Miten yritysesittely tulisi rakentaa? Miten saat siitä oman?
Punakynäpaholainen, Henna Eklund

Miten yri­ty­se­sit­te­ly tulee raken­taa?

Yri­tys­toi­min­nas­sa on perin­teis­tä, että jokai­ses­sa asia­kas­pa­la­ve­ris­sa on nopeas­ti koos­tet­ta­va asiak­kaal­le, mitä yri­tyk­se­si tekee ja miten asia­kas­yri­tys voi­si hyö­tyä tuot­teis­ta­si. On raken­net­ta­va suul­li­nen yri­ty­se­sit­te­ly, ja sekös on jos­kus vai­ke­aa. Miten yri­ty­se­sit­te­ly tulee sit­ten raken­taa? Kukaan ei ole sep­pä syn­tyes­sään, mut­ta har­joi­tus tekee mes­ta­rin. Kun tar­peek­si usein tois­taa esit­te­lyn­sä, se jää taka­rai­voon. Sii­tä syys­tä onkin ihas­tut­ta­vaa aina seu­rail­la myy­jiä, jot­ka ovat teh­neet tuo­ta pit­kään. Muis­tan, kun oma­ni oli ensim­mäi­sen ker­ran. Val­mis­te­luun meni pari päi­vää, ja sisäl­tö­jä piti oikeas­ti aja­tel­la, mitä tar­kal­leen haluan esi­tel­lä, mis­tä ker­ron heil­le ja miten saan kuvat­tua toi­me­ni mah­dol­li­sim­man tar­kas­ti heil­le. Sil­loin sisäl­lön­tuot­ta­ja oli hie­man oudom­pi ter­mi.

Raken­te­lin aikoi­naan monen­moi­sia tapo­ja hoi­taa yri­ty­se­sit­te­ly. Kokei­lin var­sin­kin näi­tä kol­mea tapaa, ja täy­tyy sanoa, että ne osoit­tau­tui­vat kaik­ki var­sin käyt­tö­kel­poi­sik­si.

  1. Raken­na esit­te­ly ohjeis­tuk­sen ympä­ril­le. Minä ope­tin, miten kir­joi­te­taan esim. lois­ta­va blo­gi­kir­joi­tus, ja sen jäl­keen ker­roin vähän yri­tyk­ses­tä­ni.
  2. Esit­te­le osaa­mis­ta­si sel­keäs­ti pala­nen ker­ral­laan asia­kas­e­si­merk­kien kaut­ta. Raken­sin aluk­si luot­ta­mus­ta ja lopuk­si oli help­po jää­dä mie­leen.
  3. Esit­te­le ongel­mat, jot­ka olet rat­kais­sut osaa­mi­sel­la­si. Esit­te­lin yksi ker­ral­laan, mitä olen teh­nyt, mitä piti huo­mioi­da ja miten se onnis­tui. Asia­kas ymmär­si, mis­sä olen hyö­dyk­si.

Kun kokei­lin noi­ta useam­man ker­ran, huo­ma­sin, että tapa 2 on var­sin sopi­va vaih­toeh­to minul­le. Ohjeis­tin usein kir­joit­ta­mis­ta, kie­li­vir­hei­tä sekä esim., miten yri­ty­se­sit­te­ly raken­ne­taan. Asia­kas nopeas­ti näki tai­to­ni ja osaa­mi­se­ni, joten asian­tun­ti­juut­ta­ni eli tuo­tet­ta oli help­po myy­dä. En sano kui­ten­kaan, että nois­ta mikään oli­si huo­no vaih­toeh­to. Kaik­ki toi­mi­vat, mut­ta koh­de­ryh­mä kan­nat­taa huo­mioi­da aina eli ket­kä kuun­te­le­vat esit­te­lyä­si.

Tuol­lai­sen esi­tyk­sen ylei­sö­nä on usein yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja mah­dol­li­sia uusia asiak­kai­ta­ni. Kes­toa ei kan­na­ta kos­kaan venyt­tää kovin pit­käk­si, vaan pidä se lyhye­nä ja yti­mek­kää­nä. Esit­te­lyl­le kan­nat­taa aina vara­ta noin 10 — 15 minuut­tia aikaa. Sii­nä ajas­sa ehtii hyvin käy­dä läpi sen, mitä tuli sano­maan. Jos mah­dol­lis­ta, kan­nat­taa ottaa mal­lia toi­sis­ta kuu­le­mis­ta­si yri­ty­se­sit­te­lyis­tä ja huo­mioi­da, miten he osaa­vat esi­tel­lä yri­tyk­sen ja miten he koros­ta­vat yri­tyk­sen­sä tär­keim­piä asioi­ta. Aikoi­naan tein juu­ri tätä ja kerä­sin ylös esi­merk­ke­jä, miten he toi­mi­vat. Lisäk­si kerä­sin myös aja­tuk­sia ylös, miten oma esi­tyk­se­ni erot­tui­si heis­tä eikä huk­kui­si ns. mas­saan.

Jos sinul­la on sel­keä tuo­te eikä asian­tun­ti­ja­pal­ve­lu, esit­te­ly voi olla hie­man hel­pom­paa. Jos taas myyt osaa­mis­ta­si ja asian­tun­te­mus­ta­si, esi­tyk­ses­sä koros­ta­ma­si asiat ovat hie­man eri­lai­sia. Se, miten tuot tai­to­si esil­le, on siis tar­kas­ti poh­dit­ta­va. Ker­rot­ko taus­tois­ta, koke­muk­sis­ta, kou­lu­tuk­ses­ta vai jos­ta­kin muus­ta? Sik­si­pä nuo tapa­ni ker­toa asiat ovat poh­din­nan arvoi­sia.

Yri­ty­se­sit­te­lyn sisäl­tö pala­nen ker­ral­laan

Nyt olet saa­nut idean, mut­ta mitä sit­ten. Visu­aa­li­suus on usein yri­ty­se­sit­te­lys­sä tär­ke­ää, mut­ta aina esi­tys­tä ei voi pitää. Sil­loin on pitäy­dyt­tä­vä suul­li­ses­sa muo­dos­sa. Nyky­ään kui­ten­kin etäe­lä­mäs­sä, esit­te­ly on help­po vetää etä­pa­la­ve­ris­sa nopeas­ti alkuun. Täl­lai­ses­sa esit­te­lys­sä kal­vo­tu­ki on pai­kal­laan. Kun tuol­lais­ta esi­tys­tä teh­dään, usein sor­ru­taan erää­seen perus­syn­tiin eli yri­ty­se­sit­te­lys­sä teh­dään se vir­he, että hypä­tään suo­raan kal­vo­poh­jal­le ja aloi­te­taan nii­den raken­ta­mi­nen. Sil­loin huo­mio kes­kit­tyy ennem­min­kin kal­vo­jen ulkoa­suun kuin itse sisäl­töön. Yri­ty­se­sit­te­lys­sä mie­les­tä­ni tär­kein­tä on juu­ri sisäl­tö, ja sitä ei mis­sään nimes­sä tule unoh­taa. Kir­joit­te­le ylös pape­ril­le, koneen muis­tiin­pa­noi­hin tai muu­hun muis­tiin­pa­no­vä­li­nee­seen — säh­köi­seen tai orgaa­ni­seen, esi­tyk­se­si ydin­asiat. Vas­ta sen jäl­keen hyp­pää kal­voil­le.

Mie­les­tä­ni hyvä raken­ne kal­vo­jen tuke­maan yri­ty­se­sit­te­lyyn on usein käyt­tä­mä­ni:

  1. Esit­te­le aluk­si lyhyes­ti yri­tyk­se­si toi­min­nan ydin ja toi­mia­la.
  2. Ker­ro lyhyes­ti yri­tyk­se­si his­to­ria ja ker­ro taus­tois­ta­si. (Ei his­to­riik­kia! Tari­nal­lis­ta!)
  3. Ker­ro sen jäl­keen pal­ve­luis­ta­si ja toi­min­nas­ta­si. Kan­nat­taa antaa pal­ve­lu­lu­paus täs­sä vai­hees­sa.
  4. Ker­ro esi­merk­ke­jä asiak­kais­ta­si ja teke­mis­tä­si töis­tä.
  5. Anna yri­tyk­sen yhteys­tie­dot sekä tee call-to-action eli toi­min­ta­ke­ho­tus.

Pai­no­tin koh­dis­sa 1 ja 2 sanaa lyhyes­ti. Usein sanon­kin asiak­kaal­le­ni, että käy­te­tään kol­men sään­töä: Kol­me vir­ket­tä, jois­sa on mak­si­mis­saan kol­me lauset­ta ja jokai­ses­sa lausees­sa on mak­si­mis­saan kol­me sanaa. TIEDÄN! Eihän sii­hen mah­du mitään, mut­ta tuo ohje­sään­tö saa sinut poh­ti­maan koko­nai­suut­ta. Jos nyt iski luo­vuu­den tus­ka, käy­tä apu­na jo laa­ti­mia­si teks­te­jä. Jos olet yri­tys­toi­min­ta­si alus­sa raken­ta­nut lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­man, yri­ty­se­sit­te­lyn sisäl­tö on hel­pos­ti otet­ta­vis­sa siel­tä.

Kun olet luo­nut teks­tit, voit aloit­taa kal­vo­jen raken­ta­mi­sen. Tär­keim­mäk­si koh­dak­si nousee sil­loin se, kuin­ka pal­jon aikaa yri­ty­se­sit­te­lyyn on käy­tet­tä­vis­sä ja pal­jon­ko aikaa yhden kal­von käsit­te­lyyn kuluu. Esi­mer­kik­si omas­sa yri­ty­se­sit­te­lys­sä­ni käy­tän usein ensim­mäi­seen ja vii­mei­seen kal­voon yhteen­sä noin minuu­tin ja lop­pui­hin aika jakaan­tuu tasai­sem­min eli noin 3 minuuttia/kalvo.

Vaik­ka yri­ty­se­sit­te­lyn teke­mi­nen voi olla hie­man haas­ta­vaa, kan­nat­taa se teh­dä kun­nol­la. Ero­tu jou­kos­ta, tee sii­tä näköi­se­si. Jos haluat, lataa sel­keä yri­ty­se­sit­te­ly­opas avuk­se­si (latau­tuu auto­maat­ti­ses­ti). Ps. Muis­ta sen jäl­keen lähet­tää minul­le vies­ti, mik­si lata­sit oppaan.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!