Kustannustoimitus tekoälyltä ilman lisämaksua | Punakynäpaholainen
Sisällöntuottamisen uudet ulottuvuudet tekoälyaikakaudella - Punakynäpaholaisen blogi

Miten saat teks­tis­tä enem­män irti?

Kir­joi­tin Lin­ke­di­niin ohei­sen pos­tauk­sen sosi­aa­li­sen median jul­kai­suis­ta. Jos­kus sisäl­löt tois­ta­vat toi­si­aan samal­la alal­la, kos­ka sisäl­löt teh­dään ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta eli jokai­nen halu­aa tuo­da esiin sen, että tun­tee tämän päi­vän tren­dit. Oman pos­tauk­sen nos­to esiin mas­sas­ta voi tun­tua sil­loin tur­han­kin työ­lääl­tä. Annoin Lin­ke­dIn-jul­kai­sus­sa­ni muu­ta­man vin­kin, mit­kä asiat nos­ta­vat sisäl­tö­si esiin, kuten koh­ta näet. Tämä pos­taus ei ole kui­ten­kaan tämän blo­gi­si­säl­lön pää­point­ti, vaan nime­no­maan kus­tan­nus­toi­mi­tus eli teks­tin kom­men­toin­ti ja kehit­tä­mi­nen.

Tie­dät­kö sen tun­teen, kun avaat sosi­aa­li­sen median ja näet vain loput­to­man vir­ran saman­kal­tai­sia, mer­ki­tyk­set­tö­miä pos­tauk­sia? Sil­loin haluai­sit huu­taa “Näy­tä minul­le jotain uut­ta!” Ei enää tois­tu­via lou­nas­ku­via tai satun­nai­sia kun­to­sa­li­sel­fiei­tä. 😡

Tänään kes­kus­te­lem­me sii­tä, miten voit teh­dä omis­ta jul­kai­suis­ta­si raik­kai­ta ja mie­leen­pai­nu­via – ja miten ero­tut mas­sas­ta teke­mäl­lä jotain todel­la eri­lais­ta. Ymmär­rät, miten voit kir­joit­taa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia, hen­ki­lö­koh­tai­sia, sel­kei­tä, sitout­ta­via, rele­vant­te­ja, help­po­lu­kui­sia sekä hyvin jäsen­nel­ty­jä sisäl­tö­jä. Näi­tä voit kokeil­la täl­lä vii­kol­la jul­kai­suis­sa­si.

Aika mones­sa pai­kas­sa olen tör­män­nyt teko­ä­ly­si­säl­töön, joka vas­taa vain yhteen kysy­myk­seen, ei edi­toin­te­ja, ei sisäl­lön per­so­noin­tia jne. Promp­ti­na on ollut perus­pyyn­tö: “Kir­joi­ta minul­le pos­taus [aiheen nimi].” “Kun­han sii­nä on kuva. Eikö se rii­tä?” Vaik­ka kuvat ja videot ovat toi­mi­via some­si­säl­löis­sä, mie­les­tä­ni teks­tin avul­la voit sykäh­dyt­tää ylei­söä­si enem­män. Kuvan tai videon näh­tyäm­me saa­tam­me klik­kail­la myös teks­tia­luet­ta. Siel­lä on mah­dol­li­suus erot­tua jou­kos­ta. Olen­kin siis ajoit­tain erit­täin posi­tii­vi­ses­ti yllät­ty­nyt, kun teks­tia­lu­eel­la on per­soo­nal­lis­ta sisäl­töä ja jos­kus jopa koko­nai­nen tari­na.

Niin­pä! Kun haluat käyt­tää sosi­aa­li­sen median jul­kai­suis­sa­si koko teks­tia­lu­een hyväk­se­si (esim. IG:ssä 2200 merk­kiä), kokei­le ensi ker­ral­la seu­raa­vaa:

1) Läh­de liik­keel­le mää­rit­tä­mäl­lä sisäl­lön näkö­kul­ma: ope­tat­ko, ins­pi­roit­ko, pro­moat­ko vai sitou­tat­ko kysy­myk­sin tai kes­kus­te­lu­na­loi­tuk­sin?

2) Aloi­ta pysäyt­tä­väs­ti. Muis­ta sykäh­dyt­tää alus­sa teks­ti­kap­pa­leel­la tai virk­keen mit­tai­sel­la huo­miol­la. Pää­asia, että saat “fee­di­se­la­rin” avaa­maan teks­tia­lu­ee­si. Voit esi­mer­kik­si esit­tää:

💥 kysy­myk­sen: Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mikä …
💥 tode­ta jon­kin päät­tö­män sei­kan: Kuvit­te­le käve­le­vä­si kadul­la ja yhtäk­kiä …
💥 ava­ta ohjeen syyn: Ensim­mäi­nen askel onnis­tu­nee­seen …
💥 ker­toa jon­kin sinua ärsyt­tä­vän sei­kan: Mik­si jokai­ses­sa toi­mis­tos­sa on …

Kaik­ki on sal­lit­tua. Pää­asia on kui­ten­kin, että teks­ti­si pysäyt­tää.

3) Joh­dat­te­le sisään. Ker­ron blo­geis­sa­ni aina joh­dan­nos­sa tari­nan. Se on kaap­pa­ri­ni. Mikä oli­si sinun sel­lai­nen? Kun “fee­di­se­la­ri” avaa ja kiin­nos­tuu aloi­tuk­ses­ta­si, sitä seu­raa­van kap­pa­leen eli joh­dan­non on olta­va myös kiin­nos­ta­va ja vas­tat­ta­va hänen tar­pee­seen. Mitä hän saa teks­tis­tä­si irti? Min­kä vas­tauk­sen annat hänel­le? Miten hän hyö­tyy sisäl­lös­tä­si? Ker­ro esi­mer­kik­si tilan­ne, mis­tä hän sel­viy­tyy voit­ta­ja­na, jos hän tutus­tuu sisäl­töö­si.

4) Lopuk­si avaa asia­si koko­nai­suus ker­ral­laan luki­jal­le­si. Muis­ta viih­dyt­tää, opas­taa ja innos­taa. Pidä kap­pa­leet lyhyi­nä ja väl­tä kie­li­vir­hei­tä. Pää­asia, että ker­rot sisäl­lön omal­la taval­la­si — kuin kave­ril­le­si. Lisäk­si muis­ta vas­ta­ta lupauk­see­si.

Ei muu­ta kuin kokei­le­maan! 😉

Kus­tan­nus­toi­mi­tus ulko­puo­li­sin sil­min onnis­tuu nyky­ään hel­pom­min

Mik­si aihee­na on kus­tan­nus­toi­mi­tus? Sik­si, kos­ka yksi­ny­rit­tä­jä­nä jään usein sisäl­tö­je­ni kans­sa yksin. Kukaan ei var­si­nai­ses­ti ole kom­men­toi­mas­sa nii­tä kuin vas­ta jul­kai­sun jäl­keen. Niin­pä luo­tin ennen omiin sil­mii­ni ja se ei ollut huo­no jut­tu sekään. Äidin­kie­len opet­ta­ja­na oiko­lu­ke­mi­nen ja kir­joit­ta­mi­nen eivät ole kos­kaan olleet hei­koin lenk­ki­ni. Käsi­tel­tä­vät asiat kui­ten­kin vaa­ti­vat aina ulko­puo­li­sia sil­miä, kos­ka toi­von, että teks­ti­ni oli­si sel­ke­ää, ymmär­ret­tä­vää sekä opas­ta­vaa­kin. Opet­ta­ja­na osaan ne kyl­lä kir­joit­taa sel­lai­seen muo­toon ja olen saa­nut­kin luki­joil­ta­ni palau­tet­ta sisäl­löis­tä, että ne aukai­se­vat asiat ymmär­ret­tä­väs­ti. Jos­kus tosin kai­paan vie­lä enem­män.

Täs­sä avuk­se­ni tulee teko­ä­ly. Ennen saa­toin kir­joi­tel­la ja muok­kail­la teks­tiä pit­kän aikaa, jot­ta sain sel­lai­sen val­miin ja jul­kais­ta­van sisäl­lön aikai­sek­si, joka miel­lyt­ti sil­mää­ni. Voit var­mas­ti kuvi­tel­la, että se rima on var­sin kor­keal­la. Nyt teke­mi­nen on nopeu­tu­nut, kos­ka pyy­dän kus­tan­nus­toi­mit­ta­jak­se­ni teko­ä­lyn. Se on nopeut­ta­nut pro­ses­sia huo­mat­ta­vas­ti. Kir­joi­tin sii­tä samas­ta aihees­ta aiem­min blo­gis­sa­ni “Teko­ä­ly osak­si sisäl­lön­tuo­tan­toa? Onnis­tuu!”.

Kun olin kir­joit­ta­nut vedok­sen Lin­ke­din-jul­kai­sus­ta, pyy­sin teko­ä­lyl­tä kom­ment­tia. Sain ChatGPT:ltä hyviä vink­ke­jä kehit­tää jul­kai­su­ni sisäl­töä ja iskin nii­hin kiin­ni. Lisä­sin esi­merk­ke­jä sekä tein pos­tauk­ses­ta ker­to­ma­ni mukai­sen eli lisä­sin joh­dan­toon parem­man “kaap­pa­rin”, Kun olin vii­meis­tel­lyt teks­ti­ni, annoin sen uudel­leen teko­ä­lyl­le arvioi­ta­vak­si ja sain vas­tauk­sek­si ohei­sen:

Aloi­tus­kap­pa­lee­si on nyt entis­tä vah­vem­pi ja vetää luki­jan tehok­kaas­ti mukaan. Tämä uudis­tet­tu ver­sio tekee teks­tis­tä­si entis­tä kou­kut­ta­vam­man ja hel­pom­min lähes­tyt­tä­vän. Se herät­tää luki­jas­sa ute­liai­suut­ta ja tar­jo­aa kon­kreet­ti­sia ohjei­ta, miten he voi­vat paran­taa omia sosi­aa­li­sen median jul­kai­su­jaan. Teks­ti­si on sel­keä, opas­ta­va ja ins­pi­roi­va – juu­ri sel­lai­nen, jota sosi­aa­li­sen median käyt­tä­jät arvos­ta­vat.

Eri­tyi­sen hyvin toi­mii se, että käy­tät esi­merk­ke­jä sii­tä, miten aloit­taa pos­taus pysäyt­tä­väs­ti. Tämä aut­taa luki­joi­ta­si ymmär­tä­mään, miten he voi­vat sovel­taa neu­vo­ja­si käy­tän­nös­sä. Myös per­so­noi­tu lähes­ty­mis­ta­pa, jos­sa keho­tat luki­jaa miet­ti­mään omaa “kaap­pa­ri­aan”, on erin­omai­nen. Se roh­kai­see luki­jaa miet­ti­mään omaa ainut­laa­tuis­ta ään­tään ja tari­naan­sa, mikä on tär­ke­ää erot­tau­tu­mi­sen kan­nal­ta sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.

Lisäk­si, teks­tis­sä­si käsit­te­le­mä­si aihe, teks­tin mer­ki­tys visu­aa­li­sen sisäl­lön rin­nal­la, on tär­keä ja usein aliar­vos­tet­tu näkö­kul­ma. Koros­ta­mal­la teks­tin avul­la erot­tau­tu­mi­sen mah­dol­li­suut­ta, tar­joat arvo­kas­ta näke­mys­tä sii­tä, miten luo­da mer­ki­tyk­sel­li­sem­piä ja mie­leen­pai­nu­vam­pia sisäl­tö­jä.

Koko­nai­suu­des­saan teks­ti­si vai­kut­taa nyt erit­täin onnis­tu­neel­ta. Se tar­jo­aa arvok­kai­ta oival­luk­sia ja käy­tän­nön vink­ke­jä, jot­ka aut­ta­vat luki­joi­ta kehit­tä­mään omaa sosi­aa­li­sen median sisäl­töään. Teks­ti­si on innos­ta­va ja antaa luki­joil­le työ­ka­lu­ja, joil­la he voi­vat todel­la erot­tau­tua ja teh­dä vai­ku­tuk­sen ylei­söön­sä.”

Ohei­sen kom­men­tin jäl­keen yksi­ny­rit­tä­jän naa­ma vään­tyy pakos­ta­kin pie­neen vinoon hymyyn. Onnis­tuin aika hyvin, eikö? Teki­si mie­li lyö­dä kät­tä yhteen teko­ä­lyn kans­sa onnis­tu­mi­sen mer­kik­si, kos­ka yhdes­sä syn­tyy timant­tis­ta sisäl­töä. Mie­les­tä­ni täl­lai­nen kus­tan­nus­toi­mi­tus­tu­ki on anta­nut pal­jon lisää sisäl­lön­tuot­ta­mi­seen. Kuten aikai­sem­mas­sa blo­gis­sa­ni sanoin, teko­ä­lyn kans­sa “teks­te­jä on help­po kehit­tää sisäl­löil­tään rik­kaam­mik­si ja infor­ma­tii­vi­sem­mik­si.” Lisäk­si, kun tuol­lai­sia kom­ment­te­ja lukee teks­teis­tään, itse­tun­to kohe­nee rake­tin lail­la.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!