Kaikki on viestintää - myös kuvatekstit eli alt-tekstit

Kaik­ki on vies­tin­tää — myös kuva­teks­tit eli alt-teks­tit

Tör­mä­sin vas­ta mie­len­kiin­toi­seen säh­kö­pos­tiin. Ajat­te­let var­mas­ti heti, että sisäl­löl­li­ses­ti? Ei, nyt se ei liit­ty­nyt suo­raan kir­joi­tet­tuun sisäl­töön, vaan vähän muu­hun, mut­ta kir­joi­tet­tuun toki. Out­loo­kis­sa on niin, että se ei lataa auto­maat­ti­ses­ti kuvia, kun se avau­tuu esi­kat­se­luun. Tämä nopeut­taa pos­tin latau­tu­mis­ta. Ne tie­dot, mitä kuvis­ta näky­vät, ovat yleen­sä alla ole­van näyt­tö­ku­van tapai­set. Kun kuva­teks­tit ovat ohei­set, luki­sit­ko sisäl­lön?

Näyttökuva sähköpostista, jonka kuvatekstit olivat mielenkiintoiset. Mitä kuvateksteihin eli alt-teksteihin kannattaa kirjoittaa?

Kuvien perus­teel­la voi­si suo­raan sanoa, että tämä säh­kö­pos­ti ei ihan ensi­vai­ku­tel­man perus­teel­la akti­voi luke­maan lisää. Vaik­ka lähet­tä­jä onkin var­sin luo­tet­ta­va ja ammat­ti­lai­nen alal­laan, täs­sä koh­taa unoh­tui aja­tus, että vaik­ka kuvat sekä visu­aa­li­suus ovat jos­kus sano­ja tär­keäm­piä, kan­nat­taa kuvien teks­tei­hin kiin­nit­tää huo­mio­ta. Mie­les­tä­ni sano­ja tar­vi­taan aina, ja mie­luus­ti enem­män kuin lii­an vähän. Kun sisäl­löt on luo­tu koko­nais­val­tai­ses­ti hyvin, yri­tyk­se­si ei näy­tä epä­am­mat­ti­mai­sel­ta, huo­li­mat­to­mal­ta tai epä­ai­dol­ta. Hyvin luo­tu sisäl­tö herät­tää luot­ta­mus­ta monel­la taval­la.

Kuva­teks­tit ovat osa sisäl­tö­suun­nit­te­lua

Sisäl­tö­jen teke­mi­nen on koko­nai­suus. Osa tätä koko­nai­suut­ta ovat myös nämä vaih­toeh­toi­set alt-teks­tit. Sisäl­tö­jä tuo­te­taan aina luki­jal­le, koh­de­ryh­mäl­le, ja sik­si myös nämä alt-teks­tit ovat tär­keä osa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta. Kuten esi­mer­kis­sä­ni, lataa­mat­to­mien kuvien sijaan käyt­tä­jät näke­vät vaih­toeh­toi­sen teks­tin, joka aut­taa ymmär­tä­mään kuvan sisäl­töä. Vaik­ka kuvaa ei näkyi­si, vaih­toeh­toi­nen teks­ti tar­jo­aa tie­don sii­tä, mitä kuvas­sa oli­si ollut. Se tukee vies­tin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Par­haim­mil­laan alt-teks­tit ker­to­vat kuvis­ta kai­ken eli ovat ns. teks­ti­vas­ti­nei­ta kuvil­le.

Toi­sek­si kuvien haku­ko­neop­ti­moin­ti alt-teks­teil­lä voi paran­taa sivus­ton näky­vyyt­tä ja hou­ku­tel­la lisää kävi­jöi­tä. Alt-teks­teil­lä on tut­ki­tus­ti todet­tu ole­van apua orgaa­ni­sel­le näky­vyy­del­le. Vaih­toeh­toi­nen teks­ti aut­taa mm. Googlea ymmär­tä­mään parem­min sekä kuvien että koko verk­ko­si­vun sisäl­lön, mikä voi paran­taa kuvie­si näky­mis­tä kuva­haus­sa. Kun kuvil­la­si on tar­kat alt-teks­tit, autat haku­ko­nei­ta ymmär­tä­mään, mil­loin tuot­tee­si tuli­si nos­taa esiin laa­duk­kaa­na vaih­toeh­to­na haku­tu­lok­sis­sa. Opti­moi­dut vaih­toeh­toi­set teks­tit voi­vat aut­taa kuvia­si ilmes­ty­mään sekä kuva­haun että verk­ko­haun tulok­sis­sa, tuo­den lisää kävi­jöi­tä sivus­tol­le­si.

Mitä alt-teks­tei­hin kan­nat­taa kir­joit­taa?

Jos kir­joi­tam­me alt-teks­tit nopeas­ti sen enem­pää ajat­te­le­mat­ta, sil­loin sisäl­löis­tä tulee juu­ri anta­ma­ni esi­merk­ki­ku­van tapai­sia eli epä­olen­nai­sia ja ne eivät tar­joa juu­ri­kaan tart­tu­ma­pin­taa. Kun raken­nat kuvien alt-teks­te­jä, huo­mioi aina se, miten kuva liit­tyy tuot­ta­maa­si sisäl­töön sen ympä­ril­lä.

Muis­ta, että kuvan on aina lii­tyt­tä­vä aihee­seen, jota se tukee eli lisää kuva­teks­ti vain nii­hin kuviin, joil­la on mer­ki­tys­tä. Kaik­kia sivun kuvia ei kan­na­ta teks­tit­tää, vaan pää­tä, mikä kuva on olen­nai­sin ja jon­ka sivul­la­si sanoi­tat. Koris­teel­li­sil­le kuvil­le älä anna tur­haan kuva­teks­tiä, vaan kyl­mäs­ti ohi­ta ne.

Ker­ro alt-teks­tis­sä suo­raan sisäl­lös­tä, johon se on lii­tet­ty. Kuten sanoin aiem­min, saa­vu­tet­ta­vuus on ydin. Ker­ro kuva­teks­tis­sä kuvas­ta kaik­ki irti asioi­ta, tava­roi­ta, paik­ko­ja, nimiä ja tit­te­lei­tä myö­ten. Lisäk­si älä käy­tä ter­me­jä “kuvas­sa” tai “kuva esit­te­lee”, vaan sano asia suo­raan. Esim. “Asian­tun­ti­ja Hen­na Eklund, Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen, ker­too vakuut­ta­vas­ti luok­ka­huo­nees­sa kurs­si­lai­sil­leen sisäl­tö­suun­ni­tel­lus­ta.”.

SEO-näkö­kul­mas­ta kuva­teks­ti sisäl­tää kes­kei­set avain­sa­nat, mut­ta ei tyki­tyk­se­nä. Muis­ta, että kuva­teks­tien on ker­rot­ta­va sisäl­lös­tä. Sil­loin älä tois­ta vain haku­ter­me­jä toi­sen­sa perään, vaan ker­ro, miten kuva liit­tyy avain­sa­naan. Muis­ta myös pituus, kos­ka kun kuvia kat­sel­laan haku­ko­nei­den näkö­kul­mas­ta, niis­sä olen­nai­sin asia on kuva­teks­tin alus­sa. Paras­ta oli­si pitää kuva­teks­ti alle 125 mer­kin mit­tai­se­na. (Aikai­sem­pi esi­merk­ki­ni “Asian­tun­ti­ja Hen­na Eklund …” on 123 merk­kiä pit­kä.)

Ohei­nen esi­merk­ki on vain yksi tapa ker­toa kuvan sisäl­lös­tä. Kuten aina, ker­ron­ta­ta­po­ja on monia, ja nii­tä kan­nat­taa kokeil­la. Näin löy­dät sel­lai­sen, joka sopii tar­pei­sii­si par­hai­ten. Poh­di siis ennen kuva­teks­tiä seu­raa­via asioi­ta:

  1. Mik­si koh­de­ryh­mä­si tekee haku­ja eli mihin he hake­vat rat­kai­sua tai vas­taus­ta? On tär­ke­ää ymmär­tää, mik­si käyt­tä­jät suo­rit­ta­vat haku­ja (esim. osta­mi­nen, löy­tä­mi­nen, oppi­mi­nen) ja luo­da sisäl­töä, joka vas­taa näi­hin tar­koi­tuk­siin. Jos sisäl­tö ei vas­taa käyt­tä­jän haku­tar­koi­tus­ta, tämä voi pois­tua haku­tu­lok­sis­ta, mikä hei­ken­tää kon­ver­sioi­ta.
  2. Mikä on käsit­te­le­mä­si aihea­lue ja mitä sanas­toa sii­hen liit­tyy? Haku­ko­neet eivät vain tun­nis­ta yksit­täi­siä avain­sa­no­ja, vaan pyr­ki­vät ymmär­tä­mään laa­jem­man kon­teks­tin ja sisäl­lön koko­nai­suu­den. Kun haku­ko­neop­ti­moin­tia tar­kas­te­lee semant­ti­ses­ta näkö­kul­mas­ta, sisäl­tö­jen tuli­si vas­ta­ta koh­de­ryh­män kysy­myk­siin ja tar­pei­siin mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti ja syväl­li­ses­ti, käyt­täen samal­la avain­sa­no­jen lisäk­si aihee­seen liit­ty­viä ter­me­jä ja käsit­tei­tä. Esim. kuk­ka­kaup­pa > kas­vit, orki­dea, mul­ta, kas­vi­ra­vin­teet,

Vaih­toeh­toi­set alt-teks­tit ovat olen­nai­nen osa sisäl­tö­suun­nit­te­lua ja paran­ta­vat sekä käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta että sivus­ton SEO:ta. Alt-teks­tien tuli­si olla infor­ma­tii­vi­sia, rele­van­te­ja ja opti­moi­tu­ja haku­ko­nei­ta var­ten, ja nii­den käy­tös­sä tuli­si huo­mioi­da sisäl­lön ja koh­de­ryh­män tar­peet. Älä siis ohi­ta sivus­to­si seo-apu­rei­den ilmoi­tuk­sia puut­tu­vis­ta alt-teks­teis­tä, vaan iske nii­hin kiin­ni. Kokei­le vaik­ka sivu tai kuva ker­ral­laan eli älä muu­ta heti kaik­kea, vaan ota esi­mer­kik­si muu­ta­ma tes­tiin ja tark­kai­le nii­den tuot­ta­mia tulok­sia.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!