Oletko sinä lukutaitoinen?

“Narco­lep­tics Sleep Around” — Olet­ko sinä luku­tai­toi­nen?

Kun kysei­nen lause luki rin­nas­sa­ni kevääl­lä 2007, opin, mitä todel­la tar­koit­taa ter­mi luku­tai­toi­nen. Olin vaih­ta­nut ope­tus­vaat­tee­ni arki­sem­piin, siir­ty­nyt oppi­lai­tok­sel­ta juna-ase­mal­le ja olin mat­kal­la koh­ti Oulua. Yhden juna oli van­hem­paa mal­lia, jos­sa oli vie­lä van­han ajan “VIP-vau­nu”. Se toi­mi sil­loin tosin myös lem­mik­kie­läin­vau­nu­na. Pidin kovas­ti vau­nus­ta, kos­ka istuin­ten väli oli har­vem­pi, pen­kit oli­vat isom­mat sekä vau­nua koris­ti­vat tape­tit ja penk­ke­jä pui­set käsi­no­ja­ko­ris­teet. Lisäk­si ihmi­siä ei juu­ri kos­kaan siel­lä näky­nyt. Täl­lä ker­taa sin­ne oli eksy­nyt van­hem­pi mies, jol­la alkoi jokin asia vipat­taa, kun hän kii­vaas­ti tark­kai­li rin­to­je­ni pääl­lä luke­vaa teks­tiä: “Narco­lep­tics Sleep Around.” Onnek­si tut­tu kon­duk­töö­ri kävi tiu­haan vau­nus­sa, jot­ta 100 km Ouluun sujui rau­hal­li­ses­ti. Sain lukea leh­te­ni ilman kes­key­tyk­siä sekä ottaa tar­vit­se­ma­ni päi­vä­tor­kut.

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on vai­kea laji, kos­ka suo­men kie­li on anka­ra luku­tai­dot­to­mal­le. Vaik­ka kysei­nen lause luki rin­nas­sa­ni englan­nik­si, voi sen ymmär­tää monin tavoin tun­te­mat­ta taus­to­ja. Yksin­ker­tai­sin ihmi­nen ymmär­tää sen halu­jen­sa kaut­ta, tut­tu­ni tie­tä­vät mer­ki­tyk­sen laa­jem­min. Olen nimit­täin sai­ras­ta­nut kyseis­tä tau­tia 18-vuo­ti­aas­ta asti.

Se oli ensim­mäi­nen ja vii­mei­nen ker­ta, kun käy­tin T‑Shirt Hel­lis­tä osta­maa­ni pai­taa ilman tur­val­lis­ta seu­raa. Täs­sä koke­muk­ses­sa­ni kitey­tyy juu­ri se, että kun ter­mi irro­te­taan kon­teks­tis­ta, koe­taan se omien halu­jen ja toi­vei­den mukai­ses­ti ennem­min kuin pereh­dy­tään, tut­ki­taan sekä sel­vi­te­tään taus­to­ja syvem­min.Luku­tai­toi­nen ihmi­nen ymmär­tää tutus­tua myös ympä­ris­töön, mis­sä tari­noi­ta käy­te­tään ja miten ne liit­ty­vät hen­ki­löi­hin tai paik­kaan.

Vää­ri­nym­mär­ryk­sen syyt — Olet­ko luku­tai­toi­nen?

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on mie­les­tä­ni kor­keim­mas­sa mer­ki­tyk­ses­sään opas­ta­mis­ta oike­aan suun­taan. Kun aja­tel­laan sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta, sisäl­löt usein ker­to­vat, avaa­vat sekä taus­toit­ta­vat yri­tyk­sen toi­min­taa ja teke­vät yri­tyk­sen toi­min­nas­ta sekä pal­ve­luis­ta ymmär­ret­tä­viä ulko­puo­li­sil­le­kin — asiak­kail­le. Jos yri­tyk­sen sisäl­lä ymmär­re­tään tar­kas­ti toi­min­nan tar­koi­tus sekä pää­mää­rä, tuli­si se välit­tyä jul­kais­tu­jen sisäl­tö­jen kaut­ta myös poten­ti­aa­li­sel­le asiak­kaal­le. Jos aihe on hel­pos­ti ymmär­ret­tä­vä ja joka­päi­väi­nen, sisäl­tö­jen tuot­ta­mi­nen sekä ymmär­tä­mi­nen on hel­pom­paa. Yksin­ker­tais­tet­tu­na, jos eri­tyis­osaa­mis­ta on teh­dä erin­omai­sia keit­tiö­re­mont­te­ja, tus­kin jul­kais­taan sel­lai­sia sisäl­tö­jä, jois­sa ker­ro­taan, miten teh­dään laa­du­kas kyl­py­huo­ne­re­mont­ti. Sil­loin ennem­min mie­lel­lään tari­noi­daan ja ker­ro­taan, miten onnis­tu­nut keit­tiö­re­mont­ti on teh­ty — sanal­li­ses­ti ja videol­la.

Suo­men kie­li ja mini­ma­lis­mi — Less is more

Suo­men kie­len vie­hät­tä­vyys on sen eko­lo­gi­suus eli sama sana voi sopia moneen tar­koi­tuk­seen, esi­mer­kik­si sanal­la voi olla jopa yli kak­si­kym­men­tä eri mer­ki­tys­tä riip­puen sanan kon­teks­tis­ta eli käyt­töyh­tey­des­tä. Vaik­ka tämä voi olla hel­pot­ta­va omi­nai­suus, on se myös ongel­mal­li­nen omi­nai­suus. Luku­tai­toi­nen hen­ki­lö ei kai­paa lisä­sel­vi­tyk­siä, mut­ta tämä ei ole nor­mi vali­tet­ta­vas­ti. Jot­ta käy­tet­ty ter­mi ymmär­ret­täi­siin oikein, sen käyt­tö pitää yleen­sä selos­taa tar­kas­ti vas­taa­not­ta­jal­le ja liit­tää se ymmär­rys­tä tuke­vaan sanas­toon. Jos vas­tas­sa on alas­ta tie­tä­mä­tön tai luku­tai­do­ton, on täl­lai­nen mer­ki­tyk­sen tuke­mi­nen eri­tyi­sen tär­ke­ää. Käy­te­tyn ter­mis­tön ympä­ris­tö on avat­ta­va myös luki­jal­le, jot­ta vää­ri­nym­mär­rys­tä ei tapah­tui­si.

Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen on yhteis­työ­tä

Koh­taan asia­kas­yri­tyk­siä pal­vel­les­sa­ni jos­kus epäi­li­jöi­tä. “Et ole alam­me asian­tun­ti­ja.” En tie­ten­kään voi heti olla sep­pä ja teki­jä, kos­ka sisäl­löt eivät syn­ny het­kes­sä. Ne syn­ty­vät yhteis­työs­sä. Täs­tä syys­tä otan käyt­töön oman osaa­mi­se­ni eli tie­don­ha­ku- sekä luku­tai­to­ni. En voi sanoa niin, että oli­sin asiak­kaa­ni alan asian­tun­ti­ja ja teki­jä, vaan olen oman ala­ni asian­tun­ti­ja ja erit­täin luku­tai­toi­nen. Tie­don yhdis­tä­mi­nen vaa­tii osaa­mis­ta ja tähän har­jaan­nuin äidin­kie­len opet­ta­ja­na toi­mies­sa­ni. En opet­ta­nut vain yhdel­le alal­la suo­mea, vaan raken­sin kurs­se­ja aina sosi­aa­li- ja ter­veys­puo­lel­ta kai­vos­työn­te­ki­jöil­le. Kurs­sit eivät syn­ty­neet tyh­jäs­tä, vaan vaa­ti­vat aina oman taus­ta­työn­sä.

Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na työ­tä­ni on sel­vit­tää ja hah­mot­taa asiak­kaa­ni toi­min­ta. Sii­hen tar­koi­tuk­seen olen kehit­tä­nyt meto­di­ni. Pal­ve­lu­muo­toi­le­mal­la saan aika nopeas­ti sel­vil­le, mikä on asiak­kaa­ni tuo­te ja sen erot­ta­va teki­jä, ket­kä ovat tär­keim­mät asiak­kaat ja mit­kä ovat ne kana­vat, jois­ta hei­dät tavoit­taa. Tämän jäl­keen pää­sem­me yhdes­sä raken­ta­maan koko­nai­suu­den — asiak­kaa­na hän antaa tähän pro­jek­tiin oman osaa­mi­sen­sa ja minä oma­ni. Näin saam­me usein aikaan var­sin rik­kaan koko­nai­suu­den, jol­la on hyvät tulok­set myyn­nin suh­teen.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!