Punakynäpaholaisen mielestä kaikki on viestintää

Twit­te­ris­sä kuu­lui huu­to: “Mis­sä *** vai­hees­sa kai­kes­ta tuli vies­tin­tää?”

En tie­dä, viih­dyt­kö sinä Twit­te­ris­sä, mut­ta minul­le sii­tä on tul­lut kana­va, jota seu­raan, var­sin­kin ajan­koh­tais­ten tapah­tu­mien aikaan. Live-kes­kus­te­lut ovat jotain, mitä on ilo seu­rail­la, esim. vaa­lien tai Euro­vii­su­jen­kin aikaan. Tör­mä­sin siel­lä vii­kol­la kysy­myk­seen: “Mis­sä *** vai­hees­sa kai­kes­ta tuli vies­tin­tää?” Jäin seu­raa­maan ket­jua. Vas­taan tuli­vat niin Wii­on lait kuin yhteis­kun­nan vika. Mie­les­tä­ni kaik­ki on aina ollut vies­tin­tää — oli se sit­ten puhet­ta, kir­joi­tet­tua, kuvat­tua tai vii­tot­tua. Mik­si ajat­te­len näin?

Minus­ta voi sanoa, että poh­ja­kou­lu­tuk­se­ni vuok­si olen vies­tin­näs­sä puris­ti, mut­ta ajan saa­tos­sa olen avar­ta­nut mai­se­maa­ni enem­män ja enem­män. Paras­ta antia oli­vat opet­ta­ja­vuo­det, jol­loin ope­tin vies­tin­tää moneen tar­koi­tuk­seen eri ammat­tia­loil­le, joten yli­opis­tos­sa opi­tut sel­keät ohje­nuo­rat värit­tyi­vät ammat­tia­lo­jen ja eri toi­mi­paik­ko­jen tar­peil­la kon­kreet­ti­ses­ti. Suo­men kie­len iha­nuus ovat moni­mer­ki­tyk­si­set sanat, jot­ka muun­tu­vat halut­tuun tar­pee­seen eri käyt­tö­ti­lan­teis­sa. Samoin vies­tin­tä-sanaa voi käyt­tää mones­sa tilan­tees­sa täs­men­tä­mään halut­tua tar­koi­tet­ta, esim. puhe­vies­tin­tä, mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä jne.

Mie­les­tä­ni kaik­ki on vies­tin­tää, kos­ka:

1#: Vies­tin­näl­lä on aina vas­taa­not­ta­ja

Kun sisäl­lön­tuo­tan­toa teh­dään, sitä teh­dään toi­sel­le osa­puo­lel­le — vas­taa­not­ta­jal­le. Idea­na on välit­tää tie­toa ja luo­da vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Esi­mer­kik­si Kie­li­toi­mis­ton sana­kir­jan mää­ri­tel­mä vies­tin­näs­tä ker­too sen. Esi­merk­ki­nä mää­ri­tel­mäs­sä käy­te­tään perin­teis­ten lisäk­si mm. her­mo­so­lu­jen välis­tä vies­tin­tää eli tie­don­vä­li­tys­tä tapah­tuu myös var­sin perim­mäi­ses­sä tar­koi­tuk­ses­sa.

#2: Vies­tin­näl­le on aina perus­te

Vies­tin­näl­le on aina tar­ve. Perim­mäi­ses­sä tar­koi­tuk­ses­saan vies­tin lähet­tä­jä halu­aa ker­toa vies­tin vas­taa­not­ta­jal­le jota­kin eli välit­tää infor­maa­tio­ta ja saa­da aikaan vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Perus­te täl­le infor­maa­tion lähet­tä­mi­sel­le voi olla moni­nai­nen riip­puen vas­taa­not­ta­jas­ta. Haluat­ko herät­tää tun­tei­ta? Haluat­ko välit­tää tie­toa?

Nämä kak­si syy­tä ovat mie­les­tä­ni olen­nai­set, kun poh­di­taan alus­sa esi­tet­tyä kysy­mys­tä. Täs­tä syys­tä usein toi­to­tan­kin vas­taa­not­ta­jan mer­ki­tys­tä kai­kes­sa, myös mark­ki­noin­ti­vies­tin­näs­sä. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän sel­keä tar­koi­tus on välit­tää infor­maa­tio­ta myy­tä­väs­tä tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta vas­taa­not­ta­jal­le, joka on mah­dol­li­nen poten­ti­aa­li­nen asia­kas. Halut­tu perus­te eli tar­koi­tus vies­til­le on, että vas­taa­not­ta­ja tulee tie­toi­sek­si tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta ja hank­kii sen lähet­tä­jäl­tä.

Mil­loin vies­tin­tä voi epä­on­nis­tua? Mik­si vas­taa­not­ta­ja tulee huo­mioi­da? Mitä ovat Wii­on lait?

Epäonnistunutta markkinointiviestintää

Pes­si­mis­til­le Wii­on lait1 ovat avain onneen, kun puhu­taan “onnis­tu­nees­ta” vies­tin­näs­tä. Esi­mer­kik­si koh­dat “vies­tin­tä epä­on­nis­tuu aina, pait­si sat­tu­mal­ta”, “jos sano­ma voi­daan tul­ki­ta eri tavoin, niin se tul­ki­taan taval­la, jos­ta on eni­ten vahin­koa” ja “mitä enem­män vies­ti­tään, sitä huo­nom­min vies­tin­tä onnis­tuu” kan­nat­taa huo­mioi­da, kun raken­nat mark­ki­noin­ti­kam­pan­jaa ja haluat huo­mioi­da vas­taa­not­ta­jan.

Vas­taa­not­ta­jia on monen­lai­sia. Hyväk­sy aina, että vies­ti­si ei vält­tä­mät­tä pure kaik­kiin. Pidä tavoit­tee­na, että halua­ma­si pro­sent­ti­lu­ku ottaa vies­tin posi­tii­vi­ses­ti vas­taan. 100 % onnis­tu­mis­ta ei ole.

Sano­ma voi­daan aina tul­ki­ta vää­rin. Olet­ko kos­kaan tör­män­nyt mark­ki­noin­ti­kam­pan­jaan, jota ei oikeas­taan ollut oikein lop­puun asti suun­ni­tel­tu tai sit­ten sitä oli teh­ty sel­lais­ten ihmis­ten kes­ken, jot­ka tie­tä­vät aihees­ta pal­jon ja olet­ta­vat myös vas­taa­not­ta­jan tie­tä­vän tai toi­mi­van ole­te­tul­la taval­la. “Eihän kukaan voi nyt taju­ta sitä niin!” Vali­tet­ta­vas­ti voi. Vies­tin­nän vas­taa­not­ta­ja on pelot­ta­va olen­to. Luen­noin usein opis­ke­li­joil­le­ni sii­tä, että kun otam­me vas­taan infor­maa­tio­ta, pei­laam­me sitä aina koke­mus­taus­tam­me kaut­ta. Meil­lä jokai­sel­la on omat läh­tö­koh­dat, jot­ka värit­tä­vät vas­taa­no­tet­tua infor­maa­tio­ta.

Kun mark­ki­noin­nin kana­via poh­di­taan, väl­tä saman vies­tin lähet­tä­mis­tä samal­la taval­la kaik­kiin. Saman­lai­sen vies­tin lähet­tä­mi­nen ei ole tulok­sel­lis­ta, vaan vies­tiä pitäi­si aina muun­nel­la vali­tun kana­van läh­tö­koh­dis­ta. Kuva­ma­te­ri­aa­lia kan­nat­taa muun­nel­la — eri kuva/kanava, vies­ti­si­säl­lön aloi­tuk­sia kan­nat­taa vaih­del­la sekä tie­tys­ti kuva kan­nat­taa vaih­taa ajoit­tain myös videok­si. Saman sisäl­lön tuut­taa­mi­nen kaik­kial­le ei pal­ve­le ketään. Sanon­kin asiak­kail­le­ni mark­ki­noin­tia suun­ni­tel­les­sa, että kan­nat­taa raken­taa aina kol­me eri vaih­toeh­toa, joil­la on kui­ten­kin sama tar­koi­te ja osto­pol­ku.

Lopuk­si tois­tan­kin mot­to­ni jokai­sen kou­lu­tuk­se­ni ja val­men­nuk­se­ni lopus­ta:

Vies­tin­tä on sii­tä iha­na laji, kos­ka vaih­toeh­to­ja on val­ta­vas­ti ja aina voi kehit­tyä ja oppia uut­ta.
Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.

Läh­teet:

1) Osmo A. Wiio: Vies­tin­tä yleen­sä epä­on­nis­tuu — pait­si sat­tu­mal­ta — Wiio lait vies­tin­näs­tä ja tule­vai­suu­des­ta. Del­ta­kir­ja. 2019.