5 tapaa, miten sisällöntuottaja on avuksi
5 tapaa, miten ulkopuolinen sisältömarkkinoija ei tahraa yrityksesi mainetta - Punakynäpaholaisen blogi

5 tapaa, miten ulko­puo­li­nen sisäl­lön­tuot­ta­ja ei tah­raa yri­tyk­se­si mai­net­ta

“APUA! Sisäl­lön­tuot­ta­ja ei tie­dä lain­kaan, mitä minä haluan.” “HEI! Nyt se kir­joit­ti tuon asian niin, vaik­ka mie­les­tä­ni se oli­si pitä­nyt olla toi­sin.” “Hän antoi minul­le ehdo­tuk­sen asias­ta. Plääh. Jul­kai­sen sen nyt omal­la taval­la­ni.” “Mik­si minun pitää odot­taa jul­kai­sun kans­sa tuo­hon aikaan, kun voin sen teh­dä nyt, klo 23.45.” Olet­ko huo­man­nut sano­va­si tuol­lai­sia, ajat­te­le­va­si tuol­lai­sia tai olet­ko tör­män­nyt tuol­lai­seen toi­sen ker­to­ma­na? Ulko­puo­li­nen sisäl­lön­tuot­ta­ja ei ole uhka, vaan mah­dol­li­suus.

Ker­ron sinul­le seu­raa­vak­si 5 tapaa, miten ulko­puo­li­nen sisäl­lön­tuot­ta­ja ja vies­tin­nän teki­jä ei tah­raa yri­tyk­se­si mai­net­ta, vaan kehit­tää sitä toi­vo­mal­la­si taval­la ja tehok­kaas­ti. Nämä tavat ovat 1) ker­ro hänel­le tar­pee­si, 2) ker­ro hänel­le aja­tuk­se­si, 3) ker­ro hänel­le suo­sik­ki­si, 4) ker­ro hänel­le inhok­ki­si ja 5) ker­ro hänel­le kaik­ki olen­nai­nen. Kuun­te­lin jos­kus, kun Kari Hota­kais­ta haas­ta­tel­tiin. Mot­to­ni on ihan täy­sin sama kuin täl­lä kir­jai­li­jal­la. Jos asia­kas kysyy, tie­dän­kö jos­ta­kin hänen alan­sa eri­kois­ter­meis­tä tai eri­kois­toi­mis­ta, vas­taan: “En tie­dä, ker­ro minul­le.”

Hyvää yhteis­työ­tä ei ole ole­mas­sa, jos teki­jöi­den kes­ken ei val­lit­se avoin vuo­ro­vai­ku­tus­suh­de. Se tar­koit­taa luot­ta­mus­ta, arvos­tus­ta, rehel­li­syyt­tä, kes­kus­te­lua, tii­mi­työ­tä, palaut­teen anta­mis­ta ja vas­taa­not­ta­mis­ta. Kun nuo ovat kun­nos­sa, mukaan tule­vat myös huu­mo­ri, kan­nus­tus sekä onnis­tu­mi­sis­ta ila­koin­nit. Kon­kreet­ti­ses­ti vuo­ro­vai­kut­ta­mi­nen on siis kes­kus­te­lua ja tie­don­ja­ka­mis­ta molem­piin suun­tiin.

Mil­lai­sia asiak­kai­ta mah­tuu mukaan?

Vii­mei­sen vuo­den aika­na minul­la on ollut hyviä asiak­kai­ta ja huo­no­ja asiak­kai­ta. Mil­lai­sia ovat sisäl­tö­mark­ki­noi­jan mie­les­tä hyvät asiak­kaat ja mil­lai­sia ovat sit­ten huo­not asiak­kaat? Tämä on ver­rat­ta­vis­sa aika hel­pos­ti opet­ta­jae­lä­mään — mil­lai­sia ovat hyvät oppi­laat ja mil­lai­sia ovat huo­not oppi­laat?

Kuten jo alus­sa ker­roin, kai­kes­sa olen­nai­sin­ta on mie­les­tä­ni vuo­ro­vai­ku­tus. Opet­ta­jal­la on omat odo­tuk­sen­sa kurs­sin suh­teen aina. Kun kurs­si alkaa, käy­dään läpi aika hyvin se, mitä on odo­tet­ta­vis­sa. “Mil­tä tämä kuu­los­taa”, lip­sah­ti suus­ta­ni usein tämän esit­te­lyn jäl­keen. Jos luok­ka oli hil­jaa, sil­loin tie­sin, että tulee vie­lä kova jak­so. Jos luo­kan äänek­käim­mät nak­ke­li­vat vit­se­jä aiheis­ta, sil­loin tie­sin, että tulee erit­täin haas­ta­vaa. Jos luo­kas­ta nousi esiin kol­me­kin kysy­mys­tä, tie­sin, että täs­sä ryh­mäs­sä on sitä jotain ja saam­me aikaan kurs­sin, joka hyö­dyt­tää mei­tä molem­pia. 

Sisäl­lön­tuot­ta­ja­na ja vies­tin­nän teki­jä­nä olen huo­man­nut tämän mene­vän asia­kas­työs­sä samal­la taval­la. Jos mitään vas­ta­lausei­ta ei nouse, tie­dän, että jou­dun nyki­mään asiak­kaal­ta pal­jon tie­to­ja. Jos jota­kin epä­olen­nais­ta koros­te­taan esit­te­lys­sä­ni, tie­dän, että luot­ta­mus ammat­ti­tai­too­ni voi olla hei­koil­la kan­ti­mil­la ja suu­rin osa ajas­ta menee osaa­mi­sen todis­te­luun. Jos asia­kas kysyy kysy­myk­siä ja tar­ken­nuk­sia, sil­loin tie­dän, että meil­lä on yhtei­nen agen­da ja luot­ta­mus toi­siim­me. Sii­tä tie­dän, että minul­le on sisäl­lön­tuot­ta­ja­na annet­tu oikeas­ti arvos­tus­ta.

Esi­merk­ki sisäl­lön­tuot­ta­jan ja asiak­kaan luot­ta­mus­suh­tees­ta: Asia­kas­ta­paa­mi­nen voi sujua näin­kin

Musiik­ki kor­vil­la­ni kul­jen koh­ti oulu­lais­ta ostos­kes­kus­ta. Olen sopi­nut tapaa­mi­sen asiak­kaa­ni kans­sa yhdes­sä kaup­pa­kes­kuk­sen ravin­to­lois­ta. Lou­naan paris­sa on muka­vam­pi kes­kus­tel­la pro­jek­tis­ta, kos­ka siten tun­nel­ma on ren­nom­pi ja saan sel­keäm­män kuvan sisäl­lön­tuot­ta­ja­na ja vies­tin­nän teki­jä­nä asiak­kaan tar­peis­ta ja toi­veis­ta. Käve­len sisään kaup­pa­kes­kuk­seen. Asiak­kaa­ni odot­te­lee minua ravin­to­lan edes­sä. Ter­veh­dim­me. Käve­lem­me sisään ravin­to­laan, etsim­me sopi­van istu­ma­pai­kan, mak­san molem­pien lou­naan ja läh­dem­me vali­koi­maan nou­to­pöy­däs­tä sopi­vat annok­set. Vali­koin­nin jäl­keen ase­tum­me pöy­tään, ja aloi­tam­me kes­kus­te­lun.

Asia­kas ker­too toi­veis­taan ja tar­peis­taan. Kes­kus­tel­les­sam­me välil­lä hörp­pääm­me myös hen­ki­lö­koh­tais­ten asioi­den puo­lel­le, joi­ta tuo­vat asiak­kaal­le mie­leen aikai­sem­mat koke­muk­set, mut­ta palaam­me sopi­van ajan pääs­tä takai­sin yti­meen ja yhtei­seen pro­jek­tiim­me. Kysyn kysy­myk­siä, hän ker­too tar­ken­nuk­sia. Kai­ken tämän lisäk­si pori­sem­me esim. sääs­tä, har­ras­tuk­sis­ta ja muus­ta ylei­ses­tä. Olen kes­kus­te­lun aika­na kar­toit­ta­nut aika hyvin, mitä asiak­kaa­ni toi­voo, mil­lai­nen aja­tus­maa­il­ma hänel­lä on. Lisäk­si muis­ta aiheis­ta olen myös raken­ta­nut mie­lee­ni kuvaa, mil­lai­nen ihmi­nen asiak­kaa­ni on.

Ruo­kai­lun jäl­keen otan kan­net­ta­va­ni pöy­däl­le. Käym­me läpi sen, mitä olen raken­nel­lut, mitä olen halun­nut tuo­da esiin nos­ta­mis­sa­ni koh­dis­sa ja mitä oli­si tar­koi­tus lisä­tä. Asiak­kaa­ni antaa kom­ment­tin­sa, ker­too huo­len­sa ja ker­too myös lisä­toi­veen­sa, joi­ta kum­pusi läpi­käyn­nin aika­na. Kai­ken tämän kir­joi­tan samal­la ylös, että reMar­kable­ni sisäl­tää var­mas­ti jokai­sen aja­tuk­sen.

Vuo­ro­vai­ku­tuk­sem­me toi­mii ja saam­me pro­jek­til­le jäl­leen puh­kua. Tun­nen taas ymmär­tä­vä­ni enem­män, mitä asia­kas halu­aa, mitä hän toi­voo ja miten hän halu­aa asian hoi­det­ta­van. Raken­sim­me samal­la suun­ni­tel­man, mitä läh­den sisäl­lön­tuot­ta­ja­na toteut­ta­maan. Hän luot­taa osaa­mi­see­ni. Se on minul­le tär­ke­ää, kos­ka juu­ri luot­ta­mus antaa minul­le voi­maa teh­dä tätä työ­tä. Se on kuin kehu, tapu­tus sel­kää­ni hyvän työn jäl­keen. 

Kun olen vies­tin­nän teki­jä ja sisäl­lön­tuot­ta­ja, tapaan monen­lai­sia asiak­kai­ta, jois­ta suu­rin osa on mitä iha­nim­pia ja hei­dän kans­saan saan ideoi­tua usko­mat­to­mia toteu­tuk­sia. Mukaan mah­tuu jos­kus sel­lai­sia, joi­den kans­sa kom­mu­ni­kaa­tio ei vain pelaa, ja se on ok täl­le sisäl­lön­tuot­ta­jal­le.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti

Hen­na Eklund |
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Kir­joi­tan blo­gis­sa­ni Puna­ky­nä­pa­ho­lai­sen kynäs­tä vies­tin­näs­tä, kir­joit­ta­mi­ses­ta sekä muis­ta yri­tys­ten vies­tin­tään vai­kut­ta­vis­ta ilmiöis­tä. Kir­joi­tan ne Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti, kos­ka Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Jos kiin­nos­tuit, käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni: “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Haluat­ko kysyä jotain? Kai­paat­ko kehu­ja tai tukea? Varaa aika tai ota suo­raan yhteyt­tä ja kes­kus­tel­laan. Soi­ta 050 536 2381 tai lähe­tä säh­kö­pos­tia henna@punakynapaholainen.fi.