Social Selling - Mitä se on?
Social selling - Mitä se on? - Punakynäpaholaisen blogi

Social sel­ling — Mitä se on?

Miten val­mis­tau­dut etä­kou­lu­tuk­seen? Sei­sot työ­pöy­dän ääres­sä. Aset­te­let valais­tus­ta oikein, jot­ta valo ei lois­tai­si lii­kaa sil­mä­la­seis­ta kame­raan tai valai­si­si kas­vo­ja­si joten­kin epäe­dul­li­ses­ti. Pöy­dän täyt­tä­vät läp­pä­ri ja usein myös pöy­tä­ko­ne. Omal­la pöy­däl­lä­ni usein Mac on ase­tel­tu läp­pä­ri­ni taak­se, jot­ta voi­sin samal­la hie­man kurk­kia aika­tau­lua sekä tie­tys­ti huo­mioi­da jokai­sen muis­tet­ta­van asian. Kysy­myk­set ovat par­hai­ta ja samoin esi­mer­kit. Niil­lä on muis­ta­mi­sen kan­nal­ta run­saas­ti sisäl­tö­ar­voa. Tein juu­ri kou­lu­tuk­sen Lin­ke­di­nis­tä sekä Social Sel­lin­gis­tä. Mitä Social Sel­ling sit­ten on? Kan­nat­taa­ko sii­hen panos­taa?

Social Sel­ling tar­koit­taa hel­pos­ti kuvat­tu­na vai­kut­ta­ja­mark­ki­noin­tia. Hen­ki­löbrän­din avul­la on mah­dol­li­suus raken­taa näky­vyyt­tä sekä luot­ta­mus­ta ver­kos­tois­sa ja alus­toil­la, jois­sa tie­dät poten­ti­aa­li­sen asiak­kaa­si liik­ku­van. Sani Lei­non sanoin: ”Social Sel­ling on myyn­nin toi­min­ta­ta­pa, jos­sa digi­taa­lis­ten ja sosi­aa­lis­ten kana­vien avul­la pyri­tään luo­maan lisää myyn­nil­li­siä mah­dol­li­suuk­sia sekä raken­ta­maan luot­ta­mus­ta ja syven­tä­mään suh­det­ta asiak­kai­den ja poten­ti­aa­lis­ten asia­kas­kan­di­daat­tien kans­sa myyn­ti­pro­ses­sin vai­hei­den ohel­la.”

Tuol­la kes­kel­lä vilah­ti sana — hen­ki­löbrän­di. “Mitä se tar­koit­taa? Mis­tä tie­dän, että minul­la on vah­va hen­ki­löbrän­di? Pitää­kö minul­la on 100 000 seu­raa­jaa?”

Hel­poin­ta se on läh­teä avaa­maan Lin­ke­di­nin kaut­ta ja juok­se­mal­la suo­raan kurk­kaa­maan oma SSI eli Social Sel­ling Index. Sivul­la huo­maat var­maan pai­nik­keen “Get your sco­re free”, jon­ka kaut­ta on mah­dol­li­suus kat­soa oma luke­ma ilmai­sek­si. Tar­kem­man arvon saa mak­se­tul­la tilil­lä. Minun aika­na on nyt tark­kail­la ko. indek­siä. Pää­sin erääs­sä vai­hees­sa luke­maan 69/100 eli kuu­luin TOP 1 %:in omal­la alal­la­ni (kes­kiar­vo 26/100) ja TOP 7 %:in omas­sa ver­kos­tos­sa­ni (kes­kiar­vo siel­lä 39/100). Nyt luke­ma­ni on 53/100 eli kuu­lun par­haa­seen 13 %:in alal­la­ni ja ver­kos­tos­sa­ni par­haa­seen 23 %:in. Paran­ta­mi­sen varaa siis täs­sä suh­tees­sa. Mikä oli sinun luke­ma­si?

Jos kon­kreet­ti­ses­ti aja­tel­laan hen­ki­löbrän­diä, tar­koit­taa se pit­käl­ti mai­net­ta­si. Se on ylei­sön käsi­tys sinus­ta hen­ki­lö­nä, joka perus­tuu tai­toi­hi­si, koke­muk­sii­si, arvoi­hi­si, käyt­täy­ty­mi­see­si ja kom­mu­ni­koin­tii­si. Hen­ki­löbrän­di on lupauk­se­si sii­tä, mitä muut voi­vat odot­taa sinul­ta — Olet­ko luo­tet­ta­va oman ala­si asian­tun­ti­ja?

Miten voin kehit­tää hen­ki­löbrän­diä­ni?

Ensim­mäi­nen toi­mi Social Sel­lin­gin tehos­ta­mi­ses­sa on ammat­ti­lais­ten Face­boo­kin eli Lin­ke­din-pro­fii­lin ehos­ta­mi­nen All Star ‑tasol­le. Jos pro­fii­li on kes­ken, sil­loin se ei herä­tä luot­ta­mus­ta. Osa meis­tä mie­lel­lään raken­taa se val­miik­si pii­rua myö­ten, osa halu­aa olla oman työn­sä takia hie­man hil­jai­sem­pia. Var­mis­ta, että olet kui­ten­kin omal­le ver­kos­tol­le­si näky­vä. Lin­ke­din kehot­taa sinua aina kehit­tä­mään pro­fii­lia, joten seu­raa nii­tä askel­mia. Olet­han teh­nyt jokai­sen vaa­di­tun askel­man? Huo­leh­di siis aluk­si, että pro­fii­li­si on val­mis ennen kuin läh­det teke­mään muu­ta.

Kun pro­fii­li on val­mis, kan­nat­taa läh­teä seu­raa­maan Social Sel­ling Indek­sin eli SSI:n anta­mia neu­vo­ja. Mit­kä luke­ma­si ovat mata­lal­la, mit­kä kor­keam­mal­la?

Social Sel­ling ‑neu­vo 1: Raken­na hen­ki­löbrän­diä­si koh­de­ryh­mä edel­lä. Pidä aina asia­kas mie­les­sä, kun kir­joi­tat ja täy­den­nät pro­fii­lia­si. Ajat­te­le sisäl­töä aina ide­aa­lin koh­de­ryh­mä­si näkö­kul­mas­ta. Mie­ti siis, ket­kä käyt­tä­vät tuotteita/palveluitasi. Mil­lais­ten asioi­den kans­sa he pai­ni­vat? Mil­lai­ses­ta tie­dos­ta he voi­si­vat hyö­tyä?

Social Sel­ling ‑neu­vo 2: Löy­dä oikeat aiheet koh­de­ryh­mäl­le­si. Tee pien­tä tut­ki­mus­ta alus­to­jen eri­lais­ten haku­ko­nei­den avul­la. Kun tie­dät koh­de­ryh­mä­si, se on hel­pom­paa. Sel­vi­tä, mit­kä sisäl­löt ovat olleet ison ylei­sön sekä koh­de­ryh­mä­si mie­leen.

Social Sel­ling ‑neu­vo 3: Akti­voi vuo­ro­vai­ku­tuk­seen: Kun olet löy­tä­nyt kiin­nos­ta­vat aiheet, jaa niis­tä kes­kus­te­lu­nar­voi­sia päi­vi­tyk­siä. Kun ihmi­set innos­tu­vat kes­kus­te­le­maan kans­sa­si ja sinä myös vas­tai­let hei­dän kom­ment­tei­hin­sa, kas­va­tat luot­ta­mus­ta ja hen­ki­löbrän­diä­si. Näin löy­dät ja luot hel­pos­ti uusia ihmis­suh­tei­ta.

Social Sel­ling ‑neu­vo 4: Pyri ver­kos­toi­tu­maan vai­ku­tus­val­tai­sem­pien ihmis­ten kans­sa: Jokai­sel­la meis­tä on ole­mas­sa ihmi­siä, joi­den kans­sa haluai­sim­me tutus­tua. Pyri vah­vis­ta­maan ver­kos­toa­si ammat­ti­lai­sil­la ja päät­tä­jil­lä. Mie­ti, kenel­tä voi­sit oppia ja kenes­tä voi­sit hyö­tyä? Älä törk­kää vain taval­lis­ta ver­kos­toi­du­taan-pyyn­töä, vaan kir­joi­ta oheen syy, mik­si haluat ver­kos­toi­tua. (Ps. Mikä on pahin­ta, mitä voi sat­tua?)

Lopuk­si iske kiin­ni eli valit­se itsel­le­si vii­kot­tain aika sosi­aa­li­sel­le vai­kut­ta­mi­sel­le. Jos haluat aluk­si seu­ra­ta, tykä­tä ja kom­men­toi­da, valit­se sii­hen ker­ran vii­kos­sa aikaa esim. 1 tun­ti. Jos haluat jul­kais­ta jota­kin, valit­se sil­le sel­keä päi­vä. Noi­den lisäk­si voit teh­dä vuo­ro­vai­ku­tus­ta halua­mi­na­si aikoi­na.

Social Sel­ling — Mik­si?

Kimi Räik­kö­sen sanoin: “Mik­si ei?” Teke­mäs­sä­ni kou­lu­tuk­ses­sa eräs kou­lu­tet­ta­vis­ta­ni sanoi, että myös Lin­ke­di­niin on hil­jal­leen hii­pi­mäs­sä koi­ra- ja kis­sa­vi­deot ja höt­tö­jul­kai­sut. Jos feed täyt­tyy tuol­lai­ses­ta, kan­nat­taa kur­ka­ta edel­li­sen kap­pa­lee­ni koh­ta “raken­na hen­ki­löbrän­diä­si koh­de­ryh­mä edel­lä”. Jos tun­net, että et kuu­lu sel­lai­sen ihmi­sen koh­de­ryh­mään, kuka käs­kee sinua ole­maan sel­lai­nen. Pois­ta sel­lai­set ihmi­set “fee­dis­tä­si”.

Kun ver­taa esim. Lin­ke­di­niä 10 vuo­den takai­seen maa­il­maan, muu­tos on suu­ri. Muis­tan Lin­ke­di­nin vain ns. vir­tu­aa­li­se­na CV:nä. Nyky­ään sen vuo­ro­vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det ovat kas­va­neet hui­mas­ti. Se tar­jo­aa mah­dol­li­suuk­sia run­saas­ti moneen eri­lai­seen asi­aan: moni­puo­li­seen vuo­ro­vai­ku­tuk­seen, työn­ha­kuun, yhteis­työ­ver­kos­to­jen kas­vat­ta­mi­seen, poli­ti­koin­tiin, kou­lut­tau­tu­mi­seen jne. Lin­ke­di­nin eräs yksi­löl­li­nen iha­nuus on, että se tais­te­lee vie­lä ajas­tet­tua maa­il­maa vas­taan. Sinun tulee aidos­ti olla läs­nä siel­lä maa­il­mas­sa — jul­kais­ta ja vuo­ro­vai­kut­taa.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!