Mikrosisältöinä sisältö tehokäyttöön konteksti huomioiden

“Mis­tä sisäl­töä? Kaik­ki ideat on jo käy­tet­ty!?!”

Uusien tuul­ten puhal­taes­sa olen jäl­leen kat­sel­lut kriit­ti­sel­lä ja kehit­tä­väl­lä sil­mäl­lä Lin­ke­din-pro­fii­lia­ni. Aina siel­lä huo­maa kehi­tet­tä­vää, miten sisäl­tö on mah­dol­lis­ta saa­da parem­min teho­käyt­töön mark­ki­noin­ti­mie­les­sä. Herä­tyk­se­ni aihe, mihin kiin­ni­tin huo­mio­ta Link­ka­ris­sa­ni, oli­vat juu­ri jul­kai­se­ma­ni sisäl­löt. Puhun usein artik­ke­leis­sa­ni juu­ri somen mer­ki­tyk­ses­tä, jul­kai­suis­ta, jul­kai­su­jen jaois­ta sekä sisäl­tö­jen moni­käyt­töi­syy­des­tä eri kana­vis­sa. Tie­sit­kö, että sisäl­löt saa teho­käyt­töön par­hai­ten mik­ro­si­säl­töi­nä?

Yleen­sä asiak­kai­den kans­sa kes­kus­te­lem­me sii­tä, mis­tä voi­si teh­dä uut­ta sisäl­töä. Kaik­ki ideat ovat hei­dän mie­les­tään jo käy­tet­ty tai sit­ten he vähät­te­le­vät arvo­aan eli miten hei­dän sisäl­tön­sä muka kiin­nos­tai­si ketään. Sisäl­tö­jen kir­jo on moni­puo­li­nen Lin­ke­di­nis­sä ja muis­sa sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa. Tähän kan­nat­tai­si kiin­nit­tää huo­mio­ta. Sisäl­töä voi tuot­taa myös run­saas­ti eri tavoil­la ns. mik­ro­si­säl­tö­nä. Lisäk­si sisäl­töä voi käyt­tää useam­man ker­ran, kos­ka yksi jul­kai­su­ker­ta ei rii­tä. Sisäl­tö kan­nat­taa lait­taa teho­käyt­töön juu­ri mik­ro­si­säl­tö­nä — pala­si­na, koon­tei­na tai esim. info­kupli­na tai kuva­sar­joi­na.

Sisäl­tö syt­tyy oikeas­sa kon­teks­tis­sa

Eräs digi­taa­li­ses­sa maa­il­mas­sa surf­fai­le­va kans­sa­mat­kus­ta­ja­ni pai­not­ti usein aamiais­pa­la­ve­ris­sa, että sisäl­löt ovat tär­kei­tä. Olen samaa miel­tä, ja sik­si aikoi­naan aloi­tin yri­tys­toi­min­ta­ni. Lisäi­sin sisäl­lön oheen vie­lä koh­de­ryh­mä­kes­kei­syy­den, ja täy­del­li­nen paket­ti on val­mis. Kun arvok­kaan sisäl­lön tuo esiin oikeal­la taval­la ja oikeal­le koh­de­ryh­mäl­le, voi tapah­tua ihmei­tä:

  • Kun koh­de­ryh­mä on huo­mioi­tu, sisäl­tö saa näky­vyyt­tä aivan uudel­la taval­la.
  • Sisäl­tö­si tavoit­taa oikeas­sa kon­teks­tis­sa sii­tä kiin­nos­tu­neet ihmi­set, joil­le sii­tä on hyö­tyä.
  • Sisäl­töä jae­taan eteen­päin. Kun vas­taa­not­ta­ja hyö­tyy sisäl­lös­tä­si, hän myös jakaa tätä tie­toa eteen­päin.
  • Sisäl­lön arvo kas­vaa ja se saa ns. vuo­ro­vai­ku­tusar­voa, jon­ka mer­ki­tys on suu­ri nyky­ään.

Mitä täl­lai­nen oikean kon­teks­tin löy­tä­mi­nen vaa­tii? Oikea kon­teks­ti ei ole vain kana­va, mis­sä jaat sisäl­lön. Kon­teks­tia ovat myös ne ihmi­set, jot­ka tätä kana­vaa käyt­tä­vät. Kun tuo­tat sisäl­töä, tuli­si sinun aja­tel­la ennem­min vas­taa­not­ta­jaa ja sitä, miten tämä vas­taa­not­ta­ja voi­si hyö­tyä teke­mäs­tä­si sisäl­lös­tä. Kir­joi­ta aina vas­taa­not­ta­jal­le, ihmi­sel­le. Poh­di, mil­lais­ten asioi­den kans­sa hän voi­si kamp­pail­la ja mis­sä asiois­sa hän voi­si kai­va­ta apua. Eten­kin Pin­te­res­tis­sä, Tik­To­kis­sa ja esim. Sna­pis­sä kul­tai­sim­pia sisäl­tö­jä ovat nime­no­maan esi­mer­kit (toi­mi täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa ennem­min näin kuin näin), ohjeet (DIY, kuvaus­vin­kit, resep­tit) ja koke­muk­set. Nii­tä on ilo kat­sel­la. Idea­na on, että ne sisäl­löt anta­vat sisäl­töä myös vas­taa­not­ta­jan elä­mään.

Muis­ta kui­ten­kin, että jokais­ta ei voi miel­lyt­tää. Sisäl­tö, joka aut­taa tois­ta, voi olla saman­te­ke­vää toi­sel­le. Hyvä sisäl­tö herät­tää myös niin posi­tii­vi­sia kuin nega­tii­vi­sia­kin kai­ku­ja. Tätä ei pidä kos­kaan pelä­tä. Koh­de­ryh­mä­si ymmär­tää huu­mo­ria­si sekä yhdis­tää toi­min­ta­si oike­aan asi­aan. Jos sisäl­lön erot­taa kon­teks­tis­ta, sen voi näh­dä eri taval­la. Sil­loin saat­taa syn­tyä sora­ää­niä. Sii­tä muis­tu­tuk­se­na humo­ris­ti­ses­ti tämä Stu­dio Jul­ma­hu­vin Hit­ti­ki­ma­ra-sket­si.

Sisäl­löt kun­nia­kier­rok­sel­le mik­ro­si­säl­töi­nä

Mis­sä on sisäl­löl­le­ni se oikea kon­teks­ti? Täs­sä onkin se suu­rin ongel­ma. Pai­no­tan kai­kis­sa kou­lu­tuk­sis­sa­ni, että jokai­nen meis­tä voi pitää valoa pääl­lä teras­sil­laan ja kuvi­tel­la, että sen valo erot­tuu jou­kos­ta koko asui­na­lu­eel­le. Jot­ta naa­pu­rit tule­vat mukaan ja lopul­ta saat valais­tua isom­man alu­een, vaa­tii se toi­sen­lais­ta lähes­ty­mis­ta­paa. Ker­ta ei rii­tä, vaan sisäl­löl­lä on olta­va tois­toa. Tois­to ei tar­koi­ta, että sama teks­ti jul­kais­taan kai­kis­sa some­ka­na­vis­sa, vaan teks­tin osasia kan­nat­taa jul­kais­ta mik­ro­si­säl­töi­nä ympä­ri sosi­aa­lis­ta maa­il­maa. Se vaa­tii työ­tä, ja menes­tys ei tule ennen työ­tä mis­sään muu­al­la kuin sana­kir­jas­sa.

Pie­nel­lä sisäl­tö­stra­te­gial­la kai­kes­ta teke­mäs­tä­si sisäl­lös­tä on mah­dol­lis­ta saa­da enem­män irti juu­ri mik­ro­si­säl­tö­nä. Kun sinul­la on idea tai aja­tus: haluat mah­dol­li­ses­ti jakaa sen eteen­päin toi­sil­le­kin sekä haluat, että sii­tä on hyö­tyä heil­le.

Sil­loin aluk­si hyp­pää kyn­nyk­sen yli ja jul­kai­se idea­si — omal­la verk­ko­si­vul­la­si, blo­gis­sa­si. Sen jäl­keen läh­de jaka­maan se pie­nem­mis­sä osis­sa — mik­ro­si­säl­tö­nä — ympä­ri digi­taa­lis­ta maa­il­maa. Sisäl­tö voi olla lausei­ta, aja­tuk­sia tai koko­nai­suuk­sia, tie­tys­ti koko sisäl­tö­kin voi olla muka­na. Voit teh­dä blo­gis­ta pod-lähe­tyk­sen. Voit teh­dä aihees­ta ladat­ta­van ilmais­si­säl­lön tai uutis­kir­jeen. Tapo­ja on monia. Yleen­sä teem­me sen vir­heen, että jaam­me aja­tuk­sem­me vain ker­ran. Kos­ka se ei saa­nut tyk­käyk­siä ja jako­ja heti, ei se ollut hyvä ja kiin­nos­ta­va. Sil­loin hei­täm­me nopeas­ti hans­kat tis­kiin ja se oli sii­nä.

Älä kui­ten­kaan tee niin ja lan­nis­tu. Et vain vie­lä löy­tä­nyt sitä oike­aa ylei­söä­si. Mah­dol­li­ses­ti ylei­sö­si koos­tui ihmi­sis­tä, jot­ka tun­te­vat sinut, jot­ka ovat kuul­leet paa­saus­ta­si aihees­ta jo pit­kän aikaa. He ovat hyö­dyn­tä­neet tie­to­si jo, ja sik­si heil­le ei sii­tä ole hyö­tyä enää. Nyt sinun pitäi­si vain löy­tää uut­ta ylei­söä. Täs­sä koros­tuu idea jakaa sano­ma mik­ro­si­säl­tö­nä eli pie­ni­nä paloi­na sekä eri­lai­sis­sa muo­dois­sa ympä­ri digi­taa­lis­ta maa­il­maa.

Kun olet palas­tel­lut sisäl­tö­si ympä­ri digi­taa­lis­ta maa­il­maa, alkaa­kin se paras asia — seu­ran­ta. Seu­raa tar­kas­ti, miten mikä­kin mik­ro­si­säl­tö­si toi­mii. Nämä tie­dot ker­to­vat sinul­le, mis­sä sinul­la on mah­dol­li­ses­ti sel­lais­ta ylei­söä, joil­le tie­dois­ta­si voi­si olla hyö­tyä. Tehos­ta sen avul­la tee­maa­si ja kes­ki­ty sii­hen kana­vaan. Nos­ta suo­si­tut kana­vat kär­ki­ka­na­vik­se­si ja tehos­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa hei­kom­mis­sa. Muis­ta myös pitää huo­li polun valai­sus­ta. Tar­kis­ta, että olet lin­kit­tä­nyt kana­va­si kes­ke­nään, vähin­tään­kin verk­ko­si­vuil­le­si tai blo­gii­si.

Lopuk­si — Pidä huo­li, että jae­tun sisäl­lön kaut­ta sinus­ta kiin­nos­tu­nut löy­tää luok­se­si aar­re­ait­taa­si — osto­ken­gät jalas­sa. Muis­ta teh­dä myös yhtey­de­no­tos­ta help­poa.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.