6 vinkkiä yrittäjälle sisällöntuotantoon

6 huo­mio­ta aloit­ta­van yrit­tä­jän sisäl­lön­tuo­tan­toon

Menee­kö sisäl­lön­tuo­tan­to­si kuu­roil­le kor­vil­le? Ei hätää, työ­tä­ni on aut­taa sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa niin pie­ny­rit­tä­jiä kuin pie­niä ja kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä (*vink vink). Jokai­sen yri­tyk­sen kans­sa eteen ovat tul­leet samat ongel­mat. Annan nyt syyt, mik­si juu­ri ne pitäi­si huo­mioi­da. Osa yrit­tä­jis­tä on huo­man­nut­kin nämä asiat, mut­ta jos­tain syys­tä nii­tä ei ole lai­tet­tu kun­toon. Aika? Ei osaa aloit­taa? Kriit­ti­syys? Yhteis­työ­kump­pa­nin puu­te?

Ne ovat nii­tä hil­jai­sia esto­ja ja muu­re­ja, joi­ta meil­lä kai­kil­la on. Ei kaik­kien tar­vit­se tie­tää kaik­kea vies­tin­näs­tä. En minä­kään tie­dä vesi­put­kis­tos­ta jokais­ta asi­aa, ja sik­si ostan pal­ve­lun mie­lel­lä­ni put­ki­mie­hil­tä. Aloit­taes­sa­ni tätä yri­tys­tä minul­le sanot­tiin, että: “Et sinä voi tie­tää, mitä yri­tyk­set halua­vat, kos­ka et ole ollut yrit­tä­jä­nä tai et ole ollut töis­sä yri­tyk­ses­sä. Olet vain opet­ta­nut oppi­lai­tok­ses­sa.” Näin­hän sitä aja­tel­laan, että olen opet­ta­nut vain kir­joit­ta­mis­taesiin­ty­mis­tä ja asia­poh­jais­ta vies­tin­tää. Eihän näi­tä tai­to­ja työ­elä­mäs­sä kai­va­ta? Mil­lais­ta sisäl­tö­mark­ki­noin­tia yri­tyk­ses­sä siis kai­va­taan?

Mil­lais­ta sisäl­lön­tuo­tan­toa yri­tyk­ses­sä­ni teh­dään?

Kun olen tark­kail­lut yri­tyk­se­ni nimis­sä tuot­ta­maa­ni sisäl­töä, se jakau­tuu aika sel­keäs­ti seu­raa­viin osa-aluei­siin:

  • Asia­kas­vies­tin­tä — yllä­pi­tä­vää yhtey­den­pi­toa nykyi­siin ja tule­viin asiak­kai­siin eri vies­tin­tä­vä­li­neil­lä, esim. puhe­lut, säh­kö­pos­tit, What­sApp-vies­tit, jne.
  • Sisäl­tö­mark­ki­noin­ti — vai­kut­ta­mis- ja mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­ses­sa laa­di­tut sisäl­löt eri vies­ti­miin, esim. sosi­aa­li­sen median jul­kai­sut ja mai­nok­set, uutis­kir­jeet, his­si­pu­heet tapah­tu­mis­sa tai ver­kos­toi­tu­mis­ta­paa­mi­sis­sa, jne.
  • Asian­tun­ti­ja­vies­tin­tä — vakuut­ta­vaa vies­tin­tää, sitout­ta­vat sisäl­löt eli jul­kai­sut blo­giin, artik­ke­lit, kes­kus­te­lut ja kom­men­tit (sosi­aa­li­nen media, Lin­ke­dIn, tms.), jois­sa tuon esiin näke­myk­siä­ni, osaa­mis­ta­ni ja asian­tun­ti­juut­ta­ni.

Sano siis minul­le, eivät­kö nämä alu­eet kai­paa juu­ri kir­joi­tus­tai­to­ja, esiin­ty­mis­tai­to­ja ja asia­poh­jai­sen vies­tin­nän osaa­mis­ta?

Sisäl­lön­tuo­tan­nol­la mark­ki­noin­ti­mie­les­sä on aika sel­keä suun­ta ja tar­koi­tus — vakuut­taa. Kai­kel­la sisäl­löl­lä­ni tuon esil­le osaa­mis­ta­ni sekä samal­la tulen lähem­mäk­si vas­taa­not­ta­jaa. Ainoa asia, jon­ka tie­dos­tan ole­van heik­kou­te­ni, on asiak­kaan alan sanas­to. Onnek­si maa­il­ma on pul­lol­laan tie­toa ja se tie­to on omak­sut­ta­vis­sa aika hel­pos­ti, kun perus­poh­ja on kun­nos­sa. Miten se Jari sanoi­kaan? “70 pro­sent­tia van­haa ja 30 pro­sent­tia uut­ta — paras tapa omak­sua uusi osaa­mi­nen” eli minun koh­dal­la­ni alan sanas­to.

Opet­ta­ja­na jou­duin aika usein tilan­tee­seen, mis­sä opis­ke­li­jan valit­se­ma aihe oli aivan outo minul­le. Sen takia tein aika pal­jon taus­ta­tut­ki­mus­ta samal­la, kun opis­ke­li­jat raken­te­li­vat esiin­ty­mi­si­ään tai teks­te­jään. Halusin ymmär­tää edes pie­nen osan aihees­ta, että pys­tyin anta­maan vakuut­ta­via kom­ment­te­ja sekä kehi­ty­seh­do­tuk­sia. Sama näl­kä minul­la on yrit­tä­jä­nä. Ennen kuin kir­joi­tan teks­te­jä tai tuo­tan vies­te­jä verk­ko­si­vuil­le ja someen asiak­kaa­na­ni ole­van yri­tyk­sen nimis­sä, opis­ke­len suun­nit­te­lu­vai­hees­sa aika pal­jon aihees­ta tie­toa. Sitä rakas­tan — uuden oppi­mis­ta ja kehit­ty­mis­tä alal­la­ni.

Täs­tä hyvä esi­merk­ki oli mm. Hau­taus­toi­mis­to A. Koval­le teke­mä­ni video­sa­noi­tus. Hei­dän teks­tin­sä oli aluk­si raken­tel­taan sel­lai­nen, jos­sa peit­tä­mäl­lä nimen ja alan, teks­ti oli­si voi­nut toi­mia esit­te­ly­nä mil­le tahan­sa yri­tyk­sel­le toi­mia­las­ta riip­pu­mat­ta. He halusi­vat apua minul­ta ja autoin mie­lel­lä­ni hom­man kans­sa. Tulok­se­na oli aika kos­ket­ta­va, videon hen­keen sopi­va teks­ti.

Yrit­tä­jä, huo­mioi nämä 6 asi­aa sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa, kun haluat vies­tin­tä­si toi­mi­van tehok­kaam­min

Sisäl­tö­mark­ki­noin­tia on hel­pom­pi teh­dä, kun kiin­ni­tät aluk­si huo­mio­ta seu­raa­viin asioi­hin. Kun olet sel­vit­tä­nyt kai­kel­le tar­koi­tuk­sen (😉), mää­rit­tä­nyt tavoit­teet sekä valin­nut kes­kei­sen koh­de­ryh­män, sisäl­löt­kin on hel­pom­pi suun­ni­tel­la ja raken­taa. Sinun ei siis tar­vit­se hakuam­pua, vaan oikeas­ti yrit­tä­jä­nä saat kes­kit­tyä kai­kes­sa sisäl­tö­mark­ki­noin­nis­sa vain olen­nai­seen.

1. Perus­ta kun­toon

Ennen kuin raken­nat yhtä­kään vies­tiä tai yhtä­kään mai­nos­ta, mie­ti vas­tauk­set seu­raa­viin kysy­myk­siin. Kun ymmär­rät läh­tö­koh­dat, osaat raken­taa vies­ti­si oikein.

  • Mik­si yri­tyk­se­si on perus­tet­tu?
  • Mikä on ongel­ma, jon­ka haluat rat­kais­ta?
  • Ket­kä ovat koh­de­ryh­mä­si tai kei­tä tavoit­te­let asiak­kaik­se­si?
  • Tutus­tu kil­pai­li­joi­hin, jos hei­tä on. Miten he ovat asi­aa lähes­ty­neet?

2. Valit­se sisäl­lön­tuo­tan­non kär­ki

Teke­mä­si sel­vi­tyk­sen poh­jal­ta var­mas­ti huo­ma­sit, mit­kä sopi­vat sinul­le ja mit­kä eivät. Lisäk­si sait var­mas­ti pien­tä tukea kil­pai­li­joi­den vies­teis­tä eli mitä he ovat teh­neet oikein ja mis­sä he ovat men­neet met­sään.

Suun­nit­te­le sisäl­löil­le­si oma kär­ki:

  • Miten sinä voit erot­tua?
  • Miten voi­sit lähes­tyä asi­aa?
  • Mit­kä ovat vies­ti­met, joi­hin voi­sit teh­dä sisäl­tö­jä? Riit­tää­kö www-sivut vai pitäi­si­kö olla sosi­aa­li­sen median tile­jä? Entä Lin­ke­dIn — yri­tys­si­vu vai riit­tää­kö hen­ki­lö­koh­tai­nen?

Se, mitä haluat irti vies­teil­lä­si, on olen­nais­ta kai­ken kan­nal­ta.

3. Raken­na sisäl­lön­tuo­tan­toa­si tuke­maan kon­kreet­ti­nen vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma

Suun­nit­te­lun poh­jal­ta kaik­ki aja­tuk­set tulee koo­ta yhteen. Kun perus­teet ovat kun­nos­sa, olet sel­vit­tä­nyt tar­pee­si ja tavoit­tee­si, on aika raken­taa vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma.

Vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma luo kon­kreet­ti­sen poh­jan kai­kel­le vies­tin­näl­le ja aset­taa tavoit­teet, jot­ka ovat yri­tyk­se­si kan­nal­ta olen­nai­sia, saa­vu­tet­ta­via, mitat­ta­via ja aika­tau­lu­tet­ta­vis­sa. Paras­ta vies­tin­tä­suun­ni­tel­mas­sa on, että se on aina mah­dol­lis­ta raken­taa uudel­leen, sitä voi kehit­tää ja sitä voi päi­vit­tää. Se ei ole kiveen­ha­kat­tua, vaan se antaa aluk­si läh­tö­koh­dat, joi­ta voit käy­tän­nön koke­mus­ten kaut­ta kehit­tää eteen­päin sopi­vam­mak­si.

Olen sitä miel­tä, että sel­keä suun­ni­tel­ma tuo tulok­sia.

4. Raken­na perus­vies­tit ja aloi­ta jul­kai­su

Vies­tin­tä­suun­ni­tel­mas­ta nousi var­mas­ti esiin perus­vies­tit, joi­ta teet usein yri­tyk­se­si vies­tin­näs­sä. Perus­poh­ja sisäl­löl­le kan­nat­taa olla sil­loin kun­nos­sa eli jokai­nen saman aiheen vies­ti sisäl­tää aina samat asiat ja nou­dat­taa samaa kaa­vaa. Samal­la var­mas­ti huo­ma­sit, kuka yri­tyk­ses­sä­si voi­si olla vas­tuu­hen­ki­lö mil­le­kin aihea­lu­eel­le. Jos toi­mit yksin, huo­ma­sit var­mas­ti, mit­kä voit tuot­taa yksin ja mihin kai­paat toi­sen asian­tun­ti­jan apua tai tukea.

5. Mit­ta­reil­la vies­tin­näs­tä toi­mi­va

Kun teet vies­te­jä, olet var­mas­ti poh­ti­nut, mikä nii­den pol­ku on. Jos asia­kas lukee vies­tin, mitä toi­vot hänen teke­vän. Tär­kein­tä on saa­da aikaan myyn­tiä.

Jos olet esim. kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä, haluat jul­kai­sun tavoit­ta­van poten­ti­aa­li­sen asiak­kaan, saa­van hänet tule­maan sivuil­le­si ja tutus­tu­van myy­tä­vien asun­to­jen vali­koi­maan. Ihan­teel­li­sin­ta oli­si, että hän ostai­si tai aina­kin välit­täi­si ystä­väl­leen tai tutul­leen lin­kin kiin­nos­ta­vas­ta koh­tees­ta ja suo­sit­te­li­si. Hie­noin­ta oli­si, että hän tuli­si esit­te­lyyn, mis­sä pää­si­sit kon­kreet­ti­ses­ti vuo­ro­vai­ku­tuk­seen hänen kans­saan.

Kiin­ni­tä huo­mio­ta siis, mikä on osto­pol­kusi — liik­ku­vat­ko asiak­kaat oike­aan suun­taan, löy­tä­vät­kö he oikean osoit­teen ja toteu­tu­vat­ko aset­ta­ma­si tavoit­teet? Jos eivät, sil­loin tilan­ne on kor­jat­ta­va.

6. Kehi­tä

Tämä jää usein teke­mät­tä. Raken­nam­me sisäl­tö­jä ja jul­kai­sem­me nii­tä, mut­ta emme tutus­tu ana­ly­tii­kan anta­maan tie­toon. Jos vies­tit eivät saa­vu­ta halua­maa­si koh­de­ryh­mää, sil­loin palaa takai­sin suun­nit­te­lu­pöy­dän ääreen. Miten voi­sit kehit­tää sisäl­lön­tuo­tan­toa­si, että ne saa­vut­tai­si­vat halu­tun koh­de­ryh­män, ja sai­sit koh­de­ryh­män ihmi­set toi­mi­maan halu­tul­la taval­la ja että he tuot­tai­si­vat tavoi­tel­lun mää­rän tuot­toa yri­tyk­sel­le? Oli­si­ko siis osto­po­lus­sa kehit­tä­mi­sen varaa?

Jos suo­raan sano­taan, jokai­nen teke­mäm­me sisäl­tö teh­dään myyn­ti­tar­koi­tuk­ses­sa — joko kon­kreet­ti­ses­ti myy­däk­sem­me tai jää­däk­sem­me mie­leen tai kiin­nos­taak­sem­me. Se on hyvä läh­tö­koh­ta.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!