Tekoäly osaksi sisällöntuotantoa? Onnistuu!
Tekoäly osaksi sisällöntuotantoa? Onnistuu! - Punakynäpaholaisen blogi

Teko­ä­ly osak­si sisäl­lön­tuo­tan­toa? Onnis­tuu!

Kun aja­tel­laan sitä, mitä osaat luon­nos­ta­si tai mikä on into­hi­mo­si aihe, nos­tan omal­la koh­dal­la­ni esil­le tari­noi­den kir­joit­ta­mi­sen ja ker­ron­nan. Raken­nan mie­lel­lä­ni tois­ten elä­mäs­tä tari­noi­ta, kuvi­tan sitä sana­kään­tein, raken­nan lay­ou­tin mer­ki­tyk­sis­tä, teon­sa­nois­ta ja kai­kes­ta sii­tä kau­niis­ta, mitä suo­men kie­li sisäl­tää. Koin sen omak­se­ni kau­an aikaa sit­ten, kun opis­ke­lin suo­men kiel­tä, ja yrit­tä­jä­nä tuot­teis­tin sen sopi­maan asiak­kaa­ni tar­pei­siin. Teko­ä­ly on ollut oival­li­nen apu­vä­li­ne kai­kes­sa täs­sä. Ala­ni kehit­tyy koko ajan ja haluan pysyä kehi­tyk­sen muka­na. Kun jotain uut­ta tulee mat­kaan, esim. nyt tehok­kaam­pi tuki sisäl­lön­tuo­tan­toon teko­ä­lyn kaut­ta, haluan kerä­tä niis­tä mah­dol­li­sim­man pal­jon tie­toa, ottaa sen käyt­töö­ni sekä tut­kia, miten sitä voi­si käyt­tää asiak­kaa­ni hyväk­si. Uuden oppi­mi­nen on into­hi­mo­ni.

Nau­tis­ke­lin erää­nä aamu­na aamu­kah­via soh­val­la, rap­sut­te­lin eräs­tä koi­ris­ta­ni ja kat­soin samal­la aamu-uuti­sia. Siel­lä eräs tule­vai­suu­den­tut­ki­ja ker­toi paa­sa­ten kave­rin­sa kans­sa uusis­ta teko­ä­lyn tuo­mis­ta rat­kai­suis­ta ja samal­la värit­ti ker­ron­taan­sa uhka­ku­vin. Kah­vi mei­na­si men­nä vää­rään kurk­kuun, kun nämä her­rat jat­koi­vat ja jat­koi­vat vain uhka­ku­vis­ta sekä sii­tä, että auto­maa­tio ei anna täs­mä­tie­toa ja sik­si sii­hen ei pidä luot­taa. Mie­les­tä­ni uudet teko­ä­ly­rat­kai­sut ovat upea lisä työs­ken­te­lyyn, eten­kin täl­lä alal­la, mis­sä olen. Se ei tar­koi­ta, että ne ovat Googlen tai Wiki­pe­dian kal­tai­sia tie­to­pank­ke­ja, vaan ne ovat kans­sa­tuot­ta­jia­si. Eten­kin yksi­ny­rit­tä­jä­nä tuol­lai­nen työ­ka­lu on ollut hyvä lisä kaik­keen teke­mi­seen.

Mitä tar­koit­taa kans­sa­tuot­ta­ja?

Kans­sa­tuot­ta­ja­na teko­ä­ly toi­mii spar­raus­tu­ke­na teke­mi­sel­le. Toi­mi­tuk­ses­sa, kun pitää kir­joit­taa esim. leh­tiar­tik­ke­li, kir­joit­ta­mi­sen jäl­keen tämä artik­ke­li lähe­te­tään usein toi­sel­le, joka antaa sii­hen oman näke­myk­sen­sä — mikä sii­nä on hyvää, mitä voi­si kehit­tää. Esim. teko­ä­ly­kir­joit­ta­mi­seen kes­kit­ty­neet ohjel­mat tuke­vat monel­la taval­la taval­li­sen kir­joit­ta­jan teke­mis­tä, mut­ta huo­mat­ta­vas­ti nopeam­min. Se antaa raken­ne-ehdo­tuk­sia sekä otsi­koin­te­ja. Sil­tä saa tukea kuvauk­siin sekä perus­ker­ron­taan. Teks­te­jä on siten help­po kehit­tää sisäl­löil­tään rik­kaam­mik­si ja infor­ma­tii­vi­sem­mik­si.

Toi­saal­ta teko­ä­ly toi­mii myös erin­omai­se­na suun­nit­te­lu­tu­ke­na, kun sisäl­töä tuo­te­taan eri koh­de­ryh­mil­le laa­duk­kaas­ti ja rele­van­tis­ti tämän ylei­sön tar­peet huo­mioi­den. Idea­na­han on pitää nykyi­set asiak­kaat tyy­ty­väi­si­nä ja kiin­nos­tu­nei­na sekä hou­ku­tel­la uusia asiak­kai­ta pal­ve­lui­den pii­riin. Täs­sä ei vält­tä­mät­tä oma osaa­mi­nen joi­den­kin eri­koi­sa­lo­jen koh­dal­la rii­tä, joten teko­ä­ly voi tuo­da muka­naan uusia aja­tuk­sia, joil­la sisäl­töä saa rikas­tet­tua juu­ri tuon toi­mia­lan tar­peet huo­mioi­den. Olen laa­jen­ta­nut monel­la taval­la osaa­mis­ta­ni juu­ri näin. Kun asia­kas tuo oman näke­myk­sen­sä mukaan, saa­daan aikaan yllät­tä­vän moni­puo­lis­ta sisäl­töä.

Teko­ä­ly nopeut­taa myös teke­mis­tä. Teko­ä­ly toi­mii oival­li­se­na teks­ti­suun­nit­te­lu­työ­ka­lu­na omal­la alal­la­ni. Se voi antaa sinul­le hyviä blo­gi-ideoi­ta, sosi­aa­li­sen median sekä uutis­kir­jei­den sisäl­tö­vink­ke­jä. Lisäk­si sitä voi käyt­tää myös verk­ko­kau­pois­sa tuo­te­ku­vaus­ten tuke­na. Käyt­tö­mah­dol­li­suu­det ovat rajat­to­mat. Olen naut­ti­nut täs­tä suu­res­ti ja mah­dol­li­suuk­sia tulee vain lisää ja lisää.

Teko­ä­lyn kans­sa yhteis­työs­sä enem­män

Kun teet mark­ki­noin­tia, olen­nais­ta on aina poh­tia, kuin­ka tuot­ta­ma­si sisäl­tö sopii ylei­söl­le­si eli koh­de­ryh­mäl­le­si. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä pal­ve­lee aina käyt­tä­jään­sä — se tie­dot­taa, herät­tää tun­tei­ta sekä syn­nyt­tää tar­peen. Teks­teis­sä nämä omi­nai­suu­det on nos­tet­ta­va esiin juu­ri etu­jen ja hyö­dyn kaut­ta + niis­tä on teh­tä­vä mer­ki­tyk­sel­li­siä käyt­tä­jäl­le. Kos­ka teko­ä­ly ei osaa suo­men kiel­tä täy­del­li­ses­ti eikä vält­tä­mät­tä ymmär­rä sisäl­lön koko­nais­ta­voi­tet­ta, sisäl­tö­jen kir­joit­ta­mi­nen on kah­den super­voi­man — Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen ja teko­ä­lyn — yhdis­tel­mä. Kun otan sen huo­mioon ja raken­nan sisäl­löt asiak­kaal­le­ni tämä mie­les­sä, saan aikaan vies­tin­näl­lä pal­jon. Ilman puhut­te­le­vaa sisäl­töä ja tari­naa, mitään ei mene läpi.

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na rikas­tan­kin teko­ä­lyn tuot­ta­maa sisäl­töä seu­raa­vas­ti:

  • Avaan sisäl­lön sel­ko­kie­li­sem­mäk­si: Selos­tan esi­mer­kik­si ammat­ti­ter­mit ja annan niis­tä käyt­tö­esi­mer­kit. Pois­tan tur­hat sisäl­tö­jen tois­tot.
  • Vah­vis­tan teks­tin ydin­sa­no­maa: Mitä vas­taa­not­ta­jal­le pitää jää­dä mie­leen täs­tä teks­tis­tä?
  • Raken­nan teks­til­le punai­sen lan­gan: Vah­vis­tan ker­ron­nan kaar­ta ja kokoan sisäl­löt yhteen toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si.
  • Pois­tan jul­kai­suis­ta kir­joi­tus­vir­heet. (Tätä ei var­mas­ti tar­vit­se tul­ka­ta auki?)

Työ­tä­ni on kehit­tää asiak­kaa­ni pal­ve­lui­ta, kehit­tää hei­dän näky­vyyt­tään ja kehit­tää hei­dän mark­ki­noin­ti­aan. Autan mm. sii­nä, mil­lai­sia asioi­ta hei­dän tuli­si koros­taa ja nos­taa esiin ja mit­kä sisäl­löt oli­si­vat hei­dän jut­tun­sa. Teko­ä­lyn anta­mal­la spar­raus­tuel­la voin olla enem­män avuk­si asiak­kail­le­ni,

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!