Sisältöstrategia ja sisältösuunnitelma #1 yritysten apuna

Sisäl­tö­stra­te­gia ja sisäl­tö­suun­ni­tel­ma apu­na sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­ses­sa

Olles­sa­ni opet­ta­ja ope­tin päi­vit­täin työ­elä­mä­vies­tin­näs­tä perus­tei­ta. Puhuim­me usein suun­ni­tel­mal­li­suu­des­ta sekä vies­tin­tä­ket­juis­ta: Mitä on yri­tys­vies­tin­tä, mil­lai­siin asioi­hin tuli­si vies­tin­näs­sä kes­kit­tyä, mihin aihea­luei­siin yri­tys­vies­tin­tä jae­taan ja miten se saa­daan toi­mi­vak­si? Jokai­nen yri­tys toi­mii suun­ni­tel­mal­li­ses­ti, pal­ve­lut on pake­toi­tu ja tuot­teis­tet­tu sekä toi­min­ta on tavoit­teel­lis­ta. Sisäl­tö­stra­te­gian avul­la nämä tule­vat kun­toon. Kai­kel­la sisäl­löl­lä on yksi perus­tar­koi­tus — tuo­da yri­tyk­sen pal­ve­lut tun­ne­tuk­si ja lisä­tä kiin­nos­ta­vuut­ta, jos­ta tie­tys­ti poi­kii sitä tär­kein­tä eli myyn­tiä.

Jot­ta yri­tys­vies­tin­tä oli­si kiin­nos­ta­vaa ja mark­ki­noin­ti sen kaut­ta onnis­tui­si, on olta­va ymmär­rys sii­tä, kenel­le vies­tin­tää teh­dään. Pie­ni poh­din­ta, miten täl­le koh­de­ryh­mäl­le tuo­daan pal­ve­lut näky­väk­si ja miten pal­ve­luis­ta teh­dään kiin­nos­ta­via ja ohit­ta­mat­to­mia, on aina hyväk­si. Tämä tar­koit­taa taus­toi­tus­ta eli sisäl­löt tulee raken­taa niin oikean tilan­teen, tavoit­teen kuin koh­de­ryh­män­kin näkö­vink­ke­lis­tä. Näin sel­vi­ää, mil­lai­sia kana­via vies­tin­tään tuli­si käyt­tää. Täs­sä poh­din­nas­sa koros­tu­vat juu­ri nämä vies­tin­nän perus­ky­sy­myk­set: Mitä? Mik­si? Kenel­le? Mil­loin? Kuka? Miten?

Sisäl­tö­stra­te­gia ja sisäl­tö­suun­ni­tel­ma mukaan alus­ta asti

Kun sisäl­tö­stra­te­gi­aa raken­ne­taan, tuli­si sil­loin hah­mot­taa sel­keä pol­ku asiak­kaan kul­jet­ta­vak­si eli luo­da punai­nen lan­ka, jota asia­kas seu­raa. Lisäk­si stra­te­gias­sa pitäi­si huo­mioi­da kaik­ki poten­ti­aa­li­set tapah­tu­mat täl­lä asiak­kaan kul­ke­mal­la polul­la. Mit­kä asiat hel­pot­ta­vat tätä kul­kua? Mit­kä asiat vai­keut­ta­vat tätä kul­kua? Miten varau­tua yllät­tä­viin har­ha-aske­liin tai krii­si­ti­lan­tei­siin? Miten asiak­kaan kul­kua voi seu­ra­ta par­hai­ten?

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut ovat kai­ken tie­don pää­läh­de eli siel­lä ovat sel­keäs­ti esil­lä yri­tyk­sen perus­toi­min­ta eli tuotteet/palvelut, yri­tys­ta­ri­na ja yhteys­tie­dot. Sosi­aa­li­sen median kana­vat tuke­vat verk­ko­si­vua tie­don­läh­tee­nä lin­kit­tä­mäl­lä aina jul­kai­sun­sa ja CTA:t jol­la­kin taval­la niin, että asia­kas pai­naa link­kiä, joka vie koti­si­vuil­le. “Kaik­ki tiet vie­vät Roo­maan” ‑ajat­te­lu ei kos­kaan ole pahit­teek­si. Kun yri­tyk­sen sosi­aa­li­sen median kana­vien toi­min­to­ja seu­raa aktii­vi­ses­ti, näkee, mikä kana­va on tär­kein reit­ti verk­ko­si­vuil­le. Kaik­kea ei kos­kaan kan­na­ta val­loit­taa ja pyr­kiä yllä­pi­tä­mään. Kana­vat kon­kre­ti­soi­tu­vat, kun yri­tys tie­tää, mitä tie­tä avain­koh­de­ryh­mä käyt­tää kul­ke­mi­seen. Kun nämä asiak­kaan kul­ke­mat polut ovat sel­vil­lä, on help­po seu­ra­ta, mis­sä koh­dis­sa kul­ku vai­keu­tuu ja mit­kä asiat voi­si­vat teh­dä kulus­ta help­poa.

Sisäl­tö­stra­te­gia antaa sel­kä­ran­gan sisäl­tö­suun­ni­tel­mal­le

Tämä on ylei­nen kysy­mys. Roh­kai­si­joi­ta on pal­jon, mut­ta lopul­ta teki­jöi­tä on vähän. Kaik­ki läh­tee mie­les­tä­ni liik­keel­le sisäl­tö­stra­te­gias­ta. Koen tär­keäk­si toi­min­nas­sa­ni läh­teä liik­keel­le aina sii­tä uuden asiak­kaa­ni kans­sa. Sisäl­tö­stra­te­gias­ta sel­vi­ää yksin­ker­tai­suu­des­saan aina­kin vähin­tään nämä tie­dot:

  • sisäl­tö­mark­ki­noin­nin tavoit­teet,
  • koh­de­ryh­mä­ku­vauk­set,
  • käy­tet­tä­vät kana­vat,
  • aika­tau­lut,
  • vas­tuu­hen­ki­löi­den tie­dot,
  • arvioi­daan mah­dol­li­set mark­ki­noin­ti­kus­tan­nuk­set sekä
  • ker­ro­taan, miten tulok­sia arvioi­daan.

Sisäl­tö­stra­te­gi­aa tukee par­hai­ten sisäl­tö­suun­ni­tel­ma, joka raken­taa vah­van run­gon toi­min­nal­le, kos­ka siel­tä sel­viä­vät tavat, joi­den mukaan toi­mi­taan. Sisäl­tö­stra­te­gi­aan on aina hyvä pala­ta takai­sin, jos kokee, että tavoit­teet ovat unoh­tu­neet suun­ni­tel­mas­ta tai jos huo­maa, että jot­kin suun­ni­tel­man koh­dat oli­vat moni­mut­kai­sia ja ne voi­si teh­dä hel­pom­min­kin. Sisäl­tö­stra­te­gian sisus ei ole kiveen kir­joi­tet­tua tie­toa, vaan se muok­kau­tuu teke­mi­sen muka­na sekä huo­mioi­den poh­jal­ta. Kaik­ki ei toi­mi samal­la taval­la jokai­sel­le.

Punakynäpaholaisen kynästä - Suunnitelmapohjat

Sisäl­tö­stra­te­gioi­den sekä sisäl­tö­suun­ni­tel­mien suur­ku­lut­ta­ja = Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen 👋

Olen sisäl­töt­ra­te­gioi­den sekä ‑suun­ni­tel­mien teki­jä sekä suur­ku­lut­ta­ja. Kun aloi­tan työt uuden asiak­kaan kans­sa, sel­vi­tän, onko asiak­kaal­la­ni ole­mas­sa sisäl­tö­stra­te­gia. Jos sel­lai­nen löy­tyy, sii­tä on help­po jat­kaa sisäl­tö­suun­nit­te­luun. Jos sel­lais­ta ei ole, sovim­me sel­lai­sen teke­mi­ses­tä erik­seen.

Kun stra­te­gia on sel­keä eli tie­däm­me tavoit­teet, koh­de­ryh­mät, kon­kreet­ti­set muut toi­met, sen jäl­keen on hyvä raken­taa sisäl­tö­suun­ni­tel­ma sovi­tul­le ajan­jak­sol­le. Kun suun­ni­tel­ma on teh­ty, aloi­tan sisäl­lön­tuo­tan­non joko omin voi­min tai tii­min osa­na suun­ni­tel­man mukai­ses­ti. Kos­ka sisäl­tö­stra­te­gia on hah­mo­tel­tu, on sen avul­la syn­ty­nyt myös sel­keys kai­kis­ta tar­vit­ta­vis­ta asiois­ta sekä voim­me yhdes­sä sopia käy­tän­nöt sisäl­lön­tuot­ta­mi­sel­le.

Vies­tit eivät syn­ny tuos­ta vain, vaan käy­tän moni­puo­li­ses­ti hyväk­se­ni asiak­kaan anta­maa ja tuot­ta­maa mate­ri­aa­lia sekä aloi­tus­haas­tat­te­lus­sa kerää­mää­ni sekä stra­te­gi­aan kir­jat­tu­jen tie­to­jen poh­jal­ta raken­net­tua kuvaa tär­keim­mis­tä pal­ve­luis­ta ja tuot­teis­ta. Perus­vies­teis­sä voin käyt­tää teko­ä­lyä apu­na­ni, mut­ta mukaan lai­tan mie­lel­lä­ni jotain hen­ki­lö­koh­tai­sem­paa eli yri­tyk­sen teki­jöi­den näköis­tä sisäl­töä. Pää­asia on, että sisäl­tö kuvas­taa teki­jöi­tään ja ei ole kas­vo­ton­ta.

Kun yri­tyk­sen omis­ta­jal­la on sel­keä kuva sii­tä, mikä uppo­aa asia­kas­kun­taan, sisäl­tö­jä voi teh­dä aika vapaas­ti sen mukaan. Tär­kein­tä on teh­dä vies­te­jä juu­ri poten­ti­aa­li­sel­le asia­kas­kun­nal­le. Kun tun­te­mat­to­muus on ohi­tet­tu, lisään­tyy mie­len­kiin­to yri­tys­tä koh­taan. Unel­ma-asia­kas voi aja­tel­la esi­mer­kik­si seu­raa­val­la taval­la: “Ai. Tuo­pa on mie­len­kiin­toi­nen yri­tys. Mitä­hän se tar­jo­aa? Onko­han siel­lä jotain, mis­sä ne voi­si­vat aut­taa minua? Lai­tan­pa vies­tiä ja kysyn, onko niil­lä tätä.”

On ollut iha­na opas­taa yri­tyk­siä roh­kais­tu­maan ja raken­ta­maan sisäl­tö­jä oman tyy­lin­sä mukai­ses­ti. Kan­nus­ta­mal­la ja tuke­mal­la sekä samal­la näyt­tä­mäl­lä sel­keäm­pi tie, miten sisäl­tö­jä voi­si teh­dä, on saa­tu aikaan teho­kas­ta kehi­tys­tä ja oival­lus­työ­tä. Pro­jek­teis­sa­ni toi­min mark­ki­noin­ti­tii­min vetä­jä­nä sekä val­men­ta­ja­na, jol­loin yri­tyk­sen hen­ki­lö­kun­ta voi aina pyy­tää minul­ta apua kipe­ris­sä tilan­teis­sa tai olen jär­jes­tä­nyt kou­lu­tuk­sia hen­ki­lö­kun­nal­le ajan­koh­tai­sis­ta yri­tys­vies­tin­tään liit­ty­vis­tä aiheis­ta.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.