Blogit ja yrittäjät | Punakynäpaholainen

Blo­gi­kir­joit­ta­mi­nen teko­ä­lyn aika­kau­del­la

Teko­ä­ly tar­jo­aa yrit­tä­jil­le uuden­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia blo­gi­kir­joit­ta­mi­sen saral­la. Blo­gi on oival­li­nen työ­ka­lu moneen tar­pee­seen ja sii­tä syys­tä sil­lä on usei­ta eri­lai­sia nimiä­kin. Blo­gi on sen ver­ran tut­tu gen­re meil­le jokai­sel­le, kun poh­dim­me teks­te­jä, joi­ta luem­me ja sivuam­me arjes­sam­me. Yrit­tä­jäl­le blo­gi tar­jo­aa erin­omai­sen tavan esi­tel­lä omaa osaa­mis­taan, tuo­da esiin ala­koh­tais­ta asian­tun­ti­juut­ta ja ava­ta dia­lo­gia poten­ti­aa­lis­ten asiak­kai­den sekä sidos­ryh­mien kans­sa. Blo­git voi­vat toi­mia myös tehok­kai­na mark­ki­noin­ti­työ­ka­lui­na, jot­ka aut­ta­vat raken­ta­maan brän­diä, lisää­mään näky­vyyt­tä ja paran­ta­maan haku­ko­nei­den sijoi­tuk­sia. Blo­gien vetoa­va omi­nai­suus on juu­ri se — jaka­mam­me koke­muk­set, tun­te­muk­set sekä aja­tuk­set. Säh­köi­si­nä ne lai­nau­tu­vat hel­pos­ti digi­taa­li­seen maa­il­maan lukijoiden/seuraajien muka­na.

Kun suun­nit­te­let blo­gin perus­ta­mis­ta, poh­di etu­kä­teen sitä, mikä voi­si olla sen tar­koi­te, Onko se asiantuntijuuden/osaamisen esit­te­ly, dia­lo­gi luki­joi­den kans­sa, yhteys­tie­to­jen keräys vai haluat­ko vain “saa­da vähän jul­ki­suut­ta ja saa­da päteä”? Oma tar­koi­tuk­se­ni sel­keä — esi­tel­lä kir­joi­tus­tai­to­ja­ni sekä sana­nik­ka­ruut­ta­ni. Blo­gin kaut­ta tuon esiin myös vies­tin­nän asian­tun­ti­juut­ta­ni sekä syn­nyt­tää dia­lo­gia luki­joi­den kans­sa. Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen blo­git anta­vat mal­le­ja vies­tin­tä­ti­lan­tei­siin, välit­tä­vät yleen­sä juu­ri koke­muk­sia ja alan hil­jais­ta tie­toa ammat­ti­lai­sen näkö­kul­mas­ta.

Opet­ta­ja­na en osaa kir­joit­taa epä­sel­väs­ti, vaan yri­tän aina aukais­ta sisäl­tö­jä par­haal­la mah­dol­li­sel­la taval­la. Haluan laa­jen­taa luki­joi­den maa­il­man­ku­vaa sekä aut­taa hei­tä näin myös ymmär­tä­mään mui­ta. Toi­voi­sin, että jokai­nen kir­joi­tuk­se­ni tar­joai­si par­haim­mas­sa tapauk­ses­sa puhee­nai­hei­ta arkeen ja nii­tä jaet­tai­siin eteen­päin. Blo­gi on minul­le kei­no tar­jo­ta ja myy­dä ideoi­ta­ni asia­kas­kun­nal­le­ni. Blo­gi avaa minul­le sen tär­keän “luo­vuu­den oven”. Blo­gil­la vah­vis­tan ammat­ti-iden­ti­teet­tiä­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­se­na ja sisäl­lön­tuot­ta­ja­na, joka on eri­kois­tu­nut teko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­seen kir­joi­tus­pro­ses­sis­sa.

“Voin­ko kir­joit­taa blo­gia ilman verk­ko­si­vu­ja?”

Erääs­sä kir­joi­tus­kou­lu­tuk­ses­sa­ni minul­le esi­tet­tiin ohei­nen tär­keä kysy­mys: “Voin­ko kir­joit­taa blo­gia ilman verk­ko­si­vu­ja?” Vas­tauk­se­ni on: “KYLLÄ VOIT!” Yrit­tä­jät voi­vat jul­kais­ta blo­gi­si­säl­tö­jä monen­lai­sis­sa kana­vis­sa, esi­mer­kik­si juu­ri omil­la verk­ko­si­vuil­laan, mut­ta myös sosi­aa­li­sen median alus­toil­la sekä eri­lai­sil­la ilmai­sil­la blo­gia­lus­toil­la. Näin ollen blo­gien jul­kai­se­mi­seen ei vält­tä­mät­tä tar­vi­ta omia verk­ko­si­vu­ja, mikä madal­taa var­mas­ti kyn­nys­tä blo­gin aloit­ta­mi­seen.

Tie­sit­kö, että sosi­aa­li­nen media tar­jo­aa blog­gauk­seen moni­puo­li­set mah­dol­li­suu­det? Ins­ta­gram-pos­tauk­sen pituus voi olla 2200 merk­kiä. Sii­hen mah­tuu aika pit­kä kir­joi­tus. Muis­ta kui­ten­kin, että jokai­sen pos­tauk­sen ei kan­na­ta olla pit­kä, mut­ta esim. tuol­lai­sia “IG-blo­gi-kir­joi­tuk­sia” voi jul­kais­ta esim. ker­ran tai kak­si vii­kol­la tai vii­kon­lop­pui­sin, kun selai­li­joil­la on luku­viet­ti koh­dil­laan. Saman­lai­sen pit­kän pos­tauk­sen voi liit­tää myös Reels-videoon. Lin­ke­di­ninWri­te article” ‑omi­nai­suus on Lin­ke­dI­nin tar­joa­ma alus­ta kir­joit­taa blo­gia. Sen voi teh­dä hel­pos­ti vain valit­se­mal­la se jul­kai­sun muo­dok­si ja link­ki ohjaa sinut sivus­tol­le, mis­sä artik­ke­lin eli blo­gi­teks­tin kir­joit­ta­mi­nen onnis­tuu. Alus­ta on var­sin moni­puo­li­nen työ­ka­lu kir­joit­taa asian­tun­ti­juut­ta tuke­vaa mate­ri­aa­lia. Se on myös oiva tapa esim. tukea työn­ha­kua­si. Suo­sit­te­len! Sii­hen on tul­lut mah­dol­li­suus kir­joit­taa uutis­kir­jet­tä. Kan­nat­taa kokeil­la!

Blo­git tar­vit­se­vat luki­joi­ta

Kysyn osal­lis­tu­jil­ta aina kir­joi­tus­kou­lu­tuk­ses­sa­ni, että mitä haluat asiak­kaa­si teke­vän, kun hän koh­taa jul­kai­susi. Vas­taus: Haluam­me pukea hänel­le osto­housut jal­kaan sekä kul­jet­taa hänet näp­pä­räs­ti ja ilman tur­hia mut­kia luok­sem­me. Vaik­ka blo­gi sijait­si­si eril­li­sel­lä jul­kai­sua­lus­tal­la, siel­tä tuli­si aina olla lin­kit verk­ko­si­vuil­le­si tai yhtey­den­ot­toon. Yhtey­den­ot­to sen kaut­ta tuli­si olla aina help­poa. 

Kos­ka blo­gi tar­vit­see luki­joi­ta, jaa blo­gi­teks­ti­si aina eteen­päin. Ker­ta ei rii­tä, vaan muis­ta jakaa se yri­tyk­se­si verk­ko­si­vul­la ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa kana­vis­sa­si sekä yhtei­sös­sä­si ja tie­tys­ti muis­sa mie­les­tä­si tär­keis­sä pai­kois­sa. Ripot­te­le sitä jokai­seen paik­kaan, mis­sä koet, että se saa­vut­tai­si mah­dol­li­sen asia­kas­kun­ta­si. Tämä ei tar­koi­ta, että jaat sen saman teks­tin joka pai­kas­sa samal­la kuval­la tai videol­la, vaan jaa se paloi­na ja valit­se sil­le aina­kin kol­me eri­lais­ta kuvaa, joi­ta voit käyt­tää eri sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Jaa sen jäl­keen esim. esit­te­ly tai kysy­mys lin­kin kans­sa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa tai lähe­tä ns. hou­kut­te­le­va teks­ti­pät­kä blo­gis­ta­si uutis­kir­jees­sä­si. Jos haluat olla vie­lä tehok­kaam­pi, ajas­ta samas­ta blo­gis­ta jul­kai­su n. 3 kk pää­hän uudel­leen. Näin link­ki pysyy “kuu­ma­na”.

Miten kek­siä hyviä sisäl­töi­deoi­ta? 

Jos­sain vai­hees­sa tulee se het­ki, kun mie­leen ei juo­lah­da yhtä­kään hyvää sisäl­töi­de­aa, kos­ka omas­ta mie­les­tä­si olet jo kir­joit­ta­nut kai­ken sanot­ta­va­si. Nyt on siis poh­dit­ta­va sitä, mikä on olen­nais­ta. Kun tuo­tat sisäl­tö­jä, haluat­ko olla teho­kas? Haluat­ko, että sisäl­tö­si elä­mä on pit­kä ja moni­muo­toi­nen? Kun hyvää sisäl­töä tuo­te­taan, sisäl­lön tuli­si olla aikaa kes­tä­vää, mukau­tet­ta­vaa moneen tar­pee­seen sekä käy­tet­tä­vis­sä monel­la taval­la. Muis­ta, että sisäl­töä ei kos­kaan tuo­te­ta vain ker­ran, vaan sitä tar­kas­tel­laan mones­ta eri näkö­kul­mas­ta ja tuo­daan esiin uudel­la taval­la joka ker­ta. Vain näin saat sisäl­tö­si näyt­tä­mään uudel­ta, vaik­ka kier­rä­tät sitä jo vii­det­tä ker­taa. 

Hel­poin tapa luo­da sisäl­töä on uudel­leen­käyt­tää se toi­sen­lai­ses­sa muo­dos­sa. Voit ottaa esim. van­han blo­gi­teks­ti­si ja muut­taa sen videok­si tai webi­naa­rik­si. Van­has­ta sisäl­lös­tä voi teh­dä myös sosi­aa­li­sen median jul­kai­su­ja tai uutis­kir­jeen sisäl­töä. Yleen­sä sisäl­töä kan­nat­taa leik­kail­la, lii­mail­la tai sit­ten vain teh­dä sii­tä lausah­duk­sia tai pidem­piä mik­ro­si­säl­tö­jä. Voit myös käyt­tää van­han sisäl­tö­si koko­nai­suu­des­saan esi­mer­kik­si ajas­ta­mal­la, jol­loin se jul­kais­taan uudel­leen esim. 3 kk pääs­tä. Mitä sisäl­töä kan­nat­taa kier­rät­tää? Nyky­ajan ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lut tar­joa­vat tie­toa sisäl­löis­tä­si ja miten ne ovat menes­ty­neet, esim. Google Ana­ly­tics. Siel­tä näet, mit­kä sisäl­löt kiin­nos­ta­vat mah­dol­lis­ta seu­raa­jaa­si. Käy­tä tätä dataa hyväk­se­si ja tee suo­si­tuis­ta sisäl­löis­tä täl­lais­ta kier­rä­tet­tä­vää sisäl­töä.

Nyky­ai­ka­na voit myös pyy­tää apua teko­ä­lyl­tä eli val­jas­taa teko­ä­ly kans­sa­kir­joit­ta­jak­si. Teko­ä­ly voi aut­taa monin tavoin kir­joi­tus­pro­ses­sis­sa, esi­mer­kik­si ideoi­den gene­roin­nis­sa ja sisäl­tö­eh­do­tuk­sis­sa. Se voi nopeut­taa kir­joi­tus­pro­ses­sia ja tar­jo­ta uusia näkö­kul­mia. Par­haan hyö­dyn saa­vut­ta­mi­sek­si teko­ä­lyn kans­sa on tär­ke­ää mukaut­taa sen käyt­tö omiin kir­joi­tus­tar­pei­siin, ottaen huo­mioon työ­ka­lun tar­joa­mat mah­dol­li­suu­det ja rajoi­tuk­set. Tämä tar­koit­taa, että yhdis­tät oman osaa­mi­se­si teko­ä­lyn osaa­mi­sen kans­sa kriit­ti­ses­ti eli täy­den­nät sen anta­maa tie­toa osaa­mi­sel­la­si.

Punakynäpaholainen® — Kaiken kirjoittamisen tukena on selkeä suunnitelma.

Jokai­nen mat­ka alkaa ensim­mäi­ses­tä aske­lees­ta. Muis­ta, että jokai­nen sana, jon­ka kir­joi­tat, jokai­nen aja­tus, jon­ka jaat, ja jokai­nen näkö­kul­ma, jon­ka esit­te­let, voi valais­ta, ins­pi­roi­da ja muut­taa luki­joi­de­si maa­il­maa. Älä pel­kää käyt­tää teko­ä­lyä luo­va­na kump­pa­ni­na­si. Se ei ole siel­lä vain nopeut­ta­mas­sa kir­joi­tus­pro­ses­sia­si, vaan myös tar­joa­mas­sa uusia näkö­kul­mia ja ideoi­ta, joi­ta et ehkä ole tul­lut aja­tel­leek­si. Teko­ä­ly on kuin kynä, jon­ka voit ottaa kätee­si kir­joit­taak­se­si seu­raa­van luvun omas­sa ainut­laa­tui­ses­sa tari­nas­sa­si.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!