­jen lopuk­si teh­dä mitä vain. Sisäl­löt voit jul­kais­ta koko­nai­se­na omil­la sivuil­la­si ja sen osia voit käyt­tää vaik­ka vii­kon ajan sosi­aa­li­sen median vies­teis­sä­si. Se on siis moni­käyt­töi­nen työ­ka­lu ja sen puo­les­ta ei tur­haan puhu­ta pelk­kää hyvää.

Mik­si blo­gia ei kan­na­ta olla sivuil­la­si? Voi­si­ko esim. UKK kor­va­ta sen?

Olen aktii­vi­nen agi­li­ty­har­ras­ta­ja. Jos en juok­se oman koi­ra­ni kans­sa radal­la, ohjaan toi­sia sii­nä tääl­lä Oulus­sa ker­ran vii­kos­sa. Siel­lä koros­tan aina kah­den puo­len tak­tiik­kaa. Jos osaat teh­dä esteen koi­ran kans­sa oikeal­ta puo­lel­ta, on sen onnis­tut­ta­va myös vasem­mal­ta puo­lel­ta. Agi­li­ty­ki­sois­sa ei tuo­ma­ri kyse­le, osaat­ko suo­rit­taa esteen koi­ra­si kans­sa vasem­mal­ta puo­lel­ta. Kuten oikeas­sa­kin elä­mäs­sä, esteet tule­vat eteen kyse­le­mät­tä. Sik­si asioi­ta tulee aja­tel­la aina molem­mil­ta kan­teil­ta. Jos puhum­me pal­jon työ­ka­lun puo­les­ta, pitää mei­dän osa­ta sanoa myös, mil­loin se ei kan­na­ta. Mil­loin sitä ei kan­na­ta olla yri­tyk­se­si sivuil­la?

Mie­les­tä­ni jokai­sen sisäl­lön tulee pal­vel­la tar­koi­tus­taan. Kun raken­nat yri­tyk­sel­le­si vies­tin­tä­suun­ni­tel­maa, tulee sii­nä poh­tia jokai­sen vies­tin­tä­vä­li­neen mer­ki­tys­tä yri­tyk­se­si kan­nal­ta, esim. mik­si yri­tyk­se­si tar­vit­see sen ja mitä yri­tyk­se­si aikoo siel­lä jul­kais­ta? Mihin tar­koi­tuk­seen aiot käyt­tää sitä?

Blo­gi on sii­tä ilkeä väli­ne, että se ker­too päi­vä­kir­ja­mai­ses­ti tapah­tu­mat. Siel­lä on usein se päi­vä­mää­rä, mil­loin jul­kai­su on teh­ty. Lisäk­si päi­vä­mää­ris­tä näkee hel­pos­ti, mikä on aika­vä­li ja aktii­vi­suus. Jos yri­tyk­ses­sä­si ei ole val­mis­ta vies­tin­tä­suun­ni­tel­maa ja jul­kai­suai­ka­tau­lua, se kan­nat­taa jät­tää teke­mät­tä. Sil­loin se kan­nat­taa kor­va­ta jol­la­kin toi­sel­la taval­la.

Blo­gil­la tulee olla teki­jän­sä eli yleen­sä kir­joi­tus­tai­toi­nen ammat­ti­lai­nen, joka osaa ottaa huo­mioon ympä­röi­vän maa­il­man tar­peet, ja ymmär­tää, miten yri­tyk­se­si tuot­teet saa­daan sopi­maan asiak­kaan käteen eli vas­taa­maan tar­pee­seen. Löy­tyy­kö yri­tyk­ses­tä­si sel­lai­nen, olet­ko yksi­tyis­yrit­tä­jä­nä itse sel­lai­nen vai onko pk-yri­tyk­ses­sä­si pal­kat­tu hen­ki­lö teke­mään juu­ri näi­tä sisäl­tö­jä?

Mitä vaih­toeh­to­ja on ole­mas­sa?

Blo­gin kaut­ta yleen­sä tuo­daan esil­le yri­tyk­sen elä­mää ja ava­taan tuot­tei­den tar­koi­tus­ta. Voi­si siis sanoa, että sitä käy­te­tään ns. digi­taa­li­se­na estraa­di­na ja puhu­ja­pönt­tö­nä. Miten sen pakot­ta­mas­ta ensi­vai­ku­tel­mas­ta eli ns. päi­vä­kir­ja­mai­ses­ta toi­min­nas­ta pää­see eroon?

Se voi olla:

  • usein kysyt­ty­jen kysy­mys­ten (UKK) ‑koko­nai­suus. Otsi­koi pals­ta nimel­lä UKK ja ohjaa asiak­kaa­si suo­raan nii­den pariin. Siel­tä asia­kas löy­tää vas­tauk­sen tar­pee­seen­sa. Päi­vi­tyk­set voi raken­taa pal­ve­le­maan nii­tä tar­koi­tuk­sia. UKK ei aina ole täs­mä­vas­taus, vaan jos­kus nii­tä­kin voi tari­noi­da pidem­min­kin. Esi­mer­kik­si, mitä pel­ko­ja asiak­kaal­la on sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ulkois­ta­mi­seen liit­tyen? Vas­tauk­sek­si ei rii­tä sil­loin vain yhden virk­keen vas­taus, vaan vas­tauk­ses­sa pitää huo­mioi­da koko­nai­suus: laa­dun yllä­pi­tä­mi­nen, brän­di­ku­van vah­vis­ta­mi­nen, yhteis­työ sekä kon­sul­toin­ti ja spar­raus.
  • digi­taa­li­nen port­fo­lio tuot­teis­ta­si ja pal­ve­luis­ta­si. Otsi­koi pals­ta nimel­lä port­fo­lio. Vaik­ka hin­nas­tos­ta löy­tyy lyhyt perus­ku­vaus ja hin­ta­tie­dot tuot­teel­le­si, port­fo­lios­ta voi löy­tyä hie­man enem­män tie­toa tuot­tees­ta esim. aja­tuk­sel­la, mik­si valit­sit tuot­teek­se­si tai pal­ve­luk­si sisäl­tö­mark­ki­noin­nin, mit­kä oli­vat tär­keim­mät syyt ja mihin vies­tin­tä­on­gel­miin halusit antaa rat­kai­sun. Pos­tauk­siin voi lisä­tä videoi­ta ja doku­ment­te­ja. Unoh­da siis mark­ki­noin­ti­pu­he ja aukai­se tuo­tet­ta hen­ki­lö­koh­tai­sem­min.
  • asia­kas­ta­ri­na­kan­sio. Otsi­koi pals­ta nimel­lä asia­kas­ko­ke­muk­set tai asia­kas­ta­ri­nat. Sin­ne voit koo­ta jul­kai­su­ja tai videoi­ta asiak­kait­te­si koke­muk­sis­ta ja aja­tuk­sis­ta. Samal­la voit värit­tää jul­kai­su­ja esi­mer­kik­si työn­te­ki­jöit­te­si kom­men­teil­la ihan kuvi­na tai videoi­na.

Kaik­ki on siis mah­dol­lis­ta ja vaih­toeh­to­ja on val­ta­vas­ti. Usein kokeil­laan kysy­mät­tä eli UKK-lyhen­ne muut­tuu toi­sen­lai­sek­si. Onnek­si on mei­tä vies­tin­nän asian­tun­ti­joi­ta. Blo­gi­teks­tiem­me ja mui­den jul­kai­su­jen kaut­ta hok­sau­tam­me tei­tä, kuin­ka vies­tin­tää voi teh­dä tehok­kaam­min ja moni­puo­li­sem­min.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.