Facebookin julkisuusasetukset
Facebookin julkisuusasetukset - "Miksi mun julkaisut eivät näy muille?!" - Punakynäpaholaisen blogi

Face­boo­kin jul­ki­suus­a­se­tuk­set — “Mik­si mun jul­kai­sut eivät näy muil­le?!”

Pori­sin erään toi­sen yrit­tä­jän kans­sa, jol­le asiak­kai­den kom­men­tit sekä suo­si­tuk­set ovat elin­tär­keä suo­si­tus­ten muo­to. Tämä tar­koit­taa siis, että tämä yrit­tä­jä voi jakaa asiak­kaan jul­kai­se­mat jul­kai­sut hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tilil­lään tai yri­tyk­sen­sä Face­book-sivul­la. Jos­kus asiak­kaan kom­men­tin koh­dal­la lukee: “Sisäl­tö ei ole käy­tet­tä­vis­sä täl­lä het­kel­lä.” Hän ihmet­te­li sitä minul­le. Tie­sin heti, mis­tä on kyse ja niin­pä rat­kai­sin hänen ongel­man­sa nopeas­ti. Yleen­sä kom­men­tin kir­joit­ta­ja ei ole tien­nyt tätä.

Rat­kai­su tähän ongel­maan löy­tyy Face­boo­kin jul­kai­su­jen jul­ki­suus­a­se­tuk­sis­ta. Yleen­sä pos­taus­tem­me jul­ki­suus­a­se­tuk­set, var­sin­kin hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tilil­läm­me, ovat kave­ri-asen­nos­sa. Tämä tar­koit­taa sitä, että vain jokai­nen kave­ri­si näkee päi­vi­tyk­se­si. Täs­tä syys­tä hen­ki­lö, joka ei ole kave­ri­si, ei näe päi­vi­tys­tä­si. Jos tuol­lai­ses­sa tilas­sa jaat päi­vi­tyk­sen yri­tyk­sen tai yhteis­työ­kump­pa­ni­si tilil­le, osal­le tämän yri­tyk­sen asiak­kais­ta näkyy päi­vi­tyk­sen koh­dal­la näky­vyy­des­tä ilmoi­tus ja he eivät näe jul­kai­sua. Tämä voi herät­tää ihme­tys­tä ja ahdis­tus­ta. Onnek­si tähän on hyvät ohjeet ja voin ne ker­toa täs­sä lyhyes­ti ja simp­pe­lis­ti. Lisäk­si annan pari lisä­vink­kiä, miten voit toi­mia yhteis­työ­kump­pa­ni­si orgaa­ni­se­na mai­nos­tu­ke­na.

Miten jul­ki­suus­a­se­tus ohi­te­taan? Mitä voit teh­dä, että päi­vi­tys näkyy kai­kil­le yrit­tä­jän tai yhteis­kump­pa­ni­si asiak­kail­le? Mis­tä löy­dän jul­kai­su­jen jul­ki­suus­a­se­tuk­set?

Facebookin julkisuusasetukset

Tie­dät­hän, että tili­si ei siis tar­vit­se olla jul­ki­nen, että voit jakaa kai­kil­le näky­viä pos­tauk­sia? Voit päät­tää, mitä jul­kai­su­ja jaat jul­ki­ses­ti ja mitä et. Niin­pä rat­kai­su tähän ongel­maan on erit­täin help­po. Jul­kai­sua teh­des­sä­si muis­ta tämä: Kään­nä jul­ki­suus­a­se­tuk­set halua­ma­si pos­tauk­sen koh­dal­la jul­ki­sek­si. Näin kaik­ki voi­vat näh­dä sen, mut­ta tämä ei tar­koi­ta sitä, että kaik­ki jul­kai­susi pro­fii­lis­sa­si muut­tu­vat jul­ki­sik­si. Kun olet teh­nyt tuon, pos­tauk­se­si on help­po jakaa yrit­tä­jän sivul­le ja se näkyy oival­li­se­na mai­nos­tu­ke­na hänel­le.

Kun jul­ki­suus­a­se­tuk­set on kor­jat­tu, voit lisä­tä pos­tauk­se­si näky­vyyt­tä myös toi­sel­la taval­la. Näky­vyyt­tä lisäät enti­ses­tään tämän jäl­keen mer­kit­se­mäl­lä pos­tauk­seen yrittäjän/yhteiskumppanin sekä yrit­tä­jän käyt­tä­män #-asia­sa­nan.

Ohje yksin­ker­tai­ses­ti:

 • Kun luot jul­kai­sua, valit­se aluk­si nime­si alta Kave­rit-koh­taan vaih­toeh­to Jul­ki­nen.
 • Kir­joi­ta kom­ment­ti­si ja kehusi. Lisää mukaan vie­lä @merkinnällä yrit­tä­jän nimi. Meta-kana­vat tar­joa­vat auto­maat­ti­ses­ti vaih­toeh­to­ja.
 • Lisää lop­puun yrit­tä­jän käyt­tä­mä #-asia­sa­na ja mah­dol­li­nen verk­ko­si­vu. Osal­la yrit­tä­jis­tä ei täl­lais­ta ole, joten sik­si mer­kin­tä on sitä­kin tär­keäm­pää.
 • Muis­ta kuva! Väli­tä sen kaut­ta posi­tii­vis­ta tun­nel­maa. Jos se ei ole mah­dol­lis­ta, pos­tauk­sen voi teh­dä ilman­kin sitä. Kiin­ni­tä sil­loin enem­män huo­mio­ta teks­ti­si­säl­töön.
 • Jul­kai­se pos­taus.
 • Ker­ro yksi­tyis­vies­til­lä yrit­tä­jäl­le­si kehus­ta­si. Yleen­sä Meta-kana­vil­la @lisäyksestä eli mer­kin­näs­tä tulee ilmoi­tus asian­osai­sel­le.

Sehän oli help­poa! Mut­ta… Apua! Mit­kä­hän jul­kai­suis­ta­ni ovat sit­ten jul­ki­sia!?

Jos­kus on myös hyvä tar­kis­taa, mit­kä jul­kai­sut näky­vät suu­rem­mal­le­kin ylei­söl­le eli mis­sä jul­kai­suis­sa vilah­te­lee tuo maa­pal­lo ja mis­sä ei. Sen voi hel­pos­ti var­mis­taa mene­mäl­lä pro­fii­liin­sa ja pai­na­mal­la yksin­ker­tai­ses­ti sitä kol­me pis­tet­tä jul­kai­su-vali­kon oikeas­sa lai­das­sa. Sen seu­rauk­se­na näet ala­ve­to­va­li­kon, mis­sä on koh­ta “Näe hen­ki­lö­nä”. Kun pai­nat koh­taa, näet pro­fii­li­si jul­ki­ses­ti eli sel­lai­sen ihmi­sen sil­min, joka ei kuu­lu kave­ri­pii­rii­si. Jos koet, että jul­kai­suis­sa on joi­ta­kin, jot­ka eivät kuu­lu kai­kil­le, mene ja muok­kaa jul­kai­sua halua­maa­si suun­taan.

Voit muo­ka­ta jul­kai­sua­si monel­la taval­la jäl­ki­kä­teen. Voit esi­mer­kik­si:

 • Kiin­nit­tää sen pro­fii­li­si ylä­osaa ns. suo­sik­ki­jul­kai­suk­se­si, Näin se näkyy aina ensim­mäi­se­nä jul­kai­su­na, kun joku vie­rai­lee pro­fii­lis­sa­si.
 • Tal­len­taa jul­kai­sun eril­li­seen kan­sioon, mis­sä ovat esi­mer­kik­si mat­kai­luun tai muu­hun liit­ty­vät pos­tauk­se­si. Voit raken­taa nii­tä halua­ma­si mukaan.
 • Muo­ka­ta jul­kai­sun sisäl­töä — muut­taa teks­tiä, mut­ta et kuvaa. Jos haluat vaih­taa kuvan, sil­loin kan­nat­ta teh­dä uusi päi­vi­tys.
 • Muo­ka­ta jul­kai­sun ylei­söä eli päät­tää, kenel­le se näkyy.
 • Muo­ka­ta jul­kai­sun päi­vä­mää­rää. Jos vahin­gos­sa jul­kai­sit jon­kin pos­tauk­sen vää­rä­nä päi­vä­nä, voit siir­tää sitä oikean päi­vän koh­dal­le.
 • Siir­tää sen arkis­toon eli pois jul­ki­sel­ta sei­näl­tä­si.
 • Siir­tää sen ros­ka­ko­riin.

PLUS

Ajan saa­tos­sa ja elä­män tuu­lis­sa jot­kin jul­kai­sut ovat ns. van­hen­tu­neet tai eivät enää ole tar­peen näkyä jokai­sel­le. Sil­loin jul­kai­su kan­nat­taa pois­taa tai sit­ten vaih­taa vain jul­ki­suus­a­se­tuk­sia niin, että ne näky­vät vain sinul­le. Tämä onnis­tuu hel­pos­ti. Jul­kai­sun ylei­sös­sä on vaih­toeh­to­na “Vain minä”. Kun valit­set tämän vaih­toeh­don, jul­kai­su jää tal­teen, mut­ta ei enää näy muil­le kuin sinul­le.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­nin asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund | Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen sisäl­tö­jen into­hi­moi­nen kehit­tä­jä, toteut­ta­ja sekä kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Odo­tan aina luki­joil­ta­ni kom­ment­te­ja, joten anna sitä lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia: henna@punakynapaholainen.fi.

Kär­sit­kö sisäl­tö­til­tis­tä? Varaa ilmai­nen etä­pa­la­ve­ri ja kes­kus­tel­laan!

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!