Lataa maksuton Punakynäpaholaisen opas

LATAA MAKSUTON KIRJOITTAMISEN OPAS | Päi­vi­tet­ty 6.5.2024

Näillä Punakynäpaholaisen vinkeillä kirjoitat tekoälyn kanssa tehokkaammin rinta rinnan.

Mitä saat, kun lataat mak­sut­to­man oppaa­ni?

Ymmär­rät kir­joit­ta­mi­sen ja luke­mi­sen erot­ta­mat­to­man suh­teenAktii­vi­nen luke­mi­nen aut­taa Sinua ammat­ti­lai­se­na:

🌟 pysy­mään ajan tasal­la ala­si vii­mei­sim­mis­tä kehi­tys­suun­nis­ta,

🌟 laa­jen­ta­maan ammat­ti­sa­na­va­ras­toa­si,

🌟 syven­tä­mään kriit­tis­tä ajat­te­lua­si ja 

🌟 paran­ta­maan ongel­man­rat­kai­su­tai­to­ja­si. 

“On ihmi­siä, jot­ka puhu­vat kuin kir­jat. Onnek­si on myös kir­jo­ja, jot­ka puhu­vat kuin ihmi­set.” 

- Geor­ge Gis­sing

Pää­set eroon kli­seis­tä ja syn­ny­tät sel­keän oman äänen, joil­la vies­tit erot­tu­vas­ti asiak­kail­le­si. Oma­pe­räi­sel­lä äänel­lä:

🌟 karis­tat epäi­lyt konea­jat­te­lus­ta,

🌟 vah­vis­tat brän­diä­si ja

🌟 ero­tut eduk­se­si mas­sas­ta.

Otta­mal­la het­ki nyky­ti­lan ana­lyy­sil­le ja luo­taa­mal­la aja­tuk­set tule­vaan, ymmär­rät, mil­lai­nen vies­tin­tä tuot­taa hedel­mää. Lisäk­si huo­maat, miten teko­ä­ly on par­haim­mil­laan sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa spar­raa­ja, ei tuot­ta­ja.

Opit kei­not, joi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä voit puhu­tel­la kir­joit­ta­mil­la­si sisäl­löil­lä tehok­kaam­min kon­kreet­tis­ta koh­de­ryh­mää­siNäi­tä ovat mm.

🌟 koh­de­ryh­mä­ana­lyy­si,

🌟 sisäl­lön per­so­noin­ti,

🌟 palaut­teen käsit­te­ly ja

🌟 ajan­koh­tais­ten tren­dien seu­ran­ta.

Näi­den kei­no­jen avul­la opit tuot­ta­maan sisäl­töä, joka uppo­aa koh­de­ryh­mää­si kuin kuu­ma veit­si voi­hin.

Kai­paat­ko muu­ta apua? Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni. 
Punakynäpaholainen | Henna Eklund | Pirullisen tehokas viestijä moneen makuun

Hen­na Eklund, Punakynä­paholainen® -

Vies­tin­nän moni­puo­li­nen osaa­ja sekä kehit­tä­jä.

Lataa mak­su­ton oppaa­ni ja ota kir­joit­ta­mis­vin­kit käyt­töö­si. Samal­la lii­tyt säh­kö­pos­ti­lis­tal­le­ni ja saat tie­toa tule­vis­ta webi­naa­reis­ta­ni sekä kou­lu­tuk­sis­ta. 

Soi­ta 050 536 2381 tailähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.
Ps. Tilaa viih­dyt­tä­vä Lin­ke­din-uutis­kir­jee­niHaa­vi auki vies­tien vir­ras­sa”.