3 näkökulmaa työnhakuun - rekrytointiviestintä tehokkaammaksi

3 näkö­kul­maa työn­ha­kuun — rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä tehok­kaam­mak­si

Kun teet työn­ha­kua, eteen saat­taa tul­la SE ilmoi­tus, joka saa sinut hen­käi­se­mään: “Wau! Tuos­sa on juu­ri sel­lai­nen ilmoi­tus, min­ne haluai­sin lähet­tää hake­muk­sen.” Paneu­dut het­ken ilmoi­tuk­seen, esiin nousee muu­ta­ma oudom­pi sana. Googlaat sanat, poh­dit samal­la, miten voi­sin osaa­mi­sel­la­si ja työ­ko­ke­muk­sel­la­si täyt­tää hake­muk­ses­sa esiin nos­te­tut omi­nai­suu­det ja tai­dot. Aloi­tat hake­muk­sen kir­joit­ta­mi­sen, ja jokin tök­kii. Rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä kai­paa suun­ni­tel­man. Onko sinul­la jo sel­lai­nen? Haluat­ko 3 näkö­kul­maa työn­ha­kuun?

Esit­te­len seu­raa­vak­si kol­me eri­lais­ta näkö­kul­maan työn­ha­kuun. Mie­les­tä­ni kaik­kia sisäl­tö­jä tuli­si tar­kas­tel­la aina eri näkö­kul­mis­ta — aina­kin lähet­tä­jän ja vas­taa­not­ta­jan. Työn­haus­sa myös työ­pai­kan eli kuin­ka uusi ihmi­nen sopii yhteen nykyis­ten työn­te­ki­jöi­den kans­sa.  

Jokai­nen meis­tä on kir­joit­ta­nut edes jon­kin­moi­sen työ­ha­ke­muk­sen jos­kus elä­mäs­sään, eikö? Suu­rin osa meis­tä on kir­joit­ta­nut aina­kin yhden sel­lai­sen kou­lun pen­kil­lä kek­sit­tyyn työ­paik­kaan. Osa meis­tä on kir­joit­ta­nut nii­tä useam­man kou­lun pen­kil­lä kir­joi­te­tun lisäk­si. Muis­tat ehkä joi­ta­kin nii­tä asioi­ta, mitä piti­kään huo­mioi­da tai mit­kä asiat piti vähin­tään esi­tel­lä? Mikä ero oli­kaan ansio­luet­te­lol­la ja CV:llä? Miten CV:stä saa­tiin kes­kus­te­le­va, infor­ma­tii­vi­nen, hou­kut­te­le­va? Onko ansio­luet­te­lol­la enää mer­ki­tys­tä? Sehän on meil­lä jokai­sel­la jo Lin­ke­di­nis­sä, eikö? Rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä kai­paa suun­ni­tel­man, ja sitä suun­ni­tel­maa teh­des­sä on hyvä käyt­tää ammat­ti­lai­sen apua.

Videoi­den kaut­ta per­soo­na toi­sel­la taval­la esil­le työn­ha­kuun

Iha­na on ollut huo­ma­ta, kuin­ka nyky­ään video­ta­kin osa­taan käyt­tää osa­na työn­ha­ku­pro­ses­sia. Olet var­mas­ti luke­nut uuti­soin­te­ja, jois­sa video on avan­nut aivan uuden­lai­sia ovia työn­ha­ki­joil­le. Toi­saal­ta videot ovat myös vai­kei­ta, jos nii­tä ei osaa teh­dä eikä hal­lit­se vält­tä­mät­tä sii­nä vaa­dit­tua tek­niik­kaa. Itse­kriit­ti­syys voi vie­lä halun teh­dä mitään. Tie­sit­kö, että kukaan meis­tä ei ole sep­pä syn­tyes­sään, vaan har­joi­tus tekee mes­ta­rin. Täs­tä syys­tä videoil­la­kin tuli­si olla oma suun­ni­tel­man­sa. Niil­lä tuli­si olla punai­nen lan­ka, joka ohjaa teki­jää ja koki­jaa läpi pro­ses­sin hukut­ta­mat­ta ide­aa. Kun poten­ti­aa­li­nen pomo­si näkee video­si, hän halu­aa näh­dä osaa­mis­ta eli video­si on olta­va toi­mi­va koko­nai­suus. Poh­di siis, miten saat tuo­tua osaa­mi­se­si esiin Eikä täs­sä vie­lä kaik­ki ‑aja­tuk­sel­la.

Poh­di siis video­ta teh­des­sä­si seu­raa­via:

  • Miten herä­tät halua­ma­si työ­nan­ta­jan huo­mion?
  • Mit­kä ovat vah­vuu­te­si, joi­ta haluat tuo­da esiin? Ker­ro niis­tä yksi ker­ral­laan.
  • Olet­ko saa­nut suo­si­tuk­sia? Voi­si­vat­ko suo­si­tuk­sen anta­jat ker­toa ne videol­la?
  • Mit­kä asiat avaa­vat per­soo­naa­si?
  • Mikä on lupauk­se­si työ­nan­ta­jal­le?

Suo­si­tuk­set osa­na työn­ha­kua

Vii­mei­sen vuo­den aika­na olen avus­ta­nut muu­ta­mia yksi­tyi­siä hen­ki­löi­tä hei­dän työn­ha­kun­sa kans­sa. Olen ollut tuke­na, kun haku­lo­mak­kei­ta on raken­nel­tu. Työn­haus­sa oleel­li­seen osaan nousee myös Lin­ke­dIn. Ovat­han tie­to­si ajan­ta­sai­set siel­lä? Onhan sinul­la tili? Tie­sit­hän, että Lin­ke­dIn ei ole vain säh­köi­nen ansio­luet­te­lo, vaan aivan muu­ta. Lin­ke­dIn on avan­nut uusia mah­dol­li­suuk­sia esi­tel­lä osaa­mis­ta ja tuo­da esiin tai­to­ja sekä ver­kos­to­ja. Se on myös yri­tyk­sil­le hyvä kana­va ver­kos­toi­tua ja tuo­da esiin työyh­tei­söä. Jos työn­te­ki­jä on tyy­ty­väi­nen, näkyy se siel­lä työ­nan­ta­jan pos­taus­ten aktii­vi­si­na tyk­käyk­si­nä ja jakoi­na.

Kir­joi­tin aiem­min hyvän blo­gi-päi­vi­tyk­sen sii­tä, miten toi­sel­le voi antaa suo­si­tuk­sen Lin­ke­dI­nis­sä. Mie­les­tä­ni se on olen­nais­ta jo täs­sä maa­il­mas­sa — miten voi­daan kehua tois­ta ja suo­si­tel­la toi­sen kyky­jä. Joko sinul­le on suo­si­tus? Haluai­sit­ko kir­joit­taa sel­lai­sen hyväl­le työn­te­ki­jäl­le tai työ­ka­ve­ril­le? Lähes joka pai­kas­sa kysy­tään aina suo­si­tuk­sia, ja jos edel­li­nen työ­nan­ta­ja on pitä­nyt pal­jon työn­te­ki­jäs­tään ja ei ole jos­tain syys­tä onnis­tu­nut pitä­mään hän­tä talos­saan, suo­si­tuk­sen anta­mi­nen posi­tii­vi­ses­sa mie­les­sä on vähin­tä, mitä voit teh­dä hänen hyväk­seen.

Rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä yri­tyk­sen näkö­kul­mas­ta

Työn­ha­kua tapah­tuu kai­ken aikaa. Kun töis­tä kuu­lut­taa, pitää huo­mioi­da muu­ta­mia asioi­ta. Mis­sä haluat ilmoit­taa avoin­na ole­vas­ta työ­pai­kas­ta? Riit­tää­kö, että kuu­lu­tat sii­tä esim. yri­tyk­se­si verk­ko­si­vuil­la vai pitäi­si­kö haku­kuu­lu­tus luo­da jon­ne­kin muu­al­le, esim. TE-toi­mis­ton sivuil­le tai ala­si omaan työ­paik­ka­kuu­lu­tuk­sia jul­kai­se­vaan verk­ko­pal­ve­luun. Tie­sit­kö, että työn­haun voi toteut­taa myös rek­ry­toin­ti­fir­ma ja hen­ki­lös­tö­vuo­kraus­fir­ma?

Seu­raa­vak­si tuli­si miet­tiä, mitä työn­ha­ku­kuu­lu­tuk­ses­sa tuli­si sanoa. Tie­tys­ti tuli­si esi­tel­lä oma yri­tys jol­la­kin taval­la, mut­ta riit­tää­kö vain link­ki? Miten tar­joa­ma­si työ­paik­ka ero­aa mui­den jou­kos­ta? Haluat­ko sit­ten­kään erot­tua? Mit­kä oli­si­vat olen­nai­sim­mat asiat työ­pai­kas­sa, jot­ka sai­si­vat työn­ha­ki­jat innos­tu­maan yri­tyk­ses­tä­si ja avoin­na ole­vas­ta työ­pai­kas­ta? Työn­ha­ku­kuu­lu­tuk­sen ei tar­vit­se sisäl­tää koko yri­tyk­se­si kehi­tys­his­to­ri­aa, vaan sen tuli­si ava­ta ovi, jos­ta kiin­nos­tu­nut haki­ja voi astua sisään sekä tutus­tua lisää yri­tyk­sen tar­pei­siin ja ilma­pii­riin.  Tie­sit­kö, että myös työ­nan­ta­jat ovat alka­neet teh­dä työn­ha­ku­kuu­lu­tus­vi­deoi­ta?

Työn­ha­ku­pro­ses­si on moni­vai­hei­nen mat­ka, joka alkaa usein juu­ri sii­tä het­kes­tä, kun sil­miem­me eteen avau­tuu unel­mien työ­paik­kail­moi­tus. Sik­si onkin olen­nais­ta suun­ni­tel­la rek­ry­toin­ti­vies­tin­tä huo­lel­li­ses­ti ja tar­vit­taes­sa hakea ammat­ti­lai­sen tukea rek­ry­toin­ti­pro­ses­siin. Aloi­ta siis päi­vit­tä­mäl­lä ansio­luet­te­lo­si ja Lin­ke­dIn-pro­fii­li­si, mie­ti miten voit hyö­dyn­tää videoi­ta osa­na haku­pro­ses­sia­si ja har­kit­se suo­si­tus­ten pyy­tä­mis­tä ver­kos­tol­ta­si. Muis­ta, että jokai­nen työn­ha­ku­pro­ses­si on mah­dol­li­suus oppia ja kehit­tyä – käy­tä siis hyväk­se­si tämän blo­gin tar­joa­mat vin­kit ja tee vai­ku­tus tule­vaan työ­nan­ta­jaa­si.

Blo­gi­teks­tin kir­joit­ti digi­taa­li­sen sisäl­lön­tuot­ta­mi­sen asian­tun­ti­ja

Hen­na Eklund 
Puna­ky­nä­pa­ho­lai­nen®

Olen haa­mu­kir­joit­ta­ja, sisäl­lön­tuot­ta­ja, teko­ä­ly­kir­joit­ta­ja ja kir­joit­ta­mi­sen kou­lut­ta­ja. Jos minun pitäi­si kuvail­la jol­la­kin taval­la into­hi­mo­ja­ni, oli­sin ”iki­har­joit­te­li­ja”. Näl­kä­ni oppia lisää ei lopu kos­kaan. Avaan huo­mioi­ta blo­gis­sa­ni Sinul­le ymmär­ret­tä­väs­ti sekä sel­keäs­ti. Hen­nak­si kaik­ki kuu­los­taa mie­len­kiin­toi­sem­mal­ta.

Oli­ko blo­gi­teks­ti­ni ins­pi­roi­va ja sel­keä? Tyk­kä­sit­kö luke­mas­ta­si? Jaa teks­ti lähi­pii­ril­le­si esim. Lin­ke­dI­nis­sä tai muis­sa sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Muis­ta mer­ka­ta minut jul­kai­suusi. Lisäk­si! Käy lataa­mas­sa kir­joit­ta­mi­sop­paa­ni “Tois­tat­ko samaa levyä sisäl­löis­sä­si?

Ps. Joko tila­sit uutis­kir­jee­ni Lin­ke­di­nis­sä? Tilaa Haa­vi auki vies­tien vir­ras­sa!