Paikallisnäkyvyys kasvuun | Googlen yritysprofiili-palvelu

Kas­va­ta heti pai­kal­lis­nä­ky­vyyt­tä

Pai­kal­lis­nä­ky­vyys on asia, johon kan­nat­taa nyt panos­taa, kos­ka joil­le­kin asiak­kail­le juu­ri pai­kal­li­suus on tär­ke­ää. Pal­ve­lui­ta ei mie­lel­lään hae­ta seu­raa­vas­ta kyläs­tä, vaan pal­ve­lui­ta etsi­tään lähel­tä. Jot­kut asiak­kaat eivät vain viit­si mat­kus­taa toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea, kos­ka halusi­vat Ikeas­ta sen tie­tyn soh­van. Pal­ve­lua etsi­tään hel­pom­min ver­kos­ta tai lähi­kau­pois­ta. Nau­res­ke­lim­me eräs ker­ta mie­he­ni kans­sa, kun pori­sim­me sii­tä, kuin­ka kau­ka­na Kem­pe­le on täl­lai­sel­le Oulu­joen poh­jois­puo­lel­la asu­val­le. Bil­te­mas­sa pitäi­si käy­dä, mut­ta jak­saa­ko sitä vai­vau­tua sin­ne asti? Eikö sama löy­tyi­si lähem­pää?

Täs­tä syys­tä panos­ta siis myös pai­kal­lis­nä­ky­vyy­teen eli älä unoh­da oman kylä poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta. Miten nousem­me sit­ten esiin pai­kal­li­sil­le pal­ve­luam­me etsi­vil­le poten­ti­aa­li­sil­le asiak­kail­le? Jos­kus täl­lai­ses­sa tilan­tees­sa iskee juu­ri pahin sisäl­tö­tilt­ti — eikö taval­li­nen mark­ki­noin­ti rii­tä? Riit­tää­hän se, mut­ta kun mark­ki­noin­tia mie­ti­tään pai­kal­li­ses­ti, kan­nat­taa sil­loin nos­taa myös pai­kal­li­nen haku­ko­neop­ti­moin­ti sekä pai­kal­li­nen mark­ki­noin­nin koh­den­nus pöy­däl­le. Onko hyvä, että yri­tyk­sen­ne mai­nos­taa pai­kal­lis­ta pal­ve­lu­aan koko Suo­meen vai pitäi­si­kö yri­tyk­sen­ne koh­den­taa mark­ki­noin­ti lähem­mäs — omal­le alu­eel­le, mis­sä takuul­la osto­housut jalas­sa kir­maa­vat poten­ti­aa­li­set asiak­kaan­ne ovat? Ehdot­to­mas­ti! Eten­kin, jos et ole vain verk­ko­kaup­pias, vaan sinul­la on myös kivi­jal­ka­lii­ke.

Pai­kal­lis­nä­ky­vyys ja koh­den­ta­mi­nen — Mit­kä yri­tyk­set tar­vit­se­vat pai­kal­lis­ta koh­den­nus­ta? 

Tämä on todel­la hyvä kysy­mys. Täl­lai­sia ovat yri­tyk­set, jot­ka tar­joa­vat esi­mer­kik­si kivi­jal­ka­liik­kees­sään kon­kreet­tis­ta pal­ve­lua, jota ei voi lähet­tää verk­ko­ja pit­kin toi­seen kau­pun­kiin. Täl­lai­sia yri­tyk­siä ovat ravin­to­lat, kah­vi­lat, hotel­lit, kam­paa­jat, hie­ro­jat, opti­kot, aptee­kit, vähit­täis­kau­pat ja monet muut — lis­ta on pit­kä. Ymmär­rät­kö, mitä tar­koi­tan? 

Kun pal­ve­lua, jota sinä tar­joat, etsi­tään alu­eel­ta­si tai kau­pun­gin­osas­ta­si, oli­si var­mas­ti hyvä, että yri­tyk­se­si nousi­si esiin ensim­mäi­se­nä. Jos etsi­sin Oulus­sa par­tu­ri-kam­paa­jaa Kaak­ku­ris­ta, haluai­si­vat var­mas­ti par­tu­ri-kam­paa­jat, jot­ka toi­mi­vat Kaak­ku­ris­sa, olla lis­tan kär­jes­sä? Täl­lai­sen haun teke­vät ihmi­set ovat yleen­sä var­mim­min osto­housut jalas­sa. Luin erääs­tä tut­ki­muk­ses­ta, että jopa 70 % täl­lai­sis­ta hauis­ta pää­tyy ajan­va­rauk­seen tai myy­mä­lä­käyn­tiin. Sii­tä syys­tä myös pai­kal­li­seen haku­ko­neop­ti­moin­tiin kan­nat­taa panos­taa. 

Mis­tä pai­kal­li­ses­sa haku­ko­neop­ti­moin­nis­sa kan­nat­taa läh­teä liik­keel­le?

SEO-mie­les­sä kan­nat­taa ensim­mäi­sek­si kiin­nit­tää huo­mio­ta verk­ko­si­vu­jen sisäl­töön. Jos haluat tuo­da pai­kal­li­suu­den vah­vas­ti esiin, kan­nat­taa aloit­taa verk­ko­si­vu­jen sanoi­tuk­ses­ta. Se onnis­tuu hel­poi­ten lisäi­le­mäl­lä pai­kal­li­sia haku­ter­me­jä etusi­vul­le, meta­tie­toi­hin sekä haku­ter­mei­hin. Jos­kus kon­kreet­ti­nen kysy­mys­kään ja sii­hen vas­taa­mi­nen ei ole pahit­teek­si.

  • Mil­lai­nen sanas­to tukee sit­ten pai­kal­li­suut­ta? Kaik­ki sel­lai­nen sanas­to, mikä viit­taa sijain­tiin kon­kreet­ti­ses­ti, esim. kau­pun­gin nimi (Oulu, Jyväs­ky­lä, Tam­pe­re, Tur­ku, Hel­sin­ki, Espoo, Van­taa jne.) ja myös isom­mas­sa kau­pun­gis­sa asui­na­lu­een tai jopa kadun tai tien nimi­kään ei ole pahit­teek­si.
  • Min­ne haku­ter­mit sijoi­te­taan? Paras paik­ka haku­ter­meil­le on sivus­ton kon­kreet­ti­nen sisäl­tö: otsi­koin­nit, joh­dan­not ja perus­teks­tit. Var­mis­ta, että yhden hakusa­nan mää­rä vas­taa vähin­tään 2 % kai­kes­ta teks­tis­tä. Haku­vai­ku­tus­ta kan­nat­taa tehos­taa lisää­mäl­lä sanas­toa myös meta­tie­toi­hin verk­ko­si­vu­jen jokai­sel­la sivul­la eli tagei­hin sekä kuvauk­siin.
  • Miten saan pai­kal­li­set kiin­nos­tu­maan sisäl­lös­tä­si? Kun olet var­mis­ta­nut, että sanas­to­si on kun­nos­sa ja olet var­mis­ta­nut pai­kal­li­suu­den sisäl­löis­sä­si, tulee kään­tää kat­se koh­de­ryh­mään eli alu­eel­la mah­dol­li­ses­ti pal­ve­lua­si tar­vit­se­viin ihmi­siin. Mikä on ajan­koh­tais­ta alu­eel­la­si? Onko jotain perus­tar­vet­ta, joka nousee esiin täl­lä het­kel­lä seu­dul­la­si? Voi­sit­ko sitoa joten­kin oman tuot­tee­si nii­den ympä­ril­le? Esi­mer­kik­si kam­paa­ja­na nos­ta esiin tapah­tu­mat ja juh­la­py­hät.

Googlen yri­tys­pro­fii­li-pal­ve­lu tuke­mas­sa pai­kal­lis­ta näky­vyyt­tä

Punakynäpaholainen ja paikallisnäkyvyys
Googlen yri­tys­pro­fii­li-pal­ve­lu

Yksi hyvä tapa on tehos­taa kivi­jal­ka­liik­keen näky­vyyt­tä on Googlen yri­tys­pro­fii­li-pal­ve­lun kaut­ta. Kokei­le Google-hakua puhe­li­me­si selai­mel­la. Hae esi­mer­kik­si ”ham­mas­lää­kä­ri lähel­lä­ni”. Aluk­si tulee mai­nok­set, mut­ta sit­ten näet koh­dan nimel­tä Pai­kat. Näet tulok­sis­sa kar­tan sekä alu­eel­la­si pal­ve­lua tar­joa­vat yri­tyk­set. Ensim­mäi­set tulok­set voi­vat vaih­del­la 3 — 5 välil­lä. Näet näi­den sijain­nin myös kar­tal­la. Kun pai­nat koh­taa “Lisää paik­ko­ja”, saat näky­viin kat­ta­vam­man vali­koi­man pal­ve­lun­tar­joa­jis­ta alu­eel­la­si. Niis­sä­kin mai­nok­set näky­vät usein ensin.

Kun valit­set yhden yri­tyk­sis­tä, et jou­du vie­lä sen verk­ko­si­vuil­le, vaan ns. väli­ti­laan. Täs­sä väli­ti­las­sa näet lisä­tie­toa kysees­sä ole­vas­ta yri­tyk­ses­tä: nimen, osoit­teen, työ­ajat, kii­rei­sim­mät ajat, yhteys­tie­dot, verk­ko­si­vus­ton osoit­teen, kuvia­kin jopa, poten­ti­aa­li­set tar­jous­kam­pan­jat ja käyt­tä­jien anta­mat arvos­te­lut. 

Kaik­ki nämä yri­tys­tie­dot tar­jo­aa useim­mi­ten Googlen yri­tys­pro­fii­li-pal­ve­lu. Jos et vie­lä ole hank­ki­nut yri­tyk­sel­le­si Googlen yri­tys­pro­fii­li-pal­ve­lun tiliä, tee se nyt! Pai­kal­lis­nä­ky­vyys läh­tee liik­keel­le sii­tä. Pal­ve­lus­sa pää­set hel­pos­ti muok­kaa­maan nopei­ta haku­ja teke­vil­le tie­to­ja yri­tyk­ses­tä­si eli juu­ri noi­ta väli­ti­lan ensim­mäi­siä näky­viä tie­to­ja.

Googlen yri­tys­pro­fii­li-pal­ve­lun käyt­töön­ot­to on ver­rat­tain help­poa. Seu­raat vain ohjeis­tuk­sia ja annat sin­ne sel­lai­set tie­dot, joi­ta pal­ve­lu kysyy. Pää­asia, että sijain­ti löy­tyy kar­tal­ta ja yhteys­tie­dot ovat näky­vil­lä hel­pos­ti. Jos sinul­la on verk­ko­si­vut ja toi­mi­vat sosi­aa­li­sen median kana­vat, muis­ta ker­toa ne myös sil­lä. Kun olet akti­voi­nut pal­ve­lun eli täyt­tä­nyt vähin­tään perus­tie­dot, pää­set sisäl­le pal­ve­luun ja voit muo­ka­ta nii­tä tie­to­ja parem­mak­si, mitä pal­ve­lu esi­mer­kik­si ker­too yri­tyk­ses­tä­si haku­tu­lok­sen yhtey­des­sä. Lisää sin­ne siis yri­tyk­ses­tä­si mie­luum­min enem­män tie­toa kuin lii­an vähän. 

Kokei­le, oli­si­ko tuos­ta pal­ve­lus­ta hyö­tyä kivi­jal­ka­liik­kee­si pai­kal­li­sel­le mark­ki­noin­nil­le!

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!