SEO, CTA, avainsanatutkimus - Joko olet hoitanut kuntoon?

SEO, CTA, avain­sa­na­tut­ki­mus — Joko olet hoi­ta­nut kun­toon?

Verk­ko­si­vu­jen van­ho­ja sisäl­tö­jä on ajoit­tain hyvä muok­kail­la eli seo-opti­moi­da ja lisä­tä sin­ne haku­ja tuke­vaa ajan­koh­tais­ta sekä uut­ta sisäl­töä. Kun autan asia­kas­ta­ni raken­ta­maan verk­ko­si­vu­ja, haas­tat­te­len yleen­sä myös asiak­kaan työn­te­ki­jät. He toi­mi­vat sii­nä raja­pin­nas­sa, joka näkee, mit­kä sisäl­löt toi­mi­vat ja mit­kä eivät. Lisäk­si heil­tä saan tuo­reim­mat aja­tuk­set sii­tä, mitä sivuil­le pitäi­si lisä­tä. Kun sisäl­tö­jä uusii täl­lä taval­la, sivus­tol­le syn­tyy hel­pos­ti kon­kreet­ti­sel­le koh­de­ryh­mäl­le koh­den­net­tua sisäl­töä, johon haku­ko­neet nätis­ti nap­paa­vat kiin­ni ja Google­kin ymmär­tää, että verk­ko­si­vuil­la on oikeas­ti mer­ki­tys­tä.

Joil­le­kin kuvat sekä visu­aa­li­suus verk­ko­si­vuil­la ovat sano­ja tär­keäm­piä, kos­ka sivu­lauseis­sa vilah­te­lee usein ilkeä aja­tus: “kuvat ker­to­vat enem­män kuin tuhat sanaa.” Tuo voi olla tot­ta, mut­ta jos­kus kuvat voi­vat olla ker­to­mat­ta mitään. Mie­les­tä­ni sano­ja tar­vi­taan aina, ja mie­luus­ti enem­män kuin lii­an vähän. Sisäl­löt sivuil­la ker­to­vat vie­rai­li­jal­le mm. kuka sinä olet, mitä yri­tyk­se­si tai sinä teet, mikä on tari­na­si, mitä asioi­ta pidät arvos­sa, kuin­ka muu­tat asiak­kait­te­si elä­mää ja ohjeet, miten asiak­kaa­si hank­kii pal­ve­lusi. Kun sisäl­löt on luo­tu hyvin, yri­tyk­se­si ei näy­tä epä­am­mat­ti­mai­sel­ta, huo­li­mat­to­mal­ta tai epä­ai­dol­ta. Hyvin luo­tu sisäl­tö herät­tää luot­ta­mus­ta monel­la taval­la.

Mil­lai­set ovat hyvät yri­tys­si­vut?

Jos teko­ä­lyl­tä kysyi­si ylei­ses­ti, mit­kä ovat kes­kei­sim­mät ele­men­tit, jot­ka teke­vät verk­ko­si­vuis­ta hyvät yri­tys­si­vut, vas­taus kuu­lui­si seu­raa­vas­ti: 1) sel­keä ilme, joka tukee yri­tyk­sen brän­diä, 2) yhteys­tie­dot löy­ty­vät hel­pos­ti ja CTA:t eli call-to-actio­nit ovat sel­kei­tä, 3) navi­goin­ti sivuil­la on vai­va­ton­ta, 4) sisäl­tö on laa­du­kas­ta ja infor­ma­tii­vis­ta sekä seo-opti­moi­tua, 5) sivus­to on mobii­liop­ti­moi­tu.

Tar­tun ele­ment­tei­hin 1 ja 4. Noi­hin tar­koi­tuk­siin tuo­tet­tu sisäl­tö pitää suun­ni­tel­la tar­kas­ti koh­de­ryh­mä huo­mioi­den. Jos koh­de­ryh­mä­si on oman ala­si ammat­ti­lai­sia, sil­loin sisäl­löt voi­vat olla moni­mut­kai­sem­pia sekä sisäl­tää run­saas­ti ammat­ti­sa­nas­toa. Jos koh­de­ryh­mä­si on sinul­ta apua hake­via asiak­kai­ta, jot­ka pitä­vät sinua ala­si ammat­ti­lai­se­na, sil­loin sisäl­lön tuli­si olla selos­ta­vaa sekä asian­tun­ti­juut­ta­si tuke­vaa. Miten se onnis­tuu?

Kun uudis­tat sivus­to­si sisäl­tö­jä seu­raa­van ker­ran tai alat raken­taa aivan uusia verk­ko­si­vu­ja, pidä mie­les­sä seu­raa­vat asiat:

  • Kat­so sivus­to­si läpi asiak­kaan sil­min: Mitä ylei­sö­si tar­vit­see sinul­ta? Esi­mer­kik­si koti­si­vul­la­si he luul­ta­vas­ti ihmet­te­le­vät, mikä tämä sivu on, ja sinun teh­tä­vä­si on nopeas­ti esi­tel­lä itse­si, teh­dä arvo­si sel­väk­si ja ohja­ta hei­dät eteen­päin osto­po­lul­la. 
  • Väl­tä moni­mut­kais­ta kie­len­käyt­töä ja moni­mut­kais­ta alan kiel­tä verk­ko­si­vus­tol­la­si. Jos jou­dut käyt­tä­mään vai­kei­ta ter­me­jä, selos­ta aina kysei­set ter­mit auki.
  • Jos pal­ve­lusi on seli­tet­tä­vä yksi­tyis­koh­tai­sem­min, voit saa­da sana­si näyt­tä­mään vähem­män “ras­kail­ta” pitä­mäl­lä lauseet ja kap­pa­leet lyhyi­nä. 
  • Älä pel­kää kehua itseä­si. Tee itses­tä­si uniik­ki. Nau­ti ammat­ti­tai­to­si esit­te­lys­tä. Suo­ma­lai­sit­tain tuo voi tun­tua oudol­ta.

Mitä tar­koit­taa seo-opti­moin­ti?

Jokai­nen meis­tä halu­aa, että yri­tyk­sem­me näkyy, kuu­luu ja mais­tuu. Par­hai­ten se onnis­tuu tiu­kal­la kes­kit­ty­mi­sel­lä haku­ko­neop­ti­moin­tiin eli seo-opti­moin­tiin. Jokai­nen ver­kos­sa toi­mi­va pai­nii SEOn ja asia­sa­no­jen­sa ympä­ril­lä. Kai­kil­la on halu olla hakusa­nois­sa kor­keim­mal­la heti mak­set­tu­jen mai­nos­ten jäl­keen. Miten se onnis­tuu ja mihin pitäi­si kiin­nit­tää huo­mio­ta?

SEO:n pää­ta­voit­tee­na on paran­taa verk­ko­si­vus­ton näky­vyyt­tä haku­tu­lok­sis­sa, mikä puo­les­taan voi kas­vat­taa sivus­tol­le suun­tau­tu­vaa lii­ken­net­tä ja edis­tää yri­tyk­sen näky­vyyt­tä. Stra­te­gioi­ta seo-opti­moin­tiin on run­saas­ti. Jos tar­kas­tel­laan verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jen kan­nal­ta tuo­ta, sanoi­sin, että kaik­ki kai­kes­sa on sisäl­lön laa­tu sekä se, että tämä laa­du­kas sisäl­tö pal­ve­lee avain­koh­de­ryh­mää ja sen tar­pei­ta. Kun teet näi­tä seo-toi­men­pi­tei­tä kir­joi­te­tul­le sisäl­löl­le, käy­tä roh­keas­ti enem­män aikaa kuin vain rykäi­si­sit nopeas­ti sisäl­löt pai­koil­leen.

  1. Aloi­ta avain­sa­nois­ta eli tee perus­teel­li­nen avain­sa­na­tut­ki­mus aihees­ta­si eli pal­ve­luis­ta­si tai tuot­teis­ta­si. Mitä haku­ja käy­te­tään? Tut­ki kil­pai­li­joit­te­si sivus­to­ja, tee incog­ni­to-haku­ja eri selai­mis­sa, käy­tä Googlea, SEM­rus­hia ja mui­ta vas­taa­via hakusa­na­suun­nit­te­luun tar­koi­tet­tu­ja apu­vä­li­nei­tä. Näin löy­dät myös kon­kreet­ti­sen kär­ke­si, jol­la voit tul­la esiin mas­sas­ta. Tämän jäl­keen aloi­ta työ eli sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen sekä seo-opti­moin­ti.
  2. Kun tuo­tat sisäl­töä, tee sitä haku­huo­mioit­te­si poh­jal­ta: Mit­kä oli­vat­kaan ylei­sim­mät kysy­myk­set, ongel­mat ja aiheet, jot­ka nousi­vat koko ajan esiin poten­ti­aa­li­ses­sa asia­kas­kun­nas­sa­si? Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na huo­maan, että asia­kas­kun­taa­ni mie­ti­tyt­tää usein kie­lel­li­set ongel­mat, sisäl­tö­jen raken­teet, asioi­den esi­tys­jär­jes­tyk­set sekä tie­tys­ti se, miten tuo­te­taan laa­du­kas­ta sisäl­töä. Näi­hin vas­taan blo­gi­ni kaut­ta.
  3. Kun olet tuot­ta­nut sisäl­löt, alkaa opti­moin­ti. Käy sivus­to­si läpi eli pidä huo­li, että tär­keim­mät hakusa­na­si löy­ty­vät oikeis­ta pai­kois­ta: verk­ko­si­vun nimi, otsi­kot, sivu­jen ensim­mäi­set 100 sanaa, kuvien kuvauk­set, meta­ku­vauk­set. Älä lisää avain­sa­no­ja lii­kaa, vaan pidä huo­li, että mää­rä pysyy n. 2 — 4 % koko sana­mää­räs­tä. Käy­tä avuk­se­si syno­nyy­me­jä. Lisää link­ke­jä eli oman sivus­to­si ala­si­vuil­le sekä sivus­to­si ulko­puo­lel­le, esim. yhteis­työ­kump­pa­nei­den, asiak­kai­den tai tois­ten asian­tun­ti­joi­den sivuil­le. Jos teet van­ho­jen sisäl­tö­jen ehos­tus­ta, päi­vi­tä ne vas­taa­maan koh­de­ryh­män tar­pei­ta, kos­ka ver­kos­sa, mikään ei ole kiveen hakat­tua.
  4. Älä unoh­da toi­min­ta­käs­ky­jä eli CTA:ta. Kan­nus­ta luki­joi­ta toi­min­taan sisäl­lön lopus­sa. Oli­pa kyse sit­ten kom­men­tin jät­tä­mi­ses­tä, uutis­kir­jeen tilaa­mi­ses­ta tai tuot­teen osta­mi­ses­ta, sel­keä CTA voi paran­taa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja sivus­ton suo­ri­tus­ky­kyä.

Teho­kas SEO vaa­tii jat­ku­vaa työ­tä ja stra­te­gian mukaut­ta­mis­ta algo­rit­mi- ja käyt­täy­ty­mis­muu­tok­siin. Käy­tä työ­ka­lu­ja, kuten Google Ana­ly­tics ja Google Search Con­so­le, seu­ra­tak­se­si sivus­to­si suo­ri­tus­ky­kyä ja teh­däk­se­si perus­tel­tu­ja pää­tök­siä. Par­hai­den tulos­ten saa­vut­ta­mi­sek­si on tär­ke­ää pysyä ajan tasal­la SEO:n par­hais­ta käy­tän­nöis­tä ja sopeut­taa stra­te­gi­aa sen mukaan. Jos tun­tuu, että et osaa raken­taa sivu­ja­si ja tar­vit­set apua haku­ko­neop­ti­moin­tiin, käy­tä apu­na­si pal­ve­lun­tar­joa­jia ja mak­sa muu­ta­ma euro meil­le sii­tä ilos­ta.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.