Mitä on hyvä sisältö? Mitä tarkoittaa sisältökartoitus?

Mitä on hyvä sisäl­tö? Mitä tar­koit­taa sisäl­tö­kar­toi­tus?

Enti­se­nä äidin­kie­len opet­ta­ja­na en pää­se var­maan kos­kaan perus­hi­mos­ta­ni eroon eli sisäl­tö­jen läpi­käyn­nis­tä, oiko­lu­vus­ta ja puna­ky­nä kädes­sä kul­ke­mi­ses­ta. Sosi­aa­lis­ta medi­aa sekä eri­lai­sia jul­ki­sia artik­ke­lei­ta läpi­käy­des­sä­ni teen sitä vähän kuin itses­tään, kul­je­tan punai­sen kynä­ni kär­keä pit­kin selaa­mia­ni sisäl­tö­jä. Asian­tun­ti­ja­na tie­dän, mitä on hyvä sisäl­tö. Huo­mioin, miten teks­tit on raken­net­tu, mikä niis­sä on erin­omais­ta ja mitä voi­si kehit­tää. Olen huo­man­nut, että sisäl­tö­kar­toi­tus ja nime­no­maan ulkoi­set sil­mät eivät oli­si jois­sa­kin pai­kois­sa yhtään pahit­teek­si. Jokai­nen yri­tys on ammat­ti­lai­nen alal­laan, näkee asiat omal­la taval­laan ja omien tar­koi­tus­ten­sa kaut­ta. Jos­kus se ei ole sama asia, mitä asia­kas hakee. Vies­tiä tuli­si sel­ven­tää, ja se onnis­tuu hel­pos­ti pyy­tä­mäl­lä apua ulko­puo­li­sel­ta. Sisäl­tö­kar­toi­tus on sel­ven­tä­nyt usein halut­tua vies­tiä.

Olen käy­nyt yrit­tä­jä­ural­la­ni läpi eri­lai­sia ja eri alo­jen sivus­to­ja. Näi­den sisäl­tö­kar­toi­tus­ten teke­mi­nen on mie­les­tä­ni aina erit­täin antoi­saa. Nii­den teke­mi­ses­sä annan ammat­ti­tai­to­ni yri­tys­ten käyt­töön, mut­ta myös opin uut­ta yri­tyk­sen ko. alas­ta. Muis­tan oppi­tun­neil­ta­ni­kin ne het­ket, kun teh­tä­viä paker­ta­vat opis­ke­li­jat huhui­li­vat tie­tyin välia­join: “Ope! Tuut­ko käy­mään? Onko tämä hyvä?” Menin aina mie­lel­lä­ni kurk­kaa­maan teh­tä­vän sekä anta­maan mah­dol­li­set kehi­tys­vin­kit tai ylis­tä­mään työ­tä kehusa­noin. Toi­saal­ta oli ilo aina lukea opis­ke­li­jan näkö­kul­mia käsi­tel­tyi­hin aihei­siin sekä tie­tys­ti oppia uut­ta opis­ke­li­jan sil­mien kaut­ta. Yhteis­työs­sä saim­me vies­teis­tä sel­kei­tä sekä vetoa­via.

Mitä on hyvä sisäl­tö?

Par­hai­ten hyvän sisäl­lön saa raken­net­tua sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen kaut­ta. Sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen idea­na on löy­tää yri­tyk­sel­le suun­ta sekä ymmär­tää yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta, mitä on hyvä sisäl­tö. Hyvä sisäl­tö raken­tuu nel­jäs­tä eri pala­ses­ta: stra­te­gi­ses­ta, sisäl­löl­li­ses­tä, tek­ni­ses­tä ja luo­vas­ta. Kun nämä pala­set on huo­mioi­tu, kar­toi­tuk­sen tulok­set ovat mer­kit­tä­viä.

Kar­toi­tuk­ses­sa sisäl­töä tulee ensin­nä­kin tar­kas­tel­la yri­tyk­sen tavoit­tei­den näkö­kul­mas­ta — stra­te­gi­ses­ti. Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on vision­sa. Kun ajat­te­let­te oman alan­ne teki­jöi­tä, mil­lais­ta sisäl­tön­ne haluat­te ole­van mui­hin ver­rat­tu­na? Mikä on erot­ta­va teki­jän­ne? Olet­te­ko suun­nan­näyt­tä­jä, kri­ti­soi­ja, toi­si­na­jat­te­li­ja? Mil­lai­se­na teki­jä­nä ja osaa­ja­na haluat­te näkyä asiak­kail­len­ne? Mitä haluat­te saa­vut­taa?

Kun perus­poh­ja on raken­net­tu kun­nol­la eli sisäl­löl­lä on vision­sa, tavoit­teet sekä koh­de­ryh­mä, on hyvä siir­tyä tek­ni­sel­le tasol­le. Tek­nis­tä tasoa ovat niin SEO kuin CTA eli luki­jaa joh­dat­te­le­va sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen. Asia­sa­noil­la poten­ti­aa­li­nen asia­kas löy­tää sisäl­lön luo, avaa sen sekä omak­suu sen ja toi­mii sisäl­lön ehdot­ta­mal­la taval­la. Täs­sä aut­ta­vat seu­raa­vat kysy­myk­set:

 • Onko asiak­kaan osto­pol­ku kuvat­tu sel­keäs­ti? Löy­tää­kö asia­kas vies­tin­nän avul­la ostoskoriin/yhteydenottolomakkeelle/yhteystiedoille?
 • Ovat­ko teks­tin avain­si­säl­löt avat­tu asiak­kaal­le vai onko teks­ti ns. työ­elä­mä­sa­nas­toa pul­lol­laan? Ovat­ko teks­tit käyt­tä­jäys­tä­väl­li­siä?
 • Sisäl­tä­vät­kö teks­tit toi­min­ta­käs­ky­jä asiak­kail­le? Tie­tää­kö asia­kas teks­tin luet­tu­aan, mitä tulee teh­dä?
 • Tuot­ko sel­keäs­ti esil­le rat­kai­sun, jon­ka tar­joat?

Kun käsit­teet, tavoit­teet ja miten luki­jan tuli­si toi­mia sisäl­lön saa­tu­aan on sel­vi­tet­ty, on aika siir­tyä sisäl­löl­li­sel­le ja luo­val­le tasol­le. Koh­de­ryh­mää kutit­te­le­va sisäl­tö on luo­vaa sisäl­töä, jol­la on sel­keä raken­ne. Minä pidän eten­kin perin­tei­ses­tä AIDA-mal­lis­ta ja sitä mukai­le­vas­ta LLTA-mal­lis­ta, jot­ka anta­vat hyvän sel­kä­ran­gan sisäl­löil­le. Avaan ne seu­raa­vak­si sinul­le:

AIDA-mal­li:

 • Atten­tion eli herä­tä huo­mio ja nos­ta asia­si esiin. Ker­ro teks­tin alus­sa eli pää­ot­si­kos­sa sekä joh­dan­nos­sa, jokin hät­käh­dyt­tä­vä asia. Se voi herät­tää tun­tei­ta, kysyä tai muu­ta. Mie­ti, mik­si asiak­kaan tuli­si tutus­tua sisäl­töö­si.
 • Inte­rest eli herä­tä kiin­nos­tus. Herä­tet­tyä­si huo­mion kuvai­le tar­kem­min tätä aihet­ta tai ongel­maa, jon­ka nos­tit esiin. Nos­ta esi­merk­kien avul­la esiin aiheen tai ongel­man epä­koh­tia.
 • Desi­re eli raken­na rak­kaus­suh­de. Kun edel­li­ses­sä koh­das­sa sait asiak­kaa­si rea­goi­maan, anna nyt hel­po­tus eli anna rat­kai­su ongel­maan.
 • Action eli akti­voi asia­kas toi­mi­maan. Ker­ro sel­keäs­ti toi­min­taoh­jeet, miten asia­kas saa par­haim­man hyö­dyn rat­kai­sus­ta­si ja pai­na start­ti­pys­syn nap­pia.

LLTA-mal­li:

 • Lupaa eli anna asiak­kaal­le lupaus, jota hän ei voi ohit­taa ja joka saa hänet jat­ka­maan luke­mis­ta. Lupaus kan­nat­taa sijoit­taa otsik­koon sekä täy­den­tää sitä mah­dol­li­ses­ti alaot­si­kos­sa sekä joh­dan­to-kap­pa­lees­sa.
 • Lunas­ta lupaus eli avaa teks­tis­sä asiak­kaal­le anta­ma­si lupaus. Selos­ta sen sisäl­tö auki sel­keäs­ti ja esi­mer­kein. Muis­ta, kuka on koh­de­ryh­mä­si ja mil­lais­ta tie­toa he kai­paa­vat, että he ymmär­tä­vät sano­ma­si.
 • Todis­ta eli jokai­nen lupaus kai­paa todis­tei­ta. Anna asiak­kaal­le jotain kät­tä pidem­pää eli esi­merk­ki, tilas­to­tie­to tms. Asia­kas­re­fe­rens­si­kin toi­mii hyvin todis­tee­na.
 • Akti­voi eli ohjaa asia­kas ostoon tai eteen­päin sivus­tol­la­si. Lai­ta asia­kas kul­ke­maan pit­kin osto­pol­kua­si. Mie­ti siis tark­kaan, mitä haluat, että asia­kas tekee luet­tu­aan teks­ti­si tai tutus­tut­tu­aan sisäl­töö­si.

Kun run­ko on sel­vil­lä, sen jäl­keen on help­po läh­teä lei­kit­te­le­mään luo­vas­ti sisäl­löil­lä.

Nuo eivät olleet­kaan sel­lai­sia “tämä on yhdys­sa­na” ‑vink­ke­jä!

Anta­ma­ni kehi­tys­koh­teet iske­vät teks­ti­si­säl­töi­hin pin­nan alla sekä pin­nan pääl­lä — mer­ki­tyk­siin sekä toi­min­toi­hin. Yleen­sä kie­li­vir­heet lait­ta­vat asiak­kaan sul­ke­maan oven heti alkuun. Sen­hän sinä tie­dät­kin. Sisäl­löl­li­siä vir­hei­tä me emme usein­kaan osaa aja­tel­la, kos­ka olem­me oman alam­me asian­tun­ti­joi­ta ja yleen­sä ole­tam­me asiak­kaan­kin tie­tä­vän kes­kei­set sei­kat. Vali­tet­ta­vas­ti se ei ole niin.

Pasi Rau­tion sanoin: “Rat­kai­se asiak­kaan ongel­ma”, kos­ka vää­ri­nym­mär­ryk­sen voi­ma on val­ta­va. Jos emme näe omien teks­tiem­me viko­ja, mei­dän on vai­kea kehit­tää sano­maam­me. Usein ole­tam­me, että asia­kas tie­tää ongel­man­sa, kun hän astuu sisään vir­tu­aa­li­sen tai kon­kreet­ti­sen liik­keem­me oves­ta. Näin ei ole. Jos­kus ongel­ma tulee nos­taa esiin sisäl­tö­kar­toi­tuk­sen kei­noin. Totum­me tapoi­him­me — sama pätee myös omaan vies­tin­tään. Ole­tam­me, että tämä tyy­li toi­mii, vaik­ka oikeas­ti se ei ole niin. 

Kun alat raken­taa sisäl­tö­jä tai koo­ta tuot­tei­ta verk­ko­kaup­paan, poh­di, min­kä ongel­man rat­kai­set pal­ve­luil­la­si tai tuot­teil­la­si. Selaa kil­pai­li­joi­den tai poten­ti­aa­lis­ten asia­kas­yri­tys­ten sivus­to­ja. Mene ja tutus­tu esi­mer­kik­si tuot­tei­sii­si liit­ty­viin aihea­luei­siin kes­kus­te­lu­pals­toil­la. Mitä ongel­mia ihmi­set ovat koh­dan­neet tai mit­kä pal­ve­lut he ovat koke­neet erin­omai­sik­si? Niis­tä saat koot­tua hel­pos­ti myyn­ti­val­tit. Jos tun­net koh­de­ryh­mä­si hyvin, saat irti usko­mat­to­man mää­rän hil­jais­ta tie­toa, mitä vält­tä­mät­tä kil­pai­li­ja­si eivät ole huo­man­neet.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.