5 virhettä, jotka tapahtuvat ilman sisältöstrategiaa
5 virhettä, jotka tapahtuvat ilman sisältöstrategiaa - Punakynäpaholaisen blogi

5 vir­het­tä, jot­ka tapah­tu­vat ilman sisäl­tö­stra­te­gi­aa

Jos­kus on aika muut­taa suun­taa tai toi­min­ta­mal­le­ja eli kehit­tää vies­tin­näl­le sel­keä sisäl­tö­stra­te­gia eli sisäl­tö­suun­ni­tel­ma. Kukaan meis­tä ei voi jat­kaa samoil­la eväil­lä eteen­päin loput­to­mas­ti, vaan ajoit­tain pitää miet­tiä hie­man pidem­mäl­le eteen­päin. Muu­tos­pai­neen voi aiheut­taa yri­tyk­sen kas­vu, hen­ki­lös­tön muu­tok­set tai sit­ten ihan vain sisäl­lön sopi­vuus tai sisäl­lön kiin­nos­ta­vuu­den lisää­mi­nen koh­de­ryh­män paris­sa. Sil­loin on aika vaih­taa levyä ja sel­vit­tää, mikä toi­mii ja mikä ei.

Minä olen huo­man­nut tätä työ­tä teh­des­sä­ni, että asiak­kaat tois­ta­vat usein samat vir­heet. Nyt pää­tin antaa teil­le näis­tä vies­tin­tä­on­gel­mis­ta koon­nin. Yri­tys voi hoi­taa digi­taa­li­sen vies­tin­nän lois­ta­vas­ti tai sit­ten epä­on­nis­tua sii­nä niin, että jul­kai­su­ja pitää pyy­tää jäl­ki­kä­teen anteek­si usein ja anka­ras­ti. Sitä meis­tä ei kukaan halua, eihän. Kukaan ei halua kään­nyt­tää poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta pois luo­taan tai aiheut­taa sosi­aa­li­ses­sa medias­sa hyi-ryöp­pyä koh­de­ryh­män­sä kes­kuu­des­sa. Lue anta­ma­ni vin­kit ja pyri ole­maan tois­ta­mat­ta anta­mia­ni 5 vir­het­tä. Voit myös nykäis­tä minua hihas­ta ja autan Sinua ole­maan tois­ta­mat­ta näi­tä vir­hei­tä.

VIRHE 1: Tuo­tat pal­jon sisäl­töä, mut­ta ilman sisäl­tö­suun­ni­tel­maa

Kun aloit­te­lin hom­maa­ni, kuu­lin erään ohjeen: “Tuut­taa, tuut­taa ja tuut­taa vain sisäl­töä mene­mään. Älä mie­ti muu­ta.” Kan­nus­tan tähän, mut­ta tee se sydä­mel­lä ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti. Nos­tin tämän ensim­mäi­sek­si koh­dak­si, kos­ka usein vies­tin­tä teh­dään aja­tuk­sel­la myy, myy, myy ja myy. Täs­sä unoh­tuu se tär­kein — vas­taa­not­ta­ja eli koh­de­ryh­mä, jol­le pal­ve­lusi sopi­vat par­hai­ten. Kai­kes­sa vies­tin­näs­sä vas­taa­not­ta­ja­na on ihmi­nen. Teks­te­jä teh­dään kui­ten­kin ihmi­sel­tä ihmi­sel­le, vaik­ka olet­kin ehkä myy­mäs­sä B2B. Myös osta­van yri­tyk­sen taka­na on toi­mi­mas­sa ihmi­siä, joil­la on omat taus­tan­sa, suo­sik­kin­sa, into­hi­mon­sa, toi­veen­sa ja tar­peen­sa. Puhut­te­le hei­tä sisäl­löil­lä­si, tuo mukaan tun­net­ta ja koke­muk­sia. Luo sisäl­töä, johon vas­taa­not­ta­ja voi samais­tua, jos­ta vas­taa­not­ta­ja kiin­nos­tuu ja joka täyt­tää vas­taa­not­ta­jan salai­set­kin tar­peet.

VIRHE 2: Et ole mää­rit­tä­nyt tavoit­tei­ta sisäl­tö­stra­te­gi­aan

Sisäl­löt raken­tu­vat ker­rok­sis­ta ja koko­nai­suuk­sis­ta. Vies­tin­nän perus­tar­ve on tuo­da oma osaa­mi­nen näky­viin ja huo­mat­ta­vak­si. Jokai­sen sisäl­lön on annet­ta­va vas­taa­not­ta­jal­le jotain — rat­kai­su­ja, kehi­tys­koh­tei­ta, ideoi­ta tai viih­det­tä. Muis­ta sisäl­tö­stra­te­gias­sa aina mää­ri­tel­lä siis tavoit­tee­si eli mitä haluat sisäl­löl­lä­si saa­vut­taa ja raken­na kaik­ki jul­kai­sut sen mukaan. Kun sisäl­tö­stra­te­gia on mää­ri­tel­lyt tavoit­teet vies­tin­näl­le, nii­tä on help­po myös arvioi­da eli toi­mi­ko se, ja jos se ei toi­mi­nut, on help­po sel­vit­tää, mik­si se ei toi­mi­nut.

Jot­ta vies­tin­nän saa tavoit­teel­li­sek­si, sil­lä tuli­si olla sisäl­tö­suun­ni­tel­ma sekä sisäl­tö­stra­te­gia. Yri­tyk­ses­sä tuli­si poh­tia etu­kä­teen, mitä haluat­te ker­toa, mik­si haluat­te ker­toa sii­tä ja mitä haluat­te sil­lä vies­til­lä saa­vut­taa. Jos haluat myy­dä, ker­ro se. Jos haluat opet­taa, ker­ro se. Jos haluat viih­dyt­tää, ker­ro se. Pää­asia on, että sanot sel­keäs­ti, mikä on vies­ti­si idea ja et jätä sen sel­vit­tä­mis­tä vas­taa­not­ta­jan har­teil­le. Vas­taa­not­ta­jat kai­paa­vat käs­ky­jä, toi­min­taoh­jei­ta sekä sel­ven­nyk­siä.

VIRHE 3: Et anna tilaa vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­le

Kun jul­kai­set jotain, älä unoh­da vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Kun kir­joi­tat jul­kai­sun, muis­ta seu­ra­ta sen kom­ment­te­ja ja rea­goin­te­ja. Kun sinul­ta kysy­tään, vas­taa. Kun sinua kehu­taan, kii­tä. Kun sinua hau­ku­taan, huo­mioi. Sen ei tar­vit­se olla aina sanal­lis­ta, kos­ka tapo­ja on monia — kuval­li­sia­kin, esim. emo­ji tai gif. Pää­asia on, että rea­goit eli vuo­ro­vai­ku­tat.

Kun val­men­nan tai olen asiak­kaa­ni kans­sa kes­kus­te­le­mas­sa kom­men­teis­ta, seu­raa­va kysy­mys nousee esiin: “Mitä teen, kun kom­men­tit ovat nii­tä nega­tii­vi­sia?” Hel­poin­ta on lähes­tyä aihet­ta kysy­mäl­lä sil­loin itsel­tä­si tai kom­men­tin lähet­tä­jäl­tä: Onko ongel­ma rat­kais­ta­vis­sa jol­la­kin taval­la?” Sen jäl­keen siir­ry kes­kus­te­lu­kump­pa­nin kans­sa kah­den­kes­ki­seen vies­tit­te­lyyn. Lopuk­si ker­ro rat­kai­su jul­ki­ses­ti esim. blo­gi­na, videol­la tai muu­ten.

Muis­ta, että kaik­kiin kom­ment­tei­hin ei kan­na­ta vas­ta­ta + ilkeim­mät kom­men­tit voi aina pois­taa. Eräs opet­ta­ja­ni antoi aikoi­naan par­haan neu­von sii­hen, mitä vas­ta­ta, kun joku tulee kysy­mään sinul­ta takaus­ta lai­naan. Se toi­mii asia­kas­vies­tin­näs­sä­kin vai­kei­den asiak­kai­den koh­dal­la eli jos vies­ti on tur­han ilkeä tai tur­ha hauk­ku tai syy­tös. Kii­tä yhtey­de­no­tos­ta ja sano, että palaat asi­aan, mut­ta älä kos­kaan palaa asi­aan. Tuo on hyvä neu­vo myös alis­ta­viin vies­tei­hin. Jos­kus joku räkyt­tää sii­tä ilos­ta, joten sel­lai­seen siko­pai­niin ei kan­na­ta kos­kaan läh­teä. Kii­tä ja käve­le tilan­tees­ta pois.

VIRHE 4: Ei kai­kis­sa pai­kois­sa yhtä aikaa

Niin usein huo­maan, että sosi­aa­li­nen media ennem­min stres­saa kuin pal­kit­see teki­jän­sä. Sil­loin syy on yleen­sä hyvin yksin­ker­tai­nen. Sisäl­lön­tuot­ta­mi­sel­la ei ole sisäl­tö­stra­te­gi­aa eikä sisäl­tö­suun­ni­tel­maa ja sii­tä syys­tä aika­tau­lu on sakan­nut ja pahas­ti. Ilman aika­tau­lua yri­tät olla lii­kaa lii­an mones­sa pai­kas­sa saa­mat­ta kun­nol­lis­ta otet­ta oikeas­taan mis­tään. Muis­ta omat resurs­sit aina kai­kes­sa sisäl­lön­tuo­tan­nos­sa. Kun vies­tin­näl­lä on suun­ni­tel­man­sa, on hel­pom­pi toi­mia.

Toi­saal­ta on hie­noa, jos olet val­loit­ta­nut jokai­sen sosi­aa­li­sen median, mut­ta onko se tar­peen? Palaa siis vir­hee­seen 1 ja muis­ta se tär­kein eli koh­de­ryh­mä. Mitä medi­aa nämä ihmi­set käyt­tä­vät? Vies­ti niis­sä kana­vis­sa ja niil­lä resurs­seil­la, jot­ka sinul­la on käy­tet­tä­vis­sä. Jos sinul­la on tar­ve pal­ka­ta apu­lai­nen hoi­ta­maan vies­tin­tä­si, tee se. Tee vies­tin­tää innol­la ja ilol­la, kos­ka sil­lä taval­la myös tun­ne välit­tyy lan­ko­ja pit­kin vas­taa­not­ta­jal­le. Jos teet sitä, kos­ka on pak­ko, sekin tun­ne välit­tyy vas­taa­not­ta­jal­le. Valit­se siis huo­lel­la omat kana­va­si ja kes­ki­ty nii­hin. Kehi­tä stra­te­gia, jol­la tavoi­tat koh­de­ryh­mä­si. Tee sisäl­tö­suun­ni­tel­ma, joka pitää huo­len, että aika­tau­lu toi­mii.

Sisäl­tö­suun­ni­tel­maa raken­taes­sam­me muu­ta­ma asia­kas on kysy­nyt seu­raa­van kysy­myk­sen: Eihän se hait­taa, jos jul­kai­sen saman sisäl­lön jokai­ses­sa kana­vas­sa­ni?” Mie­ti tätä asi­aa omien koke­mus­ten kaut­ta. Jos näet saman kuvan kai­kis­sa mediois­sa, miten toi­mit? Mis­sä kana­vas­sa tyk­käät? Mis­sä kana­vas­sa kom­men­toit? Oma näke­myk­se­ni on, että sinun tulee eriyt­tää sisäl­löt. Jokai­sen sisäl­lön tuli­si olla juu­ri valit­tuun kana­vaan sopi­va. Jos jul­kai­set saman vies­tin kai­kis­sa kana­vis­sa, mikä näis­tä kana­vis­ta on se, mis­tä sinut saa kiin­ni tai mis­sä kana­vas­sa olet oikeas­ti läs­nä? Jos haluat kes­kit­tyä vain yhteen kana­vaan, tee se. Sinä saat teh­dä niin. Sinul­la on vapaus vali­ta.

VIRHE 5: Haluan 1000 seu­raa­jaa nyt heti, yhdes­sä päi­väs­sä! PERKELE! eli tah­dot lii­kaa teke­mät­tä poh­ja­työ­tä ja ilman sisäl­tö­stra­te­gi­aa

Jos joku lupaa 1000 seu­raa­jaa yhdes­sä päi­väs­sä, juok­se toi­seen suun­taan ja vauh­dil­la. Vali­tet­ta­vas­ti yhä edel­leen näi­tä lupauk­sia käve­lee vas­taan, ja tämän jäl­keen hui­jat­tu yrit­tä­jä kol­kut­taa ovea­ni ja pyy­tää apua lak­ki katu­vas­ti kou­ras­sa. Sisäl­lön­tuot­ta­mi­nen ottaa aikan­sa, se vaa­tii sisäl­tö­stra­te­gian ja sitä tuke­van sisäl­tö­suun­ni­tel­man.

Kun vies­tin­näl­lä on suun­ni­tel­ma, se tuo jat­ku­vuut­ta. Jokai­nen meis­tä on aloit­ta­nut nol­las­ta. Ensim­mäi­sek­si jul­kai­sut huo­maa lähi­pii­ri. Jos jul­kai­sut ovat kiin­nos­ta­via, pian lähi­pii­ri jakaa nii­tä omal­le lähi­pii­ril­leen ja näin kat­ta­vuus laa­je­nee hil­jal­leen. Upein­ta on saa­da koko työyh­tei­sö ole­maan muka­na. (Psst. Merk­ki toi­mi­vas­ta ja hyvä­hen­ki­ses­tä työyh­tei­sös­tä.) Pää­asia on, että jul­kai­set tasai­ses­ti omal­la tah­dil­la­si. Ole muka­na jul­kai­suis­sa­si ja vuo­ro­vai­ku­tat koh­dey­lei­sö­si kans­sa. Vies­tin­tä vaa­tii pit­kä­jän­tei­syyt­tä. Älä luo­vu­ta heti, jos ensim­mäi­nen jul­kai­susi ei saa huo­mio­ta. Jat­ka sisäl­lön­tuot­ta­mis­ta mää­rä­tie­toi­ses­ti ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti eteen­päin!

Toi­vot­ta­vas­ti nämä vir­heet aut­ta­vat sinua reflek­toi­maan toi­min­taa­si. Haluan, että niis­tä on apua sinul­le. Alkuai­koi­na läh­din vain teke­mään sisäl­tö­jä ja tois­tin nuo samat vir­heet. Nyky­ään teen taus­ta­työt todel­la tar­kas­ti ennen kuin aloi­tan mitään uuden asiak­kaa­ni kans­sa. Sisäl­tö­jen raken­ta­mi­nen vaa­tii sisäl­tö­stra­te­gian­sa, ja jos­kus se voi olla hukas­sa myös uudel­la asiak­kaal­la­ni. Kun vies­tin­näl­lä on sisäl­tö­suun­ni­tel­ma, voin raken­taa asiak­kaal­le­ni moni­puo­li­sem­min sisäl­tö­jä niin sosi­aa­li­seen medi­aan kuin artik­ke­li­ko­ko­nai­suuk­sik­si hei­dän verk­ko­si­vuil­leen. Nii­hin on help­po suun­ni­tel­man avul­la yhdis­tää myös mak­set­tua mai­non­taa. Se on ehkä joil­le­kin aja­tuk­se­na kau­his­tus, mut­ta minul­le se on se soke­ri, kinus­ki­kak­ku moni­ne ker­rok­si­neen.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!