Suositukset ja Linkedin ne yhteen soppii

Suo­si­tuk­set ja Lin­ke­dI­nin mah­dol­li­suu­det

Erääs­sä asias­sa olem­me vie­lä hie­man arko­ja, nimit­täin suo­si­tus­ten jaka­mi­ses­sa. Eten­kin työ­nan­ta­jien tuli­si tehos­taa tätä mah­dol­li­suut­ta, kun työn­te­ki­jä esi­mer­kik­si vaih­taa työ­nan­ta­jaa toi­seen. Sik­si toi­von­kin, että suo­sit­te­lui­den­kin jaka­mi­nen alkai­si hil­jal­leen tehos­tua ja rikas­tua. Kun tut­kin Lin­ke­dI­niä tuos­sa erää­nä päi­vä­nä, huo­ma­sin, että nii­den teke­mi­nen ei ole help­poa sel­lai­sel­le, joka ei ole tot­tu­nut käyt­tä­mään säh­köis­tä alus­taa. Se vaa­tii aikaa ja pereh­ty­mis­tä + pitää tie­tää, mitä tekee. Onnek­si on mei­tä, jot­ka osaa­vat aut­taa asias­sa ja teh­dä sii­tä hel­pom­paa. Lon­too ei aina tai­vu niin hel­pos­ti kai­kil­ta. Onnek­si suo­si­tuk­sia ei tar­vit­se kir­joit­taa englan­nik­si niin halu­tes­saan.

Lin­ke­dI­nis­tä on tul­lut oleel­li­nen työ­ka­lu yri­tyk­sil­le tie­don­ja­koa sekä työn­ha­kua var­ten. Sen mah­dol­li­suu­det ovat vain laa­jen­tu­neet ja yri­tys­si­vu­jen tehok­kuut­ta on lisät­ty enti­ses­tään. Enää Lin­ke­dI­niä ei aja­tel­la vain vir­tu­aa­li­se­na CV:nä tai työn­ha­kua­lus­ta­na, vaan tär­keä­nä yri­tyk­sen kom­mu­ni­koin­ti­vä­li­nee­nä ja ver­kos­toi­tu­mis­työ­ka­lu­na. Nyky­ään ei rii­tä, että raken­taa ker­ran yri­tys­pro­fii­lin, vaan sitä pitää myös päi­vit­tää sopi­vin aika­vä­lein. Ver­kos­toi­tu­mi­sen kan­nal­ta oli­si tär­ke­ää, että yri­tyk­sen Lin­ke­dIn-pro­fii­li tar­joai­si ajan­koh­tai­sen tie­don. Ver­kos­to­jen kas­vaes­sa mah­dol­li­suu­det vuo­ro­vai­ku­tuk­seen ovat moni­puo­li­set — siel­lä voi aidos­ti kom­men­toi­da alan­sa toi­mi­joi­den, kans­say­rit­tä­jien ja mah­dol­lis­ten asiak­kai­den jaka­mia jul­kai­su­ja. Lisäk­si alus­ta tar­jo­aa mah­dol­li­suu­det myös kehui­hin, joten hen­ki­lö­suo­si­tuk­set Lin­ke­dI­nis­sä nos­ta­vat kovas­ti pää­tään.

Mil­lai­nen on hyvä suo­sit­te­lu­teks­ti eli Recom­men­da­tion-teks­ti Lin­ke­dI­nis­sä?

Mie­les­tä­ni hyvä suo­sit­te­lu­teks­ti on moni­puo­li­nen. Lin­ke­dIn on sii­tä hie­no työ­ka­lu täl­lai­seen, kos­ka suo­si­tuk­sen anta­jan tie­dot tule­vat kau­niis­ti esiin suo­si­tuk­sen vie­reen. Se antaa niil­le run­saas­ti enem­män arvoa. Suo­si­tuk­set eivät tule näky­viin kuin kom­men­tit tai arvos­te­lut Googles­sa. Esi­tel­tä­vät suo­si­tuk­set voi vali­ta itse. Kun olet saa­nut suo­si­tuk­sen, suo­si­tuk­ses­ta tulee ilmoi­tus suo­si­tuk­sen saa­jal­le. Sil­loin hän voi vali­ta, halu­aa­ko jul­kais­ta suo­si­tuk­sen eli esi­tar­kis­tus on akti­voi­tu. Jos et halua jul­kais­ta suo­si­tus­ta tai haluat, että asian­osai­nen kor­jaa sii­hen jotain, voit lait­taa sen myös tar­kis­tus­kier­rok­sel­le.

Täs­sä muu­ta­ma vink­ki, mil­lais­ta sisäl­töä Lin­ke­di­nin suo­si­tuk­ses­sa voi­si olla. Kun annat suo­si­tuk­sen enti­sel­le työn­te­ki­jäl­le, yhteis­työ­kump­pa­nil­le, työ­ka­ve­ril­le tms., pyri vas­taa­maan aina­kin seu­raa­viin kysy­myk­siin:

  • Mitä töi­tä hän on teh­nyt? Mikä on ollut hänen vas­tuu­alu­een­sa?
  • Miten hän on mie­les­tä­si suo­riu­tu­nut töis­tä eli mik­si haluat suo­si­tel­la hän­tä? (KYLLÄ! Tämä tar­koit­taa posi­tii­vis­ta tapaa tai kehi­tys­koh­tei­den esit­te­lyä posi­tii­vi­ses­sa mie­les­sä.)
  • Mitä tai­to­ja haluai­sit yksi­löi­dä hänen osaa­mi­ses­taan? Mit­kä eten­kin koet hänen vah­vuuk­sik­si? Mis­sä hän on mie­les­tä­si ehdot­to­mas­ti osaa­va ammat­ti­lai­nen?
  • Mik­si annat suo­si­tuk­sen? Mihin täs­tä hen­ki­lös­tä oli­si mie­les­tä­si?

Innos­tuit anta­maan suo­si­tuk­sen! Mis­tä koh­das­ta toi­sel­le pää­see kir­joit­ta­maan suo­si­tuk­sen Lin­ke­dI­nis­sä?

Mene sen hen­ki­lön pro­fii­liin, kenel­le haluat antaa suo­si­tuk­sen. Näet upean pro­fii­li­ku­van, nimen ja sen alla hänen nykyi­sen toi­men­sa. Lisäk­si saat­taa olla näky­vil­lä se maan­tie­teel­li­nen alue­kin, mis­sä hän toi­mii tai vai­kut­taa nyky­ään. Pro­fii­lis­ta pitäi­si löy­tyä iso sini­nen laa­tik­ko, mis­sä lukee Mes­sa­ge, ja sen vie­res­sä on val­koi­nen saman­ko­koi­nen laa­tik­ko, mis­sä lukee More. Pai­na val­kois­ta More-laa­tik­koa. Sii­tä auke­aa ohei­nen alas­ve­to­va­lik­ko, jos­ta voit vali­ta monia asioi­ta riip­puen sii­tä, mil­lä tasol­la ver­kos­tos­sa olet ko. hen­ki­lön kans­sa. Sinul­la tuli­si näkyä seu­raa­van­lai­nen, jos hen­ki­lö kuu­luu lähi­ver­kos­too­si.

  • Jos kysei­nen hen­ki­lö on enti­nen työ­nan­ta­ja­si tai työ­ka­ve­ri­si, pyy­dä suo­si­tus­ta. Valit­se sil­loin vali­kos­ta “Request a Recom­men­da­tion”.
  • Jos haluat kir­joit­taa työn­te­ki­jäl­le tai työ­ka­ve­ril­le suo­si­tuk­sen, valit­se koh­ta “Recom­mend”.

Nyt sivul­le auke­aa laa­tik­ko, mis­sä voit kir­joit­taa suo­si­tuk­sen. Aluk­si on valit­ta­va Rela­tions­hip-koh­das­sa hie­rar­kian­ne työ­pai­kal­la, Posi­tion at the time ‑koh­das­sa työ­teh­tä­vä ja lopuk­si Add recom­men­da­tion ‑koh­taan kir­joi­tat suo­si­tuk­se­si.

Rela­tions­hip-koh­das­ta vali­taan se, mil­lai­nen oli työs­ken­te­lyn­ne tyy­li: olit­ko hen­ki­lön esi­mies (mana­ged), olit­ko hänen alai­sen­sa (repor­ted), olit­ko van­hem­pi vai nuo­rem­pi (senior) työntekijä/opiskelija yrityksessä/oppilaitoksessa häneen ver­rat­taes­sa, teit­te­kö töi­tä (wor­ked) samas­sa ryh­mäs­sä (group), eri ryh­mäs­sä vai eri työ­pai­kois­sa (com­pa­nies), oli­ko hen­ki­lö asiak­kaa­si (client) vai olit­ko sinä hen­ki­lön asia­kas, ope­tit­ko (taught) hen­ki­löä, men­to­roit­ko hen­ki­löä vai opis­ke­lit­te­ko yhdes­sä. Kuten huo­maat, suo­sit­te­lu­ja voi antaa aika moni ihmi­nen — ei vain työ­nan­ta­ja.

Posi­tion-koh­das­ta pitää vali­ta sit­ten työ­paik­ka ja toi­mi, mitä teit tai mitä suo­sit­te­lusi koh­de teki sil­loin eli mis­tä yri­tyk­ses­tä oli kyse. Jos haluat suo­si­tuk­sen, var­mis­ta, että olet päi­vit­tä­nyt pro­fii­li­si ennen tätä.

Add Recom­men­da­tion ‑koh­das­sa pyri vas­taa­maan alus­sa anta­mii­ni kysy­myk­siin. Saat siten teh­tyä suo­si­tuk­se­si huo­mat­ta­vas­ti arvok­kaam­min ja mie­leen­pai­nu­vam­min. Huo­maa merk­ki­mää­rä — 3 000! Ei kan­na­ta kir­joit­taa vain teks­tiä: “hyvä jät­kä”. Jos mah­dol­lis­ta tai jos­tain syys­tä ei irtoa, kysy suo­si­tuk­sen pyy­tä­jäl­tä, mil­lai­set asiat hän kokee tär­keäk­si mai­ni­ta.

Onnea mat­kaan ja menes­tys­tä!

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!