Millaiset sisällöt houkuttelevat asiakkaita?

Mil­lai­set sisäl­löt hou­kut­te­le­vat verk­ko­si­vuil­le­ni poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta?

Kun hyp­pä­sin opet­ta­jan ken­gis­tä yrit­tä­jäk­si, en käy­nyt perin­teis­tä jäyk­kää yrit­tä­jä­kou­lu­tus­ta, vaan kävin OAMK:n Start­Fac­tor-kou­lu­tuk­sen. Se on upea koko­nai­suus aloit­te­le­vil­le nais­yrit­tä­jil­le. Kou­lu­tuk­sen sisäl­löt vas­taa­vat yrit­tä­jyys­kou­lu­tus­ta ja siel­lä sel­ke­nee, mitä yrit­tä­jyys vaa­tii ja mil­lai­sia asioi­ta on otet­ta­va täl­lä mat­kal­la huo­mioon. Kurs­sil­ta sain run­saas­ti itse­var­muut­ta, kos­ka huo­ma­sin, että teke­mä­ni toi­met yrit­tä­jyy­den hyväk­si oli­vat olleet oikei­ta. Toi­saal­ta opin myös, mihin asioi­hin minun tuli­si kiin­nit­tää huo­mio­ta teke­mi­ses­sä­ni — brän­däyk­sen, mark­ki­noin­nin ja myyn­nin näkö­kul­mas­ta.

Kiitos kouluttajille yrittäjäkoulutuksesta. Monipuoliset sisällöt olivat avuksi monella tavalla.

Eräs har­joi­tus jäi kou­lu­tuk­sen tii­mel­lyk­ses­sä vah­vas­ti mie­lee­ni. Sii­nä nime­no­maan ryh­mäs­par­rauk­sen voi­ma tuli esiin. Har­joi­tuk­ses­sa kävim­me yhdes­sä ryh­mä­nä lävit­se, miten ker­toi­sim­me pal­ve­luis­tam­me. Jokai­nen läh­ti hom­maan sil­lä aja­tuk­sel­la, että poruk­ka vink­kaa, mitä kun­kin pitäi­si teh­dä, että osal­lis­tu­ja voi­si kas­va­tet­tua näky­vyyt­tään tai mikä oli­si se yksi­löl­li­nen valt­ti tai mikä oli sil­loin se ydin­on­gel­ma, joka vai­va­si ja johon ryh­mä voi­si antaa apu­ja. Rakas­tin tuo­ta!

Mitä ryh­mäs­par­rauk­ses­sa kon­kreet­ti­ses­ti tapah­tui­kaan?

Olin ihan lie­keis­sä­ni, kun sain ker­toa, miten toi­set ryh­mä­läi­se­ni voi­si­vat kehit­tää pal­ve­lui­taan, kehit­tää näky­vyyt­tään ja kehit­tää mark­ki­noin­ti­aan.

  • Mil­lai­sia omi­nai­suuk­sia hei­dän tuli­si koros­taa ja nos­taa esiin?
  • Mit­kä sisäl­löt oli­si­vat hei­dän jut­tun­sa?
  • Mil­lai­set sisäl­löt hou­kut­te­li­si­vat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta hei­dän luok­seen?

Tämä onkin sitä omin­ta työ­tä­ni. Tämä oli juu­ri sitä, mitä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen teki opet­ta­ja­na ja tekee nyt. Ehkä voin sanoa, että juu­ri sil­loin taka­rai­voo­ni uppou­tui aja­tus, että haluan olla enem­män avuk­si kans­say­rit­tä­jil­le­ni. Työ­tä­ni on antaa ulko­puo­li­set sil­mät käyt­töön­ne, että voit­te kehit­tää pal­ve­lui­tan­ne ja yri­tyk­sen­ne sisäl­tö­jä niin, että ne vas­taa­vat asiak­kaan tar­pei­siin parem­min. Se on “toi­min­ta­vies­tin­tää” kon­kreet­ti­sim­mil­laan. Mil­lais­ta vies­tin­tää yri­tys kai­paa, miten vies­ti­mäl­lä yri­tys nousee esiin mas­sas­ta ja samal­la haluan myös ker­toa, että: “Hei! Olen Hen­na. Olen Sinun Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen. Voin ker­toa sinul­le, mitä yri­tyk­sen­ne kai­paa ja kehit­tää vies­tin­tään­ne yhdes­sä kans­san­ne. Lai­te­taan yhdes­sä yri­tyk­se­si sisäl­löt lois­ta­maan.” Kuu­los­taa hyväl­le, eikö?

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen valit­si toi­sin

Kun oma vuo­ro­ni tuli pyy­tää kehi­ty­si­deoi­ta, valit­sin hie­man eri­lai­sen lähes­ty­mis­ta­van. Mie­les­sä­ni pyö­rii aina mant­ra­ni: “Kun löy­dät itse­si enem­mis­tön puo­lel­ta, on aika pysäh­tyä ja poh­dis­kel­la tilan­net­ta uudel­leen.” En hake­nut posi­tii­vi­suut­ta, en hake­nut iloi­sia aja­tuk­sia, en hake­nut men­taa­li­val­men­nus­ta. Ei… Annoin kans­sa­ryh­mä­läi­sil­le­ni teh­tä­väk­si ker­toa, mik­si pal­ve­lui­ta­ni ei kai­va­ta, mik­si tar­joa­ma­ni sisäl­löt eivät rii­tä.

Kaik­ki kat­soi­vat minua sil­mät pyö­rei­nä. Osal­la oli suu ammot­ta­van seläl­lään. Kou­lut­ta­ja­kin hie­man nie­les­ke­li. Kui­ten­kin, kun vuo­ro­ni tuli, jokai­sen kynä alkoi sau­hu­ta ja jokai­nen ker­toi minul­le, mik­si minun pal­ve­lui­ta­ni ei kai­va­ta. Mitä ennak­ko­luu­lo­ja tulen var­mas­ti koh­taa­maan? Vaik­ka sil­loin ei näyt­tä­nyt sil­tä ja pyrin vakaas­ti peit­tä­mään todel­li­set tun­tee­ni, olin onnes­sa­ni! Sain todel­la hyviä vas­tauk­sia kans­sa­kurs­si­lai­sil­ta. Tuon oppi­tun­nin jäl­keen pää­sin nimit­täin poh­ti­maan ja kehit­tä­mään nii­hin par­haim­mat vas­ta-argu­men­tit.

“Mik­si hank­ki­sin sisäl­lön­tuo­tan­toon ja sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin avun talon ulko­puo­lel­ta?”

Voit­te kuvi­tel­la, että ylei­sin vas­ta­lause oli ohei­nen otsik­ko — mik­si mak­sai­sin ulko­puo­li­sel­le mark­ki­noin­nin teke­mi­ses­tä. Se on vas­ta­lause, jota vas­taan yri­tän sisäl­löil­lä­ni ja aja­tuk­sil­la­ni tais­tel­la päi­vit­täin. Aina on epäi­li­jöi­tä, mut­ta uskon, että on ole­mas­sa nii­tä­kin, jot­ka kai­paa­vat tukea täl­lai­sel­ta ulko­puo­li­sel­ta voi­mal­ta. Ehkä hei­dän lähi­pii­rin­sä on sitä miel­tä, että nämä pitäi­si teh­dä itse, mut­ta jät­tä­vät hänet sit­ten oman onnen­sa nojaan. Mie­les­tä­ni jokai­nen meis­tä kai­paa kans­sa­kul­ki­jaa, joka opas­taa vie­res­tä, miten kan­nat­tai­si toi­mia ja miten hoi­taa teke­mi­nen onnis­tu­nees­ti. Sii­tä syys­tä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen on apu­na­si pirul­li­sen tehok­kaas­ti.

Kun ostat pal­ve­lun minul­ta saat:

  • käyt­töö­si asian­tun­ti­juu­te­ni sekä aika­ni: En vain väi­tä, että olen asian­tun­ti­ja, olen suo­men kie­len mais­te­ri, äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den leh­to­ri. Annan kai­ken tämän osaa­mi­sen käyt­töö­si.
  • teki­jän, joka tun­nis­taa uusim­mat tren­dit ja toi­mi­vim­mat käy­tän­nöt juu­ri sinun tar­pei­sii­si. Mark­ki­noin­ti­tar­peet säi­ly­vät meil­lä kai­kil­la samoi­na, mut­ta mark­ki­noin­ti on ala­na jat­ku­vas­ti muut­tu­va ja moni­puo­lis­tu­va. Pidän koko ajan huo­len, että osaan nyky­ai­kai­set tavat toi­mia ja tie­dän, mit­kä tren­dit pure­vat nyt asia­kas­kun­taa­si.
  • lisä­ai­kaa toi­min­ta­si kehit­tä­mi­sel­le. Sanon usein, että valai­sen puo­les­ta­si polun etuo­vel­le­si, jot­ta voit joh­dat­taa asiak­kaa­si oves­ta sisään hel­pos­ti ja huo­let­to­mas­ti. Usein mark­ki­noin­ti­si voi jää­dä ns. yksi­puo­li­sek­si, kos­ka sinul­la ei ole aikaa kehit­tää sitä. Usein mark­ki­noin­nin opis­ke­luun käy­tet­ty aika syö aikaa myyn­nil­tä ja sen kehit­tä­mi­sel­tä. Tätä ei kukaan halua, vaan kas­san tuli­si kilis­tä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti, eikö?
  • kehit­tä­jän, joka seu­raa tar­kas­ti ana­ly­tiik­kaa sekä mit­ta­rei­ta. Mitään sisäl­lön­tuo­tan­toa ei teh­dä ilman ana­ly­tiik­kaa. Sisäl­tö­jen toi­mi­vuut­ta on tär­ke­ää seu­ra­ta ja ana­ly­soi­da koko ajan. Niin teh­ty­jen toi­min­to­jen arvoa voi kehit­tää ja opti­moi­da tule­vaa.
  • pie­nel­lä vai­val­la enem­män. Vaik­ka ulko­puo­li­sen tuen palk­kaa­mi­nen voi vai­kut­taa kal­liil­ta aluk­si, se voi itse asias­sa olla kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa pit­käl­lä aika­vä­lil­lä. Yri­tyk­se­si sääs­tää rek­ry­toin­nin, kou­lu­tuk­sen ja työ­vä­li­nei­den kus­tan­nuk­sis­sa, ja saa käyt­töön­sä val­miik­si koke­neen teki­jän, joka iskee heti kiin­ni yri­tyk­se­si tar­pei­siin.

Ker­roin teks­tis­sä aikai­sem­min mant­ras­ta­ni: “Kun löy­dät itse­si enem­mis­tön puo­lel­ta, on aika pysäh­tyä ja poh­dis­kel­la tilan­net­ta uudel­leen.” Muis­ta aina tark­kail­la ympä­ris­töä. Jos­kus voi olla nimit­täin niin, että et ero­ta epä­koh­tia teke­mi­ses­sä­si. Sil­loin ulko­puo­li­nen apu aut­taa, kos­ka me osaam­me ker­toa, mil­tä tilan­ne näyt­tää ulko­puo­li­sin sil­min ja mitä asioi­ta on unoh­tu­nut epä­huo­mios­sa. Kun ole­tat kai­ken ole­van hyvin, se voi olla maa­il­man suu­rin vir­he.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!