Sisällöntuottaminen ja minimalismi
Sisällöntuottaminen ja minimalismi - Punakynäpaholaisen blogi

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen ja mini­ma­lis­mi

Yhä useam­min tör­mään verk­ko­si­vuil­la tai uuti­sis­sa uuti­soin­tiin sii­tä, kuin­ka mei­dän pitäi­si pyr­kiä pois tuh­laa­vas­ta kult­tuu­ris­ta ja koh­ti mini­ma­lis­mia. Olen ihail­lut tätä suun­taus­ta. Kuu­lin sii­tä 2010 ja sen jäl­keen olen pyr­ki­nyt valin­nois­sa­ni aina tuo­hon. Ensin läh­din liik­keel­le pie­nis­tä valin­nois­ta ja pian huo­ma­sin teke­vä­ni niis­tä kes­tä­viä. Sii­tä tulin­kin omaan aihee­see­ni eli miten sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen onnis­tuu mini­ma­lis­min peri­aat­tein. Voi­ko mini­ma­lis­mia hyö­dyn­tää sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa ja vies­tin­näs­sä? Onko se mah­dol­lis­ta?

Tie­dät­kö, mitä mini­ma­lis­mi tar­koit­taa? Oma koke­muk­se­ni on tai oma näke­myk­se­ni on sii­tä aina ollut se, että kai­ken tur­han, ker­ta­käyt­töi­sen, het­ken iloa tuo­neen tai käyt­tä­mät­tö­män voi antaa eteen­päin tuot­ta­maan iloa jol­le­kin toi­sel­le. Kysyn aina jokai­sen tava­ran tai han­kin­nan koh­dal­la itsel­tä­ni nämä kysy­myk­set: A) Rat­kai­see­ko tämä jon­kin ongel­man? B) Tuot­taa­ko tämä iloa? C) Mitä olen val­mis anta­maan pois, jos han­kin tämän? Jos minul­ta kysy­tään, mitä kerään, vas­taan: “Muis­to­ja, en tava­raa.” Nuus­ka­muik­kusen sanoin: “Kaik­ki muut­tuu vai­keak­si, jos halu­aa omis­taa esi­nei­tä, kan­taa nii­tä muka­naan ja pitää oma­naan. Minä vain kat­se­len nii­tä, ja kun läh­den tie­he­ni, ne ovat minul­la pääs­sä­ni. Minus­ta se on haus­kem­paa kuin mat­ka­lauk­ku­jen raa­haa­mi­nen.

Miten sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen onnis­tuu mini­ma­lis­min peri­aat­tein?

Miten tämä pitää huo­mioi­da, kun raken­taa sisäl­töä? Pitää­kö kai­ken olla uut­ta? En usko aja­tuk­seen, että uusi on aina rat­kai­su. Tätä miel­tä on myös moni muu­kin sisäl­lön­tuo­tan­non kans­sa työs­ken­te­le­vä. Van­haa sisäl­töä voi aina rikas­taa uudel­la tie­dol­la, elvyt­tää hakusa­noil­la sekä muu­ten oiko­lu­vul­la teh­dä sisäl­löis­tä sel­keäm­piä sitä käyt­tä­väl­le. Ana­ly­tii­kan avul­la voit hel­pos­ti näh­dä, mit­kä sisäl­löt ovat hei­kom­pia tai saa­vat vähem­män kat­so­jia sekä mit­kä sisäl­löt vetä­vät luki­joi­ta sekä mitä sisäl­tö­jä on lin­kat­tu eteen­päin tai jaet­tu. Kom­men­toi­duim­mat sisäl­löt ovat arvok­kaim­pia. Niis­sä näkyy vuo­ro­vai­ku­tus, asia­kas­ra­ja­pin­ta.

Yleis­tä on, että esi­mer­kik­si 10 suo­si­tuin­ta jul­kai­sua voi­vat tuo­da sivuil­le­si 20 % kai­kes­ta lii­ken­tees­tä. Ajat­te­le sitä suh­det­ta 100, 500 tai jopa 1000 jul­kai­sun mää­ris­sä. Van­han ehos­tus kan­nat­taa. Aina ei tar­vit­se jul­kais­ta uusia kir­joi­tuk­sia, aina ei tar­vit­se raken­taa uudem­paa ja uudem­paa ilmet­tä verk­ko­si­vuil­le, kos­ka van­han suo­ma­lai­sen sanan­las­kun mukaan: “Van­has­sa vara parem­pi.” Miten se onnis­tuu?

Tasa­pai­no van­han ja uuden sisäl­lön kes­ken

Vaik­ka sanon, että van­has­sa vara parem­pi, se ei tar­koi­ta, että uuden sisäl­lön tuot­ta­mi­nen tuli­si lopet­taa koko­naan. Ei. Tämä tar­koit­taa sitä, että raken­na uusia teks­te­jä, mut­ta ehos­ta samas­sa suh­tees­sa van­ho­ja. Kir­joi­ta uusi teks­ti, ja käy­tä sama aika myös van­ho­jen ehos­ta­mi­seen. Esim. 1 uuden teks­tin kir­joit­ta­mi­nen vei 1/2 tun­tia, joten myös ehos­ta van­ho­ja teks­te­jä 1/2 tun­tia. Toden­nä­köi­ses­ti ehdit ehos­taa samas­sa ajas­sa 5 teks­tiä? Käy­tä apu­na­si esim. ChatGPT:tä tai Can­van Magic Wri­te ‑toi­min­toa. Saat niis­tä mah­dol­li­ses­ti apusi­säl­tö­jä, joi­ta et ole aikai­sem­min aja­tel­lut­kaan van­haa sisäl­töä tuot­taes­sa­si.

Parem­pia asia­sa­no­ja met­säs­täes­sä­si, käy­tä apu­na esim. Googlen Search Con­so­lea. Com­pa­re-toi­min­nol­la voit hel­pos­ti ero­tel­la, mit­kä sisäl­löt ovat ennen kiin­nos­ta­neet, mut­ta eivät enää niin pal­jon. Voit ver­tail­la sivu­jen lii­ken­net­tä esim. vuo­den takai­seen tai vii­mei­sen kuu­kau­den aikai­seen, klik­kaus­mää­riä sekä kävi­jä­tie­to­ja. Lisäk­si näet myös sijoi­tus­tie­dot haku­tu­lok­sis­sa. Jos haluat ehos­taa van­ho­ja teks­te­jä, hedel­mäl­li­sin tapa on kes­kit­tyä sivui­hin, jot­ka a) sai­vat ennen lii­ken­net­tä pal­jon, mut­ta nyt vähem­män ja b) ovat CRT-arvol­taan pie­nem­mät kuin nii­den Impres­sion-arvo.

Kun poh­dit, miten läh­ti­sit ehos­ta­maan van­haa ja suun­nit­te­le­maan uut­ta, laa­di sivuis­ta ja aiheis­ta lis­ta ja aloi­ta nii­den ehos­ta­mi­nen näil­lä kysy­myk­sil­lä:

  1. Asia­sa­na eli pää­ter­mi teks­tis­sä: Sisäl­tää­kö artik­ke­lin otsik­ko asia­sa­nan ja sitä kaut­ta esiin­tyy­kö asia­sa­na sisäl­lös­sä? Täs­men­nä otsik­ko niin, että se ker­too sisäl­lös­tä ja sisäl­tää asia­sa­nan. Lisää perus­teks­tiin asia­sa­naa.
  2. Ajan­koh­tais­ta: Päi­vi­tä kuvat, päi­vi­tä kysy­myk­set ja päi­vi­tä ylei­ses­ti kaik­ki niin, että artik­ke­li näyt­tää ajat­to­mal­ta. Voit lisä­tä sin­ne esim. kuvia tai pois­taa nii­tä, voit lisä­tä videon tai kuva­gal­le­rian.
  3. Ver­taa: Tutus­tu 3 eri kil­pai­li­ja­si sivus­toi­hin. Tutus­tu hei­dän kir­joi­tuk­siin aihees­ta. Tee omas­ta teks­tis­tä­si parem­pi ja erot­tu­vam­pi.
  4. Voit halu­tes­sa­si SEO­ta: 😉Lisää otsik­koon ja 1. kap­pa­lee­seen kuvai­le­via sano­ja, esim. “ilmai­nen”, “paras”, “hie­noin”, “kehit­ty­nein”, “ajan­koh­tai­sin” sekä kysy­myk­siä, esim. “miten”, “mik­si”, jne. Voit lisä­tä lis­to­ja — nume­roi­tu­na tai ilman, käyt­tää noi­ta ter­me­jä tai omia parem­pia muu­al­ta. Poh­di, miten luki­ja­si voi­si hakea apua ongel­maan­sa. Mitä hän kir­joit­tai­si Google-hakuun?
  5. Ker­ro maa­il­mal­le: Ker­ro, että olet päi­vit­tä­nyt teks­tiä. Jaa se ylei­sis­sä kana­vis­sa­si. Tuo esiin, että olet kehit­ty­nyt tai olet pereh­ty­nyt asi­aan ja huo­man­nut asia­vir­heet tai olet huo­man­nut, että jokin muu­kin asia toi­mii. Tämä ker­too kehi­tys­ky­vys­tä­si.

Van­ha sisäl­tö ei kos­kaan ole van­haa, vaan se on päi­vit­tä­mi­sen arvois­ta, mai­nos­ta­mi­sen arvois­ta. Mik­si Face­boo­kis­sa muu­ten kat­se­li­sim­me muis­to­jam­me?

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!