Mikä on "gurumarkkinointia"?

Sisäl­löis­tä “guru­mark­ki­noin­tia” — omi­nai­suu­det hyö­dyik­si

Kun kou­lu­tan sisäl­löis­tä ja mark­ki­noin­nis­ta, pai­no­tan aina, kuin­ka nii­den tuli­si syn­ka­ta yhteen — olla ns. “guru­mark­ki­noin­tia”. Mark­ki­noin­ti­jul­kai­su­ja ja ‑sisäl­tö­jä tuot­taes­sa­ni, poh­din nimit­täin aina, kuin­ka sisäl­tö sopii poten­ti­aa­li­sel­le osta­val­le ylei­söl­le eli koh­de­ryh­mäl­le. Sisäl­tö­jen tuli­si aina pal­vel­la koh­de­ryh­män tar­pei­ta — nii­den tuli­si tie­dot­taa, herät­tää tun­tei­ta sekä syn­nyt­tää aina tar­ve ja saa­da koh­de­ryh­mä­läi­nen vie­lä pai­na­maan sitä punais­ta nap­pia eli osta­maan tuote/palvelu. Onnis­tu­neim­min teet sen muok­kaa­mal­la tuot­tee­si tai pal­ve­lusi omi­nai­suuk­sis­ta etu­ja sekä hyö­ty­jä. Se on todel­lis­ta “guru­mark­ki­noin­tia”.

Kun raken­nat sisäl­tö­jä mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­ses­sa, aja­tuk­se­na on aina pal­vel­la koh­dey­lei­söä eli mah­dol­lis­ta osta­jaa. Kun otat sen huo­mioon ja raken­nat mak­si­mis­saan kak­si pro­fii­lia perus­os­ta­jas­ta­si tas­kuusi, saat aikaan vies­tin­näl­lä pal­jon. Jos­kus guru­mark­ki­noi­jan ken­kiin astu­mi­nen ei ole pahit­teek­si. Jos ajat­te­let vain, että myyn ja myyn ja myyn, että kyl­lä se jokin niis­tä sanois­ta uppo­aa, tulok­set ovat aika heik­ko­ja. Ilman puhut­te­le­vaa sisäl­töä, hyö­dyl­li­syyt­tä ja tari­naa, mitään ei mene läpi.

Miten teet perin­tei­ses­tä sisäl­lös­tä “guru­mark­ki­noin­tia”? Joko valit­sit koh­de­ryh­mä­si?

Mitään vies­tiä ei pitäi­si kos­kaan raken­taa ilman kon­kreet­tis­ta tavoi­tet­ta. Tavoi­te on help­po raken­taa, kun koh­de­ryh­mä on mää­ri­tet­ty. Näin tie­däm­me, miten saam­me tavoit­tees­ta vie­lä enem­män irti. Koh­de­ryh­män kaut­ta tie­däm­me, haluam­me­ko juu­ri 1) saa­da kaup­paa, 2) ver­kos­toi­tua, 3) välit­tää tie­toa vai ihan vain 4) hank­kia lii­de­jä, jois­ta ajan kaut­ta tulee asiak­kai­ta sekä kaup­paa.

Kun olet mää­ri­tel­lyt tavoit­teet ja koh­de­ryh­män, saat raken­net­tua sisäl­lös­tä hel­pom­min juu­ri sitä per­so­noi­tua “guru­mark­ki­noin­tia”. Per­so­noi­tu, koh­de­ryh­mäl­le ja sil­le yksi­löl­le tuo­tet­tu sisäl­tö, on juu­ri sitä, joka puhut­te­lee asia­kas­ta par­hai­ten. Kun teet tuotteesi/palvelusi omi­nai­suuk­sis­ta juu­ri hänen arke­aan hel­pot­ta­via asioi­ta, jäät mie­leen. Sit­ten, kun asiak­kaan pitää vali­ta kol­mes­ta vaih­toeh­dos­ta yksi, hän tulee luok­se­si, kos­ka sinä juu­ri tar­jo­sit läm­min­tä kah­via punai­sel­la mai­dol­la ja koti­te­kois­ta nisua.

Kun raken­nat mark­ki­noin­tia, sil­le tuli­si myös teh­dä oma pol­kun­sa samoin kuin osto­pol­ku­kin. Osto­pol­ku on kon­kreet­ti­nen kul­ku­reit­ti, ja koh­de­ryh­mäl­le per­so­noi­tu sekä tari­nal­lis­tet­tu vies­ti valai­see sen. Sil­loin yri­tyk­se­si ovel­le löy­de­tään myös nii­nä pimeim­pi­nä aikoi­na ja hei­koim­pi­na het­ki­nä. Pol­kua kul­ke­va ei eksy, kos­ka hän näkee aina seu­raa­van valon­pilk­keen, jota koh­ti kul­kea. Sisäl­löl­lä on siis aina kotin­sa, joka on sel­keäs­ti osoit­teis­tet­tu. Nisun tuok­su siis tuo etsi­jän ovel­le­si.

Sisäl­tö on aina haku­ko­neys­tä­väl­lis­tä eli enna­koi mah­dol­li­set sanat, joil­la tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si hae­taan. Upo­ta avain­sa­no­ja verk­ko­si­vuil­le, otsi­koin­tei­hin, kuva­teks­tei­hin ja mui­hin olen­nai­siin paik­koi­hin. Vas­taa jopa kon­kreet­ti­seen kysy­myk­seen, jol­loin vali­tet­ta­vas­ti “kie­li vir­hei­tä­kin” jou­tuu vil­je­le­mään. Ymmär­rän, että pitää teh­dä, mut­ta Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na se ei mie­les­tä­ni ole “guru­mark­ki­noin­tia” 😉.

Lopuk­si sisäl­lön oli­si olta­va hel­pos­ti jaet­ta­vaa. Seu­raa­ja­si voi jakaa sen verk­ko­si­vuil­leen, sosi­aa­li­seen medi­aan tai lähet­tää säh­kö­pos­til­la tut­ta­vil­leen tai mah­dol­li­sel­le avun tar­vit­si­jal­le. Pää­asia, että se on help­poa sekä ei vaa­di suur­ta pon­nis­tus­ta.

Raken­na sisäl­tö help­po­lu­kui­sek­si — älä tavu­ta, vaan avaa esi­mer­kein, käs­ke sel­kein sanoin

Kun tämä Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen suun­nit­te­lee, raken­taa ja jul­kai­see teks­te­jä, ei asiak­kaa­ni tar­vit­se aja­tel­la help­po­lu­kui­suut­ta. Se tulee auto­maat­ti­ses­ti, kos­ka olen sii­nä aika pirun hyvä ammat­ti­lai­nen 🦹‍♀️. Teke­mä­ni teks­tit ovat aina infor­moi­via ja ohjaa­vat luki­jaan­sa osto­po­lul­la eteen­päin koh­ti asia­kas­yri­tyk­se­ni ovea. Kun sisäl­löl­lä on sel­keä raken­ne ja sitä on help­po seu­ra­ta nopeal­la­kin luke­mi­sel­la, se antaa enem­män.

Kuten kir­joi­tin aiem­min tuos­ta osto­po­lus­ta, että se vie oikeal­le ovel­le ja pirun tehok­kaas­ti raken­net­tu sisäl­tö valai­see tuon polun, tar­koi­tin juu­ri akti­voi­vaa aspek­tia eli näkö­kul­maa. Sisäl­tö akti­voi toi­min­taan, se on koh­den­net­tua ja tekoi­hin hou­kut­te­le­vaa. Kun vies­tis­sä käs­ke­tään pai­na­maan lin­kis­tä, sil­loin link­kiä pai­ne­taan. Kun vies­ti käs­kee lähet­tä­mään vas­tauk­sen, sil­loin vas­taus lähe­te­tään. Se ei aina onnis­tu pel­kil­lä lähe­tä- tai pai­na täs­tä ‑sanoil­la. Olet­ko esim. kokeil­lut lin­kin vaa­te­tus­ta? Esim. kokei­le “Osta tuo­te” sijas­ta “Tuplas­ti tava­raa omak­si”. Esi­merk­ki ei ole ehkä toi­mi­vin, mut­ta omal­la taval­laan juu­ri sitä “guru­mark­ki­noin­tia”.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!