Nyt rohkeasti Instagram eli IG tehokäyttöön

Mie­het! Nyt Ins­ta­gram eli IG teho­käyt­töön!

Anteek­si, kun sanon tämän, mut­ta mies­voi­mai­set yri­tyk­set ovat aika verk­kai­sia Ins­ta­gra­min, Tik­To­kin sekä Pin­te­res­tin käyt­tä­jiä. Kun taas nais­voi­mai­sil­le yri­tyk­sil­le sovel­lus­ten moni­puo­li­nen käyt­tö on ollut jo arkea pidem­män aikaa. Visu­aa­li­suus, kau­neus sekä kuvien ja videoi­den värit­tä­mä todel­li­nen kuva yri­tys­ten teke­mi­ses­tä on nyt entis­tä­kin tär­keäm­pää. Se tekee vies­tin­näs­tä aitoa. Mies­yrit­tä­jät, herät­kää!

No niin! Uskon, että kiin­nos­tus on nyt herä­tet­ty sopi­val­la taval­la. Aluk­si var­mas­ti mie­leen nousee run­sas mää­rä kysy­myk­siä:

 • Mik­si sin­ne pitäi­si men­nä?
 • Miten Ins­ta­gra­miin pää­see? Miten raken­nan tilin?
 • Mitä siel­lä pitää huo­mioi­da?
 • Mil­lai­sia asioi­ta siel­lä voi pos­tail­la?
 • Miten Ins­ta­gram ote­taan teho­käyt­töön?

Kuvaan asiak­kail­le­ni tätä sosi­aa­li­sen median kuvaa­maa todel­li­suut­ta ns. taka­huo­nee­na eli siel­lä voi esi­tel­lä sitä elä­mää, mikä tapah­tuu pii­los­sa. “Pii­lot­te­lem­me” usein aitout­ta eli työn­te­ki­jöi­täm­me, asian­tun­ti­joi­tam­me, työ­vä­li­nei­täm­me, tuot­tei­den raken­nus­pro­ses­se­ja sekä toi­mi­ti­lo­jam­me — arvok­kaim­pia laa­dun ja luo­tet­ta­vuu­den teki­jöi­tä. Hei­dät on help­po tuo­da esiin sosi­aa­li­sen median avul­la — eten­kin sosi­aa­li­sen median avul­la, pos­tauk­si­na tai tari­noi­na. Lisäk­si, jos haluat mai­nos­taa kysei­siä pos­tauk­sia, voit nopeas­ti teh­dä sen vain vali­tuil­le jul­kai­suil­le. Ins­ta­gra­min mark­ki­noin­ti toi­mii Face­boo­kin kans­sa par­hai­ten yhteen, Tik­To­kin mark­ki­noin­nil­le on luo­tu myös saman­tyy­li­nen alus­ta ja samoin Pin­te­res­ti­kin on tuo­nut muka­naan iha­nia mah­dol­li­suuk­sia. Kes­ki­tyn täs­sä blo­gis­sa kui­ten­kin Ins­ta­gra­miin, mut­ta nämä asiat päte­vät samal­la taval­la Tik­To­kiin sekä Pin­te­res­tiin.

Miten esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­miin men­nään?

Aluk­si han­ki tili. Tilin voi hank­kia puhe­li­men sovel­luk­sen kaut­ta tai sit­ten selai­mel­la. Mie­les­tä­ni selai­mel­la voi hel­pom­min teh­dä luo­mi­sen, mut­ta hal­lin­ta hoi­tuu parem­min puhe­li­mel­la sovel­luk­sen kaut­ta.

Kun aloi­tat tilin luon­nin, läh­de­tään liik­keel­le nimes­tä. Yleen­sä tilin nimek­si kan­nat­taa lait­taa yri­tyk­sen nimi tai sit­ten tuo­te­per­he, jos yri­tyk­sen nimi ei mie­les­tä­si ole tar­peek­si kuvaa­va. Esim. teet töi­tä ns. apu­toi­mi­ni­mel­lä, et var­si­nai­sel­la yri­tys­ni­mel­lä. Asiak­kaa­si tun­te­vat sinut tuot­teen kaut­ta ennem­min kuin yri­tyk­se­si nimen kaut­ta. Vaih­toeh­to­ja on run­saas­ti.

Jos­kus myös yri­tys­ni­men valin­ta ei ole mah­dol­lis­ta, kos­ka joku toi­nen on varan­nut saman nimen. Täs­tä syys­tä ennen tilin han­kin­taa kan­nat­taa vali­ta aina­kin kol­me eri­lais­ta nimieh­do­tus­ta. Näin on valin­nan­va­raa, eikä nimen valin­ta aiheu­ta sitä ensim­mäis­tä käyt­tö­muu­ria tai hans­ko­jen maa­han tip­pu­mis­ta. Jos sinul­la on ole­mas­sa jo Face­book-tili, käy­tä samaa nimeä eli @nimeä siel­lä.

Seu­raa­vak­si pitäi­si poh­tia yri­tyk­sel­le lyhyt kuvaus. Yleen­sä tämä sisäl­tää yri­tyk­sen toi­min­nan eli miten olet­te avuk­si asiak­kaal­len­ne tai min­kä ongel­man rat­kai­set­te? Toi­saal­ta bioon eli kuvauk­seen voi kir­joit­taa myös suo­ran kuvauk­sen, mik­si tämä kana­va on ole­mas­sa yri­tyk­sel­län­ne. #-ter­mien eli avain­sa­no­jen avul­la voit­te liit­tää yri­tyk­sen­ne toi­mia­laan­ne. #raken­nusa­la #insi­nöö­ri­toi­mis­to #kul­je­tus­lii­ke #raken­nus­lii­ke #raken­nusark­ki­teh­ti jne. Lisäk­si yri­tyk­sel­län­ne pitäi­si olla oma avain­sa­na, esim. yri­tyk­sen nimi, tuo­te, sanon­ta tai lem­pi­ni­mi, joka tulee esiin kuvauk­ses­sa.

Lopuk­si kuvauk­seen lii­te­tään vähin­tään link­ki yri­tyk­sen verk­ko­si­vuil­len­ne tai verk­ko­kaup­paan. Link­ke­jä voi lait­taa sin­ne koko­nai­suu­des­saan 5. Mit­kä ovat siis tär­keim­mät sivun­ne? Yleen­sä sivu­na ovat yhteys­tie­dot tai verk­ko­si­vu­jen pää­si­vu. Täs­sä kan­nat­taa huo­mioi­da, että esi­mer­kik­si Ins­ta­gra­mis­sa pos­tauk­seen ei voi lait­taa toi­mi­vaa link­kiä. (10 000 seu­raa­jan jäl­keen se on mah­dol­lis­ta!) Sik­si nämä tär­keim­mät lin­kit kuvauk­ses­sa sai­si­vat olla sel­lai­sia, jot­ka vie­vät poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan suo­raan olen­nai­sen tie­don läh­teil­le. Pro­fii­li­ku­vak­si kan­nat­taa vali­ta yri­tyk­sen logo tai toi­mi­ti­lois­ta sopi­va kuva.

Kun käy­tän kana­vaa, mitä minun pitää huo­mioi­da?

Kes­kiös­sä kana­van käy­tös­sä on sisäl­tö ja sen hou­kut­te­le­vuus. Kun sisäl­tö on hyvää, se hou­kut­te­lee myös seu­raa­jia. Huo­mioi aina koh­de­ryh­mä jokai­ses­sa vies­tis­sä­si. Mitä iloa se voi­si aiheut­taa hänel­le?

Aloi­ta Ins­ta­gra­min käyt­tö tehok­kaas­ti. Jul­kai­se vähin­tään 9 pos­taus­ta ensim­mäi­sen kah­den vii­kon aika­na. Näin saat ns. vähim­mäis­mää­rän täy­teen ja tilin­ne näyt­tää aktii­vi­sel­ta. Sii­tä on sit­ten help­po jat­kaa eteen­päin. Postaus/päivä ei ole mikään paha idea, mut­ta myös 1 — 3 ker­taa vii­kos­sa on sopi­va tah­ti aloi­tuk­sen jäl­keen. Kan­nat­taa siis raken­taa jon­kin­lai­nen jul­kai­su­ka­len­te­ri ennen aloit­ta­mis­ta. Jul­kai­su­ka­len­te­rin raken­ta­mi­ses­sa aut­taa, jos käy läpi kai­ken mah­dol­li­sen, mitä on teh­ty, mitä on tulos­sa ja mikä on arkea. Jokai­sel­la yri­tyk­sel­lä on kuva­ma­te­ri­aa­lia ja tapah­tu­mia, jois­ta voi jul­kais­ta pos­tauk­sen, vaik­ka ne eivät oli­si ajan­koh­tai­sia. Ensim­mäi­ses­sä yhdek­säs­sä pos­tauk­ses­sa tuli­si antaa ns. läpi­va­lai­su yri­tyk­sen toi­min­taan sekä teke­mi­seen.

IG-pos­taus voi olla:

 • perus­jul­kai­su eli kuva tai video: koko väh. 1080 x 1080 px tai 2048×2048 px tai
 • Reels tai Sto­ry, jot­ka ovat yleen­sä 1080×1920 px kokoi­sia videoi­ta tai kuvia. Video on MP4-muo­dos­sa.

Kes­kiös­sä ovat median lisäk­si teks­ti sekä sopi­vat mai­nin­nat ja avain­sa­nat. Teks­ti voi olla lyhyt tai sit­ten pos­tauk­seen voi kir­joit­taa pidem­mäs­ti teks­tiä. Yhdes­sä pos­tauk­ses­sa voi olla 2200 merk­kiä, 30 mai­nin­taa ja 30 avain­sa­naa. Avain­sa­noi­na käy­tä vähin­tään yri­tyk­se­si omaa hen­ki­lö­koh­tais­ta #-ter­miä sekä muu­ta­maa omaan alaan liit­ty­vää avain­sa­naa. Hui­put käyt­tä­vät jopa kaik­ki vara­tut 30, mut­ta tyy­tyi­sin alus­sa vain 5 — 10 avain­sa­naan. Mai­nin­nal­la tar­koi­te­taan @-merkin avul­la lii­tet­tyä tois­ta tiliä. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si yhteis­työy­ri­tyk­set tai sit­ten hen­ki­löt, jot­ka ovat olleet pos­tauk­ses­sa kuva­tus­sa tapah­tu­mas­sa muka­na eli esiin­ty­vät esi­mer­kik­si kuvas­sa tai videos­sa.

Seu­raa­jia voi aluk­si met­säs­tää läh­te­mäl­lä seu­raa­maan yhteis­työ­kump­pa­nei­ta sekä mui­ta lähia­lu­eel­la toi­mi­via yri­tyk­siä. Jos yri­tyk­sel­län­ne on joku toi­nen sivus­to jo ole­mas­sa, esi­mer­kik­si Face­book tai Lin­ke­din, kan­nat­taa täs­tä uudes­ta tilis­tä ker­toa siel­lä. Näin saat­te nii­den tilin seu­raa­jis­ta hel­pos­ti uusia seu­raa­jia luo­dul­le IG-tilil­le.

Miten pidän huo­len, että kana­va­ni pysyy aktii­vi­se­na?

Nyt pääs­tään suo­sik­kiai­hee­see­ni. Aikai­sem­mas­sa osios­sa sanoin, että alku kan­nat­taa teh­dä väke­väs­ti. Pitää huo­li, että pos­tauk­sia tulee n. 9 kah­den ensim­mäi­sen vii­kon aika­na ja sen jäl­keen hie­man hidas­taa. Kukaan ei kiel­lä teke­mäs­tä samaa koko ajan. Jos koet, että aika­si ja aihee­si riit­tä­vät, anna men­nä vain. Pää­asia, että et yli­pos­taa. Sil­loin jou­dut usein esto­lis­tal­le. Paras­ta oli­si alus­sa päät­tää aika, jol­loin teet vii­kos­sa pos­tauk­set ja ottaa se vakiok­si. Toi­saal­ta voit käyt­tää myös mei­tä näp­pä­riä sisäl­lön­tuot­ta­jia apu­na­si, joi­den kans­sa sisäl­löt kart­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti.

Ohes­sa muu­ta­ma vink­ki, kun läh­det­te teke­mään sisäl­tö­jä. Otta­kaa kop­pia näis­tä sisäl­töi­deois­ta. Olkaa roh­kei­ta ja inno­voi­kaa:

 • Arki­nen tapah­tu­ma: val­mis­ta­mi­nen, työ­vä­li­ne, toi­min­to­ja eri aiheis­ta
 • Hen­ki­lö­esit­te­ly: työn­te­ki­jä, asian­tun­ti­ja, yhteis­työ­kump­pa­ni
 • Tie­to­nurk­ka: info, fak­ta, ohje
 • Toi­vo­tus: kalen­te­ri­juh­la, arvos­te­tun hen­ki­lön syn­ty­mä­päi­vä, muu
 • Uuti­nen, artik­ke­li
 • Sisäi­set videot: työn­te­ko, yhteis­ta­pah­tu­ma, hen­ki­lö­kun­nan päi­vä jne.
 • Info­graa­fi toi­min­nas­ta tai val­mis­tus­pro­ses­sis­ta
 • Lem­pia­sia tai ‑työ­ka­lu
 • Suo­sik­ki­tuo­te tai ‑pal­ve­lu
 • Tapah­tu­mas­ta tie­toa, mis­sä olet­te olleet muka­na
 • HUUMORIA KOHDERYHMÄ HUOMIOIDEN!

Miten pidän kana­va­ni hyvä­mai­nei­se­na?

Hel­poin neu­vo on, että raken­na laa­du­kas­ta sisäl­töä. Mies­yrit­tä­jä! Pidä huo­li, että kuva­si tai kuva­ma­te­ri­aa­li­si Ins­ta­gra­mis­sa on hyvä­laa­tuis­ta. Pidä myös huo­li, että teks­ti­si ovat toi­min­nal­li­sia ja käy­tät aihee­seen sopi­via avain­sa­no­ja eli #-ter­me­jä. Kuvien jouk­koon kan­nat­taa jakaa myös video­ta. Par­haim­pia ovat muu­ta­man minuu­tin mit­tai­set videot. Jos haluat olla paik­ka­kun­ta­kes­kei­nen, lisää sijain­ti jokai­seen pos­tauk­seen. Näin saat alu­eel­lis­ta näky­vyyt­tä hel­pos­ti. Lopuk­si muis­ta toi­min­ta­käs­ky!

Tark­kai­le aina seu­raa­jia­si ja eten­kin sitä, ovat­ko seu­raa­jat aito­ja. Alus­sa seu­raa­jien jou­kos­sa on var­mas­ti spam-seu­raa­jia eli bot­te­ja — he eivät ole mil­lään taval­la vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa kans­sa­si, vaan ovat ns. vale­seu­raa­jia. Ne voit joko estää tai kon­kreet­ti­ses­ti pois­taa seu­raa­jis­ta. Seu­raa koko ajan siis tyk­kää­jiä ja seu­raa­jia­si. Se on arvo­kas­ta työ­tä.

Jos sinul­le kir­joi­te­taan vies­te­jä, pyri vas­taa­maan nii­hin nopeas­ti tai aina­kin rea­goi­maan nii­hin mah­dol­li­sim­man pian. Vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la saat luo­tua uskot­ta­vuut­ta sekä jaat samal­la myös ammat­ti­tai­toa­si.

Seu­raa­mal­la saat seu­raa­jia. Tut­ki Ins­ta­gra­min sisäl­tö­jä, oli­si­ko siel­lä tile­jä, jot­ka teke­vät samaa työ­tä kuin sinä tai toi­mi­vat samal­la alal­la? Voi­sit­ko ver­kos­toi­tua hei­dän kans­saan tääl­lä? Kuka on ido­li­si? Haluai­sit­ko seu­ra­ta hei­tä? Voi­sit­ko oppia esi­mer­kik­si heil­tä? Tutus­tu samaa avain­sa­naa käyt­tä­viin yri­tyk­siin ja seu­raa hei­tä. Kom­men­toi hei­dän pos­tauk­si­aan ja vie­tä aikaa. Valit­se vii­kos­ta esi­mer­kik­si aika, mil­loin vas­tai­let kysy­myk­siin tai kom­men­toit seu­raa­mie­si yri­tys­ten pos­tauk­sia. Se voi olla 15 min tai 30 min ker­ran vii­kos­sa.

Nyt mie­het kokei­le­maan!

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.