M-Technology Oy & Punakynäpaholainen
Asiakasreferenssi - Miten Punakynäpaholainen auttoi tätä yritystä?

M‑Technology Oy & Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen

Yhteistyötä verkkosivusisältöprojekteista pienempiin sisällöntuottamisprojekteihin messuille sekä sosiaaliseen mediaan.
Lisäksi tein heille yritystoimintaa tehokkaasti kuvaavia asiakastarinoita.

Kun yri­tyk­sel­lä on halu kehit­tää ja moni­puo­lis­taa asiak­kaal­le näky­viä sisäl­tö­jän­sä erot­tu­vam­mal­la taval­la, Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen tulee avuk­si. Näin tein oulu­lai­sen yri­tyk­sen M‑Technology Oy:n kans­sa. Yri­tys halusi kehit­tää yri­tyk­sen­sä asia­kas­vies­te­jä ja verk­ko­si­vu­jen­sa sisäl­tö­jä asia­kas­ys­tä­väl­li­sem­mik­si. Tutus­tu, miten yhteis­työm­me toi­mi ja mitä saim­me aikaan.

M‑Technology Oy on oulu­lai­nen ohjel­mis­to­y­ri­tys, joka tar­jo­aa ohjel­mis­to­rat­kai­su­ja yhteis­kun­nan kriit­ti­sil­le toi­mia­loil­le. Lii­ke­toi­min­taa he ovat teh­neet jo yli 20 vuo­den ajan. Kes­kei­nen työ­vä­li­ne on kun­nos­sa­pi­to- ja toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä Wise­Mas­ter. Yri­tys­tä joh­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Myl­ly­lä, pit­kä­ai­kai­nen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­jä mobii­li­tie­don­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mien alal­la.

Yhteis­työm­me oli aluk­si pro­jek­ti­luon­tois­ta, kos­ka tein heil­le tar­vit­taes­sa moni­puo­li­ses­ti mes­su­ma­te­ri­aa­le­ja sekä avus­tin mes­su­jen aika­na hei­tä some­vies­tin­näs­sä. Kos­ka teke­mi­se­ni herät­ti luot­ta­mus­ta ja anta­ma­ni apu muu­hun sisäl­lön­tuot­ta­mi­seen oli kiin­nit­tä­nyt posi­tii­vi­ses­ti huo­mio­ta, toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Myl­ly­lä tila­si minul­ta myös verk­ko­si­vu­jen uudis­tus­pro­jek­tit M‑Technology Oy:lle.

Verk­ko­si­vu-uudis­tuk­set: Wise­Mas­ter ja Wise­Mas­ter Eco

M‑Technology Oy:n verk­ko­si­vu­pro­jek­tien tar­koi­tuk­se­na oli muut­taa verk­ko­si­vut nyky­ai­kai­sem­mik­si sekä res­pon­sii­vi­sik­si. Tar­peen herät­ti mm. se, että M‑Technology Oy oli muut­ta­mas­sa logo­aan sekä ohjel­mis­ton­sa visu­aa­lis­ta ilmet­tä. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Myl­ly­lä halusi täs­tä syys­tä verk­ko­si­vu­jen sisäl­löt saman­suun­tai­sik­si eli nyky­ai­kai­sem­mik­si ja asia­kas­kun­taa parem­min puhut­te­le­vim­mik­si. Lisäk­si M‑Technology Oy:ssä oli pää­tet­ty, että he eriyt­tä­vät omik­si tuot­teik­seen eri toi­mia­lo­ja pal­ve­le­vat ohjel­mis­ton­sa — Wise­Mas­te­rin sekä Wise­Mas­ter Econ. 

Wise­Mas­ter Eco kes­kit­tyy jäte­huol­lon asia­kas­pal­ve­lun digi­ta­li­soi­mi­seen mm. kehit­tä­mäl­lä verk­ko­asioin­tia, itse­pal­ve­lu­rat­kai­su­ja sekä mate­ri­aa­lin­hal­lin­taa. Wise­Mas­ter on kun­nos­sa­pi­to- ja toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä, joka on suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti ener­gia­teol­li­suu­den, vesi­huol­lon sekä huol­to- ja asen­nus­pal­ve­lu­yri­tys­ten tar­pei­siin.

Toteu­tan jokai­sen sisäl­tö­mark­ki­noin­ti­pro­jek­tin tii­vis­sä yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Annan pro­jek­tiin mukaan oman osaa­mi­se­ni ja yhdis­tän sen asiak­kaan anta­maan eri­kois­tie­toon. Täs­sä pro­jek­tis­sa tämä yhteis­työ koros­tui. M‑Technology Oy:n toi­mia­la on var­sin eri­tyi­nen, joten sivus­to­jen raken­ta­mi­nen vaa­ti moni­puo­li­sen taus­ta­tut­ki­muk­sen. Tein perus­taus­ta­tut­ki­muk­sen, esim. avain­sa­na- sekä kil­pai­li­ja-ana­lyy­sin. Lisäk­si haas­tat­te­lin yri­tyk­sen avain­hen­ki­löt. Näin sain sel­keän kuvan kes­kei­sis­tä verk­ko­si­vu­jen sisäl­löis­tä, kai­va­tuis­ta ele­men­teis­tä sekä muis­ta muu­tos­toi­veis­ta.

Toteut­ta­ma­ni kes­kei­set muu­tok­set:

  • Verk­ko­si­vuil­le uusi visu­aa­li­nen ilme: Tavoit­tee­na oli teh­dä sii­tä moder­ni ja nyky­ai­kai­nen.
  • Verk­ko­si­vu­jen sisäl­löt hou­kut­te­le­vik­si: Sisäl­löt kuvaa­vat yri­tyk­sen teke­mis­tä moni­puo­li­ses­ti ja sel­keäs­ti.
  • Sivu­ra­ken­tei­den sel­key­tys sekä navi­goin­nin hel­pot­tu­mi­nen.
  • Visu­aa­li­sen ilmeen yhden­mu­kais­ta­mi­nen logon ja Wise­Mas­ter-ohjel­mis­ton ulkoa­sun kans­sa.
“Hen­na toteut­ti verk­ko­si­vut yhteis­työs­sä kans­sam­me ja toi­vei­tam­me kuun­nel­len. Lop­pu­tu­los on hyvä ja visu­aa­li­ses­ti moder­ni koko­nai­suus, joka sopii yri­tyk­sem­me tar­pei­siin.”

Mat­ti Myl­ly­lä, M‑Technology Oy

Mes­su­jul­kai­sut sekä sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­mark­ki­noin­ti

M‑Technology Oy osal­lis­tuu alan­sa mes­suil­le muu­ta­man ker­ran vuo­des­sa. Olin apu­na tuot­ta­mas­sa mes­su­jul­kai­su­ja mm. Yhdys­kun­ta­tek­niik­ka 2021 ‑mes­suil­le Turus­sa, Poh­joi­sen Teol­li­suus ‑tapah­tu­maan Oulus­sa sekä Ener­gia­mes­suil­le Tam­pe­reel­la. Lisäk­si olin mes­su­jen aika­na ideoi­mas­sa yhdes­sä mes­sue­sit­te­li­jöi­den kans­sa mes­suil­ta jul­kais­ta­via sosi­aa­li­sen median sisäl­tö­jä, kuten kuvia sekä video­ma­te­ri­aa­lia. Hoi­din nii­den jul­kai­sun tar­vit­taes­sa myös sosi­aa­li­seen medi­aan (Face­book, Ins­ta­gram, Lin­ke­din jne.).

Jokai­nen mes­su­pro­jek­ti on oman­lai­sen­sa, mut­ta tar­peet ovat usein saman­moi­set. Kun läh­den avus­ta­maan yri­tyk­siä mes­suil­le, olen asian­tun­ti­ja­na vies­tin­näs­sä, mark­ki­noin­nis­sa sekä sisäl­lön­tuot­ta­mi­ses­sa.

Raken­sin asiak­kaa­ni mes­su­tar­pei­siin mm.

  • Sosi­aa­li­seen medi­aan sekä uutis­kir­jee­seen etu­kä­teis­kut­sut ja ter­ve­tu­lo­toi­vo­tuk­set
  • Mes­sua­lu­eel­la jaet­ta­vat leh­ti­set eri avain­rat­kai­suis­ta
  • Mes­sua­lu­een taus­ta­sei­nät, jot­ka hou­kut­te­li­vat mes­su­kä­vi­jät tutus­tu­maan yri­tyk­sen tuot­tee­seen.
  • Esi­tel­tä­vät digi­taa­li­set esi­tyk­set mes­sus­tän­dil­le sekä esit­te­ly­luen­noil­le yhteis­työs­sä yri­tyk­sen avain­hen­ki­löi­den kans­sa.
“Hen­na oli kon­kreet­ti­nen tuki mes­su­tuot­tei­den raken­ta­mi­ses­sa. Kai­kil­la mes­suil­la kes­keis­tä on jää­dä mie­leen ja sel­kei­den esit­tei­den sekä esit­te­ly­ma­te­ri­aa­lien avul­la se onnis­tuu par­hai­ten. Mes­su­ma­te­ri­aa­lit oli­vat moder­ne­ja sekä sel­kei­tä ja täyt­ti­vät tar­koi­tuk­sen­sa.”

Mat­ti Myl­ly­lä, M‑Technology Oy

Asia­kas­re­fe­rens­sit eli asia­kas­ta­ri­nat

M‑Technology Oy:n toi­mia­la on var­sin rajat­tu. Niin­pä asia­kas­re­fe­rens­sien tar­ve on suu­ri. Asia­kas­re­fe­rens­sien avul­la M‑Technology Oy erot­tuu eduk­seen, kas­vat­taa luot­ta­mus­ta sekä antaa kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä toi­min­nas­taan eli miten Wise­Mas­ter on ket­te­rä apu­vä­li­ne yri­tys­ten moni­puo­li­siin etä­työs­ken­te­ly­tar­pei­siin. Asia­kas­re­fe­rens­sien avul­la poten­ti­aa­li­set asiak­kaat ymmär­tä­vät, miten he voi­si­vat hyö­tyä Wise­Mas­te­ris­ta perus­ar­jes­saan.

Asia­kas­re­fe­rens­sien eli asia­kas­ta­ri­noi­den kaut­ta on help­po tuo­da yri­tys lähem­mäk­si asia­kas­ta ja kon­kreet­tis­ta pal­ve­lu­jen kulut­ta­jaa. Asia­kas­ta­ri­noi­den avul­la pyrin tuo­maan esiin asia­kas­yri­tyk­se­ni asiak­kai­den todel­li­set myön­tei­set koke­muk­set sekä selit­tää auki näi­den koke­mus­ten avul­la jos­kus komplek­si­set­kin tuot­teet tai pal­ve­lut. 

“Hen­na toteut­ti pie­nel­lä vai­val­la kai­paa­mam­me asia­kas­re­fe­rens­sit. Haas­tat­te­lu­jen kaut­ta Hen­na sai asiak­kaam­me ker­to­maan tar­pei­siim­me sopi­vat kehut, joi­ta voim­me verk­ko­si­vuil­lam­me sekä sosi­aa­li­ses­sa medias­sa esi­tel­lä mie­lel­läm­me. Ammat­ti­tai­tois­ta ja ripe­ää toi­min­taa.”

Mat­ti Myl­ly­lä, M‑Technology Oy

Haluat­ko kehit­tää sisäl­tö­jä­si? Kai­paat­ko apua sisäl­tö­tilt­tiin?
Varaa ILMAINEN puo­len tun­nin Vies­tin­tä­tuo­kio kans­sa­ni.
Punakynäpaholainen | Henna Eklund - Apusi kaikissa markkinointiviestinnän asioissa.

Punakynä­paholainen® -

Toi­mi­vien asia­kas­ta­ri­noi­den eli asia­kas­re­fe­rens­sien teki­jä

Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia

henna@punakynapaholainen.fi.