Haluat ajatusjohtajaksi? Mitä tietoa jaat itsestäsi?

Haluat aja­tus­joh­ta­jak­si? Mitä tie­toa jaat itses­tä­si?

Olet­ko kuul­lut ter­min aja­tus­joh­ta­ja (englan­nik­si “thought lea­der”)? Lyhyes­ti aja­tus­joh­ta­jaa voi­si kut­sua visio­nää­rik­si tai opet­ta­jak­si. Tom Lai­neen mie­les­tä “aja­tus­joh­ta­juu­den saa­vut­ta­mi­seen vaa­di­taan näke­myk­sel­li­syyt­tä, kykyä aja­tel­la nykyi­sen tilan­teen ulko­puo­lel­le tai tule­vai­suu­teen, ja tai­toa aja­tel­la ja esi­tel­lä muil­le asioi­ta, joi­ta suu­rin osa ei ole vie­lä osan­nut aja­tel­la tai aina­kaan sanoit­taa ja tuo­da jul­ki.” Isot saap­paat pitää siis täyt­tää. Se ei tapah­du het­kes­sä, sii­hen vir­kaan ei syn­ny­tä, vaan sen eteen pitää teh­dä töi­tä, epä­on­nis­tua, oppia ja ymmär­tää. Miten sel­lai­sek­si sit­ten tul­laan?

Kat­soin vas­ta Netflixis­tä Arnold Schwarze­neg­ge­rin kol­mio­sai­sen Arnold-doku­men­tin, jos­sa Arnold kävi läpi, miten hänes­tä tuli kehon­ra­ken­nuk­sen mes­ta­ri, Hol­lywood-legen­da ja Kali­for­nian kuver­nöö­ri. Jokai­ses­sa pro­jek­tis­sa eli jokai­sel­la mat­kal­la hänel­lä oli mää­rän­pää, jon­ka hän halusi tavoit­taa. Lisäk­si hänel­lä oli kai­kis­sa vai­heis­sa ido­li, jon­ka kal­tai­sek­si hän halusi tul­la. Mat­koil­la hän koki epä­on­nis­tu­mi­sia, ymmär­si puut­teen­sa, mut­ta oli val­mis kehit­ty­mään sekä teke­mään kovem­min töi­tä tavoit­tei­den­sa eteen. Se vaa­ti uhrauk­sia. Ei siis rii­tä, että sanoo ole­van­sa ammat­ti­lai­nen, vaan se on myös näy­tet­tä­vä, kuten Arnold. Suo­sit­te­len.

Näyt vain, jos tuot aja­tuk­se­si esiin — Ker­ro, että olet aja­tus­joh­ta­ja alal­la­si!

Arnold-doku­men­tin innoit­ta­ma­na haluan aut­taa Sinua tule­maan aja­tus­joh­ta­jak­si alal­la­si sekä erot­tau­tu­maan posi­tii­vi­ses­ti. Kaik­ki läh­tee nimit­täin liik­keel­le sii­tä, että avain­koh­de­ryh­mä­si tun­tee sinut tai aina­kin tie­tä­vät sinus­ta. Niin­pä, kun haluat nous­ta esiin mas­sas­ta ja erot­tua, tulee tai­dois­ta vies­tiä suun­ni­tel­lus­ti ja tavoit­teel­li­ses­ti avain­koh­de­ryh­mäl­le­si. Miten se onnis­tuu? Miten tulet aja­tus­joh­ta­jak­si alal­la­si? Kaik­ki läh­tee liik­keel­le ns. kivi­ja­las­ta eli suun­ni­tel­mas­ta.

Vies­tin­tä voi olla pos­taus­ta ja kir­joit­te­lua toi­sen eteen tai sit­ten se voi olla suun­ni­tel­tua sekä tavoit­teel­lis­ta. Vies­tin­tä tar­vit­see suun­ni­tel­man. Kun raken­nat vies­tin­tä­suun­ni­tel­maa, käy nämä kysy­myk­set läpi:

Vai­he 1: Mitä haluat saa­vut­taa? Mää­rit­te­le kirk­kaas­ti voi­ton het­ke­si. Mitä suu­ren­moi­sem­pia tavoit­tei­ta ase­tat, sitä kau­em­mas hori­sont­tii­si ne kurot­ta­vat. Ase­ta tavoit­tei­ta, jot­ka eivät ainoas­taan haas­ta sinua, vaan myös ins­pi­roi­vat ylei­söä­si mat­kal­la­si. Joka aske­leel­la, muis­ta, että jokai­nen tavoi­te on askel koh­ti unel­mie­si toteu­tu­mis­ta. Toi­mi sit­ten tavoit­tei­de­si mukaan, mut­ta pidä mie­les­sä, että jokai­nen pie­ni­kin voit­to on edis­tys­tä koh­ti suur­ta pää­mää­rää­si. Kysy itsel­tä­si: Mikä on se yksi (tai useam­pi) asia, jon­ka haluan saa­vut­taa tämän vies­tin­tä­suun­ni­tel­man avul­la?

Vai­he 2: Mil­lai­sel­ta haluat näyt­tää? Mie­ti sisäl­töi­deoi­ta, jot­ka kiin­nos­tai­si­vat avain­koh­de­ryh­mää­si. Mie­ti per­soo­naa­si, mil­tä haluat näyt­tää. Mil­lai­sen tari­nan ker­rot itses­tä­si? Kuin­ka tuo tari­na reso­noi koh­de­ryh­mä­si kans­sa? Kun mie­tit, mil­tä haluat näyt­tää, muis­ta, että jokai­nen yksi­tyis­koh­ta luo koko­nais­ku­van, joka kut­suu ylei­sö­si mat­kal­le kans­sa­si. Luo sisäl­töä, joka ei ainoas­taan herä­tä mie­len­kiin­toa, vaan myös kou­kut­taa ja pitää ylei­sö­si kiin­nos­tu­nee­na. Kysy itsel­tä­si: Mitä ainut­laa­tuis­ta minul­la on annet­ta­va­na, ja kuin­ka voin par­hai­ten välit­tää sen ylei­söl­le­ni?

Vai­he 3: Mikä on nyky­ti­lan­ne? Tut­ki peli­kent­tää tark­ka­sil­mäi­ses­ti. Ana­ly­soi kil­pai­li­jat. Tie­toi­suus sii­tä, mis­sä sei­sot ver­rat­tu­na kil­pai­li­joi­hi­si, ei ole vain valai­se­vaa, vaan se tar­jo­aa sinul­le stra­te­gi­sen etu­lyön­tia­se­man. Tun­ne kil­pai­li­ja­si yhtä hyvin kuin hei­dän ylei­sön­sä­kin; tämä aut­taa sinua pait­si erot­tu­maan, myös vas­taa­maan kysy­myk­seen, mik­si juu­ri sinun ääne­si on se, jota kan­nat­taa kuun­nel­la. Ase­moi itse­si niin, että tar­joat jotain ainut­laa­tuis­ta ja arvo­kas­ta, mitä kukaan muu ei tar­joa. Kysy itsel­tä­si: “Kenel­tä ylei­sö­ni saa täl­lä het­kel­lä vas­tauk­sia?”

Vai­he 4: Tuo osaa­mi­se­si esiin. Brän­dää itse­si osaa­mi­se­si kaut­ta. Nyt on aika lois­taa ja näyt­tää, mitä osaat par­hai­ten. Oli­pa kysees­sä sit­ten ainut­laa­tui­nen näkö­kul­ma­si, eri­kois­osaa­mi­se­si tai kyky­si tuo­da esil­le uusia ideoi­ta, anna sen kai­ken lois­taa vies­tin­tä­suun­ni­tel­mas­sa­si. Tämä vai­he ei ole pel­käs­tään osaa­mi­se­si esit­te­lyä; se on kut­su ylei­söl­le­si tul­la osak­si jotain ainut­laa­tuis­ta ja mul­lis­ta­vaa. Kysy itsel­tä­si: Miten voin var­mis­taa, että vies­tin­tä­ni hei­jas­taa täy­sin sitä, kuka olen ja mitä edus­tan?

Vai­he 5: Seu­raa onnis­tu­mis­ta. Seu­raa jul­kai­su­jen sekä sivus­to­si tulok­sia­si näh­däk­se­si, ovat­ko ne olleet toi­mi­via. Jos eivät, miten nii­tä voi­si kehit­tää? Älä pel­kää epä­on­nis­tua. Mit­taa, opi ja kohen­na jat­ku­vas­ti. Onnis­tu­mi­sen seu­raa­mi­nen ei ole pel­käs­tään nume­roi­den tui­jot­ta­mis­ta; se on syväl­lis­tä oppi­mis­ta sii­tä, mikä reso­noi ylei­sö­si kans­sa ja mikä ei. Käy­tä dataa oppaa­na, joka ohjaa sinut kul­ke­maan oikeal­la polul­la koh­ti tavoit­tei­ta­si. Ana­ly­soi jul­kai­su­je­si ja sivus­to­si suo­ri­tus­ky­kyä sään­nöl­li­ses­ti ja ole val­mis kokei­le­maan uusia lähes­ty­mis­ta­po­ja, kun van­hat eivät toi­mi. Tämä pro­ses­si ei ole ainoas­taan vir­hei­den kor­jaa­mis­ta; se on mah­dol­li­suus uudel­leen kek­siä ja vah­vis­taa vies­tin­tä­suun­ni­tel­maa­si. Muis­ta: jokai­nen palau­te on arvo­kas, ja jokai­nen epä­on­nis­tu­mi­nen on askel koh­ti suu­rem­paa menes­tys­tä. Kysy itsel­tä­si: Miten voin hyö­dyn­tää saa­maa­ni palau­tet­ta tai kerää­mää­ni dataa paran­taak­se­ni vies­tin­tää­ni ja saa­vut­taak­se­ni tavoit­tee­ni tehok­kaam­min?

Muis­ta, että teho­kas vies­tin­tä on pro­ses­si, joka vaa­tii jat­ku­vaa kehi­tys­tä, oppi­mis­ta ja sopeu­tu­mis­ta. Jokai­nen vai­he on mah­dol­li­suus kas­vaa ja vah­vis­tua, ei ainoas­taan aja­tus­joh­ta­ja­na, vaan myös yksi­lö­nä, joka on omis­tau­tu­nut unel­mien­sa ja pää­mää­rien­sä toteut­ta­mi­seen.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!