8 tapaa, joilla markkinoiva sisältö kehittää verkkosivujen sisältöjä

Miten klik­kaus­sor­men saa väräh­tä­mään?

Mark­ki­noi­va sisäl­tö herät­tää meis­sä monen­lai­sia tun­tei­ta. Kun yri­tys­tä ollaan perus­ta­mas­sa, saat­taa kuul­la seu­raa­vaa: “Pis­te­tään verk­ko­si­vut pys­tyyn, han­ki­taan some­ka­na­vat, asen­ne­taan sivuil­le chat­bot­ti ja aloi­te­taan myyn­ti. Teko­ä­ly raken­taa meil­le teks­tit ja työn­te­ki­jät kyl­lä ehti­vät tar­kis­taa sisäl­löt sekä yllä­pi­tää somea töi­den ohes­sa.” Kuu­los­taa­ko tutul­ta? Kaik­ki ener­gia menee myyn­tiin ja han­ki­tul­le asiak­kaal­le ylei­sin vas­taus avun­pyyn­töön on: “Kat­so verk­ko­si­vuil­ta tai hae somes­ta. Siel­lä ne kaik­ki tie­dot ovat. Mark­ki­noi­va sisäl­tö on pal­jon enem­män. Mark­ki­noi­va sisäl­tö herät­tää huo­mion, kos­ket­taa, antaa vas­tauk­sen ja hyväi­lee.

Nyt esi­tän sinul­le kysy­myk­sen: “Mikä mer­ki­tys verk­ko­si­vuil­la­si on oikeas­ti?” Kun asi­aa tar­kas­tel­laan yri­tyk­sen kaut­ta, verk­ko­si­vut ovat joil­le­kin tie­to­pank­ki, joil­le­kin tur­ha­ke. Kun aja­tel­laan perus­toi­mis­toa, koti­si­vut vas­taa­vat sitä erin­omai­ses­ti työn­sä hoi­ta­vaa sih­tee­riä siel­lä tis­kin taka­na: hänel­lä oli kaik­ki yri­tyk­sen tie­to hal­lus­saan ja hänel­lä oli vas­taus kaik­keen. Ei ollut asi­aa, mihin hän ei oli­si tien­nyt vas­taus­ta ja hän osa­si aina ohja­ta sinut oikean ihmi­sen luo. Hän oli ammat­ti­lai­nen ja moni­puo­li­nen tie­to­työ­läi­nen, vies­tin­nän erään­lai­nen tie­to­pank­ki ja toi­mek­sian­ta­ja. Miten vies­tin­tä toi­mii nyt? Kuka hoi­taa sih­tee­rin toi­men nyky­ään? Yksin­ker­tai­nen vas­taus on verk­ko­si­vut, mut­ta ovat­ko nii­den tie­dot ajan­koh­tai­set? Mil­loin vii­mek­si olet­te päi­vit­tä­neet verk­ko­si­vu­jen­ne sisäl­tö­jä? Mil­loin olet­te vii­mek­si pitä­neet huol­ta ensi­si­jai­ses­ta mark­ki­noi­vas­ta sisäl­lös­tän­ne?

Verk­ko­si­vuil­la mark­ki­noi­va sisäl­tö kes­ki­öön

Kun yri­tys luo verk­ko­si­vut, voi­vat ne jää­dä sii­hen. Vali­tet­ta­van usein verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jen päi­vi­tys jää kai­ken muun teke­mi­sen jal­koi­hin. Tuhah­dus: “Eikö se rii­tä, että ne on ker­ran jul­kais­tu?” Vali­tet­ta­vas­ti ei. Verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jen pitäi­si elää ympä­ris­tön muka­na. Verk­ko­si­vu­jen tart­tu­ma­pin­nan tuli­si pysyä sopi­van tah­mea­na koko ajan. Tämä ei tar­koi­ta sitä, että verk­ko­si­vu­jen sisäl­löt pitäi­si uusia koko­naan, vaan sisäl­tö­jä tuli­si kehit­tää tehok­kaam­mik­si ana­ly­tii­kan avul­la. Vain niin saat koh­den­net­tua sisäl­lön avai­n­asia­kas­kun­nal­le­si.

Ana­ly­tii­kas­ta saat yleen­sä sel­vil­le:

  • Ket­kä käyt­tä­vät verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jä­si eli tutus­tu­vat teke­mi­see­si? Vas­taa­vat­ko nämä käyt­tä­jät koh­de­ryh­mää­si?
  • Mit­kä sisäl­löt ovat olleet ylei­sö­si mie­leen? Mil­le sivul­le lii­ken­ne ohjau­tuu? Löy­tä­vät­kö he siel­tä luok­se­si?
  • Ovat­ko suo­si­tuim­mat sisäl­löt yhte­ne­väi­siä myy­tä­vien pal­ve­lui­den kans­sa?

Mil­lais­ta on hyvin suun­ni­tel­tu mark­ki­noi­va sisäl­tö?

Ana­ly­tii­kan poh­jal­ta on help­po läh­teä ehos­ta­maan verk­ko­si­vu­jen sisäl­tö­jä. Kun rikas­tan sisäl­löil­tään yri­tys­ten verk­ko­si­vu­ja, tar­peet vaih­te­le­vat lai­das­ta lai­taan. Joil­le­kin pitää teh­dä enem­män, kun taas joil­le­kin riit­tää, että kes­ki­tyn etusi­vuun ja teen etusi­vu­jen sisäl­löis­tä run­saam­pia eli nos­tan etusi­vuil­la esiin moni­puo­li­sem­min pal­ve­lut, yri­tyk­sen tar­joa­mat tie­to­pan­kit, refe­rens­sit sekä yhteys­tie­dot CTA:ta unoh­ta­mat­ta. Jos ajat­te­let tapaa­si käyt­tää sivu­ja, pidät var­mas­ti etusi­vua ns. las­keu­tu­mis­pin­ta­na, jos­ta ete­net tar­kem­man tie­don pariin, jos koet sisäl­löt kiin­nos­ta­vak­si ja jos ne on hyvin suun­ni­tel­tu ohjaa­maan sinua vai­vih­kaa koh­ti ostoa.

Hyvin suun­ni­tel­tu sisäl­tö nou­dat­taa mie­les­tä­ni seu­raa­via peri­aat­tei­ta:

1) Sisäl­löil­lä on yksi koti — verk­ko­si­vut.

Kaik­kien jul­kais­tu­jen sisäl­tö­jen tuli­si ohja­ta poten­ti­aa­li­nen asia­kas aina verk­ko­si­vuil­le yhteen koh­tee­seen. Sosi­aa­li­sen median kana­vat ovat verk­ko­ja, jot­ka herät­tä­vät kiin­nos­tuk­sen, mut­ta lopuk­si ohjaa­vat koh­ti aidon sisäl­lön sijain­tia eli yri­tyk­sen verk­ko­si­vua. Pidä siis huo­li, että nämä polut ovat kun­nos­sa. Löy­dät­kö jokai­sen sosi­aa­li­sen median kaut­ta verk­ko­si­vuil­le­si? Onko sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jä tar­peen jul­kais­ta verk­ko­si­vuil­la, esim. fee­di­nä? Saa­ko se aikaan tur­han lim­bon eli vie­kö sisäl­tö asiak­kaan pois oikeal­ta osto­po­lul­ta?

2) Verk­ko­si­vu­jen sisäl­löil­lä on avain­koh­de­ryh­män­sä.

Kun läh­det miet­ti­mään oike­aa koh­de­ryh­mää tai koh­de­ryh­miä, kan­nat­taa poh­tia, kuka oli­si ide­aa­li osta­ja­si tai osta­ja­ryh­mä­si. Raken­na pro­fii­li ja mie­ti seu­raa­vat asiat lävit­se: ikä, per­soo­na, suku­puo­li, työ, yri­tyk­sen toi­mia­la. kou­lu­tus, arvot eli mitä hän pitää tär­keä­nä, mihin hän etsii rat­kai­sua, mikä on osto­mo­tii­vi, mitä hän ymmär­tää tuot­tees­ta ja mitä ei eli mihin häin kai­pai­si apua. Lopuk­si poh­di, mikä oli­si ostoes­te? Tar­kis­ta sen jäl­keen ana­ly­tii­kas­ta, ovat­ko täl­lai­set hen­ki­löt löy­tä­neet sivus­tol­le.

3) Sisäl­löil­le on mää­ri­tel­ty sel­keä tavoi­te.

Toi­mi­via sisäl­tö­jä ei voi teh­dä ilman tar­kem­paa suun­ni­tel­maa, kos­ka muu­ten nämä sisäl­löt eivät tavoi­ta oike­aa koh­de­ryh­mää ja saa klik­kaus­sor­mea väräh­tä­mään. Sisäl­lön­tuo­tan­nol­le sekä sekä sisäl­tö­jen toi­mi­vuu­del­le on ase­tet­ta­va tavoit­teet. Mitä haluat saa­da aikaan sisäl­löil­lä­si?

4) Sisäl­tö on laa­du­kas­ta ja yksi­löl­lis­tä.

Kun haluat vah­vis­taa sano­maa­si sekä raken­taa sisäl­löis­tä­si kiin­nos­ta­via, muis­ta aina nämä pari kul­tais­ta perus­sään­töä: Sisäl­tö­jä teh­dään ihmi­sel­tä ihmi­sel­le, joka pitäi­si olla kai­ken vies­tin­nän sekä sisäl­tö­suun­nit­te­lun ydin. Sisäl­lön­tuot­ta­ja ei nak­ke­le sisäl­tö­jä sum­mas­sa eet­te­riin niis­tä aiheis­ta, jot­ka mie­leen juo­lah­ta­vat. Hyvin suun­ni­tel­tu sisäl­tö tari­nal­lis­taa yri­tyk­sen pal­ve­lut asiak­kaan suu­hun sopi­vak­si, tar­pei­ta kutit­te­le­vak­si ja mie­li­ku­via herät­tä­väk­si. Tämä sama tar­ve on niin yksi­tyis­yrit­tä­jäl­lä kuin isom­mal­la­kin yri­tyk­sel­lä.

5) Sisäl­tö on haku­ko­neys­tä­väl­lis­tä.

Jokai­nen suo­ri­tet­tu haku tulee tar­pees­ta löy­tää, oppia, rat­kais­ta, ostaa, kor­ja­ta, hoi­taa, tai ymmär­tää. Ana­ly­tiik­ka ker­too sinul­le, onko sisäl­tö­si näi­hin tar­pei­siin toi­mi­vaa. Mil­lai­sia hakusa­no­ja kävi­jät hake­vat, kun he tule­vat sivuil­le­si? Miten tehos­tat epä­suo­sit­tu­ja klik­ki­ter­me­jä­si? Sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa kan­nat­taa aina käyt­tää apu­vä­li­nee­nä seo-ohjel­mia, esim. Rank Math. Nii­den avul­la voit kehit­tää sisäl­lös­tä­si tehok­kaam­man halua­ma­si aiheen ympä­ril­le. Esim. Rank Math ilmoit­taa, mil­loin asia­sa­naa on käy­tet­ty tar­vit­ta­va mää­rä ja onko se oikeis­sa sijain­neis­sa.

6) Sisäl­tö on help­po­lu­kuis­ta.

Kai­kes­sa sisäl­lön­tuot­ta­mi­ses­sa tuli­si muis­taa, että me olem­me ihmi­siä jokai­nen. Älä siis ole­ta, että avain­ter­mit ymmär­re­tään, sisäl­löt aukea­vat heti luki­jal­le tai he osaa­vat kysyä apua heti. Pidä huo­li, että sisäl­tö­si selät­tä­vät ostoes­teen eli pois­ta­vat pahim­mat kyn­nyk­set. Hyvä sisäl­tö on käyt­tä­jäys­tä­väl­lis­tä ja help­po­lu­kuis­ta, kun nou­dat­taa tut­tua raken­net­ta eli kap­pa­leis­sa kul­je­taan tär­keim­mäs­tä koh­ti vähem­män tär­ke­ää. Alus­sa voit ker­toa väit­teen, jota aukai­set seu­raa­vil­la sisäl­löil­lä.

7) Sisäl­tö akti­voi ja ohjaa luki­jaa toi­mi­maan.

Sisäl­tö voi akti­voi­da ja ohja­ta luki­jaa toi­mi­maan CTA:n eli Call to Actio­nin eli toi­min­ta­ke­ho­tus­ten avul­la tehok­kaas­ti. CTA roh­kai­see luki­jaa suo­rit­ta­maan tie­tyn toi­min­non, kuten nap­saut­ta­maan link­kiä, tilaa­maan uutis­kir­jeen, teke­mään ostok­sen tai jaka­maan sisäl­töä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Pidä siis huo­li, että CTA ohja­ta luki­joi­ta eteen­päin tavoit­teel­li­ses­ti osto­pro­ses­sis­sa. Tee CTA:sta on hou­kut­te­le­va, sel­keä ja sisäl­lön kans­sa yhte­näi­nen, jot­ta se saa luki­jat rea­goi­maan posi­tii­vi­ses­ti.

8) Sisäl­tö on hel­pos­ti ja moni­puo­li­ses­ti jaet­ta­vaa.

Var­mis­ta aina lopuk­si, että CTA-käs­kyt sekä jako­pai­nik­keet ovat hel­pos­ti näky­vil­lä ja sel­vi­tä, muok­kau­tuu­ko sisäl­tö hel­pos­ti eri kana­viin. Seu­raa ana­ly­tii­kas­ta, mikä on näky­vyys­pro­sent­ti­si ja toi­min­not? Jos nämä eivät ole hui­pus­saan, poh­di, miten sai­sit aktii­vi­set seu­raa­ja­si jaka­maan sisäl­töä puo­les­ta­si tai kom­men­toi­maan sitä. Mit­kä oli­si­vat toi­min­ta­käs­ky­si heil­le? Kom­men­toin­ti on nyky­ään eri mediois­sa arvos­sa arvaa­mat­to­mas­sa.

Nämä ovat oival­li­sia asioi­ta poh­dis­kel­la, kun mie­tit sisäl­tö­je­si rikas­ta­mis­ta. Näil­lä kei­noil­la saat var­mas­ti poten­ti­aa­li­sen osta­jan tai yhteis­työ­kump­pa­nin klik­kaus­sor­men väräh­te­le­mään posi­tii­vi­ses­ti.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.