Varaa ilmainen palaveri Punakynäpaholaisen kanssa

Varaa 30 minuu­tin ILMAINEN ja ris­ki­tön Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni! 

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na tie­dän, että kaik­ki sisäl­tö­mark­ki­noin­ti kai­paa sel­keän suun­ni­tel­ma, sano­man sekä tari­nan. Varaa aika ja ker­ron, miten autan sinua ja yri­tys­tä­si selät­tä­mään sisäl­tö­tilt­tin­ne!

Pala­ve­rin tar­koi­tuk­se­na on kes­kus­tel­la kans­sa­si Sinua häi­rit­se­vis­tä vies­tin­tä­on­gel­mis­ta yri­tyk­ses­sä­si. Eikö yri­tyk­se­si nouse esiin? Puut­tuu­ko yri­tyk­sel­tä­si sel­keä vies­ti? Pal­jon puhet­ta, mut­ta vähän teko­ja?

Tapaa­mi­nen on täy­sin mak­su­ton ja siten myös ris­ki­tön kes­kus­te­lu­tuo­kio. Avaan hie­man sol­mu­ja ja tie­dä vaik­ka, jos meis­tä tuli­si myös yhteis­työ­kump­pa­nei­ta. Varaa aika!

Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.

Punakynä­paholainen® -

Digi­taa­li­set mark­ki­noin­nin sisäl­tö­pal­ve­lut ja kon­sul­toin­ti

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko tukea?

Ota yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan.

 

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia
henna@punakynapaholainen.fi.

 

Ps. Haluat­ko teh­dä yhteis­työ­tä? Olen aina avoin sel­lai­sel­le.

Ennen kuin menet, haluan ker­toa sinul­le vie­lä jotain sisäl­löis­tä sekä yri­tys­ta­ri­nois­ta…

Poh­dit­ko kos­kaan, mikä sisäl­tö toi­mii yri­tyk­sel­lä­si par­hai­ten?

Ystä­väl­lä­ni on kak­si ihas­tut­ta­vaa las­ta, jois­ta toi­nen on vie­lä alle kou­lui­käi­nen. Voit­te ymmär­tää, että hänen kodis­saan ovat valal­laan vie­lä lelut. Kun käve­lin lelu­jen seas­sa ystä­vä­ni käm­pil­lä ja samal­la sekä lei­ki­tin että kat­se­lin perään hänen nuo­rim­mais­taan, ystä­vä­ni tou­husi keit­tiös­sä ja lait­toi kah­vi­lei­pää pöy­tään. Samal­la hän huhui­li, mitä minul­le kuu­luu, miten yri­tyk­sel­lä menee ja mitä se oli­kaan, mitä minä oikeas­ti tein­kään. Tun­sin olo­ni Fren­dien Chand­le­rik­si. Työ­ni har­vem­min auke­aa monel­le, kun sanon, että olen vies­tin­nän asian­tun­ti­ja tai sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen. Sitä pitää aina perus­tel­la esi­mer­kein. Nyt sanon, että olen sisäl­tö­til­tin selät­tä­jä. 

Sisäl­löl­lä on monia tar­koi­tuk­sia. Hyvä sisäl­tö vas­taa kysy­myk­seen, kou­lut­taa tai täyt­tää tar­peet. Samal­la tämä sisäl­tö aut­taa sinua saa­maan näky­vyyt­tä sekä mark­ki­noi­maan ja myy­mään tuot­tei­ta­si tai pal­ve­lui­ta­si. Jot­ta sisäl­tö oli­si tart­tu­vaa, sinun on otet­ta­va huo­mioon tapa, jol­la ihmi­set käyt­tä­vät haku­ko­nei­ta kysyäk­seen kysy­myk­si­ään. Kysy­myk­set voi­vat olla pit­kiä ja moni­mut­kai­sem­pia, ja vas­taus voi vii­me kädes­sä vaa­tia vas­taa­mis­ta muu­ta­maan aihee­seen liit­ty­vään kyse­lyyn. Täl­lai­sia kysy­myk­siä pitäi­si pys­tyä enna­koi­maan tehok­kaas­ti. Miten se onnis­tuu?

Kun har­kit­set sisäl­tö­jen muok­kaa­mis­ta, kan­nat­taa se aloit­taa muok­kaa­mal­la ajat­te­lu­ta­paa­si sisäl­lös­tä ja sen roo­lis­ta. Sinun tulee ensin miet­tiä aihet­ta – asi­aa, jos­ta ylei­sö­si saat­taa olla kiin­nos­tu­nut. Sinun tulee myös ymmär­tää, mikä aihees­sa on se, joka vetää puo­leen­sa. Ymmär­rä ylei­siä kysy­myk­siä, vää­rin­kä­si­tyk­siä, tar­pei­ta ja vir­hei­tä – kaik­kea, mis­sä asian­tun­te­muk­se­si voi tar­jo­ta arvoa. 

Kun olet sel­vit­tä­nyt ne, tut­ki avain­sa­no­ja:
  • Etsi eri­tyi­ses­ti avain­sa­no­ja sekä kysy­myk­siä, joi­hin asiak­kaa­si etsi­vät vas­taus­ta. Nyky­ään ei ole ainoas­taan yhtä avain­sa­naa, vaan sana­ryh­miä.
  • Kar­toi­ta näi­den poh­jal­ta aiheet, nii­hin liit­ty­vät kysy­myk­set ja mah­dol­li­nen sisäl­tö­ry­päs ennen muo­ka­tun sisäl­lön jul­kai­sua.
  • Vas­taa näi­hin kysy­myk­siin ja tar­joa mah­dol­li­sim­man pal­jon lisä­ar­voa mene­mät­tä lii­kaa yksi­tyis­koh­tiin.
  • Älä luo pääl­lek­käis­tä saman­tyyp­pis­tä sisäl­töä ja ole val­mis seu­raa­maan kun­kin sisäl­tö­tyy­pin mit­ta­rei­ta, ennen kuin jul­kai­set kai­ken ver­kos­sa.
  • Kun sisäl­tö on jul­kais­tu, sinun on seu­rat­ta­va sisäl­lön suo­ri­tus­ky­kyä ja teh­tä­vä muok­kauk­sia tar­vit­taes­sa.

Älä siis kes­ki­ty vain yhteen asia­sa­naan, vaan raken­na niis­tä koko­nai­suuk­sia nii­hin liit­ty­vien ter­mien kaut­ta.

Haluat­ko tie­tää enem­män? Varaa aika ja poh­di­taan, voi­sin­ko aut­taa sinua enem­män, esim. Sisäl­tö­til­tin selä­tys ‑pal­ve­lul­la sekä sen kaut­ta saa­mal­la­si sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­suun­ni­tel­mal­la. 
Henna Eklund - Punakynäpaholainen - Sisältötiltin selätys -palvelut
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen® | Palau­te

Mitä asiak­kaa­ni ovat sano­neet työs­ken­te­lys­tä kans­sa­ni?

“Erit­täin tai­ta­va sisäl­lön­tuot­ta­ja niin sosi­aa­li­seen medi­aan kuin muu­hun­kin yri­tyk­sen vies­tin­tään.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Hen­nan kans­sa oli help­po työs­ken­nel­lä. Hän toi­mi itse­näi­ses­ti, joka oli hel­po­tus meil­le. Toi­mi­tim­me alus­sa vain aineis­ton ja sit­ten oiko­luim­me val­miin tari­nan. Hen­nan raken­ta­ma yri­tys­ta­ri­na oli läm­min­hen­ki­nen ja kos­ket­ta­va, aivan lois­ta­va.”
Ari-Pek­ka Sil­van
Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Laa­tu­ko­ru Oy
“Erit­täin tai­ta­va sisäl­lön­tuot­ta­ja niin sosi­aa­li­seen medi­aan kuin muu­hun­kin yri­tyk­sen vies­tin­tään.”
Jan­ne Väy­ry­nen
Yrit­tä­jä, Oulun Isän­nöin­ti­kes­kus Oy
“Idea­ri­kas­ta ja oival­ta­vaa jäl­keä ja osu­vaa sanoi­tus­ta yri­tys­ten sosi­aa­li­sen median vies­tin­näs­sä. Erit­täin tai­ta­va Lin­ke­dIn-osaa­ja ja ‑kou­lut­ta­ja, suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti!”
Ismo Sal­me­la
Yri­tys­kou­lut­ta­ja, OSAO
“Hen­na ei pel­käs­tään tee upe­aa teks­tiä, vaan muo­toi­lee ja luo teks­til­le ja lay­ou­til­le aivan uuden ulot­tu­vuu­den! Suo­sit­te­len!”
Juk­ka Vuo­ki­la
Yrit­tä­jä
“Hen­na toi some­ka­na­vii­ni uusia tuu­lia per­soo­nal­li­sil­la ideoil­laan ja ammat­ti­mai­ses­ti kir­joi­te­tul­la sisäl­löl­lä. Saim­me myös nos­tet­tua net­ti­si­vu­jen kävi­jä­mää­rää huo­mat­ta­vas­ti yhteis­työm­me aika­na ja lii­dien mää­rä lisään­tyi. Yhteis­työ Hen­nan kans­sa oli jous­ta­vaa ja nope­aa, ja koen että sain Hen­nal­ta pal­jon roh­keut­ta käyt­tää ole­mas­sao­le­vaa sisäl­töä uudel­la ja raik­kaal­la taval­la. Suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti Hen­nan some- ja haku­ko­neo­saa­mis­ta yri­tyk­se­si menes­tys­tä vauh­dit­ta­maan!”
Lii­si Pet­ters­son
Lau­lu­pe­da­go­gi ja voko­lo­gi, Ääni­luot­si