Mistä lähtien otsikko on sisältänyt kysymyksen?

Mis­tä läh­tien hyvä otsik­ko on sisäl­tä­nyt kysy­myk­sen?

Olen kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta yhteen eri­tyi­seen seik­kaan verk­ko­teks­teis­sä — esi­mer­kik­si blo­gi­kir­joi­tuk­sis­sa, leh­tiar­tik­ke­leis­sa ja muis­sa jul­kais­tuis­sa teks­teis­sä: Jos otsi­kos­sa ei ole nume­roa, sii­nä on takuul­la kysy­mys. Jois­sa­kin verk­ko­teks­teis­sä on jopa molem­mat tehos­ta­mas­sa vai­ku­tel­maa. Mis­tä läh­tien siis hyvä otsik­ko on sisäl­tä­nyt kysy­myk­sen? Mik­si otsi­koin­ti on tär­ke­ää?

Tut­ki­mus­ten mukaan, jos 100 hen­ki­löä lukee saman verk­ko­teks­tin, mis­sä on eri­lai­sia otsi­koi­ta, noin 80 % heis­tä lukee pel­kän otsi­kon ja 20 % aukai­see otsi­kon kaut­ta jutun ja lukee sen. Sik­si siis otsi­kon pitää olla kou­kut­ta­va, kiin­nos­ta­va ja kli­kat­ta­va. Voi­ko sen teh­dä jol­la­kin toi­sel­la taval­la kuin vain nume­roil­la ja kysy­myk­sil­lä? Aloin poh­tia asi­aa hie­man nyky­päi­vän tee­man mukai­ses­ti — mitä on laa­du­kas sisäl­tö? Miten sai­sim­me laa­duk­kaan verk­ko­teks­tin sisäl­lön hyp­pää­mään myös otsik­koon? Alan hil­jal­leen nimit­täin kyl­läs­tyä 1 — 100 tapaan hoi­taa jokin asia tai sel­vit­tää jokin jut­tu.

Miten otsik­ko oli­si parem­pi?

Nyky­ään otsi­koi­den teos­sa koros­tu­vat nämä tie­tyt peri­aat­teet. Yhä useam­mas­sa blo­gis­sa saa lukea näis­tä perus­o­peis­ta otsi­koi­den teos­sa:

  • Otsi­kos­sa on olta­va kysy­mys — Kuin­ka, mik­si, mis­sä, jne., esim. “Kuin­ka menes­tyt kil­pa­hiih­dos­sa, lue Iivo Nis­ka­sen vin­kit”. Tuol­lai­sen otsi­kon klik­kaa jo huo­maa­mat­taan, eikö? Jokai­nen meis­tä halu­aa menes­tyä kil­pa­hiih­dos­sa. Lisäk­si otsi­kos­sa on käy­tet­ty ammat­ti­lai­sen nimeä lisää­mään kiin­nos­ta­vuut­ta.
  • Otsi­kos­sa on olta­va “nume­ro” ja sana “tapaa/syytä/keinoa/mallia/muotoa”, esim. “5 syy­tä, mik­si kan­nat­taa hank­kia x”. Tuol­lai­ses­sa otsi­kos­sa mää­rä on valt­ti. Jos­kus oli­si ilo lukea otsik­ko, mis­sä sano­taan, että 1 ja ainoa syy hank­kia jokin tai toi­mia jol­la­kin taval­la. Kiin­nos­tai­si­ko se?
  • Ker­ro asia aja­tuk­sel­la, että ilman tätä tie­toa et sel­viä työs­sä­si, esim. “Mitä jokai­sen iPho­ne-käyt­tä­jän tuli­si tie­tää?” Näis­sä otsi­koin­neis­sa on muka­na tosi­aan pelo­te, jol­loin luki­ja klik­kaa var­mas­ti jut­tua ja lukee, mihin hänen tuli­si varau­tua.
  • Koros­ta vai­ku­tel­maa adjek­tii­vil­la, esim. “Näil­lä salai­sil­la kei­noil­la val­loi­tin sisäl­lön­tuot­ta­mis­mark­ki­nat. Nois­sa adjek­tii­vin koros­tus on tär­kein­tä. Kun sen yhdis­tää toi­mi­vas­ti ver­biin, saa­daan aikaan otsi­koi­ta, jot­ka kut­su­vat toi­mi­maan kuin itses­tään.

Jokai­nen otsi­koin­ti­tyy­li vas­taa kai­puuseem­me oppia uut­ta. Haluam­me jokai­nen oppia uut­ta ja sik­si usein klik­kai­lem­me näi­tä otsi­koi­ta. Sik­si ehkä kysy­mys otsi­kos­sa ei aina ole huo­no asia, jos haluam­me opet­taa luki­joil­lem­me jotain. Voi­si­ko otsik­ko kui­ten­kin olla jotain muu­ta? Voi­si­ko se olla kiin­nos­ta­va ilman näi­tä?

Opet­ta­ja­na koros­tin aina sitä, että kir­joit­ta­kaa teks­tin­ne ensin ja poh­ti­kaa otsi­koin­tia vas­ta sen jäl­keen. Näin teil­lä on hyp­py­sis­sä kaik­ki kir­joit­ta­man­ne sisäl­tö, jos­ta saat­te raken­net­tua her­kul­li­sen otsi­kon kir­joi­tuk­sel­len­ne. Saa­han sitä tie­tys­ti hah­mo­tel­la ja joil­la­kin meis­tä ideoin­ti toi­mii päin­vas­toin — kir­joi­tat pape­ril­le otsi­kon, jos­ta läh­det sit­ten avaa­maan asian luki­joil­le­si. Ei mikään huo­no tapa sekään. Esim. Pöy­dän kat­kea­mi­sen syvin ole­mus.

Miten hyvä otsik­ko raken­ne­taan?

Tutus­tuin eri­lai­siin tapoi­hin raken­taa otsik­ko. Maa­il­ma on pul­lol­laan perus­kei­no­ja eli nume­roi, kysy ja hou­kut­te­le. Mik­si siis muut­taa noi­ta tapo­ja, kos­ka ne toi­mi­vat? Toi­saal­ta haluat­ko, että luki­ja­si kiin­nos­tuu ja avaa teks­ti­si? Ehkä sil­loin kan­nat­tai­si miet­tiä uusia tapo­ja luo­da otsik­ko — olla eri­lai­nen, olla se kel­tai­nen son­tik­ka mus­tien jou­kos­sa.

Kuten kaik­kien teks­tien kans­sa, olen­nais­ta on mie­les­tä­ni se, kenel­le kir­joi­tat eli kuka on ylei­sö­si. Jos tun­net luki­ja­si, osaat kou­kut­taa hei­dät. Raken­taes­sa­si otsik­koa osaat ottaa huo­mioon hei­dän sanas­ton­sa, lem­piai­hea­lu­een­sa ja top-ter­mit. Nau­ran edel­leen­kin sil­le, kun vuo­sia sit­ten uuti­soi­tiin sii­tä, että alko­ho­lin hin­ta las­kee. Kale­vas­sa puhut­tiin alko­ho­lis­ta, Hel­sin­gin Sano­mis­sa puhut­tiin vii­nis­tä ja ilta­päi­vä­leh­det heh­kut­ti­vat olut­ta. Täs­sä tuli mie­les­tä­ni sel­keäs­ti esil­le luki­ja­kun­tien eri­lai­suu­det, kun koh­de­ryh­mä on otet­tu huo­mioon.

Jos raken­tai­sin otsi­kon, käyt­täi­sin muu­ta­kin kuin vain nume­roi­ta ja kysy­myk­siä. Kun haluat kir­joit­taa hyvän blo­gin otsi­kon tule­vai­suu­des­sa, poh­di näi­tä:

  • Sai­si­ko se sisäl­tää lupauk­sen? Teks­tin tuli­si olla hyö­dyl­li­nen, eikö?
  • Min­ne alaot­si­kot ovat kadon­neet? Mik­si kai­ken infon tulee olla otsi­kos­sa? Mik­si sitä ei sai­si selit­tää auki?
  • Täy­den­tä­vät­kö jutun otsik­ko ja kuva toi­si­aan? 2 on enem­män kuin 1, eikö? Kuva puhuu tuhat sanaa?
  • Muis­ta sana­lei­kit, runol­li­suus. Voi­ko nii­tä vil­jel­lä otsi­kois­sa?
  • Se on tur­han pit­kä. Jois­sa­kin pai­kois­sa otsi­kon pituus ahdis­taa. Otsik­ko on kuin val­mis twiit­ti. Voi­si­ko se olla lyhyt, yti­me­käs ja osu­va?

Näis­sä­kin poh­din­nois­sa par­haim­mat kek­sin­nöt kul­mi­noi­tu­vat kui­ten­kin kysy­myk­sik­si, nume­roi­duik­si tavoik­si ja miten-otsi­koik­si. Ehkä emme pää­se eroon näis­tä perus­tyy­leis­tä, mut­ta oli­si kiva näh­dä jos­kus jotain muu­ta­kin, eikö? Ehkä teko­ä­ly voi aut­taa mei­tä raken­ta­maan otsi­koi­ta, mut­ta entä ihmis­miel­tä?

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.