Näillä vinkeillä Facebook-sivut ehommiksi
Näillä vinkeillä Facebook-sivut ehommiksi - Punakynäpaholaisen blogi

Näil­lä vin­keil­lä Face­book-sivut ehom­mik­si

Työk­se­ni käyn läpi eri alo­jen yri­tys­ten Face­book-sivu­ja. Olen huo­man­nut yhden todel­la mie­len­kiin­toi­sen sei­kan: Mik­si nii­tä ei per­so­noi­da? Mik­si nii­tä ei lai­te­ta yri­tyk­sen näköi­sek­si? Jois­ta­kin puut­tuu jopa kan­si­ku­va, jois­ta­kin pro­fii­li tai muu­ten tie­dot yrit­tä­jäs­tä itses­tään. Pää­tin koos­taa tähän Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen blo­gi­pos­tauk­seen muu­ta­man vin­kin, joil­la yri­tyk­sen Face­book-sivut saa­daan hel­pos­ti ”haku­ko­neys­tä­väl­li­sik­si”. Onnek­si Face­book nyky­ään ker­too, mitä kan­nat­tai­si lait­taa esil­le.

Kun läh­det ehos­ta­maan sisäl­töä, poh­di ennen sitä tar­kem­min, mitä tie­toa lisäät ja mikä on tavoit­tee­si. Jos­kus sisäl­löik­si voi tois­taa samaa kuin kil­pai­li­jal­la, mut­ta mie­les­tä­ni myös sosi­aa­li­sen median pro­fii­leis­sa pitää erot­tua jol­la­kin taval­la. Ohes­sa muu­ta­ma kysy­mys, joi­ta voit poh­tia, kun läh­det per­so­noi­maan Face­book-sivua­si.

 • Mik­si jul­kai­set tämän tie­don? Onko sinul­la jokin suun­ni­tel­ma taus­tal­la?
 • Mikä on kuva, jon­ka haluat välit­tää täs­sä kana­vas­sa yri­tyk­ses­tä­si? Vas­taa­vat­ko käyt­tä­mä­si tie­dot, mate­ri­aa­lit — kuvat tai videot — tätä aja­tus­ta?
 • Kiin­ni­tät­kö sisäl­löil­lä­si nopeas­ti koh­de­ryh­mä­si huo­mion? Olet­ko miet­ti­nyt, mit­kä asiat kiin­nos­ta­vat koh­de­ryh­mää­si?
 • Mikä on mate­ri­aa­li­si laa­tu? Käy­tät­kö ammat­ti­lai­sen kuva­ma­te­ri­aa­lia vai DIY-hen­ges­sä otat­ko ne vain omal­la kameralla/puhelimella?
 • Antaa­ko sisäl­tö­si lisä­ar­voa asiak­kaal­le­si? Erot­tuu­ko se sisäl­löl­lään mas­sas­ta?
 • Mikä on jul­kai­susi toi­min­ta­kut­su eli CTA? Mitä asiak­kaan tulee teh­dä sisäl­tö­si näh­ty­ään?

Kun olet poh­ti­nut nuo asiat kun­toon, on aika kat­soa tar­kem­min Face­boo­kis­sa yri­tys­pro­fii­lia­si.

Face­book-vink­ki 1: Tie­sit­kö, että ase­tuk­sis­ta pää­set hel­pos­ti muok­kaa­maan sivusi tie­to­ja?

Samoin kuin Lin­ke­di­nis­sä, myös Face­boo­kis­sa jää sil­loin täl­löin yksi­löi­mät­tä yri­tys­si­vu. Nimi ei ole kuin yri­tyk­sen nimi, elä­män­ker­ta on jotain muu­ta kuin piti ja yhteys­tie­to­ja ei ole ker­rot­tu. Jos noi­ta tie­to­ja ei ole raken­net­tu oikein, et myös­kään pää­se hel­pos­ti merk­kaa­maan sivus­toa­si min­ne­kään yksin­ker­tai­sel­la @-ilmaisulla tai jaka­maan sitä kave­reil­le hel­pos­ti, esim. fb.me/punakynapaholainen, Mene ja kat­so, mikä on oman sivusi verk­ko-osoi­te nyt? Onko nime­si yksi­löi­ty vai jotain aivan muu­ta?

Kun haluat yksi­löi­dä FB-pro­fii­li­si, tee seu­raa­vas­ti. Mene ase­tuk­sii­si ja yksi­löi yri­tyk­se­si sivut näköi­sek­se­si:

 • Luo omal­le Face­book-sivul­le­si yksi­löl­li­nen käyt­tä­jä­ni­mi. Näin kukaan muu ei pää­se ole­maan yri­tyk­se­si nimi­nen. Tämä hel­pot­taa huo­mat­ta­vas­ti mui­ta toi­mia, kuten sisäl­lön merk­kaus­ta jul­kai­sui­hin. Pää­set muok­kaa­maan sitä Ase­tuk­sis­ta sivun vasem­mas­sa lai­das­sa.
 • Muok­kaa nimi­tie­dot joten­kin toi­sin kuin vain, että yri­tyk­sen nimi on se ainoa näky­vä asia. Jois­sa­kin yri­tyk­sis­sä nimen kave­rik­si kan­nat­taa lisä­tä myös on myyn­tis­lo­gan tai perus­työ­teh­tä­vä. Esim. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen — Sana­tai­tei­li­ja, jon­ka sisäl­tö säväyt­tää. Älä tee sitä het­ken mie­li­joh­tees­ta, kos­ka nimeä voi muut­taa vain 60 päi­vän välein. Kir­joi­ta vaik­ka muis­tioon pari ker­taa eri vaih­toeh­dot ja tar­kis­ta oikein­kir­joi­tus. Lai­ta se sen jäl­keen nimek­si.
 • Kir­joi­ta myy­vä elä­män­ker­ta: Kir­joi­ta sel­lai­nen elä­män­ker­ta, joka tuo esiin yri­tyk­se­ni nimen, mis­sio­si sekä tie­tys­ti vah­vuu­te­si. Älä unoh­da CTA:ta täs­tä teks­tis­tä. Pyri teke­mään sii­tä mah­dol­li­sim­man myy­vä. Jos koet, että et osaa kir­joit­taa sitä, voit aina kysyä asi­aa teko­ä­lyl­tä:
  • Aloi­ta ker­to­mal­la teko­ä­lyl­le, että haluat kehit­tää yri­tyk­se­si Face­book-sivun elä­mä­ker­taa ja mitä ele­ment­te­jä (esim. nimen, mis­sion ja cta:n) haluat sii­hen sisäl­lyt­tää.
  • Kes­kus­te­le teko­ä­lyn kans­sa ja kehi­tä sisäl­töä teko­ä­lyn kysy­mien kysy­mys­ten poh­jal­ta.
  • Vii­meis­te­le elä­män­ker­ta tar­kas­te­le­mal­la saa­mia­si vas­tauk­sia. Voit muo­ka­ta nii­tä tar­vit­taes­sa ja yhdis­tel­lä ne lopul­li­sek­si elä­mä­ker­rak­si yri­tyk­se­si Face­book-sivul­le.
  • Pää­tä pro­ses­si pyy­tä­mäl­lä teko­ä­lyl­tä lopul­lis­ta tar­kis­tus­ta tai kysy­mäl­lä teko­ä­lyl­tä lisä­ky­sy­myk­siä, jos sinul­la on vie­lä epä­sel­vyyk­siä tai tar­vit­set lisä­tie­to­ja.
 • Var­mis­ta luok­ka eli Sivu-tit­te­lin vie­res­sä ole­vat kuvauk­set: Face­book ehdot­taa nii­tä ja pää­set hel­pos­ti valit­se­maan. Kan­nat­taa lait­taa sin­ne aina­kin kol­me luok­kaa. Face­book näyt­tää vain yleen­sä yhden tai kah­den, mut­ta kol­mas yksi­löi vie­lä enti­ses­tään.
 • Var­mis­ta yhteys­tie­dot ja sosi­aa­li­sen median tilien lin­ki­tys yhteen. Mer­kit­se ajan­koh­tai­set tie­dot yhteys­tie­toi­hin ja var­mis­ta, että kaik­ki sosi­aa­li­sen median vies­ti­met ovat siel­lä esil­lä. Sijain­ti on myös tär­ke­ää sekä aukio­loa­jat, jos kivi­jal­ka­kaup­pa on kysees­sä. Sin­ne voi lisä­tä mie­len­kiin­toi­sia­kin tie­to­ja, joten kan­nat­taa tutus­tua ase­tuk­siin.
 • Vaih­da oikeat valo­ku­vat: Nämä ovat myös tär­kei­tä. Kan­nat­taa vali­ta pro­fii­li­ku­vak­si joko oma kuva, video tai sit­ten logo. Jos saat sisäl­ly­tet­tyä sivusi kuviin mai­nos­lausei­ta tai aja­tel­mia asiois­ta, kan­nat­taa niin teh­dä.

Face­book-vink­ki 2: CTA-pai­nik­keen kaut­ta yhtey­den­ot­to hel­pok­si

Jokai­sel­la Face­book-yri­tys­si­vul­la on mah­dol­li­suus yksi­löi­dä pai­ni­ke ylä­ri­vil­lä kan­si­ku­van alla. Yleen­sä se on yhtey­den­ot­toa var­ten eli poten­ti­aa­li­nen asia­kas voi soit­taa, lähet­tää vies­tin, osal­lis­tua tai ilmoit­tau­tua säh­kö­pos­ti­lis­tal­le tai lähet­tää säh­kö­pos­tia. Jokai­sel­la on mah­dol­li­suus yksi­löi­dä se, joten se kan­nat­taa teh­dä. Aluk­si tie­toa kan­nat­taa kat­soa Näy­tä hen­ki­lö­nä ‑toi­min­nol­la. Sen jäl­keen mene ja muok­kaa toi­min­to­pai­nik­kee­si ja lisää sin­ne tar­vit­ta­vat tie­dot. Vaih­toeh­to­ja on run­saas­ti. Pää­set muok­kaa­maan sitä kol­men pis­teen pai­nik­kees­ta vali­kon oikeas­sa lai­das­sa.

Face­book-vink­ki 3: Valik­koon olen­nai­set väli­leh­det

Jos­kus sivu­va­li­kon otsi­kois­sa on lii­kaa tava­raa. Kan­nat­taa käy­dä ne lävit­se ja yksi­löi­dä sivus­to eli pois­ta vain raa’asti ne otsi­kot, joi­ta et halua sivuil­la käy­vil­le ihmi­sil­le näy­tel­lä eli sivuil­la ei ole mitään sisäl­töä. Voit muo­ka­ta ja yksi­löi­dä vali­kon sisäl­tö­jä vali­kon aukai­se­mal­la alas­ve­to­va­li­kon koh­das­ta Lisää. Alim­pa­na koh­ta­na on Hal­lit­se osioi­ta.

Ekstra-vink­ki: Nos­ta esiin suo­sit­tu­ja jul­kai­su­ja­si

Voit per­so­noi­da sivus­toa­si enti­ses­tään nos­ta­mal­la esiin suo­si­tuim­pia jul­kai­su­ja tai sel­lai­sia jul­kai­su­ja, jot­ka koet tär­keäk­si asia­kas­vies­tin­tä­si näkö­kul­mas­ta. Näet ne sivuil­la­ni koh­das­sa Suo­si­tel­tu. Omal­la sivul­la­ni ensim­mäi­si­nä näet Lin­ke­di­nin uutis­kir­jeen sekä tämän uutis­kir­jeen kut­su­jul­kai­sut. Mit­kä voi­si­vat olla Sinun?

Var­mis­ta siis nämä asiat ja ei muu­ta kuin kokei­le­maan. 

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!