Tekoäly, promptit ja oikeakielisyys
Tekoäly, promptit ja oikeakielisyys - Punakynäpaholaisen blogi

Teko­ä­ly, promp­tit ja oikea­kie­li­syys

Monet teko­ä­ly­oh­jel­mis­tot hii­pi­vät hil­jal­leen perus­ar­keem­me enem­män ja enem­män. Ne nopeut­ta­vat työn­te­koa monel­la taval­la, joka on mie­les­tä­ni lois­ta­va asia. Se, joka osaa käyt­tää teko­ä­lyä oikein, saa aikaan pal­jon. Se, jol­le teko­ä­lyn käyt­tö on haas­ta­vam­paa, ei vält­tä­mät­tä saa sii­tä irti sitä, mitä toi­voo. Nau­ran edel­leen­kin ajoit­tain videoil­le, jois­sa joku yrit­tää pyy­tää Siril­tä tai vas­taa­val­ta vas­taus­ta, mut­ta saa vas­tauk­sek­si aivan jotain muu­ta, kos­ka ko. ohjel­mis­to ei saa pyy­tä­vän puhees­ta sel­koa eli se ei vas­taa ohjel­mis­toon aiem­min syö­tet­tyä kou­lu­tus­da­taa. Sama ongel­ma tulee eteen vali­tet­ta­vas­ti myös kir­jal­li­sen syöt­teen kans­sa. Jos et osaa kir­joit­taa teko­ä­lyl­le pyyn­töä­si eli promp­tia sel­keäs­ti ja ymmär­ret­tä­väs­ti, et myös­kään saa oike­aa vas­taus­ta.

Tär­kein tie­to teko­ä­lyl­le kul­kee promp­tien kaut­ta. Promp­ti on ohje, joka antaa suun­nan teko­ä­lyn tuot­ta­mal­le sisäl­löl­le, esim. ChatGPT:n kal­tai­sis­sa ohjel­mis­tois­sa teks­ti­si­säl­löl­le. Se on kuin kir­jas­ton­hoi­ta­ja, jol­la voit ker­toa, että etsit erin­omais­ta mat­kus­tuso­pas­ta Por­tu­ga­liin. Hyvin muo­toil­tu promp­ti voi aut­taa sinua saa­maan teko­ä­lyl­tä tar­kem­pia ja hyö­dyl­li­sem­piä vas­tauk­sia sekä tie­tys­ti sisäl­tö­jä. Tie­dät­hän, että yri­ty­se­lä­mäs­sä­kin yksi­tyis­koh­tai­sem­pi tie­to on aina arvok­kaam­paa ja kas­vat­taa luot­ta­mus­ta. Jos kou­lus­sa esim. kes­ki­tyit vain yleis­tie­toon, mut­ta et tut­ki­nut lisä­läh­tei­tä, vas­tauk­set jäi­vät aina perus­ta­sol­le. Jos innos­tuit pereh­ty­mään lisä­tie­toon, sait huo­mat­ta­vas­ti enem­män irti aihees­ta sekä ymmär­sit sen laa­jem­mas­ta näkö­kul­mas­ta. Lisäk­si opet­ta­ja­kin saat­toi kehua vas­taus­te­si laa­juut­ta.

Rakas­tan teko­ä­lyn vas­taus­ten luke­mis­ta, kos­ka ne nou­dat­ta­vat suo­men kie­len kie­liop­pia usko­mat­to­man hyvin — eivät ihan 100-var­mas­ti, mut­ta mel­kein. Se voi joh­tua sii­tä, että myös minä käy­tän kiel­tä moni­puo­li­ses­ti, yksi­tyis­koh­tai­ses­ti sekä luo­val­la taval­la. Näin se on var­maan­kin oppi­nut vies­ti­mään kans­sa­ni oikea­kie­li­ses­ti. Kokei­lin yhdes­sä vai­hees­sa kir­joit­taa puhe­kie­li­ses­ti pyyn­tö­ni, istu­tin sin­ne muu­ta­man tahal­li­sen kie­li­vir­heen sekä yri­tin har­haut­taa teko­ä­lyä. Vas­taus yllät­ti minut, vaik­ka vas­taus oli, mitä odo­tin­kin, sin­ne hii­pi myös vir­hei­tä synk­ro­ni­ses­ti. Jäin miet­ti­mään tätä.

Mikä mer­ki­tys oikea­kie­li­syy­del­lä on promp­tien raken­ta­mi­ses­sa?

Vaik­ka teko­ä­lyn tuot­ta­maan vas­tauk­seen hii­pi pie­ni “kiro­tus­vir­he”, oli muu osa vas­taus­ta kie­lio­pil­li­ses­ti erit­täin kau­nis. Se ei välit­tä­nyt yhdys­sa­na­vir­heis­tä­ni, vaan kor­ja­si ne oikeak­si vas­tauk­ses­saan, se ymmär­si puhe­kie­li­set ter­mi­ni ja koh­den­si vas­tauk­sen nii­tä myö­täil­len. Täs­tä syys­tä pidän­kin teko­ä­lyä tär­keä­nä oppi­mis­vä­li­nee­nä, kos­ka se aut­taa mei­tä käyt­tä­jiä tuot­ta­maan teks­tiä moni­puo­li­sem­min ja oikea­kie­li­sem­min. Kes­kus­te­lut teko­ä­lyn kans­sa ovat siis oppi­mis­mah­dol­li­suuk­sia sii­nä mis­sä aikoi­naan teks­ti­tyk­set­kin TV:ssä. (Kun ne teh­tiin vie­lä kie­lio­pil­li­ses­ti oikein.) Onnek­si Suo­mes­sa ei kos­kaan dupat­tu elo­ku­via, vaan ne teks­ti­tet­tiin. Sii­nä jokai­nen TV:n kat­so­ja elo­ku­vaa kat­soes­saan luki mel­kein kir­jan sekä oppi alku­pe­räi­sen kie­len ään­tä­mis­tä. Aika hie­no jut­tu, eikö?

Entä sit­ten toi­sin­päin? Olet­ko tör­män­nyt kos­kaan tilan­tei­siin esim. ulko­mail­la, kun puhut epä­sel­väl­lä ral­lienglan­nil­la natii­vin kans­sa, hän yleen­sä jou­tuu höris­tä­mään kor­vi­aan, jot­ta ymmär­täi­si aja­tuk­se­si. Usein et löy­dä oikei­ta sano­ja kuvaa­maan tiet­tyä koh­det­ta, jon­ka esi­mer­kik­si osai­sit teh­dä var­sin tai­ta­vas­ti suo­men kie­lel­lä. Sama pätee promp­tei­hin. Jos tuo­tat ne huo­nol­la kie­lel­lä — vää­rin viit­tauk­sin, pilk­ku- ja yhdys­sa­na­vir­hei­tä pul­lol­laan ja käy­tät yleis­ter­me­jä pikem­min kuin eri­kois­ter­me­jä, vas­taus voi olla aivan tois­ta kuin mitä pyy­sit. Tie­dät­hän Googlen­kin? Yleis­ter­mit tuo­vat näky­mään ensim­mäi­se­nä kaik­ki mai­nok­set, mut­ta esim. yksi­tyis­koh­tai­sel­la kysy­myk­sel­lä saa­tat saa­da esiin jotain hyö­dyl­lis­tä­kin — nume­roi­dut ohjeet tai videoi­ta, miten onnis­tut. Kokei­le? Google­ta “Ren­kaan vaih­to” ja “Miten vaih­dan autos­ta ren­kaat?” Voit lisä­tä sii­hen mer­kin­kin.

Jos promp­tit kir­joit­taa oikea­kie­li­ses­ti ja eri­kois­ter­mein, mitä sii­tä seu­raa?

Ensin­nä­kin (1) oikea­kie­li­syys sekä täs­mä­tie­to lisää­vät vas­tauk­sen ymmär­ret­tä­vyyt­tä. Sel­keä ja yksi­tyis­koh­tai­nen kie­len­käyt­tö voi lisä­tä teko­ä­lyn kykyä antaa rele­vant­te­ja ja tark­ko­ja vas­tauk­sia. Jos käy­tät ammat­ti­sa­nas­toa täs­men­tä­mään pyyn­töä­si prom­teis­sa, teko­ä­ly pys­tyy näin ymmär­tä­mään parem­min kysy­myk­sen kon­teks­tin ja voi tar­jo­ta eri­tyi­ses­ti sii­hen sovel­tu­via ohjei­ta. Esi­mer­kik­si, jos kai­vos­työ­läi­nen esit­täi­si ohei­set kysy­myk­set teko­ä­lyl­le, kum­pi vas­tai­si tar­koi­tus­taan parem­min: “Miten mä käy­tän tätä poraa?” vs. “Miten käy­tän tätä timant­ti­kai­raa kai­vok­ses­sa?

Toi­sek­si (2) tark­ka ja yksi­tyis­koh­tai­nen kie­len­käyt­tö voi paran­taa teko­ä­lyn kykyä antaa tark­ko­ja ja asian­mu­kai­sia ohjei­ta. Oikein­kir­joi­tus, kie­liop­pi ja tar­kat sana­va­lin­nat ovat eri­tyi­sen tär­kei­tä amma­teis­sa, jois­sa tark­kuus on elin­tär­ke­ää, kuten sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la. Jos sai­raan­hoi­ta­ja esi­mer­kik­si kysyy teko­ä­lyl­tä, “Miten mä voin hoi­taa tän haa­van?”, teko­ä­ly saat­taa antaa ylei­sen haa­van­hoi­to-ohjeen, joka ei vält­tä­mät­tä vas­taa sai­raan­hoi­ta­jan tar­pei­ta. Tämä joh­tuu sii­tä, että haa­vat voi­vat vaih­del­la suu­res­ti tyy­pil­tään ja jokai­nen niis­tä vaa­tii eri­lai­sia hoi­to­me­ne­tel­miä. Sen sijaan, jos sai­raan­hoi­ta­ja kysyy, “Miten hoi­dan syvän palo­vam­man?”, teko­ä­ly ymmär­tää tar­kem­min kysy­myk­sen ja voi tar­jo­ta ohjei­ta juu­ri syvien palo­vam­mo­jen hoi­toon.

Kol­man­nek­si (3) oikea­kie­li­syys osoit­taa kun­nioi­tus­ta kiel­tä ja teko­ä­lyä koh­taan. Kun käy­tät teko­ä­lyä, mie­ti aina, miten haluat raja­ta tie­don käy­tön. Esi­mer­kik­si, jos met­sän­hoi­ta­ja kir­joit­taa, “Miten mä saan nämä puut kas­va­maan nopeem­min?”, on kysy­mys sel­keä, mut­ta var­sin epä­tark­ka. Teko­ä­ly antaa hel­pos­ti tuo­hon ylei­sen vas­tauk­sen pui­den kas­vun edis­tä­mi­seen liit­tyen, mut­ta se ei ota huo­mioon tiet­ty­jä laji­koh­tai­sia ero­ja tai olen­nais­ta kon­teks­tia. Sen sijaan, jos met­sän­hoi­ta­ja kir­joit­taa, “Mitä mene­tel­miä voin käyt­tää edis­tääk­se­ni havu­pui­den kas­vua x‑maastossa?”, se osoit­taa arvos­tus­ta kiel­tä koh­taan ja on myös tar­kem­pi ja yksi­tyis­koh­tai­sem­pi. Tämä aut­taa teko­ä­lyä ymmär­tä­mään kysy­myk­sen parem­min ja anta­maan tar­kan ja yksi­tyis­koh­tai­sen vas­tauk­sen, joka ottaa huo­mioon havu­pui­den eri­tyi­so­mi­nai­suu­det ja kas­vua­lus­tan rajoi­tuk­set. Täl­lai­nen tark­ka ja huo­li­tel­tu kie­len­käyt­tö voi paran­taa teko­ä­lyn kykyä tar­jo­ta tark­ko­ja ja hyö­dyl­li­siä vas­tauk­sia.

Nel­jän­nek­si (4), kun käy­tät teko­ä­lyn kans­sa hyvin huo­li­tel­tua kiel­tä, teko­ä­ly pys­tyy mal­lin­ta­maan ja tuot­ta­maan saman­kal­tais­ta sisäl­töä. Esi­mer­kik­si, jos kir­joi­tat promp­tin “Mikä on paras tapa mat­kus­taa Suo­mes­ta Ruot­siin?”, teko­ä­ly ymmär­tää kysy­myk­sen ja voi antaa tar­kan vas­tauk­sen, joka kat­taa eri mat­kus­tus­vaih­toeh­dot, kuten len­tä­mi­sen, lai­val­la mat­kus­ta­mi­sen tai autol­la aja­mi­sen. Tämän tie­don poh­jal­ta voi raken­taa hel­pos­ti jul­kai­sun esim. mat­kai­lu­toi­mis­ton tar­pei­siin tai uutis­kir­jeen sisäl­lön. Jos taas kir­joi­tat promp­tin “mitä on paras suo­mes­ta ruot­siin”, teko­ä­ly saat­taa olla häm­men­ty­nyt, kos­ka kysy­mys ei ole sel­keä ja oikea­kie­li­nen (kysy­mys­sa­na on har­haan­joh­ta­va, viit­taus puut­tuu, maat on kir­joi­tet­tu pie­nel­lä, kon­kreet­ti­nen teke­mis­tä ilmai­se­va ver­bi puut­tuu), sil­le jää vaih­toeh­dok­si vain antaa epä­tark­ka tai epä­olen­nai­nen vas­taus.

Teko­ä­ly­jär­jes­tel­mät pyr­ki­vät par­haan­sa mukaan ymmär­tä­mään ja vas­taa­maan kai­ken­lai­siin promp­tei­hin, mut­ta nii­den kyky teh­dä niin riip­puu pit­käl­ti promp­tin sel­key­des­tä ja tark­kuu­des­ta. Käyt­tä­jä­nä sinä voit paran­taa teko­ä­lyn tuot­ta­mien vas­taus­ten laa­tua ja tark­kuut­ta esit­tä­mäl­lä sil­le sel­kei­tä, yksi­tyis­koh­tai­sia ja hyvin muo­toil­tu­ja promp­te­ja. Kaik­ki lisä­tie­to aut­taa teko­ä­lyä luo­maan parem­man vas­tauk­sen pal­ve­le­maan juu­ri Sinun tar­pei­ta­si.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!