Sisältöstrategia ja sisältösuunnitelma yritysten apuna

Sisäl­tö­stra­te­gia ja sisäl­tö­suun­ni­tel­ma apu­na sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­ses­sa

Olles­sa­ni opet­ta­ja ope­tin päi­vit­täin yri­tyk­sen vies­tin­näs­tä perus­tei­ta. Sisäl­tö­stra­te­gia ja sisäl­tö­suun­ni­tel­ma oli­vat olen­nai­nen osa koko­nai­suut­ta: Mitä on yri­tys­vies­tin­tä, mil­lai­siin asioi­hin tuli­si siel­lä kes­kit­tyä, mihin aihea­luei­siin yri­tys­vies­tin­tä jae­taan ja miten se saa­daan toi­mi­vak­si? Jokai­nen yri­tys toi­mii suun­ni­tel­mal­li­ses­ti, pal­ve­lut on pake­toi­tu ja tuot­teis­tet­tu sekä toi­min­ta on tavoit­teel­lis­ta. Sisäl­tö­stra­te­gian avul­la nämä tule­vat kun­toon. Kai­kel­la sisäl­löl­lä on yksi perus­tar­koi­tus — tuo­da yri­tyk­sen pal­ve­lut tun­ne­tuk­si ja lisä­tä kiin­nos­ta­vuut­ta, jos­ta tie­tys­ti poi­kii sitä tär­kein­tä eli myyn­tiä.

Jot­ta yri­tys­vies­tin­tä oli­si kiin­nos­ta­vaa ja mark­ki­noin­ti sen kaut­ta onnis­tui­si, on olta­va ymmär­rys sii­tä, kenel­le vies­tin­tä teh­dään. Pie­ni poh­din­ta, miten täl­le koh­de­ryh­mäl­le tuo­daan pal­ve­lut näky­väk­si ja miten pal­ve­luis­ta teh­dään kiin­nos­ta­via ja ohit­ta­mat­to­mia, on aina hyväk­si. Tämä tar­koit­taa taus­toi­tus­ta eli sisäl­löt tulee raken­taa niin oikean tilan­teen, tavoit­teen kuin koh­de­ryh­män­kin näkö­vink­ke­lis­tä. Näin sel­vi­ää, mil­lai­sia kana­via vies­tin­tään tuli­si käyt­tää. Täs­sä poh­din­nas­sa koros­tu­vat juu­ri nämä vies­tin­nän perus­ky­sy­myk­set: Mitä? Mik­si? Kenel­le? Mil­loin? Kuka? Miten?

Sisäl­tö­stra­te­gia ja sisäl­tö­suun­ni­tel­ma mukaan alus­ta asti

Kun sisäl­tö­stra­te­gi­aa raken­ne­taan, tuli­si sil­loin hah­mot­taa sel­keä pol­ku asiak­kaan kul­jet­ta­vak­si. Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat kai­ken tie­don pää­läh­de eli siel­lä ovat sel­keäs­ti esil­lä perus­toi­min­ta eli tuotteet/palvelut, yri­tys­ta­ri­na ja yhteys­tie­dot. Sosi­aa­li­sen median kana­vat tuke­vat verk­ko­si­vua tie­don­läh­tee­nä lin­kit­tä­mäl­lä aina jul­kai­sun­sa ja CTA:t jol­la­kin taval­la niin, että asia­kas pai­naa link­kiä, joka vie koti­si­vuil­le. “Kaik­ki tiet vie­vät Roo­maan” ‑ajat­te­lu ei kos­kaan ole pahit­teek­si.

Kun yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­vien toi­min­to­ja seu­raa aktii­vi­ses­ti, näkee, mikä kana­va on tär­kein reit­ti verk­ko­si­vuil­le. Kaik­kea ei kos­kaan kan­na­ta val­loit­taa ja pyr­kiä yllä­pi­tä­mään. Kana­vat kon­kre­ti­soi­tu­vat, kun yri­tys tie­tää, mitä tie­tä avain­koh­de­ryh­mä käyt­tää kul­ke­mi­seen.

Sisäl­tö­stra­te­gia antaa sel­kä­ran­gan sisäl­tö­suun­ni­tel­mal­le

Tämä on ylei­nen kysy­mys. Roh­kai­si­joi­ta on pal­jon, mut­ta lopul­ta teki­jöi­tä on vähän. Kaik­ki läh­tee mie­les­tä­ni liik­keel­le sisäl­tö­stra­te­gias­ta. Koen tär­keäk­si toi­min­nas­sa­ni läh­teä liik­keel­le aina sii­tä uuden asiak­kaa­ni kans­sa. Suun­ni­tel­mas­ta sel­vi­ää yksin­ker­tai­suu­des­saan aina­kin vähin­tään nämä tie­dot:

  • sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tavoit­teet,
  • koh­de­ryh­mä­ku­vauk­set,
  • käy­tet­tä­vät kana­vat,
  • aika­tau­lut,
  • vas­tuu­hen­ki­löi­den tie­dot,
  • arvioi­daan mah­dol­li­set mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­set sekä
  • ker­ro­taan, miten tulok­sia arvioi­daan.

Sisäl­tö­stra­te­gi­aa tukee par­hai­ten sisäl­tö­suun­ni­tel­ma, joka raken­taa vah­van run­gon toi­min­nal­le, kos­ka siel­tä sel­viä­vät tavat, joi­den mukaan toi­mi­taan. Sisäl­tö­stra­te­gi­aan on aina hyvä pala­ta takai­sin, jos kokee, että tavoit­teet ovat unoh­tu­neet suun­ni­tel­mas­ta tai jos huo­maa, että jot­kin suun­ni­tel­man koh­dat oli­vat moni­mut­kai­sia ja ne voi­si teh­dä hel­pom­min­kin. Sisäl­tö­stra­te­gian sisus ei ole kiveen kir­joi­tet­tua tie­toa, vaan se muok­kau­tuu teke­mi­sen muka­na sekä huo­mioi­den poh­jal­ta. Kaik­ki ei toi­mi samal­la taval­la jokai­sel­le.

Sisäl­tö­stra­te­gioi­den sekä sisäl­tö­suun­ni­tel­mien suur­ku­lut­ta­ja = Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen

Haluat­ko kokeil­la suun­nit­te­lua? Lataa opas ja toi­mi ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti.

Olen stra­te­gioi­den sekä sisäl­tö­suun­ni­tel­mien suur­ku­lut­ta­ja. Kun aloi­tan työt uuden asiak­kaan kans­sa, teen yhteis­työ­so­pi­muk­sen lisäk­si yleen­sä vähin­tään 3 — 4 kk mit­tai­sen sisäl­tö­stra­te­gian sekä raken­nan hei­dän kans­saan yhdes­sä sisäl­tö­suun­ni­tel­man sovi­tul­le ajan­jak­sol­le. Kun suun­ni­tel­ma on teh­ty, aloi­tan sisäl­lön­tuo­tan­non teke­mi­sen suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Stra­te­gian avul­la syn­tyy sel­keys kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta asiois­ta sekä voim­me yhdes­sä sopia käy­tän­nöt nii­den toi­mit­ta­mi­sel­le. Esim. miten saan kuva­ma­te­ri­aa­lit?

Vies­tit eivät syn­ny tuos­ta vain, vaan käy­tän moni­puo­li­ses­ti hyväk­se­ni asiak­kaan anta­maa sekä tuot­ta­maa mate­ri­aa­lia, aloi­tus­haas­tat­te­lun sekä stra­te­gi­aan kir­jat­tu­jen tie­to­jen poh­jal­ta raken­net­tua kuvaa tär­keim­mis­tä pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta. Perus­vies­teis­sä voin käyt­tää teko­ä­lyä apu­na, mut­ta mukaan lai­tan mie­lel­lä­ni aina myös jotain hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa eli yri­tyk­sen teki­jöi­den näköis­tä sisäl­töä.

Kun yri­tyk­sen omis­ta­jal­la on sel­keä kuva sii­tä, mikä uppo­aa asia­kas­kun­taan, sisäl­tö­jä voi teh­dä aika vapaas­ti sen mukaan. Tär­kein­tä on teh­dä vies­te­jä juu­ri poten­ti­aa­li­sel­le asia­kas­kun­nal­le. Kun tun­te­mat­to­muus on ohi­tet­tu, lisään­tyy mie­len­kiin­to yri­tys­tä koh­taan. “Ai. Tuo­pa on mie­len­kiin­toi­nen yri­tys. Mitä­hän se tar­jo­aa? Onko­han siel­lä jotain, mis­sä ne voi­si­vat aut­taa minua? Lai­tan­pa vies­tiä ja kysyn, onko niil­lä tätä.”

On ollut iha­na opas­taa yri­tyk­siä roh­kais­tu­maan ja raken­ta­maan sisäl­tö­jä oman tyy­lin­sä mukai­ses­ti. Kan­nus­ta­mal­la ja tuke­mal­la sekä samal­la näyt­tä­mäl­lä sel­keä tie, miten sisäl­tö­jä voi­si teh­dä, on saa­tu aikaan teho­kas­ta kehi­tys­tä ja oival­lus­työ­tä. Lop­pu­jen lopuk­si sii­vet ovat kan­ta­neet niin, että sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta on voi­tu teh­dä tai aina­kin kokeil­la teh­dä oma­toi­mi­ses­ti. Olen jää­nyt taus­tal­le kon­sul­tik­si, jol­ta yri­tyk­set ovat voi­neet pyy­tää apua kipe­ris­sä tilan­teis­sa tai olen jär­jes­tä­nyt kou­lu­tuk­sia hen­ki­lö­kun­nal­le ajan­koh­tai­sis­ta aiheis­ta.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!