"Mitä ihmettä on backlinkkaus?"

Asiak­kaa­ni kysyi: “Mitä ihmet­tä on backlink­kaus?”

Istuin asiak­kaan kans­sa lou­naal­la. Pori­sim­me hänen blo­gi­si­vus­tos­taan sekä sii­tä, miten sen näky­vyyt­tä voi­si tehos­taa. Hänen blo­gin­sa on lois­ta­va, mut­ta sisäl­tö ei vain nouse esiin tai se ei löy­dä sitä oike­aa luki­ja­kun­taan­sa. Hän purs­kaut­ti otsi­kon kysy­myk­sen minua päin, ja olin ihmeis­sä­ni, että hän ei ollut aihee­seen tör­män­nyt aiem­min.

On ole­mas­sa monia eri­lai­sia SEO-tak­tii­koi­ta, joil­la voit kas­vat­taa näky­vyyt­tään ver­kos­sa. Eräs tapa tehos­taa lii­ken­net­tä sivuil­le­si ovat juu­ri backlin­kit eli inbound-lin­kit eli kään­tei­set lin­kit jne. Kun lisäät laa­duk­kai­den täl­lais­ten link­kien eli backlink­kien mää­rää, joh­da­tat tehok­kaam­min poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta verk­ko­si­vus­tol­le­si. Jos mie­tit käyt­täy­ty­mis­tä­si ver­kos­sa eli jos tör­määt luot­ta­ma­si tahon sivus­tol­la mie­len­kiin­toi­seen link­kiin, joka joh­taa aihees­ta ker­to­val­le verk­ko­si­vus­tol­le, mah­dol­li­ses­ti myös nap­sau­tat sitä, eikö? Miten se sit­ten tapah­tuu niin, että se mie­len­kiin­toi­nen link­ki oli­si oma­si?

Kes­keis­tä backlin­keis­tä

Kon­kreet­ti­ses­ti backlin­kit ovat link­ke­jä yhdel­tä verk­ko­si­vus­tol­ta toi­sel­le, sosi­aa­li­ses­ta medias­ta verk­ko­si­vuil­le­si tai toi­sel­ta verk­ko­si­vu­je­si sivul­ta­si toi­sel­le sivul­le­si, esim. etusi­vul­ta blo­gi­si­vul­le tai blo­gi­teks­tis­tä toi­seen sama­nai­hei­seen kir­joi­tuk­see­si. Haku­ko­neet pitä­vät kui­ten­kin tär­keim­pi­nä juu­ri ulkoi­sia backlink­ke­jä suo­si­tuk­si­na lin­ka­tul­le sivus­tol­le, mikä osoit­taa verk­ko­si­vun arvon. Sivus­tol­la, jon­ne osoit­taa suu­ri mää­rä luo­tet­ta­via kään­tei­siä link­ke­jä, on yleen­sä kor­keam­pi orgaa­ni­nen haku­ko­ne­si­joi­tus. Täs­tä syys­tä kään­tei­sil­lä lin­keil­lä eli backlin­keil­lä on suu­ri poten­ti­aa­li tuo­da viit­taus­lii­ken­net­tä sivus­tol­le­si ja tuo­da sivus­tol­le­si parem­pi sijoi­tus haku­tu­lok­sis­sa. Backlin­kit voi­vat siis osoit­taa haku­ko­neil­le, että verk­ko­si­vus­tol­la­si on osaa­mis­ta tie­tyis­sä aiheis­sa, mikä voi aut­taa sinua luo­maan hyvän mai­neen omal­la mark­ki­na­raol­la­si.

Mil­lai­sia ovat toi­mi­vat backlin­kit?

Toi­mi­vim­pia backlink­ke­jä ovat lin­kit, jot­ka:

 • tule­vat sivus­tol­le­si luo­tet­ta­vas­ta ulko­puo­li­ses­ta läh­tees­tä, esim. ammat­tia­la­si asian­tun­ti­ja­si­vus­tol­ta. Jos ajat­te­li­sin asi­aa omal­le koh­dal­le­ni, näi­tä oli­si­vat ala­ni “ykkös­asian­tun­ti­jat” sekä yhteis­työ­kump­pa­nit. Jos he link­kaa­vat sivus­tol­laan jol­le­kin sivus­tol­le, usein var­maan ajat­te­let, että he myös luot­ta­vat sii­hen läh­tee­seen.
 • sisäl­tä­vät tär­keim­män hakusa­na­si eli se ei sai­si olla muo­dos­sa “klik­kaa täs­tä”, vaan, jos mah­dol­lis­ta, pyri raken­ta­maan ne kuvaa­vam­min, esim. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen vas­tauk­set sisäl­tö­on­gel­miin. Oli­si­han se upe­aa, jos tuol­lai­nen link­ki löy­tyi­si myös ulko­puo­li­sel­ta sivus­tol­ta. 😉
 • eivät ole irre­le­vant­te­ja vaan liit­ty­vät aihee­seen. Jos kir­joi­tit koi­ris­ta, link­ki kir­joi­tuk­see­si sivul­ta, jos­sa ker­ro­taan hii­ris­tä, ei ole toi­mi­va.
 • eivät sisäl­lä mer­kin­tää “nofol­low”. Kun sivus­tol­le­si on lin­kat­tu ulko­puo­li­sel­ta sivul­ta, kan­nat­taa kur­ka­ta lin­kin raken­net­ta, sisäl­tää­kö se ilmai­sun rel=“nofollow”.
 • ovat uusil­ta, ulko­puo­li­sil­ta, ennen sivus­tol­le­si link­kaa­mat­to­mil­ta sivus­toil­ta. Backlin­keis­sä nimit­täin laa­tu on tär­keäm­pi kuin mää­rä eli pyri aina saa­maan uusia sivus­to­ja link­kaa­maan sivus­tol­le­si.
 • pitä­vät osto­pol­kua yllä eli joh­dat­ta­vat luki­jaa­si pit­kin sivus­toa­si aihee­seen liit­ty­väs­tä sisäl­lös­tä toi­seen. Täs­tä sisäl­lös­tä kiin­nos­tu­neet voi­si­vat mie­lel­lään lukea lisää esim. teks­tin raken­tees­ta, ottaa vas­taan SEO-vink­ke­jä­ni tai sit­ten tila­ta uutis­kir­jee­ni.

Vaik­ka osaat lin­ka­ta sisäl­töä­si toi­seen, miten raken­nat sisäl­töä, joka var­mas­ti backlin­ka­taan ulko­puo­lel­ta?

Jot­ta sisäl­töä voi­si lin­ka­ta, sitä pitää olla. Ohes­sa muu­ta­ma poh­dit­ta­va asia, kun raken­nat jul­kai­su­ja verk­ko­si­vuil­le­si. Kan­nat­taa myös käy­dä van­hat jul­kai­sut lävit­se, ja poh­tia, voi­si­ko nii­tä ehos­taa enti­ses­tään ohei­sil­la vin­keil­lä, esim. akti­voi­mal­la CTA-käs­ky backlink­kaus-toi­vee­na.

 • Pyri tuo­ree­seen, kor­kea­laa­tui­seen sisäl­töön: Jos et tee paras­ta­si raken­taak­se­si jat­ku­vas­ti osu­vaa ja laa­du­kas­ta sisäl­töä, on vähem­män toden­nä­köis­tä, että ihmi­set halua­vat lin­kit­tää sivus­tol­le­si. Pidä siis huo­li, että sisäl­tö­si on arvo­kas­ta.
 • Muis­ta lin­kit­tää mui­hin sivuis­toi­hin omal­ta­si: Jos­kus nimit­täin vas­ta­vuo­roi­suus on hyvä asia. Jos lin­ki­tät toi­sil­le sivus­toil­le, he toden­nä­köi­ses­ti lin­kit­tä­vät sivus­tol­le­si. Tätä voi tehos­taa esim. jät­tä­mäl­lä kom­men­tin hei­dän sivus­tol­leen tai jaka­mal­la hei­dän sisäl­töään kom­men­tin kera sosi­aa­li­ses­sa medias­sa.
 • Sisäl­lys­luet­te­lo hel­pot­taa lin­ki­tys­tä: Val­miit lin­kit hel­pot­ta­vat lin­ki­tyk­siä koho­koh­tiin. Jos kir­joi­tat pidem­piin blo­gei­hin sisäl­lys­luet­te­lon lin­kat­ta­vin hyp­py­lin­kein, luki­jat näke­vät hel­pom­mak­si jakaa sen lin­kin kuin koko teks­tin sijain­nin niin, että lin­kin klik­kaa­jan pitää hakea kuvat­tu tie­to. Kurk­kaa esim. blo­gi­teks­ti­ni verk­ko­kaup­po­jen sisäl­lös­tä.
 • Ota mukaan asian­tun­ti­ja­kes­kus­te­lu­ja — tee yhteis­työ­tä ala­si mui­den vai­kut­ta­jien kans­sa: Asian­tun­ti­ja­pii­rien raken­ta­mi­nen on port­ti vah­vo­jen suh­tei­den luo­mi­seen eri vai­kut­ta­jien, asian­tun­ti­ja­blog­gaa­jien ja mui­den alan ihmis­ten kans­sa, joil­la on kor­kea auk­to­ri­teet­ti tie­tyis­sä aiheis­sa. He klik­kaa­vat sil­loin var­mas­ti sivus­tol­le­si omal­taan.
 • Tee alaan liit­ty­vää tut­ki­mus­ta: Jokai­nen vaka­vas­ti otet­ta­va blog­gaa­ja tie­tää, että tilas­to­jen anta­mi­nen voi teh­dä sisäl­löis­tä pal­jon arvok­kaam­pia vie­rai­li­joi­den­sa ja poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den­sa sil­mis­sä. Jos sinul­la on aikaa ja resurs­se­ja teh­dä niin, tee alaa­si liit­ty­vää tut­ki­mus­ta ja jaa se sit­ten sivustossasi/blogissasi. Esim. Tulos tekee sitä aika tehok­kaas­ti.
 • Pidä kir­jaa kil­pai­li­jois­ta­si: Pidä sil­mäl­lä kil­pai­li­joi­ta­si sekä sijoi­tus­ta­si hei­hin ver­rat­tu­na. Jos sinul­la on aikaa, voit sel­vit­tää, mit­kä sivus­tot lin­kit­tä­vät kil­pai­li­joi­de­si sivus­toi­hin, sekä min­kä­tyyp­pi­set vies­tit saa­vat eni­ten laa­duk­kai­ta lin­ki­tyk­siä, jot­ta tie­dät, min­kä tyyp­pi­seen sisäl­töön sinun kan­nat­taa kes­kit­tyä.
 • Tee arvos­te­lu­ja: Arvos­te­lun lähet­tä­mi­nen mis­tä tahan­sa tuot­tees­ta, pal­ve­lus­ta tai muus­ta toi­sen blo­gin sisäl­töön liit­ty­väs­tä lisää mah­dol­li­suuk­sia­si, että sama blo­gi arvos­taa pon­nis­te­lu­ja­si ja mai­nit­see sinut yhdes­sä omis­sa vies­teis­sään.
 • Lisää social sha­re ‑pai­nik­keet blo­gii­si: Lisää­mäl­lä sosi­aa­li­sen median jaka­mis­pai­nik­kei­ta jon­ne­kin sisäl­töö­si – oli­pa se sit­ten vies­tin lop­puun tai jon­ne­kin sivus­to­si sivu­palk­kiin – sinul­la on suu­rem­pi mah­dol­li­suus, että ihmi­set huo­maa­vat sinut ver­kos­sa ja jaka­vat ja viit­taa­vat sisäl­töö­si useam­min. Muis­ta siis jakaa tätä eteen­päin! 😉

Näil­lä vin­keil­lä pää­set var­mas­ti jo eteen­päin.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!