Varaa aika 30 min palaverille | Punakynäpaholainen avaa sisältötiltin

Lois­ta­va pää­tös! Kun sisäl­tö kai­paa pelas­ta­jaa, tääl­tä tul­laan – Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen on super­san­ka­ri­tar sisäl­tö­krii­seis­sä!

Varaa­mal­la ajan pää­set kes­kus­te­le­maan kans­sa­ni vies­tin­tä­tar­peis­ta­si. Kes­kus­tel­laan kei­nois­ta, jot­ka nos­ta­vat brän­di­si näky­vyyt­tä ja hou­kut­te­le­vat asiak­kai­ta luok­se­si. Ota käyt­töö­si moni­puo­li­nen osaa­mi­se­ni, jol­lais­ta löy­dät vain yhden nai­sen vies­tin­tä­toi­mis­tos­ta – olen nopea, teho­kas ja aina asia­kas­läh­töi­nen. Varaa aika ja aloi­te­taan!

Ps. Varaus­link­ki aukai­see Out­loo­kin Boo­kings With Me ‑sivus­ton. Ajan­va­raus on help­poa ja nope­aa. Et tar­vit­se Out­look-tiliä, vaan voit vara­ta ajan kans­sa­ni vie­ras-pai­nik­keen kaut­ta. 

Henna Eklund on Punakynäpaholainen kokonaisvaltaisesti: haamukirjoittaja, sisällöntuottaja, tekoälykirjoittaja ja kirjoittamisen kouluttaja

Varaa ilmai­nen kon­sul­taa­tio nyt ja vie vies­tin­tä­si uudel­le tasol­le! 

Varaa aika ja kes­kus­tel­laan Sinua häi­rit­se­vis­tä vies­tin­tä­on­gel­mis­ta yri­tyk­ses­sä­si. Olen asian­tun­ti­ja, joka muut­taa sisäl­tö­sot­kut sel­keik­si, vai­kut­ta­vik­si vies­teik­si, jot­ka kou­kut­ta­vat ylei­sö­si. 

Jos­kus saa­tat kai­va­ta apua, joten hel­po­tin varauk­sen teke­mis­tä ohjeil­la­ni. 

 

Näin varaat ajan:

  1. Pai­na alta pai­ni­ket­ta Varaa Vies­tin­tä­tuo­kio.
  2. Pai­ni­ke avaa uuden väli­leh­den. 
  3. Jos sinul­la on Out­look-tili, voit kir­jau­tua, jos ei ole tai et halua kir­jau­tua, jat­ka vie­raa­na (As a Guest).
  4. Valit­se ilmes­ty­vis­tä ajois­ta sopi­vin. Ne yleen­sä ovat puo­len tun­nin välein. Pai­na Seu­raa­va. 
  5. Nyt auke­aa pie­ni ikku­na, mis­sä varauk­sen tie­dot on ker­rat­tu. Ker­ro olen­nai­set yhteys­tie­to­si: nime­si ja säh­kö­pos­ti­si. Ker­ro Muis­tiin­pa­no-koh­taan lis-tie­to­ja, esim. kysy­mys, ongel­ma, halua­ma­si pal­ve­lu tms. 
  6. Kun olet val­mis, pai­na pai­ni­ket­ta Säh­kö­pos­tin vah­vis­tus­koo­di. 
  7. Kone tut­kii, onko aika vie­lä vapaa­na. Kun näet ikku­nas­sa ilmai­sun Varat­tu! ja vih­reän pyl­py­rän, varaus onnis­tui. Sait varaus­tie­dot myös säh­kö­pos­tii­si. Pai­na lopuk­si OK.
 
Psst. Ikku­naan jää auki vie­lä varauk­sen kes­kei­set tie­dot. Täs­tä läh­tee tie­to myös minul­le. Nyt vain odo­tel­laan tuo­kion alkua!
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Refe­rens­sit

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­nas­ta on suu­ri apu. Hän osaa pukea sanoik­si sen, mitä minä ajat­te­len. Lisäk­si Hen­na osaa myös ohjeis­taa minua oike­aan suun­taan. Minul­la on visio­ni ja haluan teh­dä täs­tä yri­tyk­ses­tä näköi­se­ni.”
Mar­jo Juu­jär­vi
Juu­jär­vi LKV
“Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kans­sa on hyvä, help­po ja vai­va­ton­ta työs­ken­nel­lä! Hän sai suun­ni­tel­mat pape­ril­le ja nyt on help­po toteut­taa omaa some­mark­ki­noin­tia niin nykyi­sil­le kuin mah­dol­li­sil­le uusil­le asiak­kail­le­kin.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si
Varaa puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni ja kes­kus­tel­laan sisäl­tö­tar­peis­ta­si tar­kem­min. 

Punakynä­paholainen® -

Sel­keä suun­ni­tel­ma tuo aina tulok­sia

Haluat­ko kysyä jotain suo­raan? 

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia

henna@punakynapaholainen.fi.