Käyttäjäkeskeistä sisältömarkkinointia yrityksille

Käyt­tä­jä­kes­keis­tä sisäl­tö­mark­ki­noin­tia — Mitä ihmet­tä?

“Hei! Mä olen sisäl­tö­mark­ki­noin­tia teke­vä yrit­tä­jä.” “Hei! Mä olen Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen.” “Moi! Mä teen myös teko­ä­ly­poh­jais­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­tia.” Niin­pä. “Hei! Olen Hen­na ja olen huk­ku­nut työ­tä­ni kuvaa­viin tit­te­lei­hin.” “Hei Hen­na! Ter­ve­tu­loa jouk­koon.” Mitä on oikeas­taan käyt­tä­jä­kes­kei­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti, mitä yri­tys­ten sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa tapah­tuu ja miten minä voin aut­taa sinua yri­tyk­se­si sisäl­tö­mark­ki­noin­tion­gel­mis­sa? Nyt tuon enem­män esiin sen, mil­lai­sia tai­to­ja minul­la on ja miten voin rat­kais­ta Sinun ongel­ma­si. 

Olen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin ammat­ti­lai­nen, copyw­ri­ter ja sisäl­tö­suun­nit­te­li­ja. Hyväs­te­lin tun­ti­kes­kei­sen ja vuo­si­kel­lo-orien­toi­tu­neen opet­ta­ja­maa­il­man. Hyp­pä­sin yrit­tä­jän pur­teen, joka sei­laa avoi­mil­la meril­lä kaik­kien tuu­lien vie­tä­vä­nä. Ohit­se kii­tää tie­tys­ti usein moot­to­ri­ve­nei­tä tai suu­rem­pia pur­je­ve­nei­tä. Kau­ka­na hori­son­tis­sa näen ison metal­li­sen lai­van, joka tuut­taa tor­vel­laan kuu­lu­van töräh­dyk­sen. Oma venee­ni hei­luu aal­lo­kos­sa ja vie minua eteen­päin koh­ti aavo­ja vesiä yhä var­mem­min ja suu­rem­mal­la vauh­dil­la. Olen posi­tii­vi­nen ja uskon unel­maa­ni.

Osaa­mis­ta­ni on juu­ri käyt­tä­jä­kes­kei­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti. En mene asia edel­lä, en tee vain teks­tiä ilman tart­tu­ma­pin­taa tai gra­fiik­kaa ilman tun­ne­reak­tioi­ta. Otan huo­mioon ensin koh­tee­si ja tuot­tei­den osta­ja­si. Pari viik­koa sit­ten sanoin erääl­le asiak­kaal­le­ni nämä sanat: “Kans­sa­ni et huku puhe­kuplaan.” Se on se, mitä teen. Vies­ti­ni erot­tuu, näkyy ja puhut­te­lee. Kun haluat jäl­keä, jos­sa on huo­mioi­tu mah­dol­li­set koh­de­ryh­mät ja luo­tu osta­ja­pro­fii­lit. Käy­tän hyväk­se­ni nyky­ai­kai­sia työ­vä­li­nei­tä teko­ä­lyä myö­ten. Lisäk­si ymmär­rän, mitä digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin taus­tal­la on.

Mitä on käyt­tä­jä­kes­kei­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti?

Tie­sin, että tar­tut tähän. Se on hel­poi­ten ymmär­ret­tä­vä­nä pal­ve­lu­muo­toi­lua. Kuka sanoi, että sen tuli­si aina olla kon­kreet­ti­nen tuo­te tai pal­ve­lu, joka muo­toil­laan? Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on tuot­tee­ni. Tar­joan sitä Sinul­le pal­ve­lu­na, joka hel­pot­taa yri­tyk­se­si arkea. Sisäl­tö­mark­ki­noin­nin teh­tä­vä on välit­tää tie­toa ja lopuk­si akti­voi­da vas­taa­not­ta­ja toi­min­taan. Sisäl­tö on olen­nai­nen osa tuo­ta mark­ki­noin­tia. Sanan voi­ma on val­ta­va, kun herä­tel­lään kiin­nos­tus­ta. Kun mukaan lisä­tään kuvia, videoi­ta ja moni­puo­lis­ta gra­fiik­kaa, vai­ku­tus on monin­ker­tai­nen.

Kun minä puhun sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­ta, kes­kiös­sä ovat sanat ja nii­den yhdis­tel­mät koko­nai­suuk­sik­si eli vies­teik­si. Osaa­mis­ta­ni on myös graa­fi­suus ja luo­vuus eli osaan aja­tel­la maa­il­man moni­puo­li­sem­min — kuvien, videoi­den ja teks­tien koko­nai­suu­dek­si. Kun mukaan lisä­tään vie­lä kuvan­kä­sit­te­ly­tai­dot sekä natii­vius tek­nii­kan kes­kel­lä — saat aika muka­van pake­tin, jol­la ker­toa yri­tyk­se­si tari­na. Haluan kehit­tyä vain parem­mak­si ja parem­mak­si.

Pal­ve­lu­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na

Erin­omai­nen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin teki­jä ymmär­tää vas­taa­not­ta­jaa — pal­ve­lun koh­de­ryh­mää, hei­dän toi­vei­taan sekä halu­jaan. Yri­tys­maa­il­ma ei kai­paa teks­te­jä “Pal­ve­lut — Täs­tä lin­kis­tä näet pal­ve­lum­me” vaan teks­te­jä, jot­ka hou­kut­te­le­vat tutus­tu­maan ja kokei­le­maan: “Aasin­hän­tä — Puut­tuu­ko sinul­ta jotain?” Sinul­la voi olla val­mis tuo­te, mut­ta jos et ker­ro sii­tä, kuka osaa ottaa Sinuun yhteyt­tä?

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti yri­tyk­sil­le on pal­ve­lu­ni, jon­ka suun­nit­te­len tar­pei­sii­si. Aloi­te­taan yhteis­työ vies­tin­tä­suun­ni­tel­mas­ta. Jokai­nen pro­jek­ti­ni läh­tee liik­keel­le suun­ni­tel­man raken­ta­mi­ses­ta. Suun­ni­tel­mas­sa eli sisäl­tö­stra­te­gias­sa otan huo­mioon tavoit­teet sekä raken­nan vision sii­tä, mitä sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la voi­daan saa­daan aikaan yri­tyk­se­si hyväk­si. Suun­ni­tel­maan lisä­tään mm. kon­kreet­ti­sia luku­ja, kuin­ka mon­ta käyt­tä­jää on puo­len vuo­den pääs­tä tai kuin­ka pal­ve­lun tun­net­tuus on kas­va­nut.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti yri­tyk­sil­le on pal­ve­lu­ni, jol­la otan huo­mioon sinun tar­peit­te­si lisäk­si huo­mioon poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­de­si tar­peet. Minua voi sanoa näin käyt­tä­jä­kes­kei­sek­si sisäl­tö­mark­ki­noi­jak­si. Muo­toi­len kaik­ki vies­ti­si käyt­tä­jä­kes­kei­ses­ti. Raken­nan taus­ta­tut­ki­muk­sen jäl­keen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin niin, että sii­nä huo­mioi­daan pal­ve­lui­de­si perus­käyt­tä­jät. Asia­kas­pro­fii­lien poh­jal­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­tia on hel­pom­pi teh­dä, kun vas­taa­not­ta­jal­la on kas­vot. Yhdes­sä kans­sa­si osaan yksi­löi­dä jokai­sel­le asia­kas­pro­fii­lil­le tavoit­teet sekä osaan vali­ta oikeat kana­vat, jois­sa tavoi­tat hake­ma­si asia­kas­ryh­mät.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on pal­ve­lu­ni, jon­ka avul­la herä­tän asiak­kais­sa­si tun­tei­ta. Vaik­ka sisäl­tö­mark­ki­noin­nil­la usein väli­te­tään­kin tie­toa, raken­ta­mil­la­ni vies­teil­lä väli­tän myös tun­tei­ta ja raken­nan posi­tii­vi­sia mie­li­ku­via. Lii­tän sisäl­töi­hin sanas­toa, joka akti­voi tie­tyn tun­nel­man, maa­laa tuot­tee­si ympä­ril­le maa­il­man, joka on hel­pos­ti lähes­tyt­tä­vä. Raken­nan myös pal­ve­lul­le­si per­soo­nan, joka liit­tyy myö­hem­min aina juu­ri Sinun tuot­tei­sii­si.

Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti on pal­ve­lu­ni, jon­ka toi­min­taa seu­raan ja ana­ly­soin. Teke­mä­ni vies­tin­tä­suun­ni­tel­man yksi olen­nai­nen osa on myös rapor­toin­ti eli sisäl­tö­jen onnis­tu­mi­sen ana­ly­soin­ti. Eri­lais­ten mit­ta­rei­den avul­la sisäl­tö­mark­ki­noin­nin onnis­tu­mis­ta on help­po seu­ra­ta. Jos jokin ei ole toi­mi­nut, seu­ran­nal­la se on help­po huo­mioi­da ja mah­dol­li­ses­ti kor­ja­ta niil­tä osin. Mitä alus­sa oli, miten se on muut­tu­nut ja pal­jon­ko se muu­tos mak­soi? Tämän poh­jal­ta on myös help­po arvioi­da, oli­ko se kan­nat­ta­vaa.

Ava­si­ko tämä ollen­kaan teke­mis­tä­ni eli mil­lais­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­ti Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen tekee­kään? Aloi­te­taan­ko yhteis­työ?

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!